Időállapot: közlönyállapot (2012.IX.28.)

2012. évi CXXXVIII. törvény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény, valamint a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. törvény módosításáról * 

1. § (1) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában kedvezményezett)

a) a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább

aa) két évvel korábban bíróság által nyilvántartásba vett - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Civil tv.) szerinti - egyesület (kivéve a pártot, biztosító egyesületet, munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet),

ab) két évvel korábban bíróság által nyilvántartásba vett - a polgári törvénykönyvről szóló törvény szerinti - alapítvány,

ac) egy évvel korábban bíróság által nyilvántartásba vett olyan közhasznú alapítvány vagy közhasznú egyesület, amely tevékenységét állami szervvel vagy helyi önkormányzattal a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább egy évvel kötött szerződés alapján végzi, valamint

ad) egy évvel korábban bíróság által nyilvántartásba vett közalapítvány,

ha az alapcél szerinti közhasznú tevékenységét a magánszemély rendelkező nyilatkozata évét megelőző év első napja óta megszakítás nélkül végzi;”

(2) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti kedvezményezett az állami szervvel vagy helyi önkormányzattal kötött szerződése másolatának az adóhatósághoz történő becsatolásával igazolja, hogy közhasznú tevékenységét közfeladat-ellátási kötelezettség mellett végzi.”

2. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 7. § (8) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felhasználás abban az esetben tekinthető - a közcélú tevékenység szempontjából - megfelelőnek, amennyiben a költségvetési támogatást)

a) a 4. § (1) bekezdés a) pont aa)-ad) alpontja szerinti kedvezményezett az alapcél szerinti közhasznú tevékenysége megvalósítására fordítja,”

3. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény a következő 9. §-sal egészül ki:

„9. § A kedvezményezett a 2012. és 2013. évben a 4. § (2) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatát a következő tevékenységekre vonatkozóan teszi:

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

3. tudományos tevékenység, kutatás,

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

5. kulturális tevékenység,

6. kulturális örökség megóvása,

7. műemlékvédelem,

8. természetvédelem, állatvédelem,

9. környezetvédelem,

10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

12. emberi és állampolgári jogok védelme,

13. a magyarországi nemzetiségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,

15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás,

16. fogyasztóvédelem,

17. rehabilitációs foglalkoztatás,

18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,

19. euroatlanti integráció elősegítése,

20. közhasznú jogállású szervezetek számára biztosított - csak közhasznú jogállású szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások;

21. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,

22. bűnmegelőzés és áldozatvédelem.”

4. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (2) bekezdése e) pontjában az „alapszabálya, alapító okirata” szövegrész helyébe az „alapcél” szöveg lép.

5. § Hatályát veszti a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (2) bekezdés f) pontja.

6. § A magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. törvény 3. §-ában az „az egyesületek” szövegrész helyébe az „a civil szervezetek” szöveg lép.

7. § Ez a törvény a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére