Időállapot: közlönyállapot (2011.VI.7.)

34/2011. (VI. 7.) OGY határozat

az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság felállításáról * 

1. Az Országgyűlés Magyarország legfőbb népképviseleti szerveként kiemelt fontosságot tulajdonít a hazánkban meglévő köznyugalom, közrend és közbiztonság fenntartása, valamint az ehhez szükséges eszközök megteremtése iránt. Az elmúlt időszakban Gyöngyöspatán és hazánk több más pontján kialakult helyzet körülményeinek tisztázására, a közbiztonsági tevékenységet jogellenesen szervező, kihívóan közösségellenes magatartást tanúsító egyenruhás csoportok kialakulását kiváltó társadalmi jelenségek megoldására, a működő jogellenes csoportok törvényes felszámolásának elősegítésére az Országgyűlés az alábbi határozatot hozza.

2. Az Országgyűlés a Házszabály 34. § (1) bekezdése, valamint a 35. § (1) bekezdése alapján, létrehozza az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyen ruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).

3. A Bizottság feladata:

a) a gyöngyöspatai romák „húsvéti utaztatása” körülményeinek és szervezésének feltárása, továbbá

b) annak megállapítása, hogy mely hazai és külföldi személyek, illetve szervezetek szervezik és támogatják anyagilag a Gyöngyöspatán, valamint hazánk más pontjain egyenruhában tartózkodó, magukat valótlanul és jogellenesen rendfenntartóknak beállító személyeket, csoportokat és szervezeteket, továbbá

c) annak megállapítása, hogy ki és miért állította valótlanul azt a Vöröskereszt által hosszú ideje szervezett akcióról, hogy a gyöngyöspatai romák helyszínről történő evakuálása zajlik, mi volt ezen pánikkeltés oka és célja, továbbá

d) annak megállapítása, hogy kinek a megbízásából, és milyen szerepet játszott a Gyöngyöspatán lezajlott eseményekben Richard Field, valamint kinek a megbízásából, és milyen céllal állította valótlanul, hogy evakuálni kell a helyi lakosságot, továbbá

e) annak megállapítása, hogy mely magyarországi, esetleg külföldi szervezetek támogathatják Richard Field szerepvállalását, mely külföldi szervezetekkel, sajtóorgánumokkal tarthat fenn kapcsolatot, továbbá

f) annak megállapítása, hogy az Országgyűlésben képviselettel rendelkező ellenzéki pártok közvetett vagy közvetlen módon részt vettek-e az ország közrendjének, közbiztonságának és köznyugalmának megzavarásában, és ha igen, azt milyen szándékkal és céllal tették, továbbá

g) annak megállapítása, hogy a képviselőcsoportokat, vagy azok egyes tagjait a kialakult helyzettel összefüggésben milyen politikai felelősség terheli, továbbá

h) annak megállapítása, kinek az érdeke, hogy a nemzetközi sajtó Magyarországról, a valóságban nem létező polgárháborús helyzetet mutasson be, valamint kik és miért nyújtanak téves, Magyarországot indokolatlanul rossz fényben feltüntető információkat, ezzel lejáratva hazánkat a nemzetközi közvélemény előtt, továbbá

i) javaslattétel a működő jogellenes csoportok törvényes felszámolásának elősegítése.

4. A Bizottság működésének kezdetén maga határozza meg ügyrendjét, az 50/2003. (XI. 5.) AB határozatban foglaltak figyelembevételével.

5. A Bizottság munkájáról jelentést készít, amelyet a megbízatásának kezdetétől számított 150 napon belül benyújt az Országgyűlésnek.

6. A Bizottság 13 tagból áll, tagjai országgyűlési képviselők. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak szerint:

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség: 5

Kereszténydemokrata Néppárt: 2

Magyar Szocialista Párt: 2

Jobbik Magyarországért Mozgalom: 2

Lehet Más a Politika: 1

Független: 1

7. A Bizottságot egy elnök és két alelnök vezeti. A Bizottság elnökének személyére a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség képviselőcsoportja, alelnökök személyére a Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportja és a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportja tesz előterjesztést - a bizottsági tagságra jelölt képviselők közül - az Országgyűlés elnökének.

8. Az eseti bizottság tagjának csak az választható meg, aki érvényes „C” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzéssel rendelkezik, amely kockázati tényezőt nem állapított meg, valamint titoktartási nyilatkozatot tett.

9. A Bizottság megbízatása kiterjed minden, az e határozat 1. pontját, valamint a 3. pont a)-i) bekezdéseit érintő ügyek intézésére, és az ennek alapján szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslattételre. A Bizottság a munkája során a feladatával összefüggésben meghallgatásokat tarthat, iratokat kérhet be. A kért adatokat mindenki köteles a Bizottság rendelkezésére bocsátani, illetőleg köteles a Bizottság előtt megjelenni.

10. A Bizottság megbízatása a tagjainak megválasztásáról szóló országgyűlési határozat közzétételekor kezdődik.

11. A Bizottság működése az 5. pont szerint benyújtott jelentésről szóló országgyűlési határozat meghozataláig, illetve a jelentés benyújtására nyitva álló határidő eredménytelen leteltéig tart.

12. A Bizottság tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek.

13. A Bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe. Működésének költségeit az Országgyűlés költségvetéséből kell fedezni.

14. E határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére