Időállapot: közlönyállapot (2012.VII.13.)

2012. évi CV. törvény

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról * 

1. § A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ásvány-, gyógy- és termálvizek felhasználásánál előnyben kell részesíteni a gyógyászati, illetve a gyógyüdülési használatot. A kizárólag energiahasznosítás céljából kitermelt termálvizet, a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel - a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló rendeletben megfogalmazottak szerint - vissza kell táplálni. A vízügyi hatósági feladatokat ellátó szerv - a 2009. szeptember 30-án jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező, energiahasznosítási célú termálvíztermelés esetében - kérelemre engedélyezi a visszatáplálás mellőzését, ha a kérelemmel érintett kitermelés megfelel az (1) bekezdésben meghatározott szempontok érvényesülését szolgáló, a Kormány által rendeletben meghatározott feltételeknek.”

2. § A Vgtv. 15. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A mezőgazdasági termelés területén, kizárólag energiahasznosítás céljából a termálvíz, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló rendeletben meghatározott feltételekkel visszatáplálási kötelezettség nélkül kitermelhető. A visszatáplálási kötelezettség mellőzésével történő kitermelést a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szerv kérelemre engedélyezi.”

3. § A Vgtv. 1. számú melléklete e törvény 1. melléklete szerint módosul.

4. § Hatályát veszti a Vgtv. 15. § (3) bekezdésében az „a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel” szövegrész, a 15. § (3a) bekezdése, és 1. számú mellékletének 35. és 36. pontja.

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 4. § 2015. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2012. évi CV. törvényhez

A Vgtv. 1. számú melléklete a következő 35. és 36. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

„35. mezőgazdasági termelés: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet 2. cikke szerinti mezőgazdasági termelő által folytatott mezőgazdasági tevékenység;

36. kizárólag energiahasznosítási célú termálvíz hasznosítás a mezőgazdasági termelés területén: olyan termálvíz hasznosítás, ahol a hasznosított geotermikus energia több mint 50%-a a mezőgazdasági termelést szolgálja.”


  Vissza az oldal tetejére