Időállapot: közlönyállapot (2010.XII.23.)

2010. évi CLXV. törvény

a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról a következő törvényt alkotja:

1. § A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (2) Az alpolgármester e tisztsége megszűnik:

a) az önkormányzati választás napján, ha nem választották meg önkormányzati képviselőnek,

b) amennyiben önkormányzati képviselőnek megválasztották, akkor a képviselő-testület alakuló ülésének napján,

c) továbbá az (1) bekezdés b), d)-j) pontjaiban foglalt esetekben,

d) ha a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel megbízását visszavonja.”

2. § Hatályát veszti a Pttv. 2. § (1) bekezdés i) pontja és 4/A. § (3) bekezdése.

3. § E törvény a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére