Időállapot: közlönyállapot (2012.VI.29.)

2012. évi LXXXVII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

MEGÁLLAPODÁS
Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról

Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Fél; együttesen: Szerződő Felek)

azzal a szándékkal, hogy erősítsék együttműködésüket az illegális migráció elleni hatékonyabb küzdelem érdekében;

attól az óhajtól vezérelve, hogy kölcsönösen megkönnyítsék az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadását és átszállítását;

hangsúlyozva, hogy ez a Megállapodás tiszteletben tartja a nemzetközi jogból, így különösen az 1967. január hó 31-én aláírt New York-i Jegyzőkönyvvel módosított, a menekültek helyzetére vonatkozó, 1951. július hó 28-án aláírt Genfi Egyezményből, a hontalan személyek jogállásáról szóló, 1954. szeptember 28-án aláírt New York-i Egyezményből, valamint a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni, 1984. december 10-én aláírt Egyezményből fakadó jogaikat, kötelezettségeiket és felelősségüket;

a kölcsönösség és az együttműködés szellemében eljárva;

megerősítve azon közös akaratukat, hogy nemzeti jogukkal összhangban elősegítsék az érintett személyek önkéntes visszatérését és megkönnyítsék visszailleszkedésüket;

a következőkben állapodtak meg:

I. RÉSZ

VISSZAFOGADÁSI KÖTELEZETTSÉG

1. Cikk

Saját állampolgárok visszafogadása

(1) Mindkét Szerződő Fél - a másik Szerződő Fél megkeresésére - a jelen Megállapodásban előírtakon kívüli minden formalitás nélkül visszafogadja államának területére azokat a személyeket, akik a megkereső Szerződő Fél államának területére való belépéshez vagy tartózkodáshoz szükséges feltételeknek nem vagy már nem felelnek meg, amennyiben bizonyítható vagy megalapozottan vélelmezhető, hogy e személyek a megkeresett Szerződő Fél államának állampolgárai.

(2) Ugyanezen szabályt kell alkalmazni azon személyek esetében is, akik a megkereső Szerződő Fél területére való belépésük óta lemondtak a megkeresett Szerződő Fél állampolgárságáról, vagy elvesztették azt, kivéve, ha az érintett személy legalább a megkereső Szerződő Fél vagy más állam honosítási ígéretével rendelkezik.

(3) Mindkét Szerződő Fél - a másik Szerződő Fél megkeresésére - visszafogadja továbbá a visszafogadott személyek kiskorú, nem házas gyermekeit és más állampolgárságú házastársait, kivéve, ha a megkereső Szerződő Fél területén tartózkodási joggal rendelkeznek.

(4) A megkeresett Szerződő Fél állampolgársága a jelen Megállapodás 1. mellékletében szereplő bármely okmánnyal igazolható. Ilyen okmányok bemutatása esetén az állampolgárságot a megkeresett Szerződő Fél minden további vizsgálat nélkül elismeri. Az állampolgárság igazolása nem történhet hamis vagy hamisított dokumentumok alapján.

(5) A megkeresett Szerződő Fél állampolgársága megalapozottan vélelmezhető a jelen Megállapodás 2. mellékletében szereplő bármely okmány alapján, még abban az esetben is, ha azok érvényességi ideje már lejárt. Ilyen okmányok bemutatása esetén a megkeresett Szerződő Fél az állampolgárságot az ellenkező bizonyításáig megállapítottnak tekinti, amely bizonyítás a megkereső Szerződő Fél illetékes hatóságainak bevonásával lezajlott vizsgálaton alapszik. Az állampolgárság bizonyítása vagy megalapozott vélelmezése nem történhet hamis vagy hamisított dokumentumok alapján.

(6) Amennyiben a jelen Megállapodás 1. vagy 2. mellékletében felsorolt okmányok egyikét sem lehetséges felmutatni, a megkeresett Szerződő Fél illetékes diplomáciai képviselete meghallgatja a visszafogadandó személyt állampolgársága megállapítása céljából, legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül. A határidő számítása a meghallgatásra vonatkozó kérelem kézhezvételének időpontjától kezdődik.

(7) A megkeresett Szerződő Fél szükség esetén késedelem nélkül és térítésmentesen úti okmányt állít ki a visszafogadandó személy részére, tekintet nélkül a visszafogadandó személy akaratára. Amennyiben az érintett személy jogi vagy ténybeli okokból nem szállítható vissza az eredetileg kiállított úti okmány érvényességi idején belül, úgy a megkeresett Szerződő Fél 14 (tizennégy) naptári napon belül meghosszabbítja az úti okmány érvényességi idejét, vagy szükség esetén új úti okmányt állít ki ugyanezen érvényességi idővel. Amennyiben a megkeresett Szerződő Fél a Koszovói Köztársaság, és 14 naptári napon belül nem hosszabbítja meg az úti okmány érvényességi idejét, vagy szükség esetén nem állítja ki az új úti okmányt, a megkereső Szerződő Fél kiállítja a visszafogadandó személy részére a kiutasításra rendszeresített szabványos európai uniós úti okmányt az 1994. november 30-i európai uniós tanácsi ajánlásban megadott formanyomtatványnak megfelelően.

(8) Amennyiben a megkeresett Szerződő Fél a Koszovói Köztársaság és a (7) bekezdésben meghatározott úti okmány nem került kiállításra és átadásra a visszafogadási kérelem megkeresett Szerződő Fél általi elfogadását követő 5 (öt) munkanapon belül, a megkereső Szerződő Fél kiállítja a visszafogadott személy részére a kiutasításra rendszeresített szabványos európai uniós úti okmányt az 1994. november 30-i európai uniós tanácsi ajánlásban megadott formanyomtatványnak megfelelően.

(9) Amennyiben a megkeresett Szerződő Fél Magyarország és a (7) bekezdésben meghatározott úti okmány nem került kiállításra és átadásra a visszafogadási kérelem megkeresett Szerződő Fél általi elfogadását követő 5 (öt) munkanapon belül, a megkereső Szerződő Fél kiállítja a visszafogadott személy részére a külföldiek számára rendszeresített úti okmányt a jelen Megállapodás 8. mellékletének megfelelően.

2. Cikk

Harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek visszafogadása

(1) A megkeresett Szerződő Fél - a másik Szerződő Fél megkeresésére és a jelen Megállapodásban előírtakon kívüli minden egyéb formalitás nélkül - visszafogadja államának területére azon harmadik országbeli állampolgárokat vagy hontalan személyeket, akik nem vagy már nem felelnek meg a megkereső Szerződő Fél beutazásra vagy tartózkodásra vonatkozó jogszabályi feltételeinek, feltéve, hogy a jelen Megállapodás 3. mellékletében felsorolt okmányok egyikével bizonyított, vagy a jelen Megállapodás 4. mellékletében felsorolt meggyőző bizonyítékok egyikével megalapozottan vélelmezett, hogy az ilyen személyek

a) a megkeresett Szerződő Fél államának területéről légi úton közvetlenül jogellenesen léptek be a másik Szerződő Fél államának területére;

b) a belépés idején rendelkeztek a megkeresett Szerződő Fél által kiállított érvényes tartózkodási engedéllyel; vagy

c) a belépés idején rendelkeztek a megkeresett Szerződő Fél által kiállított érvényes vízummal és a megkeresett Szerződő Fél államának területéről légi úton közvetlenül léptek be a másik Szerződő Fél államának területére.

(2) A koszovói Szerződő Fél - a magyar Szerződő Fél megkeresésére - köteles visszafogadni azon személyeket, akik koszovói származásúak, de nem szereztek koszovói állampolgárságot és nem felelnek meg vagy már nem felelnek meg a magyar Szerződő Fél beutazásra vagy tartózkodásra vonatkozó hatályos jogszabályi feltételeinek, feltéve, hogy bármely okmánnyal bizonyítható, vagy megalapozottan vélelmezhető, hogy az ilyen személyek a Koszovói Köztársaság szuverén területén születtek, vagy ott állandó lakcímmel rendelkeztek. A Koszovói Köztársaság szuverén területén lévő születési hely vagy állandó lakcím megalapozottan vélelmezhető bármely, a jelen Megállapodás 5. mellékletében felsorolt okmány alapján, amely meggyőzően bizonyítja a születési helyet vagy az állandó lakcímet és amely okmányokat a volt Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság vagy a volt Jugoszláv Szövetségi Köztársaság állított ki (1999. június 10-ét megelőzően) a Koszovói Köztársaság területén, és amely okmányok segítségével bizonyítható hogy az érintett személyek a Koszovói Köztársaság szuverén területén születtek, vagy ott állandó lakcímmel rendelkeztek.

(3) Jelen cikk (1) bekezdésével összhangban a harmadik országbeli állampolgároknak és hontalan személyeknek a visszafogadására vonatkozó feltételei:

a) igazolhatóak a jelen Megállapodás 3. mellékletében felsorolt bármely okmánnyal. Bármely ilyen okmány bemutatása esetén a megkeresett Szerződő Fél elismeri a saját területéről a megkereső Szerződő Fél területére történő jogellenes belépést;

b) megalapozottan vélelmezhetőek a jelen Megállapodás 4. mellékletében felsorolt bármely okmánnyal. Bármely ilyen okmány bemutatása esetén a megkeresett Szerződő Félnek bizonyítási eljárást kell lefolytatnia és válaszolnia kell a megkeresésre 30 (harminc) naptári napon belül. Elismerő válasz esetén, vagy abban az esetben, ha a határidő elteltéig nem érkezik válasz, a megkeresett Szerződő Fél elismeri a saját területéről a megkereső Szerződő Fél területére történő jogellenes belépést.

(4) A jogtalan belépés tényét az érintett személynek a megkereső Szerződő Fél területén való tartózkodáshoz szükséges vízumot vagy más tartózkodási engedélyt nem tartalmazó úti okmánya alapján kell megállapítani. A jogtalan belépés vagy tartózkodás tényének meggyőző bizonyítéka a megkereső Szerződő Fél arra vonatkozó kellően indokolt nyilatkozata is, hogy az érintett személy nem rendelkezik a szükséges úti okmányokkal, vízummal vagy tartózkodási engedéllyel.

(5) A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek visszafogadására vonatkozó feltételek igazolása nem történhet hamis vagy hamisított dokumentumok alapján.

(6) A megkeresett Szerződő Fél - a másik Szerződő Fél megkeresésére - visszafogadja továbbá a visszafogadott személy kiskorú, nem házas gyermekeit és más állampolgárságú házastársát, kivéve, ha a megkereső Szerződő Fél területén tartózkodási joggal rendelkeznek.

(7) Az (1) bekezdés szerinti visszafogadási kötelezettség nem áll fenn, amennyiben:

a) a harmadik országbeli állampolgár vagy a hontalan személy kizárólag a megkeresett Szerződő Fél nemzetközi repülőterén repülőgép-forgalmi tranzitterületen tartózkodott; vagy

b) a megkereső Szerződő Fél a harmadik országbeli állampolgár vagy a hontalan személy részére a területére való belépést megelőzően vagy azt követően vízumot vagy tartózkodási engedélyt állított ki, kivéve ha:

i) a személy a megkeresett Szerződő Fél által kiállított vízum vagy tartózkodásra jogosító okmány birtokában van, amely később jár le, vagy

ii) a megkereső Szerződő Fél által kiállított vízum vagy tartózkodásra jogosító okmány megszerzésére hamis vagy hamisított dokumentumok felhasználásával került sor, vagy

iii) a személy nem tartja be a vízumhoz kapcsolódó feltételeket;

c) a harmadik országbeli állampolgár vagy a hontalan személy elhagyta a megkeresett Szerződő Fél államának területét és a megkereső Szerződő Fél államának területére olyan harmadik ország területéről lépett be, amelynek a megkereső Szerződő Fél ezt a harmadik országbeli állampolgárt vagy a hontalan személyt nemzetközi szerződés alapján visszaadhatja; vagy

d) a harmadik országbeli állampolgár vagy a hontalan személy menekült státuszát a megkereső Szerződő Fél az 1967. január hó 31-én aláírt New York-i Jegyzőkönyvvel módosított, a menekültek helyzetére vonatkozó, 1951. július hó 28-án aláírt Genfi Egyezmény alapján, vagy aki a hontalan személyek jogállásáról szóló, 1954. szeptember 28-án aláírt New York-i Egyezmény alapján hontalan személynek minősül; vagy

e) a harmadik országbeli állampolgárt vagy a hontalan személyt a megkeresett Szerződő Fél jogerős határozattal kiutasította és a származási országba vagy más harmadik országba toloncolta ki.

(8) Miután a megkeresett Szerződő Fél pozitívan bírálta el a visszafogadási kérelmet, a megkereső Szerződő Fél a visszafogadandó személy számára kiállítja a megkeresett Szerződő Fél által elismert úti okmányt. Amennyiben a megkereső Szerződő Fél Magyarország, ez az úti okmány a kiutasításra rendszeresített szabványos európai uniós úti okmány az 1994. november 30-i európai uniós tanácsi ajánlásban megadott formanyomtatványnak megfelelően. Amennyiben a megkereső Szerződő Fél a Koszovói Köztársaság, ez az úti okmány a külföldiek számára rendszeresített úti okmány a jelen Megállapodás 8. mellékletének megfelelően.

3. Cikk

Téves visszafogadás

A megkereső Szerződő Fél visszaveszi a megkeresett Szerződő Fél által visszafogadott személyt, amennyiben az átadást követő 3 hónapon belül bizonyítást nyer, hogy a 1. és 2. cikkek (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott feltételek nem teljesültek, vagy a 2. cikk (7) bekezdésében meghatározott feltételek alkalmazandók.

Ilyen esetekben a Megállapodás eljárási rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni, továbbá a megkeresett Szerződő Félnek rendelkezésre kell bocsátania minden, a visszafogadandó személy jelenlegi személyazonosságára és állampolgárságára vonatkozó birtokában lévő információt is.

II. RÉSZ

VISSZAFOGADÁSI ELJÁRÁS

4. Cikk

Visszafogadási kérelem

(1) A (2) bekezdésre figyelemmel a 1-3. cikkekben meghatározott kötelezettségek alapján visszafogadandó személy bármilyen átadásának feltétele a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságához benyújtott visszafogadásra irányuló kérelem.

(2) Nem szükséges visszafogadásra irányuló kérelem, amennyiben a visszafogadandó személy érvényes úti okmánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik, és abban az esetben sem, ha az érintett személy harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy, aki rendelkezik a megkeresett állam érvényes vízumával vagy tartózkodási engedélyével.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül, amennyiben egy személyt a megkereső Szerződő Fél határmenti térségében, közvetlenül a megkeresett Szerződő Fél területéről történő illegális határátlépést követő 48 (negyvennyolc) órán belül fognak el, a megkereső Szerződő Fél visszafogadásra irányuló kérelmet nyújthat be e személy elfogásától számított 2 (kettő) munkanapon belül (gyorsított eljárás).

(4) A visszafogadás iránti kérelemnek az alábbi információkat kell tartalmaznia:

a) a visszafogadandó személy minden ismert személyes adata (pl. családi és utónév, anyja/apja neve; születési idő és születési hely; neme, valamint az utolsó tartózkodási hely);

b) azok a dokumentumok, amelyek alapján igazolható az állampolgárság, valamint a harmadik országbeli állampolgárok és a hontalan személyek visszafogadására vonatkozó feltételek.

(5) A visszafogadásra irányuló kérelemnek - amennyiben szükséges - tartalmaznia kell az alábbiakat is:

a) arról szóló nyilatkozat, hogy az átadni kívánt személynek segítségre vagy gondoskodásra lehet-e szüksége, feltéve, hogy az érintett személy kifejezetten hozzájárult e nyilatkozathoz;

b) bármilyen más olyan védelmi vagy biztonsági intézkedés, amely az adott átadás esetén szükséges lehet.

(6) A visszafogadásra irányuló kérelmekhez használandó közös formanyomtatványt a jelen Megállapodás 6. melléklete tartalmazza.

5. Cikk

Határidők

(1) A visszafogadásra irányuló kérelmet a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságához legfeljebb az attól számított egy éven belül kell benyújtani, hogy a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága tudomást szerzett arról, hogy a megkeresett Szerződő Fél állampolgára, a harmadik országbeli állampolgár vagy a hontalan személy nem, illetve már nem felel meg a beutazás vagy tartózkodás hatályos feltételeinek.

Nem keletkezik visszafogadási kötelezettség, amennyiben a visszafogadásra irányuló kérelem benyújtása az említett határidőt követően történik. Amennyiben a kérelem időben történő benyújtásának jogi vagy ténybeli akadálya van, a határidő - kérelemre - legfeljebb 30 (harminc) naptári nappal meghosszabbítható.

(2) Az 1. cikk (6) bekezdésében foglalt határidők kivételével a visszafogadásra irányuló kérelemre a megkeresett Szerződő Félnek késedelem nélkül kell válaszolnia, de legkésőbb

a) saját állampolgárok esetében a visszafogadásra irányuló kérelem átvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül. Amennyiben a kérelem határidőn belül történő megválaszolásának jogi vagy ténybeli akadálya van, kellően indokolt kérelem esetén ez a határidő legfeljebb 30 (harminc) naptári nappal meghosszabbítható,

b) harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek esetében 30 (harminc) naptári napon belül,

c) a 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott gyorsított eljárás keretében benyújtott visszafogadásra irányuló kérelem esetében a választ 2 (kettő) munkanapon belül köteles megküldeni

a visszafogadási kérelem átvételétől számítva.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben megadott határidőn belül nem érkezik válasz, a visszafogadást elfogadottnak kell tekinteni.

(4) Amennyiben a kérelmet elfogadták, illetve a (2) bekezdésben meghatározott határidő lejártát követően a megkeresett Szerződő Fél

a) a saját állampolgárokat késedelem nélkül, de legkésőbb 15 (tizenöt) munkanapon belül;

b) a harmadik országbeli állampolgárokat és hontalan személyeket késedelem nélkül, de legkésőbb 20 (húsz) munkanapon belül

köteles átvenni.

(5) A megkereső Szerződő Fél legalább 3 (három) munkanappal az átadás előtt írásban értesíti a megkeresett Szerződő Felet.

(6) A (4) bekezdésben megjelölt határidők, a megkereső Szerződő Fél kérelmére az átvétellel kapcsolatos jogi akadályok esetén és kizárólag ezen akadályok megszűnéséig egy ízben meghosszabbíthatóak.

(7) A visszafogadási kérelem elutasítását a megkereső Szerződő Fél számára indokolni kell.

6. Cikk

Az átadás részletes szabályai és szállítási módok

(1) Valamely személy átadását megelőzően a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága és a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatósága írásban előre rögzítik az átadás időpontját, a belépés helyét, az esetleges hatósági kíséretet és az átadásra vonatkozó egyéb szükséges információt.

(2) A szállítás történhet légi úton vagy szárazföldön. A légi úton történő átadás nem korlátozható kizárólag a megkereső Szerződő Fél vagy a megkeresett Szerződő Fél nemzeti légitársaságaira, és menetrend szerinti vagy charterjáratokon egyaránt történhet. A hatósági kísérettel való átadás esetén a kíséret nem korlátozható a megkereső Szerződő Fél arra felhatalmazott tisztviselőire, feltéve, hogy ezek a személyek valamely Szerződő Fél felhatalmazott tisztviselői.

III. RÉSZ

AZ ÁTSZÁLLÍTÁS LEBONYOLÍTÁSA

7. Cikk

Alapelvek

(1) A Szerződő Felek harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek átszállítását azokra az esetekre korlátozzák, amikor e személyek nem térhetnek vissza közvetlenül a célállamba.

(2) A Szerződő Felek engedélyezik harmadik országbeli állampolgárok légi úton, hatósági kísérettel történő átszállítását felségterületükön, ha a másik Szerződő Fél ezt kéri és az esetleges tranzitállamokban, valamint a célállamban történő átvételük biztosított. Ebben az esetben a megkeresett Szerződő Fél vízuma nem szükséges.

(3) A megkereső Szerződő Fél teljes felelősséget vállal az (1) bekezdésben említett személy visszavételéért, amennyiben bármilyen okból az átutazását vagy a célállamba történő belépését nem lehet végrehajtani.

(4) A harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek átszállítására kizárólag a Szerződő Felek által az államhatáraik átlépésére kijelölt határátkelőhelyeken kerülhet sor.

(5) A Szerződő Felek az átszállítást nem kérelmezik, illetve az elutasítható, ha alaposan feltehető, hogy

a) az érintett harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy átszállítása veszélyezteti a megkeresett Szerződő Fél nemzetbiztonságát, közrendjét, közegészségügyét vagy nemzetközi kapcsolatait; vagy

b) az érintett harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy a célállamban vagy az esetleges tranzitállamokban kínzásnak, vagy más embertelen vagy megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak lenne kitéve, vagy halálos ítélet fenyegeti, továbbá faji, vallási, nemzeti hovatartozása, társadalmi csoporthoz való tarozása vagy politikai nézetei miatt üldöztetésnek lenne kitéve; vagy

c) az érintett harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy a megkeresett Szerződő Fél államában vagy a tranzitállamok valamelyikében büntetés-végrehajtás alanya, kivéve a tiltott határátlépés miatti büntetőjogi szankciókat.

(6) A megkereső Szerződő Fél köteles biztosítani az utazáshoz szükséges valamennyi érvényes okmányt és érvényes menetjegyeket, amelyek a célállamba, illetve a további tranzitállamok területén történő áthaladáshoz szükségesek, továbbá a célállam befogadó nyilatkozatát.

8. Cikk

Az átszállítási eljárás

(1) Az átszállítás iránti kérelmet írásban kell benyújtani a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságához, és annak a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) az átszállítás módja (légi vagy szárazföldi), az átszállítás útvonala; a lehetséges további tranzitállamok és a tervezett célország;

b) az érintett személy adatait (vezetéknév, utónév, leánykori név, egyéb használt/ismert nevek vagy felvett nevek, születési dátum, nem, és - amennyiben lehetséges - születési hely, állampolgárság, nyelv, az úti okmány típusa és száma);

c) a belépés tervezett helyét, az átszállítás időpontját és a hatósági kíséret esetleges igénybevételét;

d) egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a megkereső Szerződő Fél úgy véli, hogy teljesülnek a 7. cikk (3) bekezdése szerinti feltételek, és nem ismertek okok a 7. cikk (5) bekezdése alapján való elutasításra.

Az átszállítási kérelmekhez használandó közös formanyomtatvány jelen Megállapodás 7. mellékletét képezi.

(2) A megkeresett Szerződő Fél 10 (tíz) naptári napon belül, írásban tájékoztatja hozzájárulásáról a megkereső Szerződő Felet, megerősítve a belépés helyét és a visszafogadás tervezett időpontját, vagy tájékoztatja a megkereső Szerződő Felet a visszafogadás elutasításáról, valamint annak okairól.

(3) Amennyiben az átszállítás lebonyolítása légi úton történik, a visszafogadandó személy és annak esetleges kísérete mentesül a repülőtéri tranzitvízum beszerzésének kötelezettsége alól.

(4) A megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságai - kölcsönös konzultációk alapján - segítséget nyújtanak az átszállítás lebonyolításában, különösen az érintett személyek felügyelete révén, valamint az e célt szolgáló megfelelő feltételek megteremtésével.

IV. RÉSZ

KÖLTSÉGVISELÉS

9. Cikk

Költségviselés

(1) Jelen Megállapodás 1-2. cikke alapján visszafogadásra kerülő személyeknek a megkeresett Szerződő Fél államhatáráig történő szállításának költségeit, valamint az esetleges ismételt visszafogadás költségeit a megkereső Szerződő Fél viseli.

(2) Téves visszafogadás esetén a jelen megállapodás 3. Cikkében foglaltakkal összhangban a visszafogadással kapcsolatban felmerült minden költséget a megkereső Szerződő Fél viseli.

(3) Jelen megállapodás 7-8. cikkében foglaltakkal összhangban a harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek hatósági kísérettel történő átszállításából és az esetleges ismételt visszafogadásból származó valamennyi költséget a megkereső Szerződő Fél viseli.

V. RÉSZ

ADATVÉDELEM ÉS ÉRINTHETETLENSÉGI ZÁRADÉK

10. Cikk

Személyes adatok védelme

(1) Jelen Megállapodás végrehajtásához szükséges személyes adatokat úgy kell kezelni és feldolgozni, hogy az megfeleljen a Megállapodásban, illetve a Szerződő Felek nemzeti jogában foglaltaknak.

(2) A személyes adatok védelmére a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) A személyes adatok átadása iránti kérelemben meg kell jelölni a kért adatok körét, felhasználásuk célját és jogalapját. Az átadó Szerződő Fél kérésére az átvevő Szerződő Fél tájékoztatást nyújt az átadott személyes adatok felhasználásáról;

b) A személyes adatok csak a Megállapodás végrehajtásában illetékes hatóságoknak adhatók át. Az adatokat más hatóságoknak továbbítani csak az átadó Szerződő Fél előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet;

c) Az átadott adatok érvényességéért és pontosságáért az átadó Szerződő Fél tartozik felelősséggel. Ha bebizonyosodik, hogy téves vagy át nem adható adatok is átadásra kerültek, akkor erről a tényről az átvevő Szerződő Felet haladéktalanul értesíteni kell, amely azonnal intézkedik a téves adatok helyesbítéséről, illetve az át nem adható adatok törléséről;

d) Az adat átadásával érintett személy számára - kérésére - felvilágosítást kell adni a személyével kapcsolatban kezelt adatokról és a tervezett felhasználás céljáról, valamint arról, hogy adatait kinek és milyen célból továbbították. A tájékoztatási kötelezettség csak akkor tagadható meg, ha ezt az átadó Szerződő Fél belső jogszabályai lehetővé teszik. Az érintett személy kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését, ha bebizonyosodik, hogy téves vagy át nem adható adatok is átadásra kerültek;

e) Az átadó Szerződő Fél az átadáskor közli az adatvédelmi belső jogszabályaiban meghatározott adattörlési határidőket. Az átvett adatokat törölni kell, ha az átvételkor megjelölt felhasználási cél megvalósult, az adatkezelést lehetővé tevő, az átadó Szerződő Fél joga szerinti határidő lejárt, vagy az adattörlést az átadó Szerződő Fél kéri;

f) a Szerződő Felek kötelesek a személyes adatok átadásáról, átvételéről és törléséről nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az átadó, illetőleg átvevő szerv és személy nevét, az átadás (átvétel) és az adattörlés tényét, idejét.

(3) A Szerződő Felek kizárólag a következő személyes adatokat adhatják át egymásnak:

a) az érintett személy, illetve - amennyiben az szükséges - családtagjai személyes azonosító adatai [családi név, utónév, esetleges előző nevek, egyéb használt/ismert nevek vagy felvett nevek, apja/anyja neve, születési hely és idő, nem, jelenlegi és korábbi állampolgárság, lakóhely];

b) az útlevél vagy más úti okmány, illetve a személyazonosságot igazoló okmány adatai (száma, kiállítás időpontja, kiállító hatóság, kiállítás helye, érvényességi ideje);

c) valamely Szerződő Fél vagy egy harmadik állam illetékes hatósága által kiállított vízum vagy tartózkodási engedély adatai;

d) azok a tények, amelyek sértik a megkereső Szerződő Fél területére történő belépés, illetve ott tartózkodás feltételeit;

e) azok a tények, amelyek a visszafogadás vagy az átszállítás jogi akadályát jelentik;

f) a visszafogadás javasolt időpontja és helye, az útvonal feltüntetésével;

g) harmadik országbeli állampolgár esetében a menekült vagy hontalan státusz megadása iránt benyújtott jelenlegi vagy korábbi kérelem adatai, valamint a menekült vagy hontalan státusz elismerése.

11. Cikk

Érinthetetlenségi záradék

(1) E Megállapodás nem érinti a Szerződő Felek azon jogait, kötelezettségeit és hatásköreit, amelyek közvetve vagy közvetlenül a nemzetközi jogból és nemzetközi egyezményekből fakadnak, különösen az alábbiakból:

- az 1948. december 10-én elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata;

- az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, 1950. november 4-i európai egyezmény;

- az 1967. január hó 31-én aláírt New York-i Jegyzőkönyvvel módosított, a menekültek helyzetére vonatkozó, 1951. július hó 28-án aláírt Genfi Egyezmény;

- az 1966. december 19-én elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya;

- a kiadatásról szóló nemzetközi egyezmények.

(2) Jelen Megállapodás nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen e Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják Magyarországnak különösen a Csatlakozási Szerződéssel vállalt, az Európai Uniót létrehozó Szerződésből és az Európai Unió működéséről szóló Szerződésből, valamint általában véve az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából származó kötelezettségeit.

(3) E Megállapodás rendelkezései nem akadályozzák valamely személy egyéb hivatalos vagy nem hivatalos megállapodás alapján történő visszatérését.

(4) Jelen Megállapodás nem alkalmazható a Szerződő Felek államai között kiadatásra és az elítélt személyek átszállítására irányuló jogsegély esetében.

VI. RÉSZ

VÉGREHAJTÁS

12. Cikk

A Megállapodás végrehajtása

Jelen Megállapodás végrehajtásának részletes szabályait a Szerződő Felek felelős miniszterei Végrehajtási Jegyzőkönyvben állapítják meg, amelyben különösen a következőket határozzák meg:

a) az illetékes hatóságokat és a kölcsönös kapcsolattartás módját;

b) a személyek visszafogadására és átszállítására kijelölt nemzetközi határátkelőhelyeket;

c) a visszafogadási eljárás részletes szabályait;

d) a jelen Megállapodás 9. cikkében meghatározott költségviselés módját és rendjét.

13. Cikk

A viták rendezése

Jelen Megállapodás értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban felmerült vitákat a Szerződő Felek illetékes hatóságai békésen, közvetlen tárgyalások útján; ennek eredménytelensége esetén diplomáciai úton rendezik.

14. Cikk

A Megállapodás felfüggesztése

(1) Jelen Megállapodás rendelkezéseinek alkalmazását - az 1. cikk rendelkezéseinek kivételével - bármely Szerződő Fél közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból, részben vagy egészben átmenetileg felfüggesztheti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések bevezetéséről, illetve megszüntetéséről a Szerződő Felek diplomáciai úton haladéktalanul értesítik egymást. A Megállapodás alkalmazásának felfüggesztése az erről szóló diplomáciai jegyzéknek a másik Szerződő Fél által történő kézhezvételét követő napon lép hatályba.

15. Cikk

Záró rendelkezések

(1) Jelen Megállapodás határozatlan időre szól.

(2) Jelen Megállapodás az azt követő harmincadik (30.) napon lép hatályba, hogy a Szerződő Felek diplomáciai úton kölcsönösen értesítették egymást a hatálybalépéshez szükséges belső jogi eljárások lefolytatásáról.

(3) Jelen Megállapodás a Szerződő Felek kölcsönös egyetértésével módosítható.

(4) Jelen Megállapodást bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton írásban felmondhatja. Felmondás esetén a Megállapodás a felmondásról szóló értesítésnek a másik Szerződő Fél általi kézhezvételét követő 60. (hatvanadik) napon veszti hatályát.

(5) Az 1-8. mellékletek e Megállapodás szerves részét képezik.

Készült .............................., 2012. .................... napján, két eredeti példányban, magyar, albán, szerb és angol nyelven; mindegyik szöveg egyaránt hiteles. A Megállapodás eltérő értelmezése esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Magyarország Kormánya
részéről
a Koszovói Köztársaság Kormánya
részéről

1. melléklet

AZON OKMÁNYOK JEGYZÉKE, AMELYEK BEMUTATÁSA AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG BIZONYÍTÉKÁNAK TEKINTHETŐ

Magyarország részéről:

- bármilyen útlevél (magán útlevelek, diplomata útlevelek, szolgálati útlevelek);

- személyazonosító igazolvány (beleértve az ideiglenes és átmeneti igazolványokat is);

- állampolgársági bizonyítvány;

- születési anyakönyvi kivonat;

- hajós szolgálati útlevél.

A Koszovói Köztársaság részéről:

- bármilyen útlevél (nemzeti útlevelek, diplomata útlevelek, szolgálati útlevelek);

- személyazonosító igazolvány;

- állampolgársági bizonyítvány;

- születési anyakönyvi kivonat.

2. melléklet

AZON OKMÁNYOK JEGYZÉKE, AMELYEK AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG MEGGYŐZŐ BIZONYÍTÉKÁNAK TEKINTHETŐ

Magyarország részéről:

- a Megállapodás 1. mellékletében felsorolt bármely lejárt dokumentum;

- a Megállapodás 1. mellékletében felsorolt bármely dokumentum fénymásolata;

- járművezetői engedélyek vagy azok fénymásolatai;

- katonakönyvek;

- tanúk nyilatkozatai;

- az érintett személy nyilatkozatai és az általa beszélt nyelv, ideértve az állampolgárság megállapítására irányuló hivatalos vizsgálatok eredményeit is. Ezen Melléklet céljából „a hivatalos vizsgálat” olyan vizsgálat, amelyet a megkereső Szerződő Fél hatóságai folytatnak le vagy végeznek el, és a megkeresett Szerződő Fél azt jóváhagyta;

- személyes biometrikus adatok mint ujjnyomat, retina, írisz, hang vagy arc jegyek, kézlenyomat, vagy DNS teszt eredménye;

- visszafogadási kérelemre adott egy évnél régebbi elfogadó válasz;

- bármely egyéb okmány, amely segíthet az érintett személy állampolgárságának megállapításában.

A Koszovói Köztársaság részéről:

- a Megállapodás 1. mellékletében felsorolt bármely lejárt dokumentum;

- a Megállapodás 1. mellékletében felsorolt bármely dokumentum fénymásolata;

- a Koszovói Köztársaság, vagy az ENSZ Koszovói Ideiglenes Adminisztrációs Missziója (UNMIK) által kiállított járművezetői engedélyek vagy azok fénymásolatai;

- az ENSZ Koszovói Ideiglenes Adminisztrációs Missziója (UNMIK) által kiállított úti okmányok, vagy azok fénymásolatai;

- az ENSZ Koszovói Ideiglenes Adminisztrációs Missziója (UNMIK) által kiállított személyazonosító igazolványok, vagy azok fénymásolatai;

- az ENSZ Koszovói Ideiglenes Adminisztrációs Missziója (UNMIK) által kiállított születési anyakönyvi kivonatok, vagy azok fénymásolatai;

- a Koszovói Biztonsági Erők által kiállított személyazonosító igazolványok;

- tanúk nyilatkozatai;

- az érintett személy nyilatkozatai és az általa beszélt nyelv, ideértve az állampolgárság megállapítására irányuló hivatalos vizsgálatok eredményeit is. Ezen Melléklet céljából „a hivatalos vizsgálat” olyan vizsgálat, amelyet a megkereső Szerződő Fél hatóságai folytatnak le vagy végeznek el, és a megkeresett Szerződő Fél azt jóváhagyta;

- személyes biometrikus adatok mint ujjnyomat, retina, írisz, hang vagy arc jegyek, kézlenyomat vagy DNS teszt eredménye;

- visszafogadási kérelemre adott egy évnél régebbi elfogadó válasz;

- bármely egyéb okmány, amely segíthet az érintett személy állampolgárságának megállapításában.

3. melléklet

AZON OKMÁNYOK KÖZÖS JEGYZÉKE, AMELYEK A HARMADIK ORSZÁGOK ÁLLAMPOLGÁRAINAK ÉS A HONTALAN SZEMÉLYEK VISSZAFOGADÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK BIZONYÍTÉKÁNAK TEKINTHETŐK

- a megkeresett Szerződő Fél által kiállított érvényes vízum és/vagy tartózkodási engedély;

- az érintett személy úti okmányában található, a határátlépést igazoló bélyegző vagy hasonló bejegyzés, illetve a határátlépés egyéb bizonyítéka;

- különösen a megkereső Szerződő Fél határőrizeti hatóságainak alkalmazottai és olyan tanúk által tett olyan hivatalos nyilatkozatok, akik igazolhatják az érintett személy határátlépését;

- légi járatokra, vonatra, távolsági autóbuszra vagy hajóra szóló névvel ellátott jegyek, amelyek bizonyítékul szolgálnak az érintett személy jelenlétére vagy útvonalára a megkeresett Szerződő Fél területén;

- légi járatokra, vonatra, távolsági autóbuszra vagy hajóra szóló utaslisták, amelyek bizonyítékul szolgálnak az érintett személy jelenlétére vagy útvonalára a megkeresett Szerződő Fél területén;

- információ arra vonatkozólag, hogy az érintett személy egy kurír vagy utazási iroda szolgáltatásait vette igénybe;

- az érintett személy bírósági vagy államigazgatási eljárás keretében tett hivatalos nyilatkozata.

4. melléklet

AZON OKMÁNYOK KÖZÖS JEGYZÉKE, AMELYEK A HARMADIK ORSZÁGOK ÁLLAMPOLGÁRAINAK ÉS A HONTALAN SZEMÉLYEK VISSZAFOGADÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK MEGGYŐZŐ BIZONYÍTÉKÁNAK TEKINTHETŐK

- a megkeresett Szerződő Fél által kiállított érvényes vízum és/vagy tartózkodási engedély fénymásolatai;

- az érintett személy úti okmányában található, a határátlépést igazoló bélyegző vagy hasonló bejegyzés, illetve a határátlépés egyéb bizonyítékok fénymásolatai;

- dokumentumok, igazolások vagy bármilyen számla (pl. szállodai számlák, orvosi/fogorvosi kezelésre megbeszélt időpontok, közintézmények/magánintézmények belépőkártyái, gépjárműbérleti megállapodás, hitelkártyával való fizetés nyugtája stb.), amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy az érintett személy a megkeresett Szerződő Fél területén tartózkodott;

- annak a helynek, illetve azoknak a körülményeknek a megkereső Szerződő Fél megfelelő hatóságai általi leírása, ahol, illetve amelyek között az érintett személyt annak a Szerződő Félnek a területén feltartóztatták;

- valamely személy személyazonosságára és/vagy tartózkodására vonatkozó, nemzetközi szervezet vagy nem kormányzati szervezet által szolgáltatott adatok;

- családtagok, utazási irodák stb. jelentései/igazolásai stb.;

- az érintett személy nyilatkozata.

5. melléklet

AZON OKMÁNYOK JEGYZÉKE, AMELYEK AZON SZEMÉLYEK VISSZAFOGADÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK MEGGYŐZŐ BIZONYÍTÉKÁNAK TEKINTHETŐK, AKIK A KOSZOVÓI KÖZTÁRSASÁG FELSÉGTERÜLETÉN SZÜLETTEK VAGY OTT RENDELKEZTEK ÁLLANDÓ LAKCÍMMEL

- a volt Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság vagy a volt Jugoszláv Szövetségi Köztársaság által (1999. június 10-ét megelőzően) a Koszovói Köztársaság területén kiállított születési anyakönyvi kivonatok és azok fénymásolatai;

- a volt Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság vagy a volt Jugoszláv Szövetségi Köztársaság által (1999. június 10-ét megelőzően) a Koszovói Köztársaság területén kiállított járművezetői engedélyek és azok fénymásolatai;

- a volt Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság vagy a volt Jugoszláv Szövetségi Köztársaság által (1999. június 10-ét megelőzően) a Koszovói Köztársaság területén kiállított bármely egyéb okmány és annak fénymásolata, amely tanúsítja a Koszovói Köztársaság területén lévő születési helyet, vagy állandó lakcímet;

- bármely egyéb okmány és annak fénymásolata, amely tanúsítja a Koszovói Köztársaság területén lévő születési helyet, vagy állandó lakcímet;

- az érintett személy bírósági vagy államigazgatási eljárás keretében tett hivatalos nyilatkozata.

6. melléklet

VISSZAFOGADÁSI KÉRELEM

[A megkereső Szerződő Fél címere] [A megkeresett Szerződő Fél címere]
...........................................................................
(A megkereső hatóság megjelölése)
...........................................................................
(Hely és idő)
Hivatkozás: ...
.....................................................................
Címzett
...................................................................
(A megkeresett hatóság megjelölése)

VISSZAFOGADÁSI KÉRELEM

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás 4. cikke alapján

A. Személyes adatok

Fénykép

1. Teljes név (kérjük, húzza alá a vezetéknevet):

..............................................................................

2. Leánykori név:

..............................................................................

3. Anyja/apja neve

..............................................................................

4. Születési idő és hely:

..............................................................................

5. Ha ismert, az utolsó lakcím, vagy a származási országbeli lakcím:

........................................................................................................................................

6. Állampolgárság és nyelv:

..............................................................................

7. Családi állapot:

házas

egyedülálló

elvált

özvegy

Amennyiben házas:

a házastárs neve: ......................................................

Gyermekei (adott esetben) neve és életkora: ................................

..............................................................................

8. Nem és fizikai tulajdonságok (magasság, szemszín, megkülönböztető jegyek stb.):

..............................................................................

9. Álnév vagy felvett név (korábbi nevek, egyéb használt/ismert nevek vagy felvett nevek):

..............................................................................

10. Az utolsó lakcím a megkereső országban:

..............................................................................

B. MELLÉKELT BIZONYÍTÉKOK

1. ..........................................................................

(Útlevél száma)

..............................................................................

(a kiállítás ideje és helye)

..............................................................................

(kiállító hatóság)

..............................................................................

(érvényesség lejárta)

2. ...........................................................................

(személyazonosító igazolvány száma)

..............................................................................

(a kiállítás ideje és helye)

..............................................................................

(kiállító hatóság)

..............................................................................

(érvényesség lejárta)

3. ..........................................................................

(járművezetői engedély száma)

..............................................................................

(a kiállítás ideje és helye)

..............................................................................

(kiállító hatóság)

..............................................................................

(érvényesség lejárta)

4. ..........................................................................

(egyéb hivatalos okmány száma)

..............................................................................

(a kiállítás ideje és helye)

..............................................................................

(kiállító hatóság)

..............................................................................

(érvényesség lejárta)

C. AZ ÁTADANDÓ SZEMÉLLYEL KAPCSOLATOS KÜLÖNLEGES KÖRÜLMÉNYEK

1. Egészségi állapota

(pl. esetleges hivatkozás speciális orvosi kezelésre; a betegség latin neve):

................................................................................................................................................................

2. Különösen veszélyes személy

(pl. súlyos bűncselekmény gyanúsítottja; agresszív magatartás jelzése):

................................................................................................................................................................

D. ÉSZREVÉTELEK

................................................................................................................................................................

...........................................................................................

(Aláírás/Bélyegző)

7. melléklet

ÁTSZÁLLÍTÁSI KÉRELEM

[A megkereső Szerződő Fél címere] [A megkeresett Szerződő Fél címere]
...........................................................................
(A megkereső hatóság megjelölése)
...........................................................................
(hely és idő)
Hivatkozás: ...
.....................................................................
Címzett
...................................................................
(A megkeresett hatóság megjelölése)

ÁTSZÁLLÍTÁSI KÉRELEM

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás 8. cikke alapján

A. Személyes adatok

Fénykép

1. Teljes név (kérjük, húzza alá a vezetéknevet):

..............................................................................

2. Leánykori név:

..............................................................................

3. Születési idő és hely:

..............................................................................

4. Nem és fizikai tulajdonságok (magasság, szemszín, megkülönböztető jegyek stb.):

..............................................................................

5. Állampolgárság és nyelv:

..............................................................................

6. Álnév vagy felvett név (korábbi nevek, egyéb használt/ismert nevek vagy felvett nevek):

..............................................................................

7. Úti okmány típusa és száma:

..............................................................................

B. AZ ÁTSZÁLLÍTÁS LEBONYOLÍTÁSA

1. Az átszállítás módja

igél idlöfzarázs

2. Célállam

................................................................................................................................................................

3. Lehetséges egyéb tranzitállamok

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4. Javasolt határátkelőhely, az átszállítás napja és időpontja, valamint az esetleges kísérőszemélyek:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

5. Az átadás biztosított bármely egyéb tranzitállamban vagy a célállamban:

igen nem

6. Bármely esetleges ok az átszállítás elutasítására

igen nem

C. ÉSZREVÉTELEK

................................................................................................................................................................

................................................................................

(Aláírás/Bélyegző)

8. melléklet

NO. 000

Koszovói Köztársaság

Belügyminisztérium

KÜLFÖLDIEK SZÁMÁRA KIÁLLÍTOTT ÚTI OKMÁNY

...................................................................................................
Kiállítás oka
...................................................................................................
Utazás célja
...................................................................................................
Név és vezetéknév (leánykori név)
...................................................................................................
Születési hely és idő
...................................................................................................
Állampolgárság
16 év alatti gyermekek számára:
............................................................................................................................................................................................................
Név és vezetéknév Születési hely és idő
.......................................................................................................................................................................................
Kiállítás napja és érvényesség lejárta:
Határrendészeti, Menekültügyi és Migrációs Főosztály
Kiállító Hatóság
...........................................................................
Aláírás és bélyegző
Vízumok

AGREEMENT
between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Kosovo on the readmission of persons residing illegally on the territory of their States

the Government of Hungary and the Government of the Republic of Kosovo (hereinafter referred to separately as the Contracting Party, together as the Contracting Parties);

desiring to strengthen their cooperation in order to combat illegal immigration more effectively;

driven by the desire to mutually ease the readmission and transit of persons staying illegally in the territories of their States;

emphasizing that this Agreement shall be without prejudice to their rights, obligations and responsibilities arising from international law; in particular from the Geneva Convention of 28 July 1951 relating to the Status of Refugees as amended by the New York Protocol of 31 January 1967; the New York Convention of 28 September 1954 relating to the Status of Stateless Persons and the Convention of 10 December 1984 against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment;

acting in the spirit of reciprocity and co-operation;

confirming their willingness to promote voluntary returns and facilitate the reintegration of persons concerned by virtue of their national legislation;

have agreed as follows:

SECTION I

Readmission obligation

Article 1

Readmission of own nationals

(1) Each Contracting Party, upon application of the other Contracting Party, without further formalities other than provided for in this Agreement, shall readmit to the territory of its State those persons who do not or no longer fulfill the conditions for entry into or residence on the territory of the State of the requesting Contracting Party, provided that it is proved or validly presumed that these persons are nationals of the requested Contracting Party.

(2) The same shall apply to persons who, after entering the territory of the requesting Contracting Party, have been deprived of or who have renounced the nationality of the requested Contracting Party unless if to such persons are guaranteed the acquisition of citizenship by the requesting Contracting Party or other states.

(3) Each Contracting Party, upon application of the other Contracting Party shall readmit also the minor unmarried children of the readmitted person and the spouse of the readmitted person who holds a citizenship other than the requested Contracting Party, unless they have the right to residence in the territory of the requesting Contracting Party.

(4) Nationality of the requested Contracting Party may be proven by any of the documents listed in Annex 1 to this Agreement. If such documents are presented, the requested Contracting Party shall recognize the nationality without further investigation being required. Proof of nationality cannot be furnished through forged or falsified documents.

(5) Nationality of the requested Contracting Party may be presumed on the basis of any of the documents listed in Annex 2 to this Agreement even if their period of validity has expired. If such documents are presented, the requested Contracting Party shall deem the nationality to be proven, unless it can prove otherwise on the basic of an investigation with participation of the competent authorities of the requesting Contracting Party. Nationality cannot be presumed or proven through forged or falsified documents.

(6) If none of the documents listed in Annexes 1 or 2 can be presented, the competent diplomatic representation of the requested Contracting Party shall interview the person to be readmitted within a maximum of 5 (five) working days, in order to establish his or her nationality. This time limit begins with the date of receipt of the request for interview.

(7) The requested Contracting Party shall, as necessary and without delay and free of charge, issue the person whose readmission has been accepted a travel document; this is irrespective of the will of the person to be readmitted. If, for legal or factual reasons, the person concerned cannot be transferred within the period of validity of the travel document that was initially issued, the requested Contracting Party shall, within 14 (fourteen) calendar days, extend the validity of the travel document or, where necessary, issue a new travel document with the same period of validity. If the requested Contracting Party is the Republic of Kosovo, and it has not within 14 calendar days extended the validity or where necessary renewed the travel document, the requesting Contracting Party issues the person whose readmission has been accepted an EU standard travel document for expulsion purposes in line with the form set out in EU Council Recommendation of 30 November 1994.

(8) If the requested Contracting Party is the Republic of Kosovo and the travel document set out in paragraph (7) has not been issued and transferred within 5 (five) working days after the requested Contracting Party has given a positive reply to the readmission application the requesting Contracting Party issues the person whose readmission has been accepted an EU standard travel document for expulsion purposes in line with the form set out in EU Council Recommendation of 30 November 1994.

(9) If the requested Contracting Party is Hungary and the travel document set out in paragraph (7) has not been issued and transferred within 5 (five) working days after the requested Contracting Party has given a positive reply to the readmission application the requesting Contracting Party issues the person whose readmission has been accepted a travel document for foreigners as foreseen by Annex 8.

Article 2

Readmission of third-country nationals and stateless persons

(1) The requested Contracting Party, upon application by the requesting Contracting Party and without further formalities other than those provided for by this Agreement, shall readmit to its territory third-country nationals or stateless persons who do not, or no longer, fulfill the conditions in force for entry to or stay on the territory of the requesting Contracting Party provided that it is proved by any of the documents listed in Annex 3 to this Agreement or presumed on the basis of prima facie evidence listed in Annex 4 to this Agreement, that such persons:

a) illegally entered the territory of the requesting Contracting Party coming directly by air from the territory of the requested Contracting Party;

b) at the time of entry held a valid residence permit issued by the requested Contracting Party; or

c) at the time of entry held a valid visa issued by the requested Contracting Party and entered the territory of the requesting Contracting Party coming directly by air from the territory of the requested Contracting Party.

(2) The Kosovar Contracting Party, upon application by the Hungarian Contracting Party shall readmit all persons who have a Kosovar origin without acquiring the nationality of the Republic of Kosovo and do not, or no longer, fulfill the conditions in force for entry to or stay on the territory of the Hungarian Contracting Party, provided that it is proved or presumed by any documents that such persons were born or had a permanent residence in the sovereign territory of the Republic of Kosovo. The place of birth or permanent residence in the sovereign territory of the Republic of Kosovo can be presumed on the basis of any documents listed in Annex 5 proofing prima facie the place of birth or permanent residence issued by the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia and former Federal Republic of Yugoslavia (issued before 10 June 1999) within the territory of the Republic of Kosovo which may help to prove the place of birth or permanent residence of the person concerned in the sovereign territory of the Republic of Kosovo.

(3) The conditions for the readmission of third-country nationals and stateless persons pursuant to paragraph 1 of this Article may be:

(a) proven by any of the documents listed in Annex 3 to this Agreement. If such documents are presented, the requested Contracting Party shall recognize the illegal entrance on the territory of the requesting Contracting Party from its territory;

(b) presumed on the basis of any of the documents listed in Annex 4 to this Agreement. If such documents are presented, the requested Contracting Party shall carry out a verification and shall give an answer within a maximum of 30 (thirty) calendar days. In the event of a positive answer, or if no answer is given when the time limit has expired, the requested Contracting Party shall recognize the illegal entrance on the territory of the requesting Contracting Party from its territory.

(4) The unlawfulness of the entry to the territory of the requesting Contracting Party shall be proven by means of the travel documents of the person concerned in which the necessary visa or other residence permit for the territory of the requesting Contracting Party are missing. A duly motivated statement by the requesting Contracting Party that the person concerned has been found not having the necessary travel documents, visa or residence permit shall likewise provide prima facie evidence of the unlawful entry, presence or residence.

(5) Proof of the conditions for readmission of third-country nationals and stateless persons cannot be furnished through forged or falsified documents.

(6) The requested Contracting Party, upon application of the other Contracting Party shall readmit also the minor unmarried children of the readmitted person and the spouse of the readmitted person who holds another citizenship, unless they have the right to residence in the territory of the requesting Contracting Party.

(7) The readmission obligation in paragraph 1 shall not apply if:

(a) the third country national or stateless person has only been in airside transit via an international airport of the requested Contracting Party;

(b) the requesting Contracting Party has issued to the third country national or stateless person a visa or residence authorization before or after entering its territory unless:

(i) that person is in possession of a visa or residence authorization, issued by the requested Contracting Party, which has a longer period of validity; or

(ii) the visa or residence authorization issued by the requesting Contracting Party has been obtained by using forged or falsified documents;

(iii) the person fails to fulfill any condition determined by a visa.

(c) the third country national or stateless person have left the territory of the State of the requested Contracting Party and entered the territory of the State of the requesting Contracting Party from the territory of a third country to which the requesting Contracting Party is capable of returning the third country national or stateless person concerned under international agreement; or

(d) refugee status of the third country national or stateless person has been recognized by the requesting Contracting Party pursuant to the Geneva Convention of 28 July 1951 relating to the Status of Refugees as amended by the New York Protocol of 31 January 1967, or who are stateless persons under the New York Convention of 28 September 1954 relating to the Status of Stateless Persons; or

(e) the requested Contracting Party has expelled the third country national or stateless person with a final decision and transferred to the country of origin or any other third country.

(8) After the requested Contracting Party has given a positive reply to the readmission application, the requesting Contracting Party issues the person whose readmission has been accepted a travel document recognized by the requested Contracting Party. If the requesting Contracting Party is Hungary this travel document is the EU standard travel document for expulsion purposes in line with the form set out in EU Council Recommendation of 30 November 1994. If the requesting Contracting Party is Republic of Kosovo this travel document is the travel document for foreigners as foreseen in Annex 8.

Article 3

Readmission in error

The requesting Contracting Party shall take back any person readmitted by the requested Contracting Party if it is established, within a period of 3 months after the transfer of the person concerned, that the requirements laid down in Articles 1 and 2 paragraphs (1)-(3) have not been met, or the condition contained in Article 2 paragraph (7) do apply.

In such cases the procedural provisions of this Agreement shall apply mutatis mutandis and the requested Contracting Party shall also communicate all available information relating to the actual identity and nationality of the person to be taken back.

SECTION II

Readmission procedure

Article 4

Readmission application

(1) Subject to paragraph (2), any transfer of a person to be readmitted on the basis of one of the obligations contained in Articles 1 to 3 shall require the submission of a readmission application to the competent authority of the requested Contracting Party.

(2) If the person to be readmitted is in possession of a valid travel document or identity card and, in the case of third country nationals or stateless persons, a valid visa or residence permit of the requested Contracting Party, the transfer of such person can take place without the requesting Contracting Party having to submit a readmission application.

(3) Without prejudice to paragraph (2), if a person has been apprehended in the border region of the requesting Contracting Party within 48 (forty eight) hours from illegally crossing the border of the requesting Contracting Party directly from the territory of the requested Contracting Party, the requesting Contracting Party may submit a readmission application within 2 (two) days following this persons apprehension (accelerated procedure).

(4) The readmission application shall contain the following information:

(a) all available particulars of the person to be readmitted (e.g. given names, surnames, mother’s/father’s name, date and place of birth, sex and the last place of residence)

(b) means of evidence regarding nationality, the conditions for the readmission of third-country nationals and stateless persons.

(5) Where necessary, the readmission application should also contain the following information:

(a) a statement indicating that the person to be transferred may need help or care, provided the person concerned has explicitly consented to the statement;

(b) any other protection or security measure which may be necessary in the individual transfer case.

(6) A common form to be used for readmission applications is attached as Annex 6 to this Agreement.

Article 5

Time limits

(1) The application for readmission must be submitted to the competent authority of the requested Contracting Party within a maximum of one year after the requesting Contracting Party’s competent authority has gained knowledge that a national of the requested contracting party, a third-country national or a stateless person does not, or does no longer, fulfill the conditions in force for entry, presence or residence.

Readmission obligation shall not arise in case if the readmission application regarding such persons is submitted after the expiry of the mentioned term. Where there are legal or factual obstacles to the application being submitted in time, the time limit shall, upon request, be extended up to 30 (thirty) calendar days.

(2) With the exception of the time limits mentioned in Article 1(6) a readmission application shall be replied to by the requested Contracting Party without undue delay, and in any event

(a) in case of own nationals, within 15 (fifteen) calendar days after the date of receipt of such application. Where there are legal or factual obstacles to the application being replyed to in time, the time limit shall upon during motivated request be extended in all cases up to a maximum of 30 (thirty) calendar days.;

(b) in case of third-country nationals and stateless persons, within 30 (thirty) calendar days at the latest

(c) in the case of a readmission application submitted under the accelerated procedure as defined in Article 4(3), a reply has to be given within two working days

upon the date of the receipt of the application.

(3) If there was no reply within the time limits referred to in paragraph (2) of this Article, the readmission shall be deemed to have been agreed to.

(4) Following the positive reply of the requested Contracting Party or the expiry of due dates contained in paragraph (2), the requested Contracting Party shall readmit

(a) its own nationals without delay but within 15 (fifteen) working days at the latest;

(b) third-country nationals and stateless persons without delay but within 20 (twenty) working days at the latest.

(5) The requesting Contracting Party shall notify in writing the requested Contracting Party at least 3 (three) working days before the transfer takes place.

(6) Upon the request of the requesting Contracting Party, the time limits fixed in paragraph (4) may be extended one time because of legal obstacles related to the transfer and only until their elimination.

(7) Reasons for refusal of a readmission request shall be given to the requesting Contracting Party.

Article 6

Transfer modalities and modes of transportation

(1) Before the transfer of a person, the competent authorities of the requesting Contracting Party and the requested Contracting Party shall make arrangements in writing in advance regarding the transfer date, the point of entry, possible escorts and other information relevant to the transfer.

(2) Transportation shall be allowed by air or land. Transfer by air shall not be restricted to the use of the national carriers of the requesting Contracting Party or the requested Contracting Party and may take place by using scheduled flights as well as charter flights. In case of need for escorts, such escorts shall not be restricted to authorized persons of the requesting Contracting Party, provided that they are authorized persons from any Contracting Party.

  Vissza az oldal tetejére