Időállapot: közlönyállapot (2010.XII.16.)

2010. évi CL. törvény

az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról * 

1. § Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény a következő 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § Semmis az olyan szerződéses kikötés, amely szerint a maga termelte mezőgazdasági termény szolgáltatására elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt egészben vagy részben nem képes termelő a hiányzó mezőgazdasági terményt teljesítés céljára mástól beszerezni, vagy helyette más szolgáltatást nyújtani köteles. E kikötés semmissége a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét akkor sem érinti, ha a felek e nélkül nem szerződtek volna.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba azzal, hogy

a) rendelkezéseit a hatálybalépést megelőzően megkötött szerződések esetén a hatálybalépést követően esedékessé váló szolgáltatások tekintetében is alkalmazni kell, továbbá

b) a törvény alkalmazása során maga termelte mezőgazdasági termény szolgáltatására irányuló szerződésnek kell tekinteni azt az esetet, amikor a termelő az általa 2010-ben megtermelt mezőgazdasági terményt olyan gazdasági társaságon vagy szövetkezeten keresztül értékesíti, amelynek tulajdonosa vagy tagja, vagy azt a termelőtől továbbértékesítés céljából termeltetési szerződés keretében vásárolják fel.


  Vissza az oldal tetejére