Időállapot: közlönyállapot (2012.VII.23.)

2012. évi CXV. törvény

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról * 

1. § A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2012. évi

a) bevételi főösszegét 14 437 120,2 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 15 013 280,9 millió forintban,

c) hiányát 576 160,7 millió forintban

állapítja meg.”

2. § A Kötv. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében álló, az állam javára megszerzett ingatlanok, valamint a PPP-konstrukcióban létrehozott és az állam által megvásárolt sportlétesítmények (így különösen tornatermek, tanuszodák, sportcsarnokok) és oktatási létesítmények a Kormány határozata alapján megvalósuló ingyenes önkormányzati tulajdonba adását a (3) bekezdés d) pontja szerinti mértékbe nem kell beszámítani.”

3. § A Kötv. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén - különösen indokolt esetben - a Kormány határozatban adhat jóváhagyást a fejezet határozatban megjelölt kiadási előirányzata - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével történő - túllépésére.”

4. § A Kötv. 27. §-a a következő (22) bekezdéssel egészül ki:

„(22) A Kormány a 2012. április 30-án települési önkormányzati fenntartásban lévő fekvőbeteg-szakellátó intézményeket érintő céltámogatások 2012. évi üteme alapján a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 8. Címzett és céltámogatások címről az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcímre átcsoportosíthat.”

5. § A Kötv. 35. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A 2012. november 30-át követően a NAV által beszedett vagy beazonosított illetékbevétel a központi költségvetést illeti meg.”

6. § A Kötv. 43. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó állami kezesség után az állam javára felszámítandó kezességvállalási díj mértékét a Kormány határozatban állapítja meg.”

7. § A Kötv. 76. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az államháztartásért felelős miniszter

a) az (1) bekezdés szerinti letéti számla terhére - a (3) bekezdésben meghatározottakon kívüli célokra történő felhasználás érdekében - befizetési kötelezettséget írhat elő A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetbe, és

b) az a) pont szerint befizetett összeg terhére

ba) az önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezetben, illetve

bb) a feladatkörrel rendelkező miniszter egyetértésével a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvény alapján az állam által 2012. január 1-jén átvett, 2011. december 31-éig a megyei önkormányzatok fenntartásában állt intézményekkel, illetve a 2011. december 31-éig a megyei önkormányzatok részvételével működő társulások által fenntartott intézményekkel összefüggő egyes kiadások fedezetére az adott feladattal érintett és a további folyósításról gondoskodó miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében

kiadási előirányzatot és támogatási előirányzatot emelhet.”

8. § A Kötv. VII. fejezete a következő 76/A. §-sal egészül ki:

„76/A. § Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az egyes sport- és oktatási létesítmények PPP-konstrukciójának megszüntetése és a be nem fejezett létesítmények befejezése érdekében a Kormány határozatában megjelölt létesítmények tekintetében és módon kifizetéseket teljesíthet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 36. alcím, 3. PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások jogcímcsoport előirányzat terhére.”

9. § A Kötv.

a) 8. § (2) bekezdésében a „3 millió eurónak” szövegrész helyébe az „5 millió eurónak” szöveg,

b) 32. § (3) bekezdésében az „amelyre” szövegrész helyébe az „amelyet központi költségvetési szerv vesz át, vagy amelyre” szöveg,

c) 35. § (1) és (2) bekezdésében a „beszedett” szövegrész helyébe a „2012. november 30-áig beszedett” szöveg,

d) 35. § (6) bekezdésében az „A” szövegrész helyébe az „A megyei jogú városi önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat illetékbevételéhez kapcsolódó, utoljára 2012. december 20-áig utalandó illetékbevételben az (5) bekezdés szerint érvényesítésre nem került illeték-visszakövetelést, illetve a” szöveg,

e) 38. § (4) bekezdésében a „94,5%-a” szövegrész helyébe a „94,5%-a a 2012. január 1. és július 31. közötti időszakra, 80%-a a 2012. augusztus 1. és december 31. közötti időszakra” szöveg,

f) 43. § (1) bekezdésében az „1 400 000,0” szövegrész helyébe az „1 750 000,0” szöveg,

g) 76. § (5) bekezdésében az „egyenlege” szövegrész helyébe a „2012. december 27-ei egyenlege” szöveg,

h) 76. § (6) bekezdésében a „2011. évi” szövegrész helyébe a „2012. évi központi” szöveg

lép.

10. § A Kötv.

a) 5. § (8) bekezdésében, 18. § (2) bekezdés b) pontjában, 27. § (5), (6), (8), (15) és (17) bekezdésében, 29. §-ában, 38. § (5) bekezdésében, 50. § (8) bekezdésében „a Nemzeti Erőforrás Minisztérium” szövegrész helyébe „az Emberi Erőforrások Minisztériuma” szöveg,

b) 13. § (2) bekezdésében „A Nemzeti Erőforrás Minisztérium” szövegrész helyébe „Az Emberi Erőforrások Minisztériuma” szöveg,

c) 1. melléklet XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezetének címében, valamint 9. melléklet 1. és 4. pontjában a „NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM” szövegrész helyébe az „EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA” szöveg,

d) 1. melléklet XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezetének 1. címében a „Nemzeti Erőforrás Minisztérium” szövegrész helyébe az „Emberi Erőforrások Minisztériuma” szöveg,

e) 1. melléklet XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 21. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap cím, 1. Családi támogatások alcím, 6. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások jogcímcsoport címében a „Pénzbeli” szövegrész helyébe a „Pénzbeli és természetbeni” szöveg

lép.

11. § A Kötv. 1. melléklet

a) a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet

aa) 1-20. cím összesen kiadási előirányzatában a „341 480,3” szövegrész helyébe a „406 480,3” szöveg, támogatási előirányzatában a „206 013,0” szövegrész helyébe a „271 013,0” szöveg,

ab) XVII. fejezet összesen kiadási előirányzatában az „573 149,3” szövegrész helyébe az „638 149,3” szöveg, támogatási előirányzatában a „206 013,0” szövegrész helyébe a „271 013,0” szöveg,

b) a XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet

ba) 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív támogatások alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport kiadási előirányzatában a „107 931,4” szövegrész helyébe a „118 416,4” szöveg, támogatási előirányzatában a „107 931,4” szövegrész helyébe a „118 416,4” szöveg,

bb) 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális célú humánszolgáltatások alcím, 1. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása jogcímcsoport kiadási előirányzatában a „36 422,0” szövegrész helyébe a „48 222,0” szöveg, támogatási előirányzatában a „36 422,0” szövegrész helyébe a „48 222,0” szöveg,

bc) 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális célú humánszolgáltatások alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcímcsoport kiadási előirányzatában a „13 000,0” szövegrész helyébe a „20 890,6” szöveg, támogatási előirányzatában a „13 000,0” szövegrész helyébe a „20 890,6” szöveg,

bd) 1-20. cím összesen kiadási előirányzatában az „1 097 058,6” szövegrész helyébe az „1 127 234,2” szöveg, támogatási előirányzatában a „484 448,2” szövegrész helyébe az „514 623,8” szöveg,

be) XX. fejezet összesen kiadási előirányzatában az „1 949 690,5” szövegrész helyébe az „1 979 866,1” szöveg, támogatási előirányzatában a „484 448,2” szövegrész helyébe az „514 623,8” szöveg,

c) a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet

ca) 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi adó alcím bevételi előirányzatában a „2 722 000,0” szövegrész helyébe a „2 817 175,6” szöveg,

cb) a XLII. fejezet összesen bevételi előirányzatában a „6 830 426,2” szövegrész helyébe a „6 925 601,8” szöveg

lép.

12. § A Kötv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

13. § Hatályát veszti a Kötv.

a) 43. § (1) bekezdésében az „éven túli lejáratú” szövegrész,

b) 59. § (3) bekezdésében a „pénzbeli” szövegrész,

c) 76. § (4) bekezdése.

14. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2012. augusztus 2-án hatályát veszti.

(2) A 9. § e) pontja 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2012. évi CXV. törvényhez

A Kötv. 1. melléklet

a) XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 36. PPP programok alcíme a következő jogcímcsoporttal egészül ki:

(Cím
szám
Al
cím
szám
Jog
cím
csop.
szám
Jog
cím
szám
Előir.
csop.
szám
Kie
melt
előir.
szám
Cím
név
Al
cím
név
Jog
cím
csop.
név
Jog
cím
név
Elő
ir.
csop.
név
XVII. FEJEZET 2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
3 PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások 15 000,00 15 000,00”

b) XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címe a következő alcímmel egészül ki:

(Cím
szám
Al
cím
szám
Jog
cím
csop.
szám
Jog
cím
szám
Előir.
csop.
szám
Kie
melt
előir.
szám
Cím
név
Al
cím
név
Jog
cím
csop.
név
Jog
cím
név
Elő
ir.
csop.
név
XVII. FEJEZET 2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
41 EU Önerő Alap 50 000,00 50 000,00”

c) utolsó három sora helyébe a következő rendelkezés lép:

KIADÁSI FŐÖSSZEG: 15 013 280,9
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 14 437 120,2
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -576 160,7”

  Vissza az oldal tetejére