Időállapot: közlönyállapot (2012.VI.27.)

2012. évi LXXVIII. törvény

a Nemzetközi Valutaalap Alapokmánya módosításának kihirdetéséről és Magyarország kvótájának megemeléséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Nemzetközi Valutaalap Alapokmánya (a továbbiakban: Alapokmány) a Nemzetközi Valutaalap Kormányzótanácsa 66-2. számú határozatával (a továbbiakban: határozat) történő módosítása (a továbbiakban: Módosítás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a határozat alapján elfogadja Magyarország kvótájának 1940 millió SDR-re (Special Drawing Rights: Különleges Lehívási Jogok) történő megemelését.

3. § Az Országgyűlés a Módosítást e törvénnyel hirdeti ki.

4. § A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund on the Reform of the Executive Board

The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

1. The text of Article XII, Section 3(b) shall be amended to read as follows:

„(b) Subject to (c) below, the Executive Board shall consist of twenty Executive Directors elected by the members, with the Managing Director as chairman.”

2. The text of Article XII, Section 3(c) shall be amended to read as follows:

„(c) For the purpose of each regular election of Executive Directors, the Board of Governors, by an eighty-five percent majority of the total voting power, may increase or decrease the number of Executive Directors specified in (b) above.”

3. The text of Article XII, Section 3(d) shall be amended to read as follows:

„(d) Elections of Executive Directors shall be conducted at intervals of two years in accordance with regulations which shall be adopted by the Board of Governors. Such regulations shall include a limit on the total number of votes that more than one member may cast for the same candidate.”

4. The text of Article XII, Section 3(f) shall be amended to read as follows:

„(f) Executive Directors shall continue in office until their successors are elected. If the office of an Executive Director becomes vacant more than ninety days before the end of his term, another Executive Director shall be elected for the remainder of the term by the members that elected the former Executive Director. A majority of the votes cast shall be required for election. While the office remains vacant, the Alternate of the former Executive Director shall exercise his powers, except that of appointing an Alternate.”

5. The text of Article XII, Section 3(i) shall be amended to read as follows:

„(i)

(i) Each Executive Director shall be entitled to cast the number of votes which counted towards his election.

(ii) When the provisions of Section 5(b) of this Article are applicable, the votes which an Executive Director would otherwise be entitled to cast shall be increased or decreased correspondingly. All the votes which an Executive Director is entitled to cast shall be cast as a unit.

(iii) When the suspension of the voting rights of a member is terminated under Article XXVI, Section 2(b), the member may agree with all the members that have elected an Executive Director that the number of votes allotted to that member shall be cast by such Executive Director, provided that, if no regular election of Executive Directors has been conducted during the period of the suspension, the Executive Director in whose election the member had participated prior to the suspension, or his successor elected in accordance with paragraph 3(c)(i) of Schedule L or with (f) above, shall be entitled to cast the number of votes allotted to the member. The member shall be deemed to have participated in the election of the Executive Director entitled to cast the number of votes allotted to the member.”

6. The text of Article XII, Section 3(j) shall be amended to read as follows:

„(j) The Board of Governors shall adopt regulations under which a member may send a representative to attend any meeting of the Executive Board when a request made by, or a matter particularly affecting, that member is under consideration.”

7. The text of Article XII, Section 8 shall be amended to read as follows:

„The Fund shall at all times have the right to communicate its views informally to any member on any matter arising under this Agreement. The Fund may, by a seventy percent majority of the total voting power, decide to publish a report made to a member regarding its monetary or economic conditions and developments which directly tend to produce a serious disequilibrium in the international balance of payments of members. The relevant member shall be entitled to representation in accordance with Section 3(j) of this Article. The Fund shall not publish a report involving changes in the fundamental structure of the economic organization of members.”

8. The text of Article XXI(a)(ii) shall be amended to read as follows:

„(a) (ii) For decisions by the Executive Board on matters pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department only Executive Directors elected by at least one member that is a participant shall be entitled to vote. Each of these Executive Directors shall be entitled to cast the number of votes allotted to the members that are participants whose votes counted towards his election. Only the presence of Executive Directors elected by members that are participants and the votes allotted to members that are participants shall be counted for the purpose of determining whether a quorum exists or whether a decision is made by the required majority.”

9. The text of Article XXIX(a) shall be amended to read as follows:

„(a) Any question of interpretation of the provisions of this Agreement arising between any member and the Fund or between any members of the Fund shall be submitted to the Executive Board for its decision. If the question particularly affects any member, it shall be entitled to representation in accordance with Article XII, Section 3(j).”

10. The text of paragraph 1(a) of Schedule D shall be amended to read as follows:

„(a) Each member or group of members that has the number of votes allotted to it or them cast by an Executive Director shall appoint to the Council one Councillor, who shall be a Governor, Minister in the government of a member, or person of comparable rank, and may appoint not more than seven Associates. The Board of Governors may change, by an eighty-five percent majority of the total voting power, the number of Associates who may be appointed. A Councillor or Associate shall serve until a new appointment is made or until the next regular election of Executive Directors, whichever shall occur sooner.”

11. The text of paragraph 5(e) of Schedule D shall be deleted.

12. Paragraph 5(f) of Schedule D shall be renumbered 5(e) of Schedule D and the text of the new paragraph 5(e) shall be amended to read as follows:

„(e) When an Executive Director is entitled to cast the number of votes allotted to a member pursuant to Article XII, Section 3(i)(m), the Councillor appointed by the group whose members elected such Executive Director shall be entitled to vote and cast the number of votes allotted to such member. The member shall be deemed to have participated in the appointment of the Councillor entitled to vote and cast the number of votes allotted to the member.”

13. The text of Schedule E shall be amended to read as follows:

„Transitional Provisions with Respect to Executive Directors

1. Upon the entry into force of this Schedule:

(a) Each Executive Director who was appointed pursuant to former Article XII, Sections 3(b)(i) or 3(c), and was in office immediately prior to the entry into force of this Schedule, shall be deemed to have been elected by the member who appointed him; and

(b) Each Executive Director who cast the number of votes of a member pursuant to former Article XII, Section 3(i)(ii) immediately prior to the entry into force of this Schedule, shall be deemed to have been elected by such a member.”

14. The text of paragraph 1(b) of Schedule L shall be amended to read as follows:

„(b) appoint a Governor or Alternate Governor, appoint or participate in the appointment of a Councillor or Alternate Councillor, or elect or participate in the election of an Executive Director.”

15. The text of the chapeau of paragraph 3(c) of Schedule L shall be amended to read as follows:

„(c) The Executive Director elected by the member, or in whose election the member has participated, shall cease to hold office, unless such Executive Director was entitled to cast the number of votes allotted to other members whose voting rights have not been suspended. In the latter case:”

A Nemzetközi Valutaalap Alapokmányának Módosítása az Ügyvezető igazgatóság reformjával kapcsolatban

A kormányok, amelyek nevében a jelen Alapokmányt aláírták, a következőkben állapodnak meg:

1. A XII. cikk 3(b) szakasza a következők szerint módosul:

„(b) Az alábbi (c) bekezdés figyelembe vétele mellett, az Ügyvezető igazgatóság húsz, a tagországok által választott ügyvezető igazgatóból áll, elnöke a vezérigazgató.”

2. A XII. cikk 3(c) szakasza a következők szerint módosul:

„(c) Az ügyvezető igazgatók rendes választása alkalmával, a Kormányzótanács - a teljes szavazóerő nyolcvanöt százalékos többségével - növelheti vagy csökkentheti a fenti (b) bekezdésben meghatározott ügyvezető igazgatói létszámot.”

3. A XII. cikk 3(d) szakasza a következők szerint módosul:

„(d) Az ügyvezető igazgatók megválasztását két éves időközönként kell megtartani, a Kormányzótanács által elfogadott rendelkezésekkel összhangban. A szóban forgó rendelkezések keretében korlátozni kell a több tagország részéről egyetlen jelöltre összesen leadható szavazatok számát.”

4. A XII. cikk 3(f) szakasza a következők szerint módosul:

„(f) Az ügyvezető igazgatók addig maradnak hivatalban, amíg utódaikat meg nem választják. Ha egy ügyvezető igazgatói poszt a hivatali idő lejártát megelőzően több mint kilencven nappal betöltetlenné válik, a tagországok, amelyek a korábbi ügyvezető igazgatót megválasztották, másik ügyvezető igazgatót választanak a korábbi ügyvezető igazgató hátralévő hivatali idejére. Az új ügyvezető igazgatót a leadott szavazatok többségével lehet megválasztani. Amíg a poszt betöltetlen, a korábbi ügyvezető igazgató helyettese gyakorolja az ügyvezető igazgatói jogköröket, kivéve a helyettes kinevezésének jogkörét.”

5. A XII. cikk 3(i) szakasza a következők szerint módosul:

„(i)

(i) Minden ügyvezető igazgató annyi szavazat leadására jogosult, amennyivel megválasztották.

(ii) Ahol e cikk 5(b) bekezdésének rendelkezései alkalmazhatók, az a szavazatszám, amelynek leadására egy ügyvezető igazgató egyébként jogosult lenne, megfelelően nő vagy csökken. Az egy ügyvezető igazgató által leadható összes szavazat egy egységként adható le.

(iii) Ahol egy tagország szavazati jogainak felfüggesztése a XXVI. cikk, 2(b) szakasza alapján véget ér, az illető tagország megegyezhet az egy ügyvezető igazgatót megválasztott tagországokkal abban, hogy a tagországot megillető számú szavazatot ez az ügyvezető igazgató adja le, feltéve, hogy amennyiben nem tartottak rendes igazgatóválasztást a felfüggesztés ideje alatt, az az ügyvezető igazgató, akinek megválasztásában a tagország a felfüggesztést megelőzően részt vett, vagy az „L” Függelék 3(c)(i) bekezdésével vagy a fenti (f) bekezdéssel összhangban megválasztott utódja jogosult a tagországot megillető számú szavazat leadására. A tagországot úgy kell tekinteni, mint amely részt vett annak az ügyvezető igazgatónak a megválasztásában, aki jogosult a tagországot megillető számú szavazat leadására.”

6. A XII. cikk 3(j) szakasza a következők szerint módosul:

„(j) A Kormányzótanács fogadja el azokat a rendelkezéseket, amelyek alapján egy tagország képviseltetheti magát az Ügyvezető igazgatóság valamelyik ülésén, amikor az adott tagország kérése van napirenden, vagy amikor az adott tagország különösen érintett a napirendben.”

7. A XII. cikk 8. szakasza a következők szerint módosul:

„Az Alap mindenkor jogosult álláspontját informális úton közölni bármely tagországgal az e Megállapodás kapcsán felmerülő ügyekben. Az Alap - a teljes szavazóerő hetven százalékos többségével - dönthet egy tagországnak készített jelentés nyilvános közléséről, melynek tárgya az adott ország olyan monetáris vagy gazdasági feltételei és fejleményei, melyek közvetlenül súlyos egyensúlyhiánnyal fenyegetik a tagországok nemzetközi fizetési mérlegeit. Az érintett tagország - e cikk 3(j) szakasza alapján - jogosult magát képviseltetni. Az Alap nem tehet közzé olyan jelentést, amely a tagországok gazdasági szervezetében végbemenő alapvető strukturális változásait érinti.”

8. A XXI. cikk (a)(ii) szakasza a következők szerint módosul:

„(a) (ii) Olyan ügyvezető igazgatósági döntésekről, melyek a Különleges Lehívási Jogok Osztályának kizárólagos hatáskörébe tartoznak, csak a legalább egy Különleges Lehívási Jogok Osztályában résztvevő tagország által megválasztott ügyvezető igazgatók jogosultak szavazni. Ezek az ügyvezető igazgatók a megválasztásuk során rájuk szavazó Különleges Lehívási Jogok Osztályában résztvevő tagországokat megillető számú szavazat leadására jogosultak. Csak azoknak az ügyvezető igazgatóknak a jelenléte - akiket a résztvevő tagországok megválasztottak - és azok a szavazatok, amelyek a résztvevő országokat megilletik, vehetők számításba a határozatképesség megállapításánál, illetve annak eldöntésénél, hogy egy határozat megkapta-e az előírt többséget.”

9. A XXIX. cikk (a) szakasza a következők szerint módosul:

„(a) Minden értelmezési kérdésben, amely e Megállapodás rendelkezéseivel kapcsolatban felmerül bármely tagország és az Alap között, vagy az Alap tagországai között, az Ügyvezető igazgatóság döntését kell kérni. Ha ez a kérdés különösen közelről érint egy tagországot, az - a XII. cikk 3(j) szakaszával összhangban - jogosult képviseltetni magát.”

10. A „D” Függelék 1(a) szakasza a következők szerint módosul:

„(a) Minden tagország vagy tagországcsoport, amely az azt vagy azokat megillető számú szavazatot egy ügyvezető igazgatóval adatta le, a Tanácsba kinevez egy tanácsost, aki elnök, minisztere a tagország kormányának, vagy hasonló rangú személy és kinevezhet legfeljebb hét társtagot a tanácsos mellett. A Kormányzótanács - a teljes szavazóerő 85%-os többségével - módosíthatja a kinevezhető társtagok számát. A tanácsos, illetve társtag addig látja el feladatát, amíg új kinevezésre nem kerül sor, vagy a következő rendes ügyvezető igazgató-választásig, attól függően, hogy melyik esemény valósul meg korábban.”

11. A „D” Függelék 5(e) szakasza törölve.

12. A „D” Függelék 5(f) szakasz új számot - 5(e) szakasz - kap, és a következők szerint módosul:

„(e) Amikor egy ügyvezető igazgató jogosult - a XII. cikk 3(i)(iii) szakasznak megfelelően - leadni egy tagországot megillető számú szavazatot, a tanácsos, akit az a csoport nevezett ki, amelynek a tagjai megválasztották a szóban forgó ügyvezető igazgatót, jogosult szavazni és leadni az érintett tagországot megillető számú szavazatot. A tagországot úgy kell tekinteni, mint amely részt vett annak a tanácsosnak a kinevezésében, aki jogosult a tagországot megillető számú szavazat leadására.”

13. Az „E” Függelék a következők szerint módosul:

„Átmeneti rendelkezések az ügyvezető igazgatókkal kapcsolatban 1. Ennek a Függeléknek a hatálybalépésekor:

(a) Minden egyes ügyvezető igazgatót, akit a korábbi XII. cikk 3(b)(i) vagy 3(c) szakaszainak megfelelően neveztek ki, és aki e Függelék hatálybalépését közvetlenül megelőzően hivatalban volt, akként kell tekinteni, mint akit az a tagország választott meg, amely kinevezte; és

(b) Minden egyes ügyvezető igazgatót, aki a korábbi XII. cikk 3(i)(ii) szakaszának megfelelően adott le egy tagországot megillető számú szavazatot, e Függelék hatálybalépését közvetlenül megelőzően, akként kell tekinteni, mint akit az adott tagország választott meg.”

14. Az „L” Függelék 1(b) szakasza a következők szerint módosul:

„(b) kinevez egy kormányzót vagy helyettes kormányzót, kinevez egy tanácsost vagy helyettes tanácsost, vagy részt vesz azok kinevezésében, vagy megválaszt egy ügyvezető igazgatót, vagy részt vesz annak megválasztásában.”

15. Az „L” Függelék 3(c) szakaszának első része a következők szerint módosul:

„(c) Az ügyvezető igazgató, akit a tagország megválasztott, vagy akinek a megválasztásában a tagország részt vett, nem marad hivatalban, ha csak nem volt jogosult más olyan tagországokat megillető számú szavazat leadására, amelyeknek a szavazati jogait nem függesztették fel. Utóbbi esetben:””

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § és a 4. § az Alapokmány XXVIII. Cikk c) pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Módosítás, illetve a 3. § és a 4. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről - az (5) bekezdésben meghatározott intézkedések kivételével - a Magyarországot a Nemzetközi Valutaalapban képviselő kormányzó gondoskodik.

(5) Magyarország kvótájának a határozat szerinti megemelésével kapcsolatos intézkedésekről a pénzügyi szerv feladatát ellátó Magyar Nemzeti Bank gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére