Időállapot: közlönyállapot (2011.VI.29.)

56/2011. (VI. 29.) OGY határozat

a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007. (VI. 28.) OGY határozat módosításáról * 

Az Országgyűlés a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007. (VI. 28.) OGY határozatot (a továbbiakban: OGY határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. Az OGY határozat IV. fejezete a következő 6a. ponttal egészül ki:

„6a. A leghátrányosabb helyzetű kistérségnek minősíthető az a súlyos természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott térség, amelyben a károk felszámolása, a helyi társadalmi-gazdasági élet normál működésének beindítása tartós, több éves fejlesztést igényel, ahol a térség fejlődési lehetőségeit a katasztrófa több évre súlyosan korlátozza. A súlyos természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott települések a súlyos természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kistérségekkel azonos elbírálásban részesülnek. A természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott térségek, települések meghatározásának szempontjait a 4. számú melléklet tartalmazza.”

2. Az OGY határozat IV. fejezet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. Azokra a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező leghátrányosabb helyzetű kistérségekre, amelyekben az ország lakónépességének 10%-a él, felzárkóztatásuk érdekében alapvetően európai uniós forrásokra építve komplex programot kell kidolgozni, és annak megvalósítását kiemelten szükséges támogatni. A 6a. pontban meghatározott súlyos természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott térségekre külön komplex programot kell kidolgozni.”

3. Az OGY határozat a következő 4. számú melléklettel egészül ki:

„4. számú melléklet a 67/2007. (VI. 28.) OGY határozathoz

Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott térségek, települések meghatározásának szempontjai

Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott térségnek, településnek kell minősíteni azt a kistérséget, vagy települést, ahol

a) ár- vagy belvízi elöntés, töltésszakadás,

b) rendkívüli időjárás,

c) a térséget vagy települést fokozottan veszélyeztető környezetkárosodás vagy környezetveszélyeztetés, így például felszíni, felszín alatti vizek és a földtani közeg - szennyeződése; légszennyezettség; veszélyes hulladék okozta környezetkárosítás; tűzpusztítás,

d) súlyos károkat okozó felszínmozgások,

e) a veszélyes tevékenység során fellépő havária,

f) a biztonságot kedvezőtlenül befolyásoló és a lakosság nem tervezett sugárterhelését előidéző esemény,

g) tömeges megbetegedést előidéző kórokozók megjelenése

a lakosság élet- és vagyonbiztonságát, alapvető ellátását, a terület megközelíthetőségét, a mezőgazdasági vagy ipari termelést, és ezen tényezők együttesét súlyosan veszélyezteti, azokat tartósan ellehetetlenítő állapot alakult ki.”

4. Jelen országgyűlési határozat a közzétételét követő 15. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére