Időállapot: közlönyállapot (2010.VIII.11.)

2010. évi LXXXIV. törvény

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról * 

1. § A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Kkv.) preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Országgyűlés a magyar gazdaság döntő részét kitevő, a foglalkoztattak nagy részének munkát adó, az adó és járulékok nagyobb hányadát befizető kis- és középvállalkozások tőkeerejének növekedése melletti elkötelezettség szem előtt tartásával, fejlődésük előmozdítása, verseny- és foglalkoztatási képességük megőrzése, hazai és uniós szinten történő növelése, ezáltal a gazdaság és a társadalom kiegyensúlyozott fejlesztésének elősegítése, az Európai Unióhoz való csatlakozást követően kialakult statisztikai adatgyűjtés és az adatok, gazdasági folyamatok összehasonlíthatósága, valamint a kisvállalkozók közötti kapcsolatok áttekinthetőbbé, átláthatóbbá tétele érdekében a következő törvényt alkotja.”

2. § (1) A Kkv. 12. §-át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„A támogatások felhasználásának, valamint a kis- és középvállalkozások helyzetének felmérése, a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó egyéb rendelkezések”

(2) A Kkv. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

„12/A. § (1) A hatósági eljárás alá vont természetes vagy jogi személlyel, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben a hatóság által kiszabott bírság - a hatóság, valamint a hatósági ellenőrzést végző személyek bírság kiszabásban való érdekeltségének megszüntetése érdekében - közvetlenül a hatóság működési költségeire nem használható fel.

(2) A hatósági ellenőrzést végző szervek kis- és középvállalkozásokkal szemben az első esetben előforduló jogsértés esetén - az adó- és vámhatósági eljárást kivéve - bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaznak, illetve kötelesek megvizsgálni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontjában szabályozott eljárás alkalmazásának lehetőségét. Nincs lehetőség a bírságtól való eltekintésre, amennyiben a bírság kiszabásának alapjául szolgáló tényállás megvalósulásával emberi élet, testi épség vagy egészség került közvetlen veszélybe, illetve környezetkárosodás következett be.”

3. § A Kkv. 15. §-a a következő g)-h) pontokkal egészül ki:

[A Vállalkozásfejlesztési Tanács (a továbbiakban: VT) részt vesz a KKV-fejlesztési stratégia kialakításában, ennek keretében:]

g) javaslatot fogalmaz meg a KKV-kat érintő szabályozási környezet kialakítására,

h) javaslatot tesz a KKV-k helyzetét érintő hatástanulmányok elkészítésére.”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetésének napját követő hónap első napján lép hatályba.

(2) A 2. § (2) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére