Időállapot: közlönyállapot (2010.X.28.)

2010. évi XCVIII. törvény

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az Alkotmány 19. §-a (3) bekezdésének d) pontjában valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény végrehajtásáról, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 37/2009. (V. 12.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtását - a 3-6. §-okban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül -

a) 8 324 226,2 millió forint bevétellel,

b) 9 067 944,2 millió forint kiadással és

c) 743 718,0 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 3. §-ának megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2009-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 2 041 017,1 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

b) 274 255,5 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket a külföldi hitelezőknek,

c) 34 124,9 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket a külföldi hitelezőknek.

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-ának felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2009-ben

a) 487 484,8 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 218 814,0 millió forint összegben forinthiteleket vett fel külföldi hitelezőktől,

c) 3 570,5 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől,

d) 30 000,0 millió forint összegben devizabetétet használt fel.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2009-ben az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján

a) 22 627,3 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 267 930,0 millió forint összegű deviza-államkötvényt értékesített,

c) 1 725 969,0 millió forint összegben vett fel devizahitelt külföldi hitelezőktől,

d) 332 871,2 millió forint összegben devizabetétet használt fel.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 510 001,9 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített és 32 415,2 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív hozzájárulások, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó-részesedés, illetve a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását az államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter együttes rendeletben (a továbbiakban: R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok évközben 10 587,0 millió forint összegben igényeltek - a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) Regionális Igazgatóságai javaslataira is figyelemmel - normatív hozzájárulásokat, normatív kötött felhasználású támogatásokat, megyei önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadót, jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatást, illetve együttesen 21 416,4 millió forint összegben mondtak le évközben e forrásokról, valamint intézményátadás következtében 290,6 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá elismeri, hogy intézményátvétel miatt 5,7 millió forinttal ugyanezen előirányzatok megnövekedtek. A módosított előirányzatokat önkormányzatonként és jogcímenként az R. tartalmazza.

(3) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulásokból, a normatív kötött felhasználású támogatásokból a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után, valamint a személyijövedelemadó-részesedésből a megyei önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 2 404,6 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 6 052,8 millió forint,

c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatoknak 2009. év után járó hozzájárulás és támogatás 3 648,2 millió forint.

(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulásokat és normatív kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3%-kal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint 203,5 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét az R. tartalmazza.

8. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei - az Áht. 64/A. §-a (8) bekezdésének megfelelően - az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 3 369,1 millió forint,

b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 3 431,4 millió forint,

melyek helyi önkormányzatonként részletezett összegét az R. tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyeknek az őket ténylegesen megillető jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatása 10%-kal alacsonyabb, illetve beszámítása 10%-kal magasabb összegű a saját számításaik alapján igénybevettnél, a Költségvetési Törvény 4. számú melléklete III/6. pontja szerint 300,0 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét az R. tartalmazza.

(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatoknak az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján

a) a központosított előirányzatok jogcímen 685,4 millió forint,

b) a szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások jogcímen 181,1 millió forint,

c) az egyéb központi támogatások jogcímen 66,4 millió forint,

d) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) települési önkormányzatok támogatása jogcímen 814,1 millió forint,

e) a 2008. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt egyenlegében 113,1 millió forint,

f) a kereset-kiegészítéshez kapcsolódó járulék megtakarítás jogcímen 2377,5 millió forint

lemondási és visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését az R. tartalmazza.

(4) Az Áht. 64/A. §-a alapján a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamatfizetési kötelezettség 2009. március 26. napjától keletkezett.

(5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Kincstár 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000-01034073-00000000 „Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbefizetései” számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.

(6) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok

a) saját elszámolásuk alapján az (1) bekezdés b) pontja és a 7. § (4) bekezdés b) pontja szerinti tételek összesített egyenlegeként 8 678,8 millió forint,

b) a kereset-kiegészítés elszámolása alapján 46,1 millió forint

pótlólagos támogatásra jogosultak, amely összegek átutalásáról a Pénzügyminisztérium rendelkezett.

9. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 4. számú melléklet részletezi. Ehhez kapcsolódóan

a) az európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 2009. évi előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását az 5. számú melléklet,

b) a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet

részletezi.

(2) A helyi önkormányzatok színházi támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 7. számú melléklet részletezi.

(3) A helyi önkormányzatok

a) címzett és céltámogatása előirányzatainak, valamint pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 8. számú melléklet,

b) az egyéb fejlesztési feladatainak támogatását a 9. számú melléklet

részletezi.

(4) A helyi önkormányzatok

a) vis maior támogatása előirányzatának és felhasználásának alakulását a 10. számú melléklet,

b) vis maior tartalék előirányzatának és felhasználásának alakulását a 11. számú melléklet,

c) leghátrányosabb helyzetű kistérségei felzárkóztatásának támogatása előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 12. számú melléklet

részletezi.

(5) A helyi önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai normatív, kötött felhasználású támogatásának alakulását a 13. számú melléklet részletezi.

(6) A Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal első szakasza építésének 2009. évi előirányzatának és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 14. számú melléklet részletezi.

10. § Az Országgyűlés

a) az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása jogcímen 14 695 millió forint,

b) a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása jogcímen 7 813,3 millió forint,

c) a címzett és céltámogatások jogcímen 9 319,2 millió forint,

d) a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai támogatása jogcímen 8 802,9 millió forint,

e) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen 43,3 millió forint,

f) a vis maior tartalék jogcímen 137,4 millió forint,

g) a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása jogcímen 4 907,8 millió forint

összegű maradványt állapít meg.

11. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 757,0 millió forint egyszeri - a 2009. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló - közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. számú melléklet, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2010 decemberében.

(2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat 1017,9 millió forint egyszeri - a 2009. évi önkormányzati, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatást kompenzáló - szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. számú melléklet, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 19. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzata terhére 2010 decemberében.

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdésének rendelkezését a 2009. évi járadék összegének korrekciója tekintetében nem kell alkalmazni.

(4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy 2009. évben a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 120. § (3) bekezdése alapján a felsőoktatási intézmények 3 221,4 millió forint értékben vásároltak és 5 417,0 millió forint értékben váltottak vissza, valamint a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 22. § (5) bekezdése alapján a kutatóhálózatba tartozó szervezetek 1 050,0 millió forint értékben vásároltak értékpapírt.

(5) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat a 2008. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló, a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2009. évi CXXIX. törvény 9. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján 2010. I. félévében biztosított egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás összegén túl, azzal azonos jogcímen, további 1 020,6 millió forint illeti meg a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. számú melléklet, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2010 decemberében.

12. § (1) Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira vonatkozó, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján tett 2009. évi kötelezettségvállalást 13 945,7 millió forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira vonatkozó, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján tett 2009. évi kötelezettségvállalást 237,7 millió forint összegben hagyja jóvá.

(3) Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 52. § (3)-(6) bekezdései alapján tett 2009. évi kötelezettségvállalást a 20. számú mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

13. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § (1) Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok bevételeit és kiadásait alaponként jogcímenként a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az elkülönített állami pénzalapok 2009. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét a 16. számú melléklet tartalmazza.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

15. § (1) A Kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2009. december 31-én 492,3 millió forint, amelyből 278,5 millió forint a kölcsön típusú, 213,8 millió forint a járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2009. évi CXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerint 2008. december 31-én ilyen címen fennállt 990,6 millió forint követelés 2009. év során a következők szerint változott:

a) a 2009. évben az állami alapjuttatás járadékaként befolyt törlesztések összege 114,5 millió forinttal csökkentette az állományt,

b) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteség 383,8 millió forinttal csökkentette a követelés állományt.

16. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 6. § (2) bekezdésének felhatalmazása szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. - a pénzügyminiszter döntése alapján - 2009. év folyamán 2304,4 millió forint összegű tulajdonosi kölcsönt nyújtott állami tulajdonú gazdasági társaságok részére.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 2009. évben 2856,6 millió forint bruttó forgalmi értékű ingyenes vagyonátruházást hagyott jóvá, amelyből a Költségvetési Törvény 6. § (7) bekezdése szerinti ingyenes vagyonátruházás 2298 millió forint volt.

17. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2010. december 31-éig

a) központi költségvetés a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék megtérítése jogcímén 3,9 millió forintot, a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 38,2 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „Ellátási” számlája javára térítsen meg,

b) az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 87,7 millió forintot a központi költségvetésnek a 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” számlára utaljon vissza.

18. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) az e törvény 21. §-a (1) bekezdése c) pontjában megállapított 7 221,3 millió forint összegű hiányát az Ny. Alap KESZ hitelállományából 2010. december 29-ei hatállyal elengedi.

(2) Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) az e törvény 23. §-a c) pontjában megállapított 149 475,9 millió forint összegű hiányát az E. Alap KESZ hitelállományából 2010. december 29-ei hatállyal elengedi.

19. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-a (2) bekezdése f) pontja alapján 1037,0 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú technikai számla javára 2010. december 31-éig térítsen meg.

HARMADIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

I. FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2009. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

20. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2009. évi költségvetése végrehajtását

a) 4 128 911,7 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 4 285 608,9 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 156 697,2 millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2009. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét a 19. számú melléklet tartalmazza.

II. FEJEZET

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

21. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2009. évi költségvetésének végrehajtását

a) 2 859 545,5 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 2 866 766,8 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 7 221,3 millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

22. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap

a) 2009. évi működési előirányzat-maradványa 1 066,4 millió forint, amelyből az előző évi maradvány összege 111,5 millió forint,

b) 2009. évi működési kiadásai 949,5 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

III. FEJEZET

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

23. § Az Országgyűlés az E. Alap 2009. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 269 366,2 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 418 842,1 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 149 475,9 millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

24. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap

a) 2009. évi működési előirányzat-maradványa 3 502,8 millió forint, amelyből az előző évi maradvány összege 330,1 millió forint,

b) 2009. évi működési kiadásai 2 955,8 millió forint előző évi előirányzat-maradványának a felhasználását tartalmazzák.

IV. FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

25. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény

a) 71. §-ának (3) bekezdése, illetve a 76. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján

aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 201,5 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 800,0 millió forint, egyszeri segélyre 548,5 millió forint,

ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 111,1 millió forint, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 6,6 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 18,4 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 28,6 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 1 289,7 millió forint,

b) 71. §-a (4) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások és 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata felett 62,0 millió forint felhasználása történt meg.

26. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2009. évi CXXIX. törvény 15. §-ában és 17. §-ában előírt megtérítési kötelezettségek teljesítése megtörtént.

27. § Az Országgyűlés az Ny. Alap mérlegét a 17. számú melléklet és az E. Alap mérlegét a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

NEGYEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

29. § Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy az e törvény 7. §-ának (1)-(2), (5) és 8. §-ának (1)-(3) bekezdésében foglaltakat együttes rendeletben hirdesse ki.

30. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a 2009. évben folytatott költségvetési gazdálkodás számos ponton megsértette az államháztartási törvényben rögzített elveket és indokolatlan mértékben terhelte meg a 2010. évi költségvetés végrehajtását.

(2) A Kormány az (1) bekezdésben foglaltak hatásainak feltárása céljából az Állami Számvevőszék megállapításait is figyelembe véve jelentést készít az Országgyűlés részére a 2009-es és 2010-es évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodási problémákról.

1. számú melléklet a 2010. évi XCVIII. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Millió forintban

Cím-szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Kie-
melt
előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név

FEJEZET

2009. évi törvényi módosított
előirányzat

2009. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Országgyűlés Hivatala
1 Országgyűlés hivatali szervei 15 669,4 16 152,3
1 Működési költségvetés 410,0 1 018,1
1 Személyi juttatások 8 882,5 8 799,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 233,3 2 175,4
3 Dologi kiadások 3 221,6 3 473,5
2 Felhalmozási költségvetés 8,8
1 Intézményi beruházási kiadások 438,7 895,6
2 Felújítás 1 303,3 1 498,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,5
3 Kölcsönök 15,4 15,4
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 703,5 805,4
1 Működési költségvetés 5,0 9,4
1 Személyi juttatások 410,7 421,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 121,8 121,1
3 Dologi kiadások 137,5 146,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
2 Felhalmozási költségvetés 32,5
1 Intézményi beruházási kiadások 28,5 55,5
2 Felújítás 10,0 0,8
3 Kölcsönök 0,6 0,6
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 eParlament 40,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 40,0
2 Nemzetközi tagdíjak 18,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 18,0
4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 55,8 27,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 28,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,8 41,6
5 Az Európai Unió magyarországi képviselői váltásával kapcsolatos kiadások 202,7 26,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 157,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 45,7
7 Fejezeti egyensúlyi tartalék 187,1 187,1
1-4. cím összesen: 17 291,5 415,0 16 876,5 17 658,3 1 084,8 17 012,2
5 Közbeszerzések Tanácsa
1 Közbeszerzések Tanácsa 176,9 186,3
1 Működési költségvetés 1 422,9 2 477,5
1 Személyi juttatások 625,3 668,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 204,0 201,2
3 Dologi kiadások 732,1 1 732,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 27,6 16,9
2 Felújítás 10,8 4,9
3 Kölcsönök 16,2 16,2
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 2,7 2,7
5. cím összesen: 1 602,5 1 422,9 179,6 2 640,5 2 493,7 186,3
6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 110,0 110,0
7 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 Magyar Szocialista Párt 953,7 953,7
2 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 833,2 833,2
3 SZDSZ - A magyar liberális párt 261,1 261,1
4 Magyar Demokrata Fórum 227,6 227,2
5 Kereszténydemokrata Néppárt 235,4 235,3
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
4 MIÉP - Jobbik a harmadik út 37,9 37,9
8 Pártalapítványok támogatása
1 Táncsics Mihály Alapítvány 545,0 545,0
2 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 465,5 465,5
3 Antall József Alapítvány 66,0 66,0
4 Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 88,2 88,2
5 Barankovics István Alapítvány 71,2 71,2
6 Tartalék 25,0
7 Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány 25,0
6-8. cím összesen: 3 919,8 3 919,3
9 Az ORTT prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 28,4
10 Magyar Rádió támogatása
1 Magyar Rádió Zrt. műsorterjesztési költségeire 6 101,0 4 588,1
2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására 1 000,0 1 000,0
11 Magyar Televízió támogatása
1 Magyar Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire 7 803,4 7 299,7
12 Duna Televízió támogatása
1 Duna Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire 1 533,4 2 080,3
13 Média közalapítványok támogatása
1 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása 9 452,9 10 122,6
2 Hungária Televízió Közalapítvány támogatása 800,0
14 Magyar Távirati Iroda Zrt. támogatása
1 Közszolgálati feladatokra 2 583,0 2 733,0
2 A határon túli magyar sajtó hírellátására 80,0 80,0
3 A 2009. évi európai parlamenti választások időszakában történő tájékoztatási többletfeladatokra 75,0 75,0
15 Üzemben tartási díj pótlása 24 936,7 24 936,7
9-15. cím összesen: 53 565,4 53 743,8
16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat 37,5 37,5
2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 36,5 36,5
3 Országos Horvát Önkormányzat 92,4 92,4
4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 181,4 181,4
5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 52,9 52,9
6 Országos Cigány Önkormányzat 235,3 235,3
7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 36,5 36,5
8 Országos Örmény Önkormányzat 36,5 36,5
9 Országos Szlovák Önkormányzat 93,2 93,2
10 Országos Szlovén Önkormányzat 41,6 41,6
11 Szerb Országos Önkormányzat 49,6 49,6
12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 29,8 29,8
13 Ukrán Országos Önkormányzat 29,8 29,8
17 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 19,2 19,2
2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 12,5 12,5
3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 51,5 51,5
4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 73,2 73,2
5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 17,2 17,2
6 Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 78,6 78,6
7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 14,6 14,6
8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,0 7,0
9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 105,8 105,8
10 Országos Szlovén Önkormányzatánál fenntartott intézmények támogatása 16,9 16,9
11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 32,2 32,2
12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények 7,8 7,8
13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 8,0 8,0
14 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 1,0
16-17. cím összesen: 1 397,5 1 398,5
19 Költségvetési Tanács
1 Költségvetési Tanács Titkársága 710,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 120,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 33,1
3 Dologi kiadások 28,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 2,9
19. cím összesen: 184,7 710,0
Összesen: 77 776,7 1 837,9 17 056,1 79 545,1 3 578,5 17 908,5

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

Millió forintban

Cím-szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Kie-
melt
előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név

FEJEZET

2009. évi törvényi módosított
előirányzat

2009. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Köztársasági Elnöki Hivatal 937,4 1 257,8
1 Működési költségvetés 0,5
1 Személyi juttatások 414,0 690,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 135,9 127,1
3 Dologi kiadások 333,4 376,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
2 Felhalmozási költségvetés 0,2
1 Intézményi beruházási kiadások 49,1 44,3
2 Felújítás 3,0 10,9
3 Kölcsönök 2,0 7,3 5,3
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 282,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 239,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,8
3 Dologi kiadások 41,9
3 Fejezeti egyensúlyi tartalék 27,2 27,2
Összesen: 1 246,7 1 246,7 1 256,1 6,0 1 257,8

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Millió forintban

Cím-szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Kie-
melt
előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név

FEJEZET

2009. évi törvényi módosított
előirányzat

2009. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Alkotmánybíróság 1 417,2 1 444,8
1 Működési költségvetés 9,3
1 Személyi juttatások 849,7 776,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 275,7 242,3
3 Dologi kiadások 285,3 286,5
2 Felhalmozási költségvetés 0,8
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 51,1
2 Felújítás 1,5 34,5
3 Kölcsönök 1,0 1,2
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 16,7 16,7
Összesen: 1 433,9 1 433,9 1 391,9 11,3 1 444,8

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

Millió forintban

Cím-szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Kie-
melt
előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név

FEJEZET

2009. évi törvényi módosított
előirányzat

2009. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Országgyűlési Biztosok Hivatala 1 678,8 1 713,5
1 Működési költségvetés 7,5
1 Személyi juttatások 1 060,9 1 039,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 337,9 311,2
3 Dologi kiadások 248,7 283,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,8
2 Felhalmozási költségvetés 1,1
1 Intézményi beruházási kiadások 31,3 54,8
3 Kölcsönök 2,1 2,1
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 5,8 5,8
Összesen: 1 684,6 1 684,6 1 707,7 10,7 1 713,5

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Millió forintban

Cím-szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Kie-
melt
előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név

FEJEZET

2009. évi törvényi módosított
előirányzat

2009. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Állami Számvevőszék 7 094,3 7 184,7
1 Működési költségvetés 18,0 77,5
1 Személyi juttatások 4 459,1 4 541,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 365,1 1 386,1
3 Dologi kiadások 1 056,8 1 087,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8
2 Felhalmozási költségvetés 2,0 34,6
1 Intézményi beruházási kiadások 219,6 448,4
2 Felújítás 13,7 1,6
3 Kölcsönök 4,8 4,8
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Átmeneti támogatással megvalósuló programok
1 Vizsgálatok dokumentációs rendszerének fejlesztése (2006/018-176.04.02)
2 Felhalmozási költségvetés 25,3 27,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,3 27,8
4 Fejezeti egyensúlyi tartalék 84,8 84,8
Összesen: 7 224,4 45,3 7 179,1 7 498,1 144,7 7 184,7

VI. BÍRÓSÁGOK

Millió forintban

Cím-szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Kie-
melt
előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név

FEJEZET

2009. évi törvényi módosított
előirányzat

2009. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Bíróságok 64 793,4 67 643,0
1 Működési költségvetés 5 526,5 6 897,1
1 Személyi juttatások 46 474,8 45 305,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 13 502,1 13 145,4
3 Dologi kiadások 9 897,9 12 762,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0
2 Felhalmozási költségvetés 0,1 839,7
1 Intézményi beruházási kiadások 245,2 1 647,0
2 Felújítás 200,0 424,0
4 Kormányzati beruházás 1 734,1
3 Kölcsönök 17,4 17,5
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Igazságszolgáltatás beruházásai 943,6 192,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 796,6
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 943,6
2 Ptk. alapján történő kártérítés 5,1
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 5,1
4 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 3,1 4,5
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 3,1 4,5
6 Kincstári számlavezetési díj kiadásai 0,8 0,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,8 0,5
7 Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása 116,0 56,4
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 50,0 12,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61,9
2 Felhalmozási költségvetés 1,2
1 Intézményi beruházási kiadások 66,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2
8 Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése 931,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 463,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 150,8
3 Dologi kiadások 216,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 100,0
9 Új Magyarország Fejlesztési Terv programjai
1 Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés - Magyarországi bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása
1 Működési költségvetés 32,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 32,2
2 Felhalmozási költségvetés 5,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0
3 Cégbírósági és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és korszerűsítése
1 Működési költségvetés 4,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,2
15 Fejezeti egyensúlyi tartalék 53,9 53,9
Összesen: 72 373,5 5 526,6 66 846,9 75 955,3 7 796,9 67 897,0

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

Millió forintban

Cím-szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Kie-
melt
előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név

FEJEZET

2009. évi törvényi módosított
előirányzat

2009. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Ügyészségek 29 186,5 29 469,5
1 Működési költségvetés 34,5 113,5
1 Személyi juttatások 19 179,0 19 332,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 012,6 5 890,9
3 Dologi kiadások 3 035,0 2 962,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 3,4
2 Felhalmozási költségvetés 6,5 2,8
1 Intézményi beruházási kiadások 910,9 1 627,4
2 Felújítás 50,0 50,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 35,0 35,0
3 Kölcsönök 35,0 35,0 44,4 44,4
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 EU tagságból eredő feladatok 24,0 26,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 12,0 12,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,0 2,0
3 Dologi kiadások 10,0 11,6
4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0 30,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 1,8
5 Fejezeti egyensúlyi tartalék 82,7 82,7
Összesen: 29 399,2 76,0 29 323,2 29 973,9 160,7 29 525,6

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

Millió forintban

Cím-szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Kie-
melt
előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név

FEJEZET

2009. évi törvényi módosított
előirányzat

2009. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 129 870,0 129 870,0
2 A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-
részesedése
12 746,7 12 733,8
3 A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 100 485,0 92 894,5
4 Normatív hozzájárulások
1 Települési önkormányzatok feladatai 22 530,8 22 530,8
2 Körzeti igazgatás 9 731,6 9 734,9
3 Körjegyzőség működése 4 811,0 4 806,1
4 Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai 2 826,6 2 826,6
5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 940,5 940,5
6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 147,2 145,1
7 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai 5 462,3 5 462,3
8 Üdülőhelyi feladatok 9 854,3 9 872,8
9 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 16 105,4 16 105,4
10 Pénzbeli szociális juttatások 68 541,5 68 541,5
11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 42 075,3 41 861,8
12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások 57 670,3 57 219,4
13 Közoktatási hozzájárulások 418 884,5 415 907,9
5 Központosított előirányzatok
1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 350,0 879,9
2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 500,0 4 484,3
3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 150,0 150,0
4 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 85,0 85,0
5 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 560,0 1 550,7
6 Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 1 100,0 972,2
7 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása 710,0 709,3
8 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 1 660,0 1 660,0
9 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 5 090,0 9 193,9
10 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 400,0 297,1
11 Jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása 8 200,0 10 151,2
12 Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai sajátforrás kiegészítésének támogatása 16 600,0 1 905,0
13 Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 35 240,0 35 244,4
14 Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása 8 000,0 5 939,1
15 Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1 570,0 1 503,0
16 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 4 603,0 3 766,6
17 Közoktatás-fejlesztési célok támogatása 6 700,0 6 695,8
18 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása 2 000,0 1 966,7
19 Az alapfokú művészetoktatás támogatása 860,0 860,0
20 A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése 4 100,0 4 046,6
21 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 2 400,0 2 318,6
22 Belterületi belvízrendezési célok támogatása 500,0 452,0
23 Bérpolitikai intézkedések támogatása 25 977,5 36 613,9
24 Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások 7 215,0 5 156,2
25 Komprehenzív iskola-modellek támogatása 271,0 20,0
26 Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán 50,0 42,2
27 Óvodáztatási támogatás 760,0 301,8
28 Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátásához 100,0 10,0
29 A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása 250,0 250,0
30 Sportlétesítmények felújításának támogatása 250,0 250,0
6 A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások
1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása 13 000,0 9 915,2
2 Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára 100,0 6,0
3 A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 1 400,0 6 311,0
7 A helyi önkormányzatok színházi támogatása
  Vissza az oldal tetejére