Időállapot: közlönyállapot (2010.X.29.)

2010. évi XCIX. törvény

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról * 

1. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) az alábbi 21/B. §-sal egészül ki:

„21/B. § (1) A 4. melléklet szerinti jogi szolgáltatások megrendelése esetében az ajánlatkérőnek nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia. Az ajánlatkérőnek a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt külön jogszabályban meghatározott minta szerint kell elkészítenie. A hirdetményt - a 44. § (1) bekezdése szerinti közzétételre - legkésőbb a szerződéskötéstől számított öt munkanapon belül kell megküldeni. A hirdetményben az ajánlatkérőnek nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e a hirdetmény közzétételével; ha nem ért egyet, a hirdetmény nem kerül közzétételre. Ez a nyilatkozat azonban nem érinti a 47. § (1) bekezdése szerinti közzétételt a Közbeszerzési Értesítőben.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződéskötés nem érinti a 16. § megfelelő alkalmazását.”

(2) A Kbt. az alábbi 161/B. §-sal egészül ki:

„161/B. § A 4. melléklet szerinti jogi szolgáltatások megrendelése esetében az ajánlatkérő a 21/B. §-ban meghatározott módon is eljárhat.”

(3) A Kbt. 243. § c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[E fejezet szerinti eljárást nem kell alkalmazni:]

c) a 4. melléklet szerinti jogi szolgáltatások és hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység esetében;”

2. § E törvény kihirdetésének napján lép hatályba, és 2010. december 31-én hatályát veszti, rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkezdett beszerzésekre és ezekkel kapcsolatban megkötött szerződésekre, továbbá az ezekkel kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra, illetőleg kérelmezett előzetes vitarendezési eljárásokra kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére