Időállapot: közlönyállapot (2012.VI.27.)

2012. évi LXXXII. törvény

a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról * 

1. § A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 32. § (1) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:

[A kisajátítási határozat bírósági felülvizsgálata során a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezetének rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy]

f) a bíróság a közigazgatási határozatot megváltoztathatja, kivéve, ha a kisajátítási hatóság a kisajátítást kérő kérelmét arra hivatkozva utasította el, hogy nincs helye kisajátításnak, és a közigazgatási határozat ezen rendelkezése jogszabálysértő; ebben az esetben a bíróság a közigazgatási határozatot hatályon kívül helyezi, és a kisajátítási hatóságot új eljárásra kötelezi,

g) az f) pont alapján hozott bírósági ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.”

2. § A Tv. a következő 42. §-sal egészül ki:

„42. § E törvénynek a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi LXXXII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 32. § (1) bekezdés f) és g) pontját a Módtv. hatálybalépését követően indult bírósági eljárásokban kell alkalmazni.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére