Időállapot: közlönyállapot (2010.XII.7.)

2010. évi CXXXIX. törvény

az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról * 

1. § (1) Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.)

a) 11. § (1) bekezdés a) pontjában a „(a továbbiakban: ügyfélkapu),” szövegrész helyébe a „(a továbbiakban: ügyfélkapu), vagy” szöveg,

b) 11. § (1) bekezdés b) pontjában a „ , vagy” szövegrész helyébe a „teljesítheti.” szöveg,

c) 11. § (2), (3) és (8) bekezdésében az „a)-c)” szövegrész helyébe az „a)-b)” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az Efo. tv. 11. § (1) bekezdés c) pontja, a 11. § (3) bekezdés d) pontjában az „az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bejelentés kivételével” szövegrész, a 11. § (7) bekezdésében az „és c)” szövegrész, továbbá a 16. § (2) bekezdése.

(3) Az Efo. tv. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A munkáltató az (1) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott esetekben a tárgyhót követő hó 12-éig az egyszerűsítetten foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatásával járó közteher-fizetési kötelezettségének tesz eleget. Bevallási kötelezettségét ezen időpontig az ügyfélkapun történő bevallás benyújtásával teljesíti.”

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény

a) 3. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 132. § (2) bekezdése hatályát veszti,

b) 3. § (4) bekezdésében az „(1) bekezdés b)-c) pontja” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés b) pontja” szöveg lép.


  Vissza az oldal tetejére