Időállapot: közlönyállapot (2012.VII.13.)

2012. évi CII. törvény

a biztosítási adóról * 

A társadalmi közös kiadások fedezete, valamint a biztosításokkal összefüggő közterhek számának csökkentése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

Értelmező rendelkezések

1. § E törvény alkalmazásában:

1. biztosító: a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) szerinti biztosító;

2. biztosítási szolgáltatás: a casco biztosítás, a vagyon- és balesetbiztosítás nyújtása;

3. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás: a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (Kgfb. tv.) szerinti biztosítás;

4. casco biztosítás: a Bit. 1. számú melléklete A) részének 3-6. pontja szerinti biztosítási ágazatok;

5. betegségbiztosítás: a Bit. 1. számú melléklete A) részének 2. pontja szerinti biztosítási ágazat;

6. vagyon- és balesetbiztosítás: a Bit. 1. számú melléklete A) része szerinti biztosítási ágazatok, ideértve az életbiztosításhoz kapcsolódó kiegészítő balesetbiztosítást, de ide nem értve ezen § 3-5. pontjában említett biztosításokat;

7. biztosítási díj: a biztosító által a biztosítási szolgáltatások körébe tartozó biztosítások után a számviteli jogszabályok alapján elszámolt bruttó díj, ide nem értve a mezőgazdasági biztosítás bruttó díját, valamint a más biztosító társaságtól viszontbiztosításba vett biztosítások állományából kapott - bruttó díjbevételként elszámolt - díjbevételt;

8. mezőgazdasági biztosítás: a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti mezőgazdasági biztosítás.

Adókötelezettség, adóalany

2. § Adóköteles a biztosítási szolgáltatás nyújtása, ha a kockázat felmerülésének helye a Bit. 3. § (1) bekezdés 36. pont b) alpontja alapján Magyarország.

3. § Az adó alanya a biztosító. Adóalany az Európai Gazdasági Térség tagállamában székhellyel rendelkező vagy a Bit. szerinti harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe, továbbá a határon átnyúló biztosítási szolgáltatást nyújtó is a 2. § szerinti tevékenysége tekintetében.

Adóalap

4. § Az adó alapja a biztosítási díj.

Adómérték

5. § Az adó mértéke

a) casco biztosítási szolgáltatás nyújtása esetén az adóalap 15%-a,

b) vagyon- és balesetbiztosítási szolgáltatás nyújtása esetén az adóalap 10%-a.

Az adó megállapítása

6. § A biztosító az adót a biztosítási díj, díjrészlet elszámolása hónapját követő hónap 20. napjáig állapítja meg, vallja be az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon és fizeti meg.

Eljárási rendelkezések

7. § (1) Az adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság látja el.

(2) A biztosítási adóból származó bevétel a központi költségvetés bevételét képezi.

Záró és átmeneti rendelkezések

8. § Ez a törvény 2013. január 1-jén lép hatályba.

Hatályon kívül helyező rendelkezések

9. § Hatályát veszti:

a) az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 4/A. § (4) bekezdés 2. pontja, (6) bekezdés b) pontja, (10) bekezdés e) pontja, 7. § 5-6. pontjai, 16-18. pontjai,

b) az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 7. § 3. pontjában „, a biztosító” szövegrész,

c) a tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 44. §-a.


  Vissza az oldal tetejére