Időállapot: közlönyállapot (2012.VI.4.)

2012. évi LXIV. törvény

a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény módosításáról * 

1. § A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (Mpt.) 24. § (17) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(17) A 23. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott esetben a tagokkal való elszámolás során az átlépés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A magánnyugdíjpénztár az átadásra kerülő követelések értékét 2012. október 12. napjáig a Magyar Állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírban (a továbbiakban: állampapír) és pénzben teljesíti a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére. A magánnyugdíjpénztár 2012. május 31. napjával köteles a visszalépő tagok portfóliójában lévő eszközöket elkülöníteni, és ezen eszközöket az átadás napjáig köteles elkülönítetten kezelni, azzal, hogy 2012. szeptember 30. napjáig a visszalépő tagok portfólióját oly módon köteles átalakítani, hogy az állampapírtól eltérő pénzügyi eszközök helyett állampapírba vagy pénzbe helyezi át a visszalépő tagok követelését. A követelésnek legalább a visszalépő tag - 2012. május 31-ei értéknapon fennálló - portfólióján belüli állampapír-aránynak megfelelő részét állampapírban kell teljesíteni a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap értékpapírszámlájára. Az átadott állampapírok az értékpapírszámlán történő jóváírás napján a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap tulajdonába kerülnek.”

2. § Az Mpt. 24. §-a a következő (20) bekezdéssel egészül ki:

„(20) Az Mpt. 24. § (15) bekezdése alapján a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tagok esetében a visszalépő tagi kifizetések megállapításánál a hozamgarantált tőke összegét a 3. számú mellékletben szereplő képlet alkalmazásával kell számítani azzal, hogy 2012. április és május hónapokra a KSH által közzétett, 2012. márciusra vonatkozó inflációs rátát kell alkalmazni”

3. § A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az Mpt. 24. § (17) bekezdésében foglaltak alapján a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag természetes személyek követelését a Magyar Állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírban (a továbbiakban: állampapír) kell a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapnak átadni, azzal, hogy ha valamely, a tag portfóliójában lévő eszköz helyett az állampapírban való átadás a külön jogszabályban meghatározott határidőig nem lehetséges, akkor az eszköz értékének megfelelő pénzösszeget kell az Alap részére átadni.”

4. § E törvény a kihirdetést követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére