Időállapot: közlönyállapot (2011.XII.30.)

149. § Az Evectv. 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba olyan - a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti - tevékenységet jelenthet be, melynek gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat teljesítette. Az egyéni vállalkozó köteles haladéktalanul bejelenteni, ha a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem felel meg. A bejelentés alapján a nyilvántartást vezető szerv törli a tevékenységet.”

150. § (1) Az Evectv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (1) Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozó özvegye, özvegy hiányában vagy annak egyetértésével örököse az egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását az e törvényben meghatározottak szerint - az ok bekövetkezésétől számított 90 napon belül - bejelenti.

(2) Az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy kizárását kimondó bírósági határozat esetén az egyéni vállalkozó nevében és javára törvényes képviselője az egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását az e törvényben meghatározottak szerint - az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy kizárását kimondó bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül - bejelenti.

(3) A tevékenység folytatását az 5. § (2) bekezdés a) pontja szerint kell bejelenteni.

(4) A tevékenység folytatásának kezdete az (1) bekezdésben foglalt esetben az egyéni vállalkozó halálát, a (2) bekezdésben foglalt esetben az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy kizárását kimondó bírósági határozat jogerőre emelkedését követő nap.”

(2) Az Evectv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § (1) Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltetheti. A szünetelés bejelentésére az e §-ban meghatározott eltérésekkel az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(2) Amennyiben az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltetni kívánja, köteles azt a változásbejelentési űrlapon a nyilvántartást vezető szervnél megfelelő módon bejelenteni, amely a szünetelés tényét és kezdő időpontját az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejegyzi. A szünetelés kezdő napja a bejelentést követő nap. A nyilvántartást vezető szerv a szünetelésről haladéktalanul, elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szervet, a Központi Statisztikai Hivatalt, valamint a Hatóságot.

(3) A szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat. Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni.

(4) Az egyéni vállalkozó szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenységét a változásbejelentési űrlapon benyújtott, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására vonatkozó, a nyilvántartást vezető szervnél megfelelő módon tett bejelentésével folytathatja. A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására előírt feltételeknek továbbra is megfelel. A tevékenység folytatásának kezdő napja a bejelentést követő nap. A nyilvántartást vezető szerv a szünetelés záró napját bejegyzi az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, és erről haladéktalanul, elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szervet, a Központi Statisztikai Hivatalt, valamint a Hatóságot.

(5) Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének a feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. Az igazolványt a Hatóság az igazolvány beérkezésének vagy leadásának napján érvényteleníti, és ennek tényét bejegyzi a nyilvántartásba.”

(3) Az Evectv. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § (1) Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság e törvény erejénél fogva megszűnik

a) ha az egyéni vállalkozó tevékenysége megszüntetését a Hatóságnak vagy a nyilvántartó szervnek bejelenti, a bejelentés napján,

b) ha az egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, vagy a 32. § (1) és (2) bekezdése szerint az egyéni cég tagjává vált, a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napon, illetve ha az egyéni vállalkozó átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, az átruházás napján,

c) az egyéni vállalkozó halála napján,

d) az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy kizárását kimondó bírósági határozat jogerőre emelkedésének a napján,

e) ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, a törlést kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján,

f) a 3. § (2) bekezdés b), illetve c) pontjaiban meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén, a 11. § (3)-(6) bekezdéseiben foglalt ellenőrzés befejezésekor.

(2) Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnése alapjául szolgáló tényről

a) az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése, valamint a 17. § (1) és (2) bekezdés szerinti tények igazolása esetén az egyéni vállalkozó cselekvőképtelenné vagy korlátozottan cselekvőképessé válása, vagy halála esetén a Hatóság,

b) az egyéni vállalkozó adószámának törlése esetén az állami adóhatóság,

c) egyéni cég alapítása, vagyoni betétjének átruházással vagy örökléssel történő megszerzése esetén az egyéni cég székhelye szerint illetékes cégbíróság (a továbbiakban: cégbíróság)

elektronikus úton értesíti a nyilvántartást vezető szervet.

(3) A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha

a) az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn,

b) ha a szünetelés kezdőnapját követően öt év eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt,

c) ha az egyéni vállalkozó a 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen.

(4) A nyilvántartást vezető szerv azt az egyéni vállalkozót, akinek az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt, az illetékes hatóság értesítése alapján a jogosultság megszűnésének napjával hivatalból törli a nyilvántartásból, és erről az egyéni vállalkozót - az (1) bekezdés c) pontjának kivételével - tájékoztatja. A nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartásból való törlésről és annak időpontjáról haladéktalanul, elektronikus úton tájékoztatja az állami adóhatóságot, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szervet, a Központi Statisztikai Hivatalt, valamint a Hatóságot.”

151. § Az Evectv. a 19. §-t követően a következő 19/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

„Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzése

19/A. § (1) Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása.

(2) A Hatóság a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek.

(3) Amennyiben az ellenőrzés során a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának akadálya merül fel, és az elhárítható, a Hatóság - a 19. § (3) bekezdés szerinti jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel - felszólítja az egyéni vállalkozót, hogy az akadályt hárítsa el. Ennek eredménytelensége esetén a Hatóság a 19. § (3) bekezdés szerint jár el.

(4) A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az az e törvényben vagy más jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.

(5) Amennyiben az egyéni vállalkozó által végzett valamely tevékenység az e törvényben vagy más jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a tevékenységet engedélyező vagy ellenőrző hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget, a tevékenységet engedélyező vagy ellenőrző hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.”

152. § Az Evectv. 20. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Nem alapíthat egyéni céget, továbbá nem lehet egyéni cég vezető tisztségviselője az a személy, akinek - mint a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a jogutód nélküli megszüntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény alapján indított eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év.”

153. § Az Evectv. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egyéni cég alapításához közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt alapító okiratra van szükség, amelyet a tagnak (alapítónak) alá kell írnia. Az alapító okirat aláírásának legkorábbi napja az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételt követő nap.”

154. § Az Evectv. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. § (1) Az egyéni cég elnevezést (vagy annak ec. rövidítését) az egyéni cég nevében fel kell tüntetni. Az egyéni cég kötelezettségeiért elsősorban az egyéni cég felel vagyonával. Ha az egyéni cég vagyona a követelést nem fedezi, a tag saját vagyonával korlátlanul felel.

(2) Egyéni cég és tagja nem lehet gazdasági társaságban korlátlanul felelős tag.

(3) Ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultság egyéni cég alapítása miatt szűnik meg, a jogosultság megszűnéséig az egyéni vállalkozóként vállalt kötelezettségeiért a természetes személy és az egyéni cég korlátlanul és egyetemlegesen felel.”

155. § Az Evectv. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró szervek feladatait, valamint az egyéni vállalkozók ellenőrzésének részletes szabályait.”

156. § Az Evectv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„38. § (1) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi IV. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését követően korlátolt mögöttes felelősséggel működő egyéni cég nem alapítható.

(2) A Módtv. hatálybalépését megelőzően a cégjegyzékbe bejegyzett korlátolt mögöttes felelősséggel működő egyéni cégek 2013. február 1-ig kötelesek létesítő okiratuk megfelelő módosításával e törvény rendelkezéseinek megfelelő működést megvalósítani vagy gazdasági társasággá alakulni, valamint a korlátolt mögöttes felelősséggel működő egyéni cég a Módtv. hatálybalépését megelőzően fennálló korlátlan felelősséggel bíró tagságát köteles 2013. február 1-ig megszüntetni.

(3) A korlátolt mögöttes felelősséggel működő egyéni cégekre a (2) bekezdésben foglaltak teljesüléséig a Módtv. hatálybalépését megelőző napon hatályos 22. és 27. §-ok irányadóak. A korlátolt mögöttes felelősséggel működő egyéni cég (2) bekezdés szerinti változás előtt keletkezett tartozásaiért korlátozott felelősséggel tartozik.

(4) Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak a (2) bekezdés szerinti változást.”

157. § (1) Az Evectv. 11. § (3)-(5) bekezdésében a „Hatóság” szövegrész helyébe a „nyilvántartást vezető szerv” szöveg lép.

(2) Az Evectv. 32. § (1) bekezdésében a „cselekvőképtelenségét vagy cselekvőképességének korlátozását” szövegrész helyébe a „cselekvőképességének korlátozását vagy kizárását” szöveg lép.

158. § Hatályát veszti az Evectv.

a) 22. § (1) bekezdés e) pontja,

b) 28. §-a.

8. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

159. § A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 149. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Dematerializált részvény esetén - ha a tulajdonosi megfeleltetésre a kibocsátó kérelme alapján kerül sor - azoknak az értékpapírszámla-tulajdonosoknak az azonosító adatai és részvényeinek darabszáma átadására kerül sor, akik a tulajdonosi megfeleltetésre vonatkozó kibocsátói kérelemben meghatározott időpontban, az ott meghatározott dematerializált részvénnyel rendelkeznek, és nyilvánosan működő részvénytársaság esetében nem rendelkeztek a részvénykönyvbe történő bejegyzés megtiltásáról, vagy nem kérték törlésüket.”

10. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény módosítása

160. § (1) A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Jszbt.) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) Ha a jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazásának szükségessége merül fel, a zár alá vételt, illetve a biztosítási intézkedést a jogi személlyel szemben előreláthatóan alkalmazásra kerülő pénzbírság és a jogi személyt előreláthatóan terhelő bűnügyi költség végrehajtásához szükséges vagyonra kell elrendelni.

(2) A jogi személlyel szemben előreláthatóan alkalmazásra kerülő pénzbírság és a jogi személyt előreláthatóan terhelő bűnügyi költség végrehajtásához szükséges vagyonra a zár alá vételt el kell rendelni, ha a bíróság vagy az ügyész engedélyezi, hogy a jogi személlyel szemben a felszámolási eljárást folytassák. A határozatban számszerűleg meg kell jelölni, hogy a zár alá vétel milyen összeg biztosítására szolgál.

(3) A (2) bekezdés alapján történő zár alá vételt a bíróság az engedélyezésről szóló határozatban is elrendelheti. Az ügyész a határozat meghozatala előtt indítványozza a zár alá vételnek a (2) bekezdés alapján történő elrendelését, ha a felszámolási eljárás folytatásához az engedélyt megadja.

(4) Ha a felszámoló kérelmére a büntetőügyben eljáró bíróság vagy a vádirat benyújtása előtt az ügyész a zár alá vett vagyon, vagyonrész vagy vagyontárgy értékesítését engedélyezi, az erről szóló határozatban a zár alá vételt arra az összegre korlátozza, ami a jogi személlyel szemben előreláthatóan alkalmazásra kerülő pénzbírság és a jogi személyt előreláthatóan terhelő bűnügyi költség végrehajtását fedezni fogja. A zár alá vett vagyon, vagyonrész, illetve vagyontárgy helyébe a bíróság, illetve az ügyész által meghatározott összeg lép. A határozatot meg kell küldeni a zár alá vételt foganatosító bírósági végrehajtónak.”

(2) A Jszbt. 26. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha a 11. § (4) bekezdése alapján zár alá vett vagyon, vagyonrész, illetve vagyontárgy helyébe meghatározott összeg lépett, az eljárás megszüntetésekor vagy az ügydöntő határozatban rendelkezni kell a letéti számlán elhelyezett összegnek - a jogi személy ellen elrendelt felszámolási eljárásban kirendelt felszámoló értesítésével - a jogi személy számlájára történő átutalásáról.”

11. Záró rendelkezések

162. § (1) Hatályát veszti az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. § (3) bekezdés k) pontja és 25/A. §-a, valamint azt megelőző alcíme.

(2) Hatályát veszti a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi LI. törvény 51. § (10) bekezdése.

(3) Hatályát veszti a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló 2007. évi LXI. törvény 28. § (8) bekezdése.

(4) Hatályát veszti a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 1. § (5) bekezdése.

(5) Hatályát veszti az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 17. § (3) bekezdésének f) és g) pontja, valamint (13) bekezdése.

163. § (1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (5) bekezdés c) pontjában a „kényszer-végelszámolás” szövegrész helyébe a „kényszer-végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás” szöveg lép.

(2) A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 74. § (1) bekezdésében és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 45. § (2) bekezdésében a „végelszámolási és kényszer-végelszámolási” szövegrész helyébe a „végelszámolási, kényszer-végelszámolási vagy kényszertörlési” szöveg lép.

12. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

164. § Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A civil szervezet végelszámolására - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény (a továbbiakban: Ctv.) rendelkezéseit, kényszer-végelszámolására a Ctv. 2012. február 29-én hatályos 116. § (3)-(6) bekezdését, 117. §-át és 118. §-át az e törvényben szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni.”

13. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

165. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 106. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Kormány nyilvános határozatában engedélyezheti, hogy az állam a tulajdonosi joggyakorló szervezete útján a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott és határidőben meg nem fizetett környezetvédelmi bírságból eredő követelés vagy annak egy része ellenében - a követelés behajtása helyett, legfeljebb a kormányhatározatban megjelölt összegben és feltételek szerint - a bírság megfizetésére köteles gazdasági társaságban részesedéssel rendelkezőkkel való megállapodással a gazdasági társaságban való részesedést megtestesítő részvényt vagy üzletrészt szerezzen, ha

a) a pénzbeli teljesítés nem vagy csak részben lehetséges és

b) arra a követelés összegét meghaladó vagyoni hátrány megakadályozása érdekében vagy kiemelt nemzetgazdasági érdekből kerül sor.”

14. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

166. § A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 28. § (4) bekezdésében és 95/A. §-ában a „nemzetgazdasági szempontból kiemelt” szövegrész helyébe a „stratégiailag kiemelt” szöveg lép.

167. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2013. február 2-án hatályát veszti.

(2) A 116. § (1) bekezdés 2012. január 2-án lép hatályba.

(3) Az 1-5. §, a 6. § (1)-(2) és (4) bekezdése, a 7-31. §, a 33-60. §, a 66. §, a 67. § (1) bekezdés, a 68. §, a 69. § 1-41. és 46-47. pontja, a 70-108. §, a 109. § (2)-(3) bekezdés, a 110-112. §, a 113. § (1) bekezdés, a 114-115. §, a 116. § (2) bekezdés, a 117-136. §, a 137. §, a 139. § (2)-(3) bekezdés, a 140. §, a 141. § a) pontja, c)-h) pontja, j) pontja, a 159-164. § és az 1-7. melléklet a kihirdetését követő harmadik hónap első napján lép hatályba.

(3) A 6. § (3) bekezdés 2012. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 109. § (1) és (4) bekezdése, valamint a 141. § b) és i) pontja 2013. február 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2011. évi CXCVII. törvényhez

„3. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez

A szerződésmintával történő cégalapításhoz szükséges okiratok

I. A cégbejegyzéshez szükséges, a bejegyzési kérelemhez csatolandó okiratok:

1. a szerződésminta alapján készült létesítő okirat;

2. az adószám megállapításához szükséges, az általános forgalmi adó alanyának az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggő nyilatkozat [az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (1) bekezdése];

3. a jogi képviselő meghatalmazása, illetve képviseleti jogának igazolása;

4. a jogszabályban meghatározott mértékű illeték és közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolása;

5. a vezető tisztségviselő és a cégvezető nyilatkozata arról, hogy nem áll a Gt. 23. §-ában foglalt eltiltás hatálya alatt.

II. Ha a bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel szükséges, egyéb benyújtandó okiratok:

1. amennyiben a cég élt névfoglalással, a névfoglalást elrendelő végzés másolata;

2. a) a vezető tisztségviselőknek, a könyvvizsgálónak a megválasztást elfogadó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozata, a közkereseti társaság és a betéti társaság vezető tisztségviselőinek kivételével, ha a képviseletet valamennyi tag ellátja,

b) az a) pontban említettek megválasztásának időtartamát tartalmazó okirat;

3. ha a könyvvizsgáló szervezet, a könyvvizsgálatot ellátó személynek a megválasztást elfogadó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozata;

4. ingatlan nem pénzbeli hozzájárulásként történő szolgáltatása esetén az ingatlan - három hónapnál nem régebbi - tulajdoni lapja, melyből az ingatlannal való rendelkezés jogcíme legalább széljegy formájában megállapítható; a tulajdoni lapon a következő bejegyzésre váró széljegy jogosultjaként csak a nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató személy vagy szervezet szerepelhet;

5. külföldi cég vagy más szervezet tagsága esetén a külföldi cég három hónapnál nem régebbi cégkivonata és annak magyar nyelvű hiteles fordítása, illetve annak hiteles fordításban történő igazolása, hogy a céget vagy más szervezetet a hazai joga szerint nyilvántartásba vették, illetve az az okirat, amelyből képviselőjének a képviseletre való jogosultsága megállapítható;

6. a külföldi személy magyarországi kézbesítési megbízottjának a megbízására, illetve a megbízás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokirat;

7. ha a cég elnevezésében történelmi személyiség neve szerepel, vagy a cégnévhez másnak jogi érdeke fűződik, a Ctv. 4. §-ának (4) bekezdésében meghatározott személy vagy szervezet hozzájárulását tartalmazó okirat;

8. társadalmi szervezet tagról vezetett nyilvántartás adatait tartalmazó három hónapnál nem régebbi kivonat;

9. önkormányzat tag esetén a képviselő-testület erre vonatkozó döntését tartalmazó okirat;

10. ha a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásához hatóság, illetve harmadik személy hozzájárulása (engedélye) szükséges, ez az okirat;

11. a kiskorú tag képviseletére vonatkozó gyámhivatali határozat, ha a szülő nem láthatja el a kiskorú képviseletét;

12.a) a székhelyhasználat jogcímét igazoló legalább teljes bizonyító erejű magánokirat,

b) a telephely(ek) használatának jogcímét igazoló legalább teljes bizonyító erejű magánokirat,

c) fióktelep(ek) használatának jogcímét igazoló legalább teljes bizonyító erejű magánokirat;

13. amennyiben törvény a cég alapítását hatósági engedélyhez köti, az alapítási engedély;

14. a korlátolt felelősségű társaság esetén:

a) a tagjegyzék, közös tulajdonú törzsbetét esetében a résztulajdonosok és a képviselőjük feltüntetésével;

b) pénzforgalmi szolgáltató igazolása a pénzbeli hozzájárulás befizetéséről vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által közokiratba foglalt ügyvezetői nyilatkozat a pénzbeli hozzájárulásnak a társaság rendelkezésére bocsátásáról,

c) ügyvezetői nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról;

15. a zártkörűen működő részvénytársaság esetén:

a) a közgyűlés összehívására vonatkozó meghívó (hirdetmény) és a jelenléti ív,

b) a közgyűlés jegyzőkönyve (kivonata),

c) a pénzforgalmi szolgáltató igazolása a pénzbeli hozzájárulás befizetéséről,

d) vezető tisztségviselői nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról;

16. az egyéni cég esetén

a) hitelintézet igazolása a pénzbeli hozzájárulás befizetéséről vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által közokiratba foglalt ügyvezetői nyilatkozat a pénzbeli hozzájárulásnak a társaság rendelkezésére bocsátásáról,

b) ügyvezetői nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról.”

2. melléklet a 2011. évi CXCVII. törvényhez

1. A Ctv. 4. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A társaság tagjai

2.1. Név: * ...........................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

Cégnév (név): *  ...................................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): *  ...........................................................................................

Székhely: ...........................................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ...............................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

2.2. *  Név: * ..........................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

Cégnév (név): *  ...................................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): *  ...........................................................................................

Székhely: ...........................................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ...............................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ............................................................................................................................................”

2. A Ctv. 4. számú mellékletének 10. és 11. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„10. Az üzletvezetés és képviselet

A társaság üzletvezetésére és képviseletére

a) a 2. pontban megjelölt minden tag időbeli korlátozás nélkül jogosult,

A jogviszony kezdete: .......................................................................................................................

b) az alábbi tag(ok) időbeli korlátozás nélkül jogosult(ak): * 

Név: ...................................................................................................................................................

A jogi személy tag által kijelölt természetes személy: * 

Név .....................................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve ..........................................................................................................................

Lakcím ...............................................................................................................................................

A jogviszony kezdete .........................................................................................................................

c) a 2. pontban megjelölt minden tag határozott ideig jogosult * 

A jogviszony kezdete .........................................................................................................................

A jogviszony vége: ............................................................................................................................

d) az alábbi tag(ok) határozott ideig jogosult(ak): *  , * 

Név: *  .................................................................................................................................................

A jogi személy tag által kijelölt természetes személy: * 

Név: ...................................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

A jogviszony kezdete: .......................................................................................................................

A jogviszony vége: ............................................................................................................................

11. Cégvezető

11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére * 

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

11.2. *  Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: ...................................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

Kinevezés kezdő időpontja: .............................................................................................................”

3. melléklet a 2011. évi CXCVII. törvényhez

1. A Ctv. 5. számú mellékletének 2. és 3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. A társaság beltagja(i)

2.1. Név: *  .........................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

Cégnév (név): *  .................................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): *  ..........................................................................................

Székhely: ...........................................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ...............................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

2.2. *  Név: *  ........................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

Cégnév (név): *  .................................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): *  ..........................................................................................

Székhely: ...........................................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ...............................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

3. A társaság kültagja(i)

3.1. Név: *  .........................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

Cégnév (név): *  .................................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): *  ..........................................................................................

Székhely: ...........................................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ...............................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

3.2. *  Név: *  ...........................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

Cégnév (név): *  .................................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): *  ..........................................................................................

Székhely: ...........................................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ...............................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ............................................................................................................................................”

2. A Ctv. 5. számú mellékletének 11. és 12. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. Az üzletvezetés és képviselet

A társaság üzletvezetésére és képviseletére

a) a 2. pontban megjelölt minden beltag időbeli korlátozás nélkül jogosult,

A jogviszony kezdete: .......................................................................................................................

b) az alábbi beltag(ok) és/vagy kültag(ok) időbeli korlátozás nélkül jogosult(ak): * 

Név: *  .................................................................................................................................................

A jogi személy tag által kijelölt természetes személy: * 

Név .....................................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve ..........................................................................................................................

Lakcím ...............................................................................................................................................

A jogviszony kezdete .........................................................................................................................

c) a 2. pontban megjelölt minden beltag határozott ideig jogosult, * 

A jogviszony kezdete .........................................................................................................................

A jogviszony vége: ............................................................................................................................

d) az alábbi beltag(ok) és/vagy kültag(ok) határozott ideig jogosult(ak): * , * 

Név: *  .................................................................................................................................................

A jogi személy tag által kijelölt természetes személy: * 

Név: ...................................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

A jogviszony kezdete: .......................................................................................................................

A jogviszony vége: ............................................................................................................................

e) az alábbi, egyetlen üzletvezetésre és képviseletre jogosult tag, időbeli korlátozás nélkül jogosult:

Név: ...................................................................................................................................................

A jogi személy tag által kijelölt természetes személy: * 

Név: ...................................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

A jogviszony kezdete: .......................................................................................................................

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére * 

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

12.2. *  Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: ...................................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

Kinevezés kezdő időpontja: .............................................................................................................”

4. melléklet a 2011. évi CXCVII. törvényhez

1. A Ctv. 6. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A társaság tagjai

2.1. Név: *  .........................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

Cégnév (név): *  ..................................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): * ...........................................................................................

Székhely: ...........................................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ...............................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

2.2. *  Név: *  .......................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

Cégnév (név): *  ..................................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): *  ..........................................................................................

Székhely: ...........................................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ...............................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ............................................................................................................................................”

2. A Ctv. 6. számú mellékletének 13. és 14. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„13. Az ügyvezető

13.1. A társaság ügyvezetője:

Név: ...................................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

Az ügyvezetői megbízatás * 

a) határozott időre, * 

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ..........................................................................................................

A megbízatás lejárta: *  .......................................................................................................................

13.2. Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).

14. Cégvezető

14.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére * 

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

14.2. *  Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: ...................................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

Kinevezés kezdő időpontja: .............................................................................................................”

5. melléklet a 2011. évi CXCVII. törvényhez

1. A Ctv. 7. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A társaság alapítója

Név: *  .................................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

Cégnév (név): *  .................................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): *  ..........................................................................................

Székhely: ...........................................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ...............................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................”

2. A Ctv. 7. számú mellékletének 11. és 12. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. Az ügyvezető

13.1. A társaság ügyvezetője:

Név: ...................................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

Az ügyvezetői megbízatás * 

a) határozott időre, * 

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ..........................................................................................................

A megbízatás lejárta: *  .......................................................................................................................

13.2. Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).

12. Cégvezető

14.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére * 

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

14.2. *  Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: ...................................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

Kinevezés kezdő időpontja: .............................................................................................................”

6. melléklet a 2011. évi CXCVII. törvényhez

1. A Ctv. 8. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A társaság alapítói (részvényesei)

2.1. Név: *  .......................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

Cégnév (név): * ...................................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): *  ..........................................................................................

Székhely: ...........................................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ...............................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

2.2. *  Név: *  .......................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

Cégnév (név): *  ..................................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): *  ..........................................................................................

Székhely: ...........................................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ...............................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ............................................................................................................................................”

2. A Ctv. 8. számú mellékletének 10. és 11. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„10. Az igazgatóság, a vezérigazgató

10.1. A társaságnál * 

a) igazgatóság működik.

b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja.

10.2. *  Az igazgatóság elnökét a közgyűlés választja. Az igazgatóság elnöke:

Név: ...................................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

A megbízatás * 

a) határozott időre, * 

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ..........................................................................................................

A megbízatás lejárta: *  .......................................................................................................................

10.3. *  Az igazgatóság tagjai:

Név: ...................................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

A megbízatás * 

a) határozott időre, * 

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ..........................................................................................................

A megbízatás lejárta: *  .......................................................................................................................

Név: ...................................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

A megbízatás * 

a) határozott időre, * 

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ..........................................................................................................

A megbízatás lejárta: *  .......................................................................................................................

10.4. *  Az igazgatóság fizetőképességi nyilatkozat tételére * 

a) köteles.

b) nem köteles.

10.5. *  A vezérigazgató:

Név: ...................................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

A megbízatás * 

a) határozott időre, * 

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ..........................................................................................................

A megbízatás lejárta: *  .......................................................................................................................

10.6. *  A vezérigazgató fizetőképességi nyilatkozat tételére

a) köteles.

b) nem köteles.

11. Cégvezető

11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére * 

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

11.2. *  Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: ...................................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

Kinevezés kezdő időpontja: .............................................................................................................”

7. melléklet a 2011. évi CXCVII. törvényhez

1. A Ctv. 9. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A társaság alapítója (részvényese)

Név: *  .................................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

Cégnév (név): *  .................................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): *  ..........................................................................................

Székhely: ...........................................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: ...............................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ............................................................................................................................................”

2. A Ctv. 9. számú mellékletének 8. és 9. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. Az igazgatóság, a vezérigazgató

8.1. A társaságnál * 

a) igazgatóság működik.

b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja.

8.2. *  Az igazgatóság elnökét a közgyűlés választja. Az igazgatóság elnöke:

Név: ...................................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

A megbízatás * 

a) határozott időre, * 

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ..........................................................................................................

A megbízatás lejárta: *  .......................................................................................................................

8.3. *  Az igazgatóság tagjai:

Név: ...................................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

A megbízatás * 

a) határozott időre, * 

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ..........................................................................................................

A megbízatás lejárta: *  ......................................................................................................................

Név: ...................................................................................................................................................

Születési hely és idő: .........................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................................................................

A megbízatás * 

a) határozott időre, * 

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ..........................................................................................................

A megbízatás lejárta: *  ......................................................................................................................

8.4. *  Az igazgatóság fizetőképességi nyilatkozat tételére * 

a) köteles.

b) nem köteles.

8.5. *  A vezérigazgató:

  Vissza az oldal tetejére