Időállapot: közlönyállapot (2012.XI.30.)

2012. évi CLXXXIII. törvény

a Költségvetési Tanács elnöke vagyonnyilatkozat-tételéről * 

1. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény a következő 19/A. §-sal egészül ki:

„19/A. § (1) A Tanács elnöke az országgyűlési képviselőkkel azonos módon, azonos tartalommal és gyakorisággal tesz vagyonnyilatkozatot. Az évenkénti vagyonnyilatkozatot a kötelezettség esedékessé válásának évében az azt megelőző év december 31-ei állapotára vonatkozóan, a kinevezéskor, illetve megbízatása megszűnésekor esedékes vagyonnyilatkozatot a kinevezés, illetve a megbízatás megszűnése napjának állapotára vonatkozóan kell megtennie. Saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekeinek (hozzátartozó) az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatát.

(2) A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása esetén - a vagyonnyilatkozat benyújtásáig - a Tanács elnöke tisztségét nem gyakorolhatja, javadalmazásban nem részesül.

(3) A vagyonnyilatkozatot az Országgyűlés mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló ügyekkel foglalkozó állandó bizottsága (a továbbiakban: mentelmi bizottság) tartja nyilván. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást bárki kezdeményezheti a mentelmi bizottság elnökénél. Az eljárásra az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Tanács elnöke első ízben 2013. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot.


  Vissza az oldal tetejére