Időállapot: közlönyállapot (2012.VI.28.)

2012. évi LXXXIII. törvény

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról * 

1. § A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 5. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

a) 11. § (6) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2012. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,

b) 11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2012. évben a hasznosítással érintett rész tekintetében 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,

c) 13. § (1) bekezdésben meghatározott értékhatárt a 2012. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték

képezi.”

2. § (1) A Kötv. 50. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem terjed ki a tervezési, az előirányzat-módosítási és -felhasználási, a beszámolási, az információszolgáltatási és az ellenőrzési kötelezettsége és joga)

b) a Miniszterelnökség fejezeten belül a Miniszterelnökséget vezető államtitkárnak a Miniszterelnökség fejezet, 5. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím”

(előirányzataira.)

(2) A Kötv. 50. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket]

b) a Miniszterelnökség fejezet, 5. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím esetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke”

(gyakorolja.)

3. § A Kötv. 71. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az Országgyűlés a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában és a Diákhitel Központ Zrt. vagyonkezelésében álló azon informatikai eszközök és szoftverek, amelyek jelenleg a Diákhitel Központ Zrt. jogszabályban meghatározott feladatainak ellátását szolgálják, ingyenesen kerüljenek a Diákhitel Központ Zrt. tulajdonába, közfeladat-ellátási célokra. A tulajdonváltozásra vonatkozó szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg.”

4. § A Kötv.

a) 5. § (3) bekezdésében a „törvény” szövegrész helyébe a „törvény (a továbbiakban: Vtv.)” szöveg,

b) 78. § (3) bekezdésében a „68. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „5. § (11) bekezdés b) és c) pontjában” szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a Kötv. 68. § (1) bekezdése.

6. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2012. augusztus 2-án hatályát veszti.

(2) Az 1. §, a 4. § b) pontja és az 5. § 2012. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. § és a 4. § a) pontja 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére