Időállapot: közlönyállapot (2012.X.25.)

2012. évi CLV. törvény

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2011. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A 2011. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek és az egyenleg

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kötv.) végrehajtását - a 4-7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül -

a) 13 222 642,6 millió forint bevétellel,

b) 14 964 232,4 millió forint kiadással és

c) 1 741 589,8 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza a 2011. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.

3. § Az Országgyűlés a központi alrendszer mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2011-ben az adósságtörlesztési számla terhére

a) 985 127,3 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

b) 562 313,0 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket a külföldi hitelezőknek,

c) 44 479,4 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

d) 730 135,2 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket a külföldi hitelezőknek.

e) 1 407 109,1 millió forint összegben állampapírokat vont be.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására 2011-ben

a) 762 007,5 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 214 790,1 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől,

c) 94 479,4 millió forint összegben vállalt át forint hiteleket,

d) 151 485,6 millió forint összegben vállalt át devizában fennálló hiteleket,

e) 496 301,4 millió forint összegben devizabetétet használt fel.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter a 4. § szerinti visszafizetések finanszírozására és állampapír bevonások megvalósítására 2011-ben

a) 1 049 883,4 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 1 063 047,5 millió forint összegű deviza-államkötvényt értékesített,

c) 209 124,0 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát,

d) 1 407 109,1 millió forint összegben vett át térítésmentesen állampapírokat a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól.

7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 279 340,2 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát.

II. Fejezet

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

8. § (1) A kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2011. december 31-én 207,7 millió forint, amelyből 45,9 millió forint a kölcsön típusú, 161,8 millió forint a járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2011. évi CXXXIII. törvény 8. § (1) bekezdése szerint 2010. december 31-én ilyen címen fennállt 207,7 millió forint követelés 2011. év során nem változott.

9. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján - 2011. év folyamán 9 275,6 millió forint összegű tulajdonosi kölcsönt nyújtott állami tulajdonú gazdasági társaságok részére.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az MNV Zrt. 2011. évben a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. tőkerendezéséből 9 978,9 millió forint összeget pénzforgalommal nem járó, tulajdonosi kölcsönnyújtásból származó tőke- és kamatkövetelés beszámításával teljesítette.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2011. évben 2 521,5 millió forint bruttó forgalmi értékű ingyenes vagyonátruházásról történt döntés, amelyből a Kötv. 6. § (3) bekezdés d) pontja szerinti ingyenes vagyonátruházás 2 148,3 millió forint volt. A 2011. évben megvalósult ingyenes vagyonátruházás bruttó forgalmi értéke 729,1 millió forintot tett ki, amelyből a Kötv. 6. § (3) bekezdés d) pontja szerinti ingyenes vagyonátruházás 355,9 millió forint volt.

10. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2012. december 28-áig

a) a Nyugdíjbiztosítási Alap (továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 0,1 millió forintot utaljon vissza,

b) a központi költségvetés az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 69,4 millió forintot térítsen meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „Ellátási” számlája javára,

c) a központi költségvetés a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 62,2 millió forintot az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) részére a 10032000-00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” javára térítsen meg.

11. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap a 13. § c) pontjában megállapított 223,7 millió forint összegű hiányát az Ny. Alap KESZ hitelállományából 2012. december 30-i hatállyal elengedi.

(2) Az Országgyűlés az E. Alapnak a 15. § c) pontjában megállapított 83 429,9 millió forint összegű hiányát az E. Alap KESZ hitelállományából 2012. december 30-i hatállyal elengedi.

12. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdés f) pontja alapján 907,0 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú technikai számla javára 2012. december 28-áig térítsen meg.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

13. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2011. évi költségvetésének végrehajtását

a) 3 048 558,6 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 3 048 782,3 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 223,7 millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

14. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap

a) 2011. évi működési előirányzat-maradványa 1 886,1 millió forint, amelyből 190,0 millió forint a Kötv. 19. § (1) bekezdése alapján engedélyezett túlteljesülés maradványa,

b) 2011. évi működési kiadásai 3 469,6 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák, melyből 748,7 millió forint a kormányhivatalokba integrált nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek részre történő előirányzat-maradvány átadással teljesült.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

15. § Az Országgyűlés az E. Alap 2011. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 403 104,8 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 486 534,7 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 83 429,9 millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

16. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap

a) 2011. évi működési előirányzat-maradványa 2 509,0 millió forint, amelyből az előző évi maradvány összege 464,4 millió forint,

b) 2011. évi működési kiadásai 2 752,8 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

17. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Kötv.

a) 18. § (1) és (2) bekezdése, valamint 26. §-a alapján

aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 699,9 millió forint, egyszeri segélyre 499,9 millió forint,

ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül különös méltánylást érdemlő körülmények esetén a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 30,5 millió forint, az 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 14,4 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 21,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 120,0 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 551,4 millió forint,

b) 19. § (1) bekezdése alapján az évközi nyugellátás emelésének végrehajtásával összefüggésben a működési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél az engedélyezett 223,9 millió forint túlteljesülésből 2011. évben 33,9 millió forint

felhasználása történt meg.

18. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2011. évi CXXXIII. törvény 10. §-ában és 12. §-ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. Fejezet

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

19. § (1) Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira vonatkozó, a Kötv. 55. § (1) bekezdése alapján tett 2011. évi kötelezettségvállalást 1 716,5 millió forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Kötv. 55. § (2)-(5) bekezdései alapján tett 2011. évi kötelezettségvállalást a 9. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

V. Fejezet

A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

20. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 5 862,2 millió forint összegben igényeltek - a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel - normatív hozzájárulásokat, normatív kötött felhasználású támogatásokat, a megyei önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadót, és jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatást. A helyi önkormányzatok együttesen 8 919,8 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kötv. 36. § (2) bekezdése szerinti feladatátadás következtében 2 296,7 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kötv. 36. § (3) bekezdése szerinti feladatátvétel miatt 42,9 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.

(2) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. melléklet tartalmazza.

21. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után a normatív hozzájárulásokból, a normatív kötött felhasználású támogatásokból megillető, valamint a megyei önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján a személyijövedelemadó-részesedésből megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2011. december 31-én hatályos 64. § (7) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:

a) a visszafizetési kötelezettség 2 912,3 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 5 165,8 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2011. év után 2 253,5 millió forint hozzájárulás és támogatás jár.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásokat és normatív kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 2011. december 31-én hatályos 64/A. § (4) bekezdése alapján együttesen 86,4 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.

22. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások után ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó és a költségvetési évben a helyi önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei az Áht. 2011. december 31-én hatályos 64. § (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 722,2 millió forint,

b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 424,2 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2011. év után 298,0 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

(3) A Kötv. 4. melléklet III/3. pontja alapján együttesen 2,8 millió forint igénybevételi kamatot fizetnek azon helyi önkormányzatok, amelyeknél

a) az év végi elszámolás során az iparűzési adóerő-képesség jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával való 2011. június 30-ai elszámolás módosításra került, vagy

b) a központi költségvetésből származó, a helyi önkormányzatok támogatásait meghatározó költségvetési fejezetben szereplő támogatásai és hozzájárulásai év végi elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálata eredményeként visszafizetési kötelezettség keletkezett.

23. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2011. december 31-én hatályos 64/B. § (1) bekezdése alapján

a) a központosított előirányzatok jogcímen egyenlegében 198,5 millió forint,

b) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen egyenlegében 29,3 millió forint,

c) helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó művészeti szervezetek támogatása jogcímen 19,1 millió forint,

d) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja jogcímen egyenlegében 16,7 millió forint,

e) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen 79,0 millió forint,

f) egyéb központi támogatások jogcímen 22,3 millió forint, továbbá

g) a 2010. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 111,6 millió forint

lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett.

(2) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdő napja 2012. március 24.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok által saját elszámolásaik alapján a 21. § (1) bekezdés b) pontja, 22. § (1) bekezdés b) pontja és az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti tételek összesített egyenlegeként jelzett 5 084,8 millió forint pótlólagos támogatásból Budapest Főváros Önkormányzata, a további települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások összesen 4 983,7 millió forintra jogosultak, aminek folyósításáról, valamint a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló CLXXXVIII. törvény 76. § (3) bekezdés b) pontja alapján a letéti számlára további 101,1 millió forint átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.

(4) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások számára elérhetővé teszi a helyi önkormányzatokat, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások és hozzájárulások összegét.

24. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatait és azok pénzforgalmi teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását az 5. melléklet részletezi.

(3) A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok

a) címzett és céltámogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 7. melléklet,

b) vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 8. melléklet

részletezi.

7. Az egyházak támogatása

25. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat - a 2011. évi önkormányzati közoktatási támogatástól való eltérés rendezéseként - 4 373,0 millió forint egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2012 decemberében.

(2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat - a 2011. évi önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatástól való eltérés rendezéseként - 1 090,4 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzata javára 2012 decemberében.

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett egyházakat a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának javára 2012. évben 101,7 millió forint beszámítás terheli.

(4) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat a 2005. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló, a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2006. évi XCIX. törvény 10. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján biztosított egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás összegén túl, azzal azonos jogcímen további 2 050,6 millió forint illeti meg a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2012 decemberében.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a Kötv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

1. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
Fejezet 2011. évi
törvényi módosított előirányzat
2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Országgyűlés Hivatala
1 Országgyűlés hivatali szervei 16 139,2 16 219,7
1 Működési költségvetés 460,0 1 253,7
1 Személyi juttatások 9 179,2 9 067,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 308,4 2 325,1
3 Dologi kiadások 3 401,5 4 263,4
5 Egyéb működési célú kiadások 46,6 46,3
2 Felhalmozási költségvetés 1 333,9
1 Intézményi beruházási kiadások 413,5 1 058,9
2 Felújítás 1 250,0 1 383,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,5
3 Kölcsönök 23,4 23,4
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 699,1 668,6
1 Működési költségvetés 5,0 15,4
1 Személyi juttatások 402,0 411,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 104,3 109,0
3 Dologi kiadások 185,1 164,1
5 Egyéb működési célú kiadások 0,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 12,7 18,6
3 Kölcsönök 2,0 2,0
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Nemzetközi tagdíjak 22,0 22,0
3 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 80,0 80,0 129,3 129,3
4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
1 Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma működése 48,8 48,8
2 Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 52,0 52,0 82,4 0,7
6 Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások 1 486,6
7 Fejezeti tartalék 384,2
8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 80,0 80,0 73,0 73,0
2 Mádl Ferenc közcélú felajánlásai, adományai 80,0 80,0 16,7 16,7
3 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 80,0 80,0 73,0 73,0
9 Kossuth tér rendezése 385,0 803,9
10 Megszűnő Költségvetési Tanács Titkársága maradványának átvezetése 600,9
1 - 4. cím összesen: 17 746,1 465,0 17 281,1 21 733,8 3 433,0 17 564,5
5 Közbeszerzések Tanácsa
1 Közbeszerzések Tanácsa 144,6 140,0
1 Működési költségvetés 1 649,5 1 269,6
1 Személyi juttatások 668,4 643,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 188,2 166,8
3 Dologi kiadások 892,8 574,3
5 Egyéb működési célú kiadások 978,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 33,5 107,0
2 Felújítás 11,2 1,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,3
3 Kölcsönök 1,0 1,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti tartalék 7,2
5. cím összesen: 1 794,1 1 649,5 144,6 2 494,1 1 270,6 147,2
7 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 1 055,0 1 055,0
2 Magyar Szocialista Párt 521,3 521,3
3 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 448,0 448,0
4 Lehet más a politika 249,2 249,2
5 Kereszténydemokrata Néppárt 232,6 232,6
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
4 Magyar Demokrata Fórum 42,8 42,8
8 Pártalapítványok támogatása
1 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 611,7 611,7
2 Táncsics Mihály Alapítvány 259,8 259,8
3 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 211,3
4 Ökopolisz Alapítvány 80,4 80,4
5 Barankovics István Alapítvány 69,4 69,4
6 Antall József Alapítvány 28,3 28,3
7 Tartalék 211,3
7 - 8. cím összesen: 3 809,8 3 809,8
10 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
1 Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségei 23 241,5 23 246,5
2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása 1 000,0 1 000,0
3 Az NMHH prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 32,4
4 Média tartalék 5 000,0
15 Üzemben tartási díj átvállalása 29 458,5 29 458,5
10 - 15. cím összesen: 58 700,0 53 737,4
19 Költségvetési Tanács
1 Költségvetési Tanács Titkársága
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 1,2
19. cím összesen: 1,2
20 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1 Működési költségvetés 10 304,5 10 712,3
1 Személyi juttatások 5 623,8 5 401,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 378,0 1 353,1
3 Dologi kiadások 2 537,3 9 746,6
5 Egyéb működési célú kiadások 450,7 253,0
2 Felhalmozási költségvetés 4,0 0,3
1 Intézményi beruházási kiadások 327,2 451,9
2 Felújítás 1,5
3 Kölcsönök 106,0 116,0 107,8 97,8
20. cím összesen: 10 424,5 10 424,5 17 313,4 10 810,4
21 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 4 618,5
21. cím összesen: 4 618,5
Összesen: 92 474,5 12 539,0 17 425,7 103 708,2 15 514,0 17 711,7

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
Fejezet 2011. évi
törvényi módosított előirányzat
2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 062,9 1 317,8
1 Működési költségvetés 1,0
1 Személyi juttatások 447,8 663,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 120,9 108,7
3 Dologi kiadások 425,0 450,5
5 Egyéb működési célú kiadások 292,3
2 Felhalmozási költségvetés 16,4
1 Intézményi beruházási kiadások 64,2 102,6
2 Felújítás 3,0 7,6
3 Kölcsönök 2,0 4,0 4,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 282,1 282,1
3 Fejezeti államháztartási tartalék 27,2 53,1
Összesen: 1 345,0 1 345,0 1 656,8 21,4 1 370,9

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
Fejezet 2011. évi
törvényi módosított előirányzat
2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Alkotmánybíróság 1 335,4 1 536,5
1 Működési költségvetés 2,0
1 Személyi juttatások 834,2 767,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 230,7 198,0
3 Dologi kiadások 229,0 377,1
5 Egyéb működési célú kiadások 41,9
2 Felhalmozási költségvetés 3,0
1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 170,1
2 Felújítás 1,5 4,1
3 Kölcsönök 0,5
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti tartalék 66,8
Összesen: 1 335,4 1 335,4 1 558,9 5,5 1 603,3

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
Fejezet 2011. évi
törvényi módosított előirányzat
2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Országgyűlési Biztosok Hivatala 1 614,0 1 536,9
1 Működési költségvetés 6,1
1 Személyi juttatások 1 038,5 977,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 291,8 258,4
3 Dologi kiadások 265,4 289,5
5 Egyéb működési célú kiadások 118,3
2 Felhalmozási költségvetés 0,6
1 Intézményi beruházási kiadások 18,3 25,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 216,4
3 Kölcsönök 1,0 1,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti tartalék 80,7
2 Országgyűlési Biztos Hivatala számlaegyenleg megszüntetése 284,1
Összesen: 1 614,0 1 614,0 1 886,0 291,8 1 617,6

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
Fejezet 2011. évi
törvényi módosított előirányzat
2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Állami Számvevőszék 7 220,5 6 893,5
1 Működési költségvetés 18,0 57,6
1 Személyi juttatások 4 731,0 4 514,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 263,6 1 139,3
3 Dologi kiadások 1 001,0 814,6
5 Egyéb működési célú kiadások 445,8
2 Felhalmozási költségvetés 2,0 32,9
1 Intézményi beruházási kiadások 183,0 186,4
2 Felújítás 61,9 28,5
3 Kölcsönök 2,4 2,4
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti tartalék 361,0
Összesen: 7 240,5 20,0 7 220,5 7 131,8 92,9 7 254,5

VI. BÍRÓSÁGOK

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
Fejezet 2011. évi
törvényi módosított előirányzat
2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Bíróságok 64 412,0 65 783,5
1 Működési költségvetés 5 526,6 6 404,9
1 Személyi juttatások 46 997,7 44 467,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 11 560,5 11 316,2
3 Dologi kiadások 10 635,2 14 033,7
5 Egyéb működési célú kiadások 14,2
2 Felhalmozási költségvetés 387,7
1 Intézményi beruházási kiadások 245,2 878,6
2 Felújítás 500,0 588,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,6
4 Kormányzati beruházás 1 370,4
3 Kölcsönök 46,5 46,6
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Igazságszolgáltatás beruházásai 943,6 943,6 176,9 182,7
4 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 3,0 3,0 3,7 3,7
6 Kincstári számlavezetési díj kiadásai 0,2
7 Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása a Bíróságokon 66,0 66,0 28,9 55,3
8 Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése 735,5 735,5
9 Bírósági eljárások gyorsítása 3 000,0 3 000,0
10 Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés - Magyarországi bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása 60,5 60,5
16 Fejezeti tartalék 151,6 151,6 3 661,6
Összesen: 74 838,3 5 526,6 69 311,7 72 988,8 6 899,7 69 686,8

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
Fejezet 2011. évi
törvényi módosított előirányzat
2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Ügyészségek 31 932,7 31 254,8
1 Működési költségvetés 40,0 141,9
1 Személyi juttatások 21 063,7 20 401,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 529,0 5 296,7
3 Dologi kiadások 3 560,0 3 621,9
5 Egyéb működési célú kiadások 5,0 1,9
2 Felhalmozási költségvetés 5,0 74,0
1 Intézményi beruházási kiadások 1 780,0 1 040,0
2 Felújítás 30,0 31,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 93,0
3 Kölcsönök 46,0 46,0 53,2 53,2
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 1,0 1,0 0,8 0,8
2 Nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos kötelezettségek 1,5 1,5 1,5 1,5
3 EU tagságból eredő feladatok 35,2 35,2 32,6 0,1 32,6
4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0 30,0 38,4 30,0
5 Fejezeti tartalék 1 600,0
Összesen: 32 091,4 91,0 32 000,4 30 613,6 269,2 32 919,7

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
Fejezet 2011. évi
törvényi módosított előirányzat
2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 126 426,2 126 426,2
2 A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése 6 322,9 6 216,7
3 A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 93 839,4 93 635,8
4 Normatív hozzájárulások
1 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 32 266,4 32 266,4
2 Körzeti igazgatás 7 659,7 7 659,7
3 Körjegyzőség működése 4 107,0 4 138,1
4 Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai 6 997,7 6 997,7
5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 808,1 808,1
6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 106,2 106,4
7 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai 4 888,3 4 888,3
8 Üdülőhelyi feladatok 8 098,3 8 671,9
9 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése 1 192,9 1 192,9
10 Pénzbeli szociális juttatások 60 586,8 60 586,8
11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 38 975,3 38 801,0
12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások 52 456,6 51 178,2
13 Közoktatási hozzájárulások 368 781,6 364 823,4
5 Központosított előirányzatok 87 620,8 80 937,7
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
1 Önkormányzati fejezeti tartalék 5 000,0 7 546,7
2 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 31 137,7 34 158,5
3 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 100,0 10,6
7 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 11 885,4 11 885,4
8 Normatív, kötött felhasználású támogatások
1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8 282,7 8 237,5
2 Egyes szociális feladatok támogatása 113 504,8 109 263,8
3 A többcélú kistérségi társulások támogatása 31 048,8 31 225,1
4 A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 35 133,5 35 133,4
9 Címzett és céltámogatások 350,0 229,3
10 Vis maior támogatás 8 000,0 5 589,5
11 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének támogatása 27 680,0 4 349,3
12 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja 14 143,2
13 Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása 24 000,0
14 A dabasi Táncsics Mihály Gimnázium támogatása 150,0
15 Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 200,0
16 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 200,0
17 Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 600,0
18 Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 500,0
19 Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 000,0
20 Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 800,0
21 Pécs Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 000,0
22 Debrecen Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 000,0
23 Kiszombor nagyközség feladatainak támogatása 48,0
24 Maroslele község feladatainak támogatása 63,0
25 Földeák község feladatainak támogatása 57,0
26 Apátfalva község feladatainak támogatása 76,0
27 Magyarcsanád község feladatainak támogatása 25,0
28 Makó Város feladatainak támogatása 200,0
29 Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása 3 991,9
30 Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 300,0
31 Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 300,0
32 Pápa Város feladatainak támogatása 150,0
34 A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása 858,0
35 Helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatása 7 000,0
Összesen: 1 173 257,1 1 195 626,5

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
Fejezet 2011. évi
törvényi módosított előirányzat
2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 8 726,0 8 484,5
1 Működési költségvetés 125,0 1 112,6
1 Személyi juttatások 6 328,1 6 014,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 628,8 1 547,7
3 Dologi kiadások 888,1 2 128,2
5 Egyéb működési célú kiadások 6,0 857,6
2 Felhalmozási költségvetés 427,6
1 Intézményi beruházási kiadások 462,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 183,5
3 Kölcsönök 3,0 3,0 8,1 2,9
2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 4,2
1 Működési költségvetés 3 511,0 3 656,2
1 Személyi juttatások 1 309,2 1 285,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 324,4 329,4
3 Dologi kiadások 1 224,3 1 800,1
5 Egyéb működési célú kiadások 277,6 60,9
2 Felhalmozási költségvetés 13,8
1 Intézményi beruházási kiadások 353,0 143,6
2 Felújítás 22,5 3,5
3 Egyenlő Bánásmód Hatóság 168,6 180,9
1 Működési költségvetés 3,0 60,0
1 Személyi juttatások 109,3 156,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 29,4 40,5
3 Dologi kiadások 32,9 148,1
5 Egyéb működési célú kiadások 8,9
2 Felhalmozási költségvetés 7,1
4 Nemzeti Közigazgatási Intézet 868,5 911,3
1 Működési költségvetés 114,0 1 208,4
1 Személyi juttatások 425,0 804,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 103,2 114,1
3 Dologi kiadások 418,3 552,0
5 Egyéb működési célú kiadások 256,0
2 Felhalmozási költségvetés 643,2
1 Intézményi beruházási kiadások 36,0 754,8
2 Felújítás 8,5
5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 17 111,6 24 836,9
1 Működési költségvetés 8 598,6 12 297,3
1 Személyi juttatások 2 522,3 2 073,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 664,3 512,0
3 Dologi kiadások 21 749,5 32 201,3
5 Egyéb működési célú kiadások 3,0 192,4
2 Felhalmozási költségvetés 763,8
1 Intézményi beruházási kiadások 614,5 3 072,5
2 Felújítás 156,6 13,5
6 Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 1 299,3 1 310,0
1 Működési költségvetés 1 414,3 1 841,8
1 Személyi juttatások 1 230,6 1 280,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 339,9 327,9
3 Dologi kiadások 953,1 1 016,2
5 Egyéb működési célú kiadások 646,4
2 Felhalmozási költségvetés 0,4
1 Intézményi beruházási kiadások 190,0 232,3
3 Kölcsönök 2,4 1,5
7 Szülőföld Alap Iroda 2,8
1 Működési költségvetés 158,4 57,7
1 Személyi juttatások 63,1 45,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,2 11,6
3 Dologi kiadások 79,1 20,8
5 Egyéb működési célú kiadások 3,4
8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok 79 578,0 91 316,9
1 Működési költségvetés 36 153,1 57 849,5
1 Személyi juttatások 78 110,0 74 472,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 20 944,0 18 976,8
3 Dologi kiadások 15 947,2 27 760,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,3
5 Egyéb működési célú kiadások 3,0 15 382,1
2 Felhalmozási költségvetés 1 921,7
1 Intézményi beruházási kiadások 494,6 856,6
2 Felújítás 221,3 377,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 465,9
3 Kölcsönök 11,0 31,4 1,4
9 Egyéb kutatóintézetek
1 ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ 294,4 175,7
1 Működési költségvetés 44,7
1 Személyi juttatások 206,6 130,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 53,8 34,6
3 Dologi kiadások 34,0 38,3
5 Egyéb működési célú kiadások 36,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 0,5
2 Közpolitikai Kutatások Intézete 190,6
1 Működési költségvetés 43,9
1 Személyi juttatások 104,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 25,5
3 Dologi kiadások 52,8
2 Felhalmozási költségvetés 17,9
1 Intézményi beruházási kiadások 25,7
10 Balassi Intézet 3 709,3 4 390,4
1 Működési költségvetés 790,5 1 161,0
1 Személyi juttatások 2 320,0 1 847,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 507,2 473,4
  Vissza az oldal tetejére