Időállapot: közlönyállapot (2010.XI.12.)

2010. évi CVI. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

(A Jegyzőkönyv 2009. április 1-én lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba.)

1. § Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevételéről szóló Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: a Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„JEGYZŐKÖNYV
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

MÁLTA,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: a tagállamok, amelyeket az Európai Unió Tanácsa képvisel,

és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: a Közösségek képviseletében az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság,

egyrészről, és

AZ ALBÁN KÖZTÁRSASÁG,

másrészről,

tekintettel a csatlakozási szerződés 6. cikk (2) bekezdésére,

mivel:

(1) Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodást (a továbbiakban: STM) 2006. június 12-én Luxembourgban aláírták.

(2) A Bolgár Köztársaság és Románia (a továbbiakban: az új tagállamok) 2007. január 1-jén csatlakoztak az Európai Unióhoz.

(3) Az STM-et módosítani kell az új tagállamoknak az Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából.

(4) Az STM 36. cikkének (3) bekezdése értelmében konzultációt folytattak annak biztosítása céljából, hogy a Közösségnek és az Albán Köztársaságnak az említett megállapodásban megállapított kölcsönös érdekei figyelembevételre kerüljenek,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

I. SZAKASZ

A SZERZŐDŐ FELEK

1. cikk

A Bolgár Köztársaság és Románia az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás feleivé válnak, amely megállapodást 2006. június 12-én írták alá Luxembourgban, továbbá a Közösség többi tagállamával megegyező módon elfogadják és tudomásul veszik a megállapodás, valamint az ugyanazon a napon aláírt záróokmány mellékletét képező együttes nyilatkozatok és egyoldalú nyilatkozatok szövegét.

AZ STM SZÖVEGÉNEK KIIGAZÍTÁSAI, BELEÉRTVE A MELLÉKLETEKET ÉS A JEGYZŐKÖNYVEKET IS

II. SZAKASZ

IPARI TERMÉKEK

2. cikk

Az STM I. melléklete helyébe az e jegyzőkönyv I. mellékletében szereplő szöveg lép.

III. SZAKASZ

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK

3. cikk

Mezőgazdasági termékek szűkebb értelemben (sensu stricto)

(1) Az STM IIa. melléklete helyébe az e jegyzőkönyv II. mellékletében szereplő szöveg lép.

(2) Az STM IIb. melléklete helyébe az e jegyzőkönyv III. mellékletében szereplő szöveg lép.

(3) Az STM IIc. melléklete helyébe az e jegyzőkönyv IV. mellékletében szereplő szöveg lép.

4. cikk

Halászati termékek

Az STM III. melléklete helyébe az e jegyzőkönyv V. mellékletében szereplő szöveg lép.

5. cikk

Feldolgozott mezőgazdasági termékek

Az STM 2. jegyzőkönyvének helyébe az e jegyzőkönyv VI. mellékletében szereplő szöveg lép.

IV. SZAKASZ

SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK

6. cikk

Az STM 4. jegyzőkönyvének helyébe az e jegyzőkönyv VII. mellékletében szereplő szöveg lép.

V. SZAKASZ

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

7. cikk

WTO

Az Albán Köztársaság vállalja, hogy nem támaszt semmilyen igényt, kérést vagy beterjesztést és nem módosít vagy von vissza semmilyen, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT 1994.) XXIV. cikke (6) bekezdése és XXVIII. cikke szerinti engedményt a Közösség jelenlegi bővítésével kapcsolatban.

8. cikk

Származási igazolás és közigazgatási együttműködés

(1) Az Albán Köztársaság vagy valamelyik új tagállam által a preferenciális elbánással kapcsolatos megállapodások vagy önálló megegyezések keretében megfelelően kiállított származási igazolások elfogadásra kerülnek az érintett országokban, feltéve, hogy:

a) az ilyen származási igazolások beszerzése az STM-ben található preferenciális vámtarifa intézkedések alapján eredményez kedvezményes vámkezelést;

b) a származási igazolást és a fuvarokmányokat legkésőbb a csatlakozás időpontját megelőző napon adták ki;

c) a származási igazolást a csatlakozás időpontjától számított négy hónapon belül benyújtják a vámhatóságoknak.

Amennyiben az áruk importálását akár az Albán Köztársaságban, akár pedig valamelyik új tagállamban a csatlakozás időpontját megelőzően jelentették be, az Albánia és az adott új tagállam között akkor alkalmazott preferenciális megállapodások vagy önálló megállapodások szerint, akkor az e rendelkezések vagy megállapodások szerint utólag kiadott származási igazolás is elfogadható, feltéve, hogy azokat a csatlakozás időpontjától számított négy hónapon belül nyújtották be a vámhatóságok felé.

(2) Az Albán Köztársaság és az új tagállamok jogosultak fenntartani azokat az engedélyeket, amelyek esetében az „engedélyezett exportőr” státus a közöttük alkalmazott preferenciális megállapodások vagy autonóm megállapodások szerint került kiadásra, feltéve hogy:

a) a csatlakozás napját megelőzően az Albán Köztársaság és a Közösség között megkötött megállapodásban szintén ilyen rendelkezést írnak elő; valamint

b) az elfogadott exportőrök az azon megállapodás szerint hatályban lévő származási szabályokat alkalmazzák.

Ezeket az engedélyeket legkésőbb 2008. január 1-jéig az STM feltételei szerint kiadott új engedélyekkel kell helyettesíteni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett preferenciális megállapodások vagy autonóm megállapodások szerint kiadott származási igazolások későbbi ellenőrzése iránti kérelmeket elfogadják mind Albánia, mind pedig a tagállamok illetékes vámhatóságai az adott származási igazolás kiadását követő három éven át, és e hatóságok ilyen kérelmeket nyújthatnak be a behozatali vámáru-nyilatkozatok alátámasztása céljából hozzájuk benyújtott származási igazolás kibocsátását követő hároméves időszakon keresztül.

9. cikk

Tranzitáruk

(1) Az STM rendelkezései mind az Albán Köztársaságból az új tagállamok valamelyikébe exportált, illetve az új tagállamok valamelyikéből az Albán Köztársaságba exportált olyan árukra vonatkozóan alkalmazhatók, amelyek megfelelnek az STM-hez csatolt 4. jegyzőkönyv rendelkezéseinek, és amelyek a csatlakozás napján tranzitforgalomban úton voltak, vagy amelyeket ideiglenes vámraktárban, vagy az Albán Köztársaság, vagy pedig az érintett új tagállam vámszabad területén tároltak.

(2) Ilyen esetekben kedvezményes bánásmód akkor alkalmazható, ha a behozatali ország vámhatóságához a csatlakozás napját követő négy hónapon belül benyújtják a kiviteli ország vámhatóságai által visszamenőlegesen kibocsátott származási igazolást.

VI. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. cikk

Ez a jegyzőkönyv a hozzá csatolt mellékletekkel együtt az STM szerves részét képezi.

11. cikk

(1) Ezt a jegyzőkönyvet a Közösség, a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsa és az Albán Köztársaság - saját eljárásuknak megfelelően - jóváhagyják.

(2) A jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságánál kell letétbe helyezni.

12. cikk

(1) Ez a jegyzőkönyv a stabilizációs és társulási megállapodás hatálybalépésének napján lép hatályba, feltéve, hogy addig a napig a jegyzőkönyv jóváhagyásához szükséges minden dokumentumot letétbe helyeztek.

(2) Abban az esetben, ha azt a napot megelőzően ennek a jegyzőkönyvnek a jóváhagyásához szükséges összes dokumentumot nem helyezték letétbe, akkor ez a jegyzőkönyv a jóváhagyásához szükséges utolsó okmány letétbe helyezésének hónapját követő hónap első napján lép hatályba.

13. cikk

Ez a jegyzőkönyv egy-egy eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint albán nyelven; a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

14. cikk

Az STM szövegének, beleértve az annak szerves részét képező mellékleteket és jegyzőkönyveket, valamint a záróokmány és a záróokmányhoz csatolt nyilatkozatok szövegének el kell készíteni bolgár és román nyelvű változatát, amely szövegek az eredeti szövegekkel azonos módon hitelesek. Ezeket a szövegeket a vegyes bizottság hagyja jóvá.

Съcтaвeнo в Ърюкceл нa дeвeтнaдeceти нoeмври две хиляди и оcмa годинa.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

V Bruselu dne devatenáctého listopadu dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende november to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten November zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta novembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the nineteenth day of November in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf novembre deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove novembre duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada deviŋpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų lapkričio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év november havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de negentiende november tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia dziewiętnastego listopada roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Novembro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la nouăsprezece noiembrie două mii opt.

V Bruseli devätnásteho novembra dvetisícosem.

V Bruslju, dne devetnajstega novembra leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den nittonde november tjugohundraåtta.

Bërë në Bruksel në date nëntëmbëdhjetë nëntor të vitit dymijë e tetë.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Ghall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Për Vendet Anëtare

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeanǎ

Za Európske spoločenstva

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Për Komunitetet Europiane

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d’Albanie

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

Az Albán Köztársaság részéről

Ghar-Repubblika tal-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërosë

I. MELLÉKLET

„ALBÁNIAI VÁMENGEDMÉNYEK A KÖZÖSSÉGI IPARI TERMÉKEKRE
(a 19. cikkben említettek szerint)

A vámtételek a következőképpen csökkennek:

- 2007. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 60%-ára csökken,

- 2008. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 40%-ára csökken,

- 2009. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 20%-ára csökken,

- 2010. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 10%-ára csökken,

- 2011. január 1-jén megszűnnek a megmaradt behozatali vámok.

KN-kód Árumegnevezés
250100 Só (beleértve az asztali sót és denaturált sót is) és tiszta nátrium-klorid, ezek vizes oldatban vagy hozzáadott csomósodást gátló vagy gördülékenységet elősegítő anyaggal; tengervíz:
- Közcélú só (beleértve az asztali sót és a denaturált sót is) és tiszta nátriumklorid, ezek vizes oldatban vagy hozzáadott, csomósodást gátló vagy gördülékenységet elősegítő anyaggal is:
- - Egyéb
- - - Egyéb
25010091 - - - - Emberi fogyasztásra alkalmas só
2523 Portlandcement, bauxitcement, salakcement, szuperszulfátcement és hasonló hidraulikus cement festve vagy klinker formában is
2710 Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és amelynek ez az olaj a lényeges alkotórésze; olaj hulladék;
- Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj (a nyers kivételével) és másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze, az olaj hulladék kivételével:
271011 - - Könnyűpárlatok és készítmények:
- - - Más célokra:
- - - - Speciális benzinek:
27101125 - - - - - Más
- - - - Más:
- - - - Motorbenzin:
- - - - - - Más benzin, amelynek ólomtartalma:
- - - - - - - Legfeljebb 0,013 g/liter:
27101141 - - - - - - - - 95-nél kisebb oktánszámú (RON)
27101170 - - - - - Benzin típusú sugárhajtású üzemanyag
271019 - - Más:
- - - Középpárlatok:
- - - - Más célokra:
- - - - - Kerozin:
27101921 - - - - - - Üzemanyag-petróleum
27101925 - - - - - - Más
27101929 - - - - - Más
- - - Nehézpárlatok:
- - - - Gázolajok:
27101931 - - - - - Meghatározott eljárások céljára
27101935 - - - - - Vegyi átalakításra a 27101931 alszám alatt említett eljárások kivételével
- - - - - Más célokra:
27101941 - - - - - - Legfeljebb 0,05 tömegszázalék kéntartalommal
27101945 - - - - - - 0,05 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 0,2 tömegszázalék
kéntartalommal
27101949 - - - - - - 0,2 tömegszázalékot meghaladó kéntartalommal
- - - - Fűtőolajok:
- - - - - Más célokra:
27101969 - - - - - - 2,8 tömegszázalékot meghaladó kéntartalommal
2713 Ásványolaj koksz, ásványolaj-bitumen és kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj más maradéka
- Ásványolajkoksz:
27131200 - - Kalcinálva
27132000 - Ásványolaj-bitumen
271390 - Kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj más maradéka
3103 Ásványi vagy vegyi foszfát trágyázószer:
310310 - Szuperfoszfátok
3304 Szépségápoló készítmények vagy sminkek és bőrápoló készítmények (a gyógyszerek kivételével), beleértve a napbarnító vagy napvédő készítményeket; manikűr- vagy pedikűrkészítmények:
- Más:
33049100 - - Púderek, préselve is
33049900 - - Más
3305 Hajápoló szerek:
33051000 - Samponok
33053000 - Hajlakkok
330590 - Más
3306 Száj- vagy fogápoló készítmények, beleértve a műfogsorrögzítő pasztát és port is; fogtisztításra szolgáló szál (fogselyem) a kiskereskedelem számára egyedi kiszerelésben:
33061000 - Fogtisztító szer
3307 Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények, dezodorok, fürdőhöz való készítmények, szőrtelenítők és máshol nem említett illatszerek, szépség- vagy testápolószerek; helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is:
33071000 - Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények
33072000 - Dezodorok és izzadás elleni készítmények
3401 Szappan; szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka vagy más formába öntve, szappantartalommal is; bőr (testfelület) mosására szolgáló szerves felületaktív termékek és készítmények folyadék vagy krém formájában és a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve szappantartalommal is; szappannal vagy tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez és nem szőtt textília:
- Szappan, és szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka vagy egyéb öntött vagy darabolt formában és szappannal vagy tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez és nem szőtt textília:
34011100 - - Toalett (egészségügyi) célra (beleértve a gyógyanyaggal átitatott termékeket is)
34011900 - - Más
340120 - Szappan más formában:
3402 Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív készítmény, mosókészítmények (beleértve a kiegészítő mosókészítményeket is), és tisztítókészítmények, szappantartalmúak is, a 3401 vtsz. alá tartozók kivételével:
340220 - Készítmények a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve:
340290 - Más:
34029010 - - Felületaktív készítmények
3405 Lábbeli-, bútor-, padló-, autókarosszéria-, üvegfényesítők vagy fémpolírozók, krémek, súrolókrémek és -porok és hasonló készítmények, (az ezekkel impregnált, bevont vagy beborított papír, vatta, nemez, nem szőtt textília, porózus műanyag vagy szivacsgumi is), a 3404 vtsz. alá tartozó viaszok kivételével:
34052000 - Fabútor, padló és más faáru kezelésére szolgáló fényesítők, krémek és hasonló készítmények
34053000 - Fényesítők és hasonló készítmények autókarosszériához, a fémpolírozók kivételével
340590 - Más:
34059090 - - Más
3923 Műanyag eszközök áruk szállítására vagy csomagolására; műanyag dugó, fedő, kupak és más lezáró:
39231000 - Doboz, láda, ládakeret és hasonló áruk
- Zsák és zacskó (beleértve a kúp alakút is):
39232100 - - Etilénpolimerekből
392329 - - Más műanyagból:
39232910 - - - Poli(vinil-klorid)-ból
39232990 - - - Más
3924 Műanyag edények, evőeszközök, konyhafelszerelések, más háztartási eszközök, és higiéniai vagy tisztálkodási áruk
3925 Máshol nem említett, építkezésnél használt műanyag áruk:
39251000 - Tartály, kád és hasonló tartóedény, 300 litert meghaladó űrtartalommal
3926 Műanyagból készült más áruk és a 3901-3914 vtsz. alá tartozó más anyagokból készült áruk
4012 Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kisnyomású gumiabroncs, gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag:
- - Újrafutózott abroncs:
40121100 - - Személygépkocsihoz (beleértve a mikrobuszt és a versenyautót is)
40121200 - - Autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz
40121300 - - Légi járműhöz
ex401213 00 - - - A polgári légi járműveken használtakat kivéve
40122000 - Használt légabroncs
ex401220 00 - - A polgári légi járműveken használtakat kivéve
401290 - Más:
40129020 - - Tömör vagy kisnyomású gumiabroncs
6401 Vízhatlan lábbeli gumi- vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel, ha a felsőrész a talphoz sem tűzéssel, szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs hozzáerősítve vagy összeállítva
6402 Más lábbeli gumi- vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel:
- Más lábbeli:
640299 - - Más:
- - - Más:
- - - - Műanyag felsőrésszel
64029950 - - - - - Papucs és más házicipő
6404 Lábbeli gumi-, műanyag, bőr- vagy mesterséges bőr külső talppal és textilanyag felsőrésszel
- Lábbeli, gumi- vagy műanyag külső talppal:
640419 - - Más:
64041990 - - - Más
640420 - Lábbeli bőr- vagy mesterséges bőr külső talppal
6405 Más lábbeli:
6406 Lábbelirész (beleértve a felsőrészt is, a belső talphoz erősítve is); kiemelhető talpbélés, sarokemelő és hasonló áru; lábszárvédő, bokavédő és hasonló áru és ezek részei:
640610 - Felsőrész és részei, a kéreg kivételével:
6904 Kerámia épülettégla, padozattömb, alátámasztó vagy burkolólap és hasonló:
6905 Tetőcserép, kéményfej, kéménytoldat, kéménybélés, építészeti dísz és más szerkezeti kerámiaáru:
6907 Mázatlan kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- és falburkoló csempe; mázatlan kerámiamozaik, kockakő és hasonló áru, alátéten is:
6908 Mázas kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- vagy falburkoló csempe; mázas kerámiamozaik, kockakő és hasonló áru, alátéten is
7213 Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben:
72131000 - Hengerelésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel
- Más:
721391 - - Kör alakú keresztmetszetének átmérője kevesebb mint 14 mm
721399 - - Más:
72139910 - - - Kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal
7214 Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy -extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva:
72141000 - Kovácsolva
72142000 - Hengerelésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel vagy hengerelés után csavarva
- Más:
721491 - - Téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel
721499 - - Más
7306 Más cső és üreges profil vasból vagy acélból (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva):
- Más, nem kör keresztmetszetű hegesztett termék:
730661 - - Négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel
730669 - - Más, nem kör keresztmetszetű
73069000 - Más
7326 Más cikk vasból vagy acélból:
732690 - Más:
- - Más cikk vasból vagy acélból:
73269098 - - - Más
7408 Rézhuzal:
- Finomított rézből:
74081100 - - Ha legnagyobb keresztmetszeti átmérője meghaladja a 6 mm-t
740819 - - Más
741300 Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló rézből, az elektromos szigetelésű kivételével:
74130020 - Finomított rézből:
ex741300 20 - - A polgári légi járműveken használtakat kivéve
8544 Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is) és egyéb szigetelt elektromos vezeték, csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is:
- Tekercselőhuzal:
854411 - - Rézből:
854419 - - Más
85442000 - Koaxiális kábel és más koaxiális elektromos vezeték
- Más elektromos vezeték legfeljebb 1000 V feszültséghez:
854449 - - Más:
- - - Más:
85444991 - - - - Vezeték és kábel 0,51 mm-t meghaladó egyéni vezetékátmérővel
- - - - Más:
85444995 - - - - - 80 V-ot meghaladó de kevesebb mint 1000 V feszültségig
85444999 - - - - - 1000 V feszültségre
854460 - Más elektromos vezeték, 1000 V-ot meghaladó feszültségre:
9403 Más bútor és részei:
940330 - Hivatali fabútor:
940340 - Fa konyhabútor:
940360 - Más fabútor:
94036030 - - Üzletekben használt fabútor”

II. MELLÉKLET

„II. a) MELLÉKLET

ALBÁNIAI VÁMENGEDMÉNYEK A KÖZÖSSÉGBŐL SZÁRMAZÓ ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEKRE
A 27. CIKK (3) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJÁBAN EMLÍTETTEK SZERINT

Korlátlan mennyiségében vámmentesen behozható

KN-kód Árumegnevezés
0101 Élő ló, szamár, lóöszvér (muli) és szamáröszvér:
010110 - Fajtatiszta tenyészállat:
0102 Élő szarvasmarhafélék:
010210 - Fajtatiszta tenyészállat:
010290 - Más:
- - Háziasított fajták:
- - - 80 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 160 kg tömegű:
01029029 - - - - Más
0103 Élő sertés
0104 Élő juh és kecske
0105 Élő baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok, kacsa, liba, pulyka és gyöngytyúk:
- Legfeljebb 185 g tömegű:
010511 - - Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok:
01051200 - - Pulyka
010519 - - Más:
- Más:
01059400 - - Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok
ex01059400 - - - Legfeljebb 2000 g tömegű
0106 Más élő állat:
- Emlősök:
01061100 - - Főemlősök
010619 - - Más
01062000 - Hüllők (kígyók és teknősbékák is)
- Madarak:
01063100 - - Ragadozó madarak
01063200 - - Papagájalkatúak (papagájok, törpepapagáj, arapapagáj és kakadu is).
010639 - - Más
01069000 - Más
020500 Ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva
0206 Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva:
020610 - Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve:
02061010 - - Gyógyászati termékek gyártására
- Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva:
020629 - - Más:
02062910 - - - Gyógyászati termékek gyártására
02063000 - Sertésből frissen vagy hűtve
- Sertésből fagyasztva:
02064100 - - Máj
020680 - Más frissen vagy hűtve:
02068010 - - Gyógyászati termékek gyártására
020690 - Más fagyasztva:
02069010 - - Gyógyászati termékek gyártására
0404 Tejsavó sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával is; másutt nem említett, természetes tej alkotórészeket tartalmazó termék cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:
040410 - Tejsavó és módosított savó sűrítve is, vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:
- - Por, granulátum vagy más szilárd alakban:
- - - Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, fehérjetartalma
(nitrogéntartalom x 6,38):
- - - - Legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma:
04041002 - - - - - Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
04041004 - - - - - 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
04041006 - - - - - 27 tömegszázalékot meghaladó
- - - - 15 tömegszázalékot meghaladó és zsírtartalma:
04041012 - - - - - Legfeljebb 1,5 tömegszázalék
04041014 - - - - - 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék
04041016 - - - - - 27 tömegszázalékot meghaladó
040700 Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve:
- Baromfi tojás:
- - Keltetésre:
04070011 - - - Pulyka- vagy libatojás
04070019 - - - Más
04100000 Másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű termék
05040000 Állati bél, hólyag és gyomor (a halból származó kivételével), egészben és darabban, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
0601 Hagyma, gumó, gumós gyökér, gyökércsíra és rizóma vegetatív nyugalmi állapotban, fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikórianövény és -gyökér, a 1212 vámtartifaszám alá tartozó gyökér kivételével
0602 Más élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány és oltvány; gombacsíra:
060210 - Nem gyökeres dugvány és oltvány:
06021090 - - Más
060220 - Emberi fogyasztásra alkalmas gyümölcsöt vagy diófélét termő fa, bokor és cserje oltva is:
06022090 - - Más
06023000 - Rododendron és azálea oltva is
060240 - Rózsa oltva is
060290 - Más
0701 Burgonya frissen vagy hűtve:
07011000 - Vetőmag
0703 Vöröshagyma, gyöngyhagyma, fokhagyma, póréhagyma és más hagymaféle frissen vagy hűtve:
07032000 - Fokhagyma
0705 Saláta (Lactuca sativa) és cikória (Cichorium spp.) frissen vagy hűtve:
- Cikória:
07052100 - Cikóriasaláta (salátakatáng) (Cichorium intybus var. foliosum)
0706 Sárgarépa, fehérrépa, salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek és élelmezési célra alkalmas más hasonló gyökér, frissen vagy hűtve:
070690 - Más:
07069030 - - Torma (Cochlearia armoracid)
0708 Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hűtve:
07082000 - Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.)
0709 Más zöldség frissen vagy hűtve:
- Ehető gomba és szarvasgomba:
07095100 - - Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák
070959 - - Más:
07095910 - - - Rókagomba
07095930 - - - Vargánya
07095990 - - - Más
0711 Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:
- Ehető gomba és szarvasgomba:
07115100 - - Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák
071190 - Más zöldség; zöldségkeverék:
- - Zöldségfélék:
07119010 - - - A Capsicum és a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika kivételével
07119050 - - - Vöröshagyma
07119080 - - - Más
0712 Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve:
- Ehető gomba, fafülgomba (Auricularia spp.), kocsonyás gomba (Tremella spp.) és szarvasgomba:
07123100 - - Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák
07123200 - - Fafülgomba (Auricularia spp.)
07123300 - - Kocsonyás gomba (Tremella spp.)
07123900 - - Más
0713 Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva vagy felesen is:
071310 - Borsó (Pisum sativum):
07131010 - - Vetésre
- Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.):
07133100 - - A Vigna mungo (L.) Hepper vagy a Vigna radiata (L.) Wilczek fajhoz tartozó bab
071333 - - Vesebab, ideértve a fehér babot is (Phaseolus vulgaris): Vesebab, ideértve a fehér babot is (Phaseolus vulgaris):
07133310 - - - Vetésre
07134000 - Lencse
07135000 - Nagy szemű disznóbab (Vicia faba var. major) és lóbab (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)
07139000 - Más
0714 Manióka, arrowroot, szálepgyökér, csicsóka, édesburgonya és magas keményítő - vagy inulintartalmú más hasonló gyökér és gumó frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, egészben, szeletelve vagy labdacs (pellet) formában tömörítve is; szágóbél
0801 Kókuszdió, brazildió és kesudió frissen vagy szárítva, héjastól is:
- Brazildió:
08012200 - - Héj nélkül
0802 Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is:
- Mandula:
080211 - - Héjastól
080212 - - Héj nélkül
-Dió:
08023100 - - Héjastól
08023200 - - Héj nélkül
08026000 - Makadámia dió
080290 - Más:
08029020 - - Aréka (vagy bétel), kóla- és hikori dió
08029050 - - Fenyődió
080300 Banán, beleértve a plantain fajtát is, frissen vagy szárítva:
08030090 - Szárítva
  Vissza az oldal tetejére