Időállapot: közlönyállapot (2012.X.15.)

2012. évi CXLIX. törvény

a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról * 

1. § A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: NAT törvény) 1. §-a a következő k) ponttal egészül ki:

(A nemzeti akkreditálás rendszerében a következő szervezetek és természetes személyek akkreditálhatók.)

k) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszeréről szóló törvény szerinti hitelesítő szervezetek.”

2. § A NAT törvény 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában.)

a) akkreditálás: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. július 9-i 765/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk 10. pontjában meghatározott fogalom, az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések tekintetében a 2003/87/EK európai tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítéséről, valamint a hitelesítők akkreditációjáról szóló 2012. június 21-i 600/2012/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 600/2012/EU bizottsági rendelet) 3. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom,”

3. § (1) A NAT törvény 6. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Az akkreditált szervezetekről és természetes személyekről vezetett nyilvántartás tartalmazza:

a) az akkreditált szervezetek és természetes személyek nyilvántartási számát,

b) az akkreditált szervezetek, szervezeti egységek cégnevét és természetes személyek nevét,

c) az akkreditált szervezetek, szervezeti egységek székhelyét, telephelyeit és természetes személyek lakóhelyét,

d) az akkreditált tevékenységet és tevékenységi területet,

e) az akkreditált státusz kezdeti és lejárati időpontját,

f) az 1. § k) pontja szerinti hitelesítő szervezet akkreditált státuszának részleges vagy teljes felfüggesztésére, részleges vagy teljes körű visszavonására vonatkozó információkat,

g) az 1. § k) pontja szerinti hitelesítő szervezetek tekintetében azokat a tagállamokat, amelyekben a hitelesítő szervezet hitelesítést végez és

h) az 1. § k) pontja szerinti hitelesítő szervezetek által foglalkoztatott hitelesítő szakértők nevét, lakcímét, nyilvántartási számát, szaktudását, minősítését, jogosultságának korlátozottságára vonatkozó adatokat.

(5) A (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti nyilvántartások tartalmazzák az 1. § a)-j) pontja szerinti szervezetek és személyek akkreditálásában részt vevő akkreditáló bizottsági tagok, minősítők és szakértők nevét, végzettségét, képzettségét, szakterületét, szakmai gyakorlatát, az 1. § k) pontja szerinti szervezetek akkreditálásában részt vevő akkreditáló bizottsági tagok, minősítők és szakértők esetében a 600/2012/EU bizottsági rendelet 62. cikke szerinti adatokat.”

(2) A NAT törvény 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Testület a (3)-(5) bekezdés szerinti nyilvántartási adatok kezelésére a testületi tagság, az akkreditált státusz, valamint a Testületnél fennálló munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszűnését követően 10 évig jogosult. Ezen időtartam lejáratát követően nyilvántartásából az adatokat a Testület visszaállíthatatlanul törli.”

4. § (1) A NAT törvény 6/A. § c)-d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Testület a honlapján közzéteszi)

c) a 6. § (4) bekezdés a)-g) pontja szerinti nyilvántartást és a 24. § (1a) bekezdés szerinti nyilvántartást,

d) a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikke és a 600/2012/EU bizottsági rendelet 64. cikke szerinti szakértői értékelése eredményét, valamint”

(2) A NAT törvény 6/A. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(A Testület a honlapján közzéteszi)

f) a 600/2012/EU bizottsági rendelet 63. cikk (1) bekezdése szerinti információkat.”

(3) A NAT törvény a következő 6/B. §-sal egészül ki:

„6/B. § (1) A Testület a 600/2012/EU bizottsági rendelet 70. cikk (3) bekezdése szerint elkészített vezetői jelentést minden év június 1-jéig, a 70. cikk (1) bekezdése szerint elkészített akkreditálási munkaprogramot minden év december 31-éig megküldi a környezetvédelmi hatóságnak.

(2) Amennyiben a hitelesítő szervezet a 20. § (5a) bekezdése szerint adatváltozást jelent be, a javított akkreditálási munkaprogramot a Testület 15 napon belül megküldi a környezetvédelmi hatóságnak.”

5. § A NAT törvény 7. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Testület tagjai lehetnek)

d) az 1. § b), d), i), j) és k) pontjában felsorolt akkreditált szervezetek és természetes személyek, az akkreditált státusz fennállásának időtartama alatt,”

6. § (1) A NAT törvény 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az akkreditálást - a (2a) bekezdésben foglalt eltéréssel - az a szervezet és természetes személy kérheti, amely vagy aki a kérelem benyújtását megelőzően legalább három hónapig az adott szervezet vagy természetes személy tevékenységére vonatkozó jogszabályok, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai, nemzeti szabványként közzétett európai és nemzetközi szabványok és a rá vonatkozó szakmai szabályok szerint működik.

(2a) Az akkreditálást az 1. § k) pontja szerinti azon hitelesítő szervezet kérheti, amely megfelel a tevékenységére vonatkozó jogszabályoknak és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusainak, különösen az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszeréről szóló törvényben, a 600/2012/EU bizottsági rendelet III. fejezetében és a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározott szervezeti, pénzügyi - biztosítékra vonatkozó - és személyi követelményeknek.”

(2) A NAT törvény 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az 1. § k) pontja szerinti hitelesítő szervezet akkreditálás iránti kérelméhez csatolja a vezető tisztségviselők, a munkavállalóként vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott hitelesítő szakértők, vezető hitelesítő szakértők 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát.”

(3) A NAT törvény 18. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az akkreditáló bizottság döntése fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.”

(4) A NAT törvény 18. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

„(9a) A Testület 1. § k) pontja szerinti hitelesítő szervezettel kapcsolatos eljárásaira e törvény rendelkezéseit a 600/2012/EU bizottsági rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

(5) A NAT törvény 18. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Az 1. § k) pontja szerinti hitelesítő szervezet tevékenységi területe a 600/2012/EU bizottsági rendelet I. MELLÉKLETÉBEN meghatározott tevékenységcsoportokra terjedhet ki.”

7. § A NAT törvény 20. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az akkreditált hitelesítő szervezet minden év november 15-éig értesíti az Akkreditálási Irodát a 600/2012/EU bizottsági rendelet 76. cikke (1) bekezdésében foglaltakról. Amennyiben az adatokban változás áll be, a hitelesítő szervezet ezen változásokat az (5) bekezdés szerinti határidőben köteles az Akkreditálási Irodának bejelenteni.”

8. § (1) A NAT törvény 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az éves felügyeleti vizsgálatot a Testület az akkreditált szervezetnél vagy természetes személynél hivatalból folytatja le. Rendkívüli felügyeleti vizsgálatra panaszbejelentés, az akkreditálás alapjául szolgáló körülmények megváltozása, az 1. § k) pontja szerinti hitelesítő szervezetek esetében panaszbejelentés, az akkreditálás alapjául szolgáló körülmények megváltozása és a 600/2012/EU bizottsági rendelet 51. cikke szerint kerülhet sor.”

(2) A NAT törvény 21. §-a a következő (11)-(12) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A Testület az 1. § k) pontja szerinti akkreditált hitelesítő szervezet akkreditált státuszának időtartama alatt a felügyeleti vizsgálatok során ellenőrzi, hogy a hitelesítő szervezet vezető tisztségviselője, munkavállalóként vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott hitelesítő szakértője, vezető hitelesítő szakértője büntetlen előéletű-e, nem áll a hitelesítési vagy hitelesítői szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. Az ellenőrzés céljából a Testület a bűnügyi nyilvántartó szervtől adatot kér annak igazolására, hogy a vezető tisztségviselő vagy a hitelesítő szakértőként, vezető hitelesítő szakértőként foglalkoztatott személy büntetlen előéletű és nem áll a hitelesítési vagy hitelesítő szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A bűnügyi nyilvántartó szervtől kapott adatot a Testület addig kezelheti, amíg az érintett személy a hitelesítő szervezettel vezető tisztségviselői, munkavállalói vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll.

(12) A (11) bekezdés szerinti adatkérés céljából az akkreditált szervezet a Testület rendelkezésére bocsátja a vezető tisztségviselő, a hitelesítő szakértő és a vezető hitelesítő szakértő a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 69. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adatait. Az adatokat a Testület addig kezelheti, amíg az akkreditált hitelesítő szervezet szerepel a 6. § (4) bekezdés szerinti nyilvántartásban.”

9. § A NAT törvény 22. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Az akkreditáló bizottság az akkreditált szervezet vagy természetes személy akkreditált státuszát részlegesen vagy teljes körűen felfüggeszti, ha:)

g) az 1. § k) pontja szerinti hitelesítő szervezet a 600/2012/EU bizottsági rendelet 53. cikk (2) bekezdésében meghatározottak szerint járt el, vagy ha a 21. § (12) bekezdése szerinti adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy a hitelesítő szervezet vezető tisztségviselője, hitelesítő szakértőként, vezető hitelesítő szakértőként foglalkoztatottja büntetett előéletű vagy a hitelesítési vagy hitelesítő szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt áll.”

10. § A NAT törvény 23. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(Az akkreditáló bizottság az akkreditált szervezet vagy természetes személy akkreditált státuszát részlegesen vagy teljes körűen visszavonja, ha)

g) az 1. § k) pontja szerinti hitelesítő szervezet a 600/2012/EU bizottsági rendelet 53. cikk (3) bekezdésében meghatározottak szerint járt el,”

11. § A NAT törvény 24. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Testület az 1. § k) pontja szerinti hitelesítő szervezetek akkreditálási okiratát a 600/2012/EU bizottsági rendelet 66. cikkében meghatározott módon elfogadja, ha a hitelesítő szervezet szerepel más tagállam akkreditált hitelesítői névjegyzékében. A más tagállamban akkreditált hitelesítő Magyarországon történő hitelesítési tevékenység folytatására irányuló szándékát a Testületnek a hitelesítési tevékenység megkezdését megelőzően legalább 60 nappal bejelenti. A bejelentést a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározott tartalommal kell benyújtani. A hitelesítő szervezetet a Testület a bejelentést követő 30 napon belül a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározott adatokkal bejegyzi a nyilvántartásba.”

12. § (1) A NAT törvény 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a 7. § (1) bekezdés e) pontja szerinti akkreditálásban érdekelt minisztereket,

b) az 1. § k) pontja szerinti hitelesítő szervezetek akkreditálása személyi, szervezeti feltételei, a hitelesítő szervezet részére előírt biztosítéktartási kötelezettség, az akkreditálási eljárás és a felügyeleti vizsgálat részletes szabályait, valamint

c) a 24. § (1a) bekezdés szerinti bejelentés tartalmának és a más tagállamban akkreditált hitelesítő szervezetek nyilvántartásának részletes szabályait

rendeletben határozza meg.”

(2) A NAT törvény 28. § (2) bekezdésében a „6. § (2) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe a „6. § (2) bekezdés b) pontja és a 24. § (1a) bekezdés” szövegrész lép.

(3) A NAT törvény 3. § b) pontjában, 5. § (3) bekezdésében, 6/A. § e) pontjában, 24. § (3) bekezdésében és a 29. § (2) bekezdésében a „765/2008/EK” szövegrész helyébe a „765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi” szöveg lép.

13. § A NAT törvény 29. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ez a törvény - a végrehajtására kiadott jogszabályokkal együtt - a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítéséről, valamint a hitelesítők akkreditációjáról szóló 2012. június 21-i 600/2012/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

14. § E törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

15. § Ez a törvény a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítéséről, valamint a hitelesítők akkreditációjáról szóló 2012. június 21-i 600/2012/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.


  Vissza az oldal tetejére