Időállapot: közlönyállapot (2012.XII.15.)

2012. évi CCII. törvény

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciója program megvalósításával összefüggő egyes törvények módosításáról * 

1. A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény módosítása

1. § A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Beruházási tv.) 1. § b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény hatálya)

[b) a Budapest, Ifjúság útja-Stefánia út-Thököly út-Dózsa György út-Kerepesi út által határolt és a Dózsa György út és a Kerepesi út által határolt területrésznek e két út kereszteződésétől]

bb) a ba) alpont szerinti metszéspontból a Kerepesi útra állított merőleges vonal és a Dózsa György út metszéspontja

által meghatározott egyenessel lezárt területével kiegészített, a Mellékletben megjelölt területen egy önálló új stadion, kiegészítő létesítmények és az ezekhez tartozó parkoló építésére, a Budapesti Olimpiai Központ bővítésére”

([az a) és b) pont a továbbiakban együtt: beruházás] terjed ki.)

2. § A Beruházási tv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A beruházás tekintetében az építtetői feladatokat a Nemzeti Sportközpontok látja el. Az építtető a Magyar Állam nevében és javára jár el.”

3. § A Beruházási tv. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az építtető a beruházás előkészítéseként teljes körűen elkészíti vagy elkészítteti a szükséges terveket, tanulmányokat. Az építtető ügyfélként részt vesz a hatósági és egyéb igazgatási eljárásokban, a saját nevére megszerzi az építési engedélyeket, továbbá elvégzi vagy elvégezteti a munkaterület előkészítését. Az építtető gondoskodik a közbeszerzési eljárások lefolytatásáról, a megvalósításra vonatkozó építési és egyéb szerződések megkötéséről, az építési műszaki ellenőri tevékenység ellátásáról, valamint lebonyolítja a műszaki átadás-átvételt.”

4. § A Beruházási tv. 6. §-a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A beruházás megvalósítása fontos közérdekű és közcélú tevékenység. A beruházás megvalósításához szükséges ingatlant a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény szerinti adásvétel útján vagy más, jogszabályban meghatározott jogcímen kell megszerezni.

(4) Ha az ingatlan a (3) bekezdésben foglaltak szerint nem szerezhető meg, azt ki kell sajátítani. A beruházás megvalósításához szükséges ingatlan megszerzése céljából kezdeményezett kisajátítási eljárás közérdeket szolgál. A kisajátítási eljárást az építtető vagy a Magyar Állam nevében szerzésre jogosult személy kérelmére kell lefolytatni.

(5) A beruházás megvalósításához szükséges, (3)-(4) bekezdésben foglaltak szerint megszerzett ingatlan az állam tulajdonába és e törvény erejénél fogva, ellenérték nélkül az építtető vagyonkezelésébe kerül. A vagyonkezelői jog kiterjed az ingatlanon megvalósított beruházással létrejövő eszközökre is. Az állam javára a beruházás megvalósítása céljából a (3)-(4) bekezdésben foglaltak szerint megszerzett ingatlan vagyonkezelői jogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése után igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.

(6) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Sportközpontok kötelesek a közöttük fennálló vagyonkezelési szerződést a (3)-(5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően módosítani.”

2. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

5. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklete e törvény Melléklete szerint módosul.

3. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

6. § A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 64. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kormány által külön jogszabályban olimpiai központnak minősített, állami tulajdonban lévő ingatlanok vagyonkezelője köteles az olimpiai központokat elsődlegesen sportcélokra használni, ezt a célt az olimpiai központok másodlagos használata során sem veszélyeztetheti.”

7. § Az Stv. 64. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az olimpiai központok létesítése, felújítása, bővítése vagy fejlesztése fontos közérdekű és közcélú tevékenység, a tevékenységhez szükséges ingatlan megszerzése céljából kezdeményezett kisajátítási eljárás közérdeket szolgál.”

8. § Hatályát veszti az Stv. 39. § h) pontja.

4. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

9. § A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 2. §-a a következő q) ponttal egészül ki:

(Ingatlant kisajátítani a 3. § szerinti feltételek fennállása esetén, az alábbi közérdekű célokra lehetséges:)

q) sportinfrastruktúra fejlesztése.”

10. § A Kstv. 4. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(A 2. § szerinti közérdekű célokra az alábbi feltételek mellett lehetséges kisajátítás:)

n) sportinfrastruktúra fejlesztése keretében sport- és ehhez kapcsolódó kiegészítő létesítmény létesítése, bővítése, fejlesztése céljából, ha a sportlétesítmény a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó sportcélú ingatlanként olimpiai központnak minősül.”

5. Záró rendelkezések

11. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § E törvény 5. §-a és Melléklete az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése álapján sarkalatosnak minősül.

Melléklet a 2012. évi CCII. törvényhez

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklete a következő IV. ponttal egészül ki:

IV. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó sportcélú ingatlanok

1. 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5. Budapesti Olimpiai Központ - Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei
Budapest, Ifjúság útja-Stefánia út- Thököly út-Dózsa György út- Kerepesi út által határolt és a Dózsa György és a Kerepesi út által határolt területrésznek e két út kereszteződésétől
a) a Dózsa György útnak a Jobbágy utca és a Verseny utca közötti szakasza
meghosszabbításának a Kerepesi úttal alkotott metszéspontja, és
b) az a) pont szerinti metszésponttól a Kerepesi útra állított merőleges vonal és a Dózsa György út metszéspontja által meghatározott egyenessel lezárt területtel kiegészített területe
2. 2890 Tata, Baji út 21. Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai Központ - Tatai Edzőtábor
3. 8253 Révfülöp, Halász u. 51-53. Révfülöpi Vitorláskikötő
4. Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központ - Nemzeti Sportuszodák és Létesítményei
4.a) 1138 Budapest, Margitsziget, 23801 és 23800/7 hrsz. Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda
4.b) 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8. Császár-Komjádi Sportuszoda
4.c) 1103 Budapest, Kőér u. 1/a. Kőér utcai Sportuszoda
5. 6725 Szeged, Alsóvárosi Feketeföldek 158. Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai Központ - Szeged, Maty-ér
6. 2336 Dunavarsány, külterület 050/4 hrsz. Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ - Dunavarsányi Edzőtábor

  Vissza az oldal tetejére