Időállapot: közlönyállapot (2012.XII.5.)

2012. évi CLXXXVII. törvény

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról * 

1. § A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2012. évi

a) bevételi főösszegét 14 437 120,2 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 15 108 980,9 millió forintban,

c) hiányát 671 860,7 millió forintban

állapítja meg.”

2. § A Kötv. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) hitelfelvételre és kezességvállalásra nem jogosult. Az MNV Zrt. - az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) törvényben meghatározott feladatkörét nem érintve - az államháztartásért felelős miniszter és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter erre vonatkozó, 2012. évben kiadott engedélye alapján jogosult az állam képviseletében eljárni olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása során, amelynek kibocsátója az állam és amely az állam tulajdonában levő pénzügyi eszközhöz kapcsolódik.”

3. § A Kötv. 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az Üht. által létrehozott kibocsátási egységek értékesítéséből származó 2012. évi bevételnek a fejlődő országok részére nyújtandó klímafinanszírozásra - a (2) bekezdés szerint - felhasznált hányada feletti rész 50%-a energiahatékonysági programra használható fel, amelynek kiadását a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 49. Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai jogcímcsoport terhére kell teljesíteni. E kiadás összegével a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet tervezett kiadása túlléphető.”

4. § A Kötv. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot

a) az I-VI., a VIII., a XXX., a XXXIII. és a XXXIV. fejezet kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének,

b) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. cím

ba) 5. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím előirányzatai,

bb) 7. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása alcím előirányzatai,

bc) 8. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása alcím előirányzatai,

c) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 26. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása cím előirányzatai

csökkentésére,

kivéve az államháztartásról szóló törvényben meghatározott, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából hozott kormányzati intézkedéseket, a fejezetet irányító szervek vezetőinek a fejezetek között együttesen kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítását, valamint a 27. § (23) bekezdése szerint kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítást.”

5. § A Kötv. 27. § (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(18) Az Országgyűlés fejezetet irányító szerv vezetője, az Országgyűlés fejezet, 4. cím, 11. A Kossuth tér rekonstrukciója alcím terhére átcsoportosítást hajthat végre az Országgyűlés fejezet 1. Országgyűlés Hivatala cím, 1. Országgyűlés hivatali szervei alcím javára.”

6. § A Kötv. 27. §-a a következő (23) bekezdéssel egészül ki:

„(23) A Kormány a 26. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott előirányzatok közül a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 20. cím, 5. alcím 3. Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése jogcímcsoport terhére a fel nem használt előirányzat erejéig átcsoportosíthat.”

7. § A Kötv. 75. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kossuth tér rekonstrukciójának megvalósítására az Országgyűlés fejezetet irányító szerv vezetője kötelezettséget vállalhat a beruházás 2014. évben történő befejezésével.”

8. § A Kötv. VII. fejezete a következő 76/B-76/D. §-sal egészül ki:

„76/B. § Az Országgyűlés 2012. december 31-i hatállyal elengedi a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi szakigazgatási szerve 2011. december 31-én fennálló, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 11. § (5) bekezdésében, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 14. § (5) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 11. § (4) bekezdésében előírt, a központi költségvetés javára történő befizetési kötelezettségből eredő együttesen 4 532 655 ezer forint tartozását.

76/C. § (1) Az állam - a (2)-(7) bekezdésben és a (9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a (8) és (11) bekezdésben meghatározott eltérésekkel - egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt (a továbbiakban: törlesztési célú támogatás) az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település települési önkormányzata és a többcélú kistérségi társulás (a továbbiakban együtt: támogatással érintett önkormányzat) 2012. december 12-én fennálló adósságállományának teljes visszafizetéséhez, valamint ezen adósságállomány 2012. december 28-áig számított járulékainak megfizetéséhez (a továbbiakban együtt: törlesztés). A törlesztéssel érintett adósság a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjában foglaltaknak megfelelő - kölcsön- vagy hiteljogviszonyon, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíron, továbbá váltókibocsátáson alapuló - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi intézmény felé fennálló tartozásokat foglalja magában.

(2) Nem nyújtható törlesztési célú támogatás

a) a törlesztési célú támogatással érintett adósságelemek 2012. december 12-ét követően keletkezett állománya és az ahhoz kapcsolódó járulékok törlesztésére,

b) az államháztartás központi alrendszeréből és a közvetlenül az Európai Uniótól vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozására, valamint az általános forgalmi adó vagy egyéb bevétel megelőlegezésére nevesítetten szolgáló adósságból eredő fizetési kötelezettség teljesítésére, valamint

c) a víziközmű-társulattól a támogatással érintett önkormányzat által átvett hitelből eredő fizetési kötelezettség teljesítésére.

(3) A törlesztési célú támogatással összefüggő eljárásban az állam képviseletében az államháztartásért felelős miniszter teljes jogkörrel jár el.

(4) A támogatással érintett önkormányzat az (1) bekezdés szerinti adósságelemek tőke- és járulék-összegéről 2012. december 17-éig a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül adatot szolgáltat. Az adatszolgáltatás mellékleteként a támogatással érintett önkormányzat csatolja

a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. §-a szerinti hozzájárulásáról szóló döntését tartalmazó dokumentumot,

b) a hitelező vagy kölcsönnyújtó (a továbbiakban együtt: hitelező) által a törlesztendő összegről - jogviszonyonkénti bontásban, ezen belül megjelölve a tőke és a járulék összegét, valamint e tételek adott hitelezőre vonatkozó teljes összegét - kiállított igazolásokat,

c) az általa kezdeményezett törlesztés hitelező általi elfogadásáról szóló dokumentumot,

d) az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy ha a támogatással érintett önkormányzat rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére vagy teljesítésének biztosításául szolgál, akkor e betét vagy számlakövetelés összegét - legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem összegének mértékéig - 2012. december 28-án az állam által megjelölt számlára átutalja, és

e) nyilatkozatát arról, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt áll-e.

(5) A kincstár ellenőrzi a (4) bekezdés szerint csatolandó nyilatkozatok hiánytalan benyújtásának megtörténtét. Az adatokat a kincstár 2012. december 20-áig továbbítja településenkénti és hitelezőnkénti bontásban az államháztartásért felelős miniszternek. Az államháztartásért felelős miniszter a törlesztési célú támogatás folyósításáról akként gondoskodik, hogy a törlesztés végrehajtásához szükséges összeg 2012. december 28-án a hitelezők számláján rendelkezésre álljon.

(6) A támogatással érintett önkormányzat 2013. január 15-éig elszámol a kincstár felé a 2012. december 12-én ténylegesen fennálló adósságállománya és annak 2012. december 28-áig számított járuléka, valamint az ezek törlesztésére kapott törlesztési célú támogatás közötti különbséggel. Ha a felhasznált törlesztési célú támogatás összege meghaladja a törlesztés összegét, a támogatással érintett önkormányzat 2013. január 30-áig fizeti vissza az állam számára a különbözetet. A törlesztés összegétől elmaradó törlesztési célú támogatás esetén az államháztartásért felelős miniszter ezen időpontig gondoskodik a különbözet támogatással érintett önkormányzat részére történő folyósításáról.

(7) Ha a támogatással érintett önkormányzat a (6) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a kincstár haladéktalanul beszedési megbízást nyújt be a támogatással érintett önkormányzat fizetési számlájára. Ha a benyújtott beszedési megbízás 60 napon belül nem teljesül, a kincstár a támogatással érintett önkormányzattal szemben adósságrendezési eljárás megindítását kezdeményezi. Az eljárásban a kincstár az állam képviseletében teljes jogkörrel jár el.

(8) Azon támogatással érintett önkormányzat esetében, amellyel szemben 2012. december 12-én a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény alapján adósságrendezési eljárás van folyamatban, az állam a törlesztési célú támogatást az adósságrendezési eljárás lezárulta időpontjában fennálló és esedékessé váló kölcsön- vagy hitelviszonyt megtestesítő adósságból és váltókibocsátásból eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nyújtja. Ebben az esetben az államháztartásért felelős miniszter az általa külön meghatározott adatszolgáltatás alapján, az adósságrendezési eljárás lezárultát követő 60 napon belül gondoskodik a törlesztési célú támogatás folyósításáról.

(9) Az (1) bekezdés szerinti lakosságszámot a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 2012. január 1-jei népességi adatai alapján kell megállapítani.

(10) A törlesztés teljesítésének elősegítése érdekében az államháztartásért felelős miniszter a törlesztési célú támogatásnak közvetlenül a hitelezők felé történő pénzügyi teljesítése, a törlesztési feltételek részleteinek meghatározása, a törlesztés technikai lebonyolítása és a törlesztés teljesítésére vonatkozó elszámolás elősegítése érdekében megállapodást köthet a támogatással érintett önkormányzattal és hitelezőivel.

(11) A Kormány az adósság keletkeztetés célja és az adósság felvételének egyéb körülményei alapján az (1) bekezdés szerinti törlesztési célú támogatás mértékét csökkentheti. A támogatás mértéke a csökkentést követően sem lehet kevesebb a támogatással érintett önkormányzat támogatással érintett 2012. december 12-én fennálló adósságállománya összegének 40%-ánál.

(12) Ha a támogatással érintett önkormányzatnak a törlesztési célú támogatás folyósításának időpontjában lejárt szállítói tartozása van, a törlesztési kötelezettségének a törlesztési célú támogatással érintett adóssága csökkenéséből eredő csökkenésének összegét - ha az így megtakarított összeg a jogszabályban meghatározott kötelező feladatoknak a jogszabályban meghatározott minimális színvonalú ellátásához nem szükséges - a lejárt szállítói tartozás megfizetésére fordítja, abból önként vállalt feladat kiadása nem teljesíthető. A támogatással érintett önkormányzat az e bekezdés szerinti megtakarítását más pénzeszközeitől elkülönítetten kezeli és annak felhasználását a 2013. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletében hagyja jóvá.

76/D. § (1) Az Országgyűlés elengedi a települési önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik, valamint a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: támogatottak) terhére a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. melléklet 14. pontja szerinti központosított támogatás vonatkozásában a késedelmes elszámolás miatt megállapított visszafizetési és kamatfizetési kötelezettséget.

(2) A kizárólag késedelmes elszámolás miatt fennálló visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség elengedése külön hatósági döntést nem igényel.

(3) A kincstár a (2) bekezdéssel érintett támogatottak által megfizetett tőke- és kamattartozást, ha szakmai és pénzügyi elszámolásuk elfogadásra került - a támogatottak egyidejű tájékoztatása mellett - 2013. június 30-áig a támogatott részére visszautalja. A visszautalás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(4) Ha a visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség nem kizárólag az elszámolás késedelmes benyújtása miatt áll fent, a kincstár a finanszírozási különbözetről az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével határozatot hoz. A kincstár a határozatban megállapított visszafizetési kötelezettség és kamatfizetési kötelezettség összegét a támogatott által korábban megfizetett tőke- és kamatösszegből visszatartja.

(5) E § kizárólag az olyan támogatott esetében alkalmazható, aki az új informatikai eszközök, informatikai eszközök működtetéséhez szükséges új eszközök és akkreditált szoftverek beszerzéséhez nyújtott költségvetési támogatásával összefüggésben jogszabályban meghatározott szakmai és pénzügyi elszámolási kötelezettségének 2012. december 10-éig eleget tett.”

9. § A Kötv. VIII. Fejezete a következő 79. §-sal egészül ki:

„79. § E törvénynek a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLXXXVII. törvénnyel megállapított 76/E. §-át a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLXXXVII. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő és lezárt ügyekben is alkalmazni kell.”

10. § A Kötv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

11. § A Kötv. 9. melléklet 1. pontjának a „XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezetben” jelöletlen szerkezeti egysége a „Hozzájárulás az EU költségvetéséhez (37. cím)” és a „Követeléskezelés költségei (41. cím)” jelöletlen szerkezeti egységek között a következő rendelkezéssel egészül ki:

(XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezetben)

Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez (38. cím)”

12. § A Kötv.

a) 9/A. §-ában az „Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szövegrész helyébe az „ÁKK Zrt.” szöveg,

b) 10. § (4) bekezdésében a „fővárosi, megyei kormányhivatalok (fővárosi, megyei kormányhivatalok földhivatala)” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi szakigazgatási szerve” szöveg, a „kötelesek” szövegrész helyébe a „köteles” szöveg,

c) 48. § (2) bekezdésében az „Államadósság Kezelő Központ Zrt.” szövegrész helyébe az „ÁKK Zrt.” szöveg

lép.

13. § A Kötv. 1. mellékletében:

a) I. Országgyűlés fejezet,

aa) 4. cím, 9. Országház épülete előtti felszín alatti parkoló építése alcím 2012. évi kiadási előirányzatában az „530,0” szövegrész helyébe a „0,0” szöveg, 2012. évi támogatási előirányzatában az „530,0” szövegrész helyébe a „0,0” szöveg,

ab) 4. cím, 10. Látogatóközpont kialakítása alcím 2012. évi kiadási előirányzatában a „845,0” szövegrész helyébe a „0,0” szöveg, 2012. évi támogatási előirányzatában a „845,0” szövegrész helyébe a „0,0” szöveg,

ac) 4. cím, 11. A Kossuth tér történelmi rekonstrukciója alcím 2012. évi kiadási előirányzatában az „1 025,0” szövegrész helyébe a „2 400,0” szöveg, 2012. évi támogatási előirányzatában az „1 025,0” szövegrész helyébe a „2 400,0” szöveg,

ad) 4. cím 11. A Kossuth tér történelmi rekonstrukciója alcímben a „történelmi rekonstrukciója” szövegrész helyébe a „rekonstrukciója” szöveg,

b) XLII. fejezet összesen kiadási előirányzatában az „1 294 661,2” szövegrész helyébe az „1 390 361,2” szöveg

lép.

14. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2012. évi CLXXXVII. törvényhez

A Kötv. 1. melléklet

a) XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet a következő címmel egészül ki:

(Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím
csop.-
szám
Jog-
cím
szám
Előir.
csop.
száma
Kie-
melt
előir.
szám
Feje-
zet név
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. FEJEZET 2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
„38 Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez 95 700,00

b) utolsó három sora helyébe a következő rendelkezés lép:

KIADÁSI FŐÖSSZEG: 15 108 980,90
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 14 437 120,20
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -671 860,7

  Vissza az oldal tetejére