Időállapot: közlönyállapot (2010.X.28.)

2010. évi XCVII. törvény

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2010. évi

a) bevételi főösszegét 12 703 719,3 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 13 568 030,4 millió forintban,

c) hiányát 864 311,1 millió forintban állapítja meg.”

2. § A Költségvetési törvény a következő 88/A. §-sal egészül ki:

„88/A. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az Egészségbiztosítási Alap 2007. és 2008. évben keletkezett tartalékát a Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók korábbi évekből felhalmozott adósságának rendezésére fordítsa.”

3. § A Költségvetési törvény 91. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:]

h) a 88/A. §-ban meghatározottak végrehajtásának részletes szabályait.”

4. § (1) A Költségvetési törvény 1. számú melléklet X. Miniszterelnökség fejezet, 20. Tartalékok cím, 1. Költségvetés általános tartaléka alcím kiadási előirányzata 92 504,7 millió forintra, a X. fejezet összesen kiadási előirányzata 345 277,6 millió forintra változik.

(2) A Költségvetési törvény 1. számú melléklet a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet, 4. Egyéb költségvetési bevételek cím, 1. Vegyes bevételek alcíme kiegészül a 10. A MOL Nyrt. befizetése jogcímcsoporttal, melynek bevételi előirányzata 35 226,6 millió forint, a XLII. fejezet összesen bevételi előirányzata 6 413 498,7 millió forintra változik, a központi alrendszer összesen kiadási előirányzata 13 568 030,4 millió forintra, bevételi előirányzata 12 703 719,3 millió forintra változik.

5. § E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére