Időállapot: közlönyállapot (2013.VI.20.)

2013. évi XCII. törvény

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról * 

1. § A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2013. évi

a) bevételi főösszegét 15 325 316,1 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 16 205 150,9 millió forintban,

c) hiányát 879 834,8 millió forintban

állapítja meg.”

2. § A Kvtv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hitelfelvételre és kezességvállalásra nem jogosult. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. - az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) törvényben meghatározott feladatkörét nem érintve - az államháztartásért felelős miniszter és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter erre vonatkozó engedélye alapján jogosult az állam képviseletében eljárni olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása során, amelynek kibocsátója az állam, és amely az állam tulajdonában levő pénzügyi eszköz átcseréléséhez, illetve biztosítékként annak megszerzéséhez kapcsolódik. Ilyen hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal és mögöttes pénzkövetelés, illetve pénzösszegnek a kibocsátó rendelkezésre bocsátása nélkül is létrehozható a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. értékpapírszámláján.”

3. § A Kvtv. 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása jogcím előirányzat tartalmazza a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/A. § (2) bekezdése szerinti kiadást, mely előirányzat a hatoslottó szerencsejáték játékadója pénzforgalmilag teljesült összege 100%-ának mértékéig az államháztartásért felelős miniszter engedélyével túlléphető.”

4. § A Kvtv. 10. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A miniszterek és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban állók jogviszonyának az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat által elrendelt megszüntetéséből eredő kiadási megtakarításaikat kötelesek befizetni a központi költségvetés javára.”

5. § A Kvtv. 10. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1500,0 millió forintot köteles befizetni a központi költségvetés javára 2013. augusztus 31. napjáig.”

6. § A Kvtv. 13. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum rendezéssel összefüggő támogatás fel nem használt részéből legfeljebb 3000,0 millió forint munkahelyek megőrzése és bővítése céljából aktív foglalkoztatáspolitikai célokra használható fel, a további fel nem használt részt a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2013. október 31-ig befizeti a központi költségvetésbe.”

7. § A Kvtv. 24. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Irányító szervi hatáskörben végrehajtott fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítással 2013. június 30-áig fejezeti tartalékot kell létrehozni

a) az I. Országgyűlés fejezet, 1-4. címnél 477,8 millió forint,

b) az I. Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzési Hatóság címnél 8,2 millió forint,

c) az I. Országgyűlés fejezet, 21. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság címnél 9,5 millió forint,

d) az I. Országgyűlés fejezet, 22. Egyenlő Bánásmód Hatóság címnél 4,2 millió forint,

e) a II. Köztársasági Elnökség fejezetnél 26,3 millió forint,

f) a III. Alkotmánybíróság fejezetnél 35,5 millió forint,

g) a IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezetnél 22,8 millió forint,

h) az V. Állami Számvevőszék fejezetnél 153,2 millió forint,

i) a VI. Bíróságok fejezetnél 1530,9 millió forint,

j) a VIII. Ügyészség fejezetnél 732,9 millió forint,

k) a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezetnél 45,8 millió forint,

l) a XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezetnél 39,4 millió forint

összeggel.

(4) Az I. Országgyűlés fejezet, 10. Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása cím, 1. Közszolgálati hozzájárulás alcím kiadási előirányzatából 2000,0 millió forint fejezeten belüli - államháztartásért felelős miniszteri hatáskörű - átcsoportosításával Média tartalékot kell létrehozni.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerint képzett tartalék az Országgyűlés határozatban adott jóváhagyásával használható fel.”

8. § A Kvtv. 25. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:

„(18) A Nemzeti Választási Iroda feladatellátása érdekében a Kormány átcsoportosítást hajthat végre azon előirányzatok terhére, amelyek a Nemzeti Választási Iroda hatáskörébe tartozó feladatok kiadásait tartalmazzák.”

9. § A Kvtv. 25. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:

„(19) A Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím 2. alcím 3. Államfői protokoll kiadásai jogcímcsoport terhére átcsoportosítást hajthat végre a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára.”

10. § A Kvtv. 42. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával

a) a kis- és középvállalkozások, valamint a Munkavállalói Résztulajdonosi Program megvalósítására - a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény alapján - létrejövő szervezetek legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, bankgarancia-szerződésből és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat, valamint

b) készfizető kezességet vállalhat gyógyszerész vállalkozási célú, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 74. § (1) bekezdésében és 83/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése érdekében történő tulajdoni hányad megszerzését szolgáló - a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló kormányrendelet szerinti Patika Hitelprogram keretében - 2013. július 1-je és 2016. december 31-e között létrejött hitel vagy kölcsönszerződéséhez.”

11. § A Kvtv. 42. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - a társaság köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a (3) bekezdés szerinti kötelezettekkel szemben fennálló, reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg a társaság által behajtott - a behajtási költségekkel csökkentett - összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyező százalékban kifejezett arányos része.”

12. § A Kvtv. a következő 44/B. §-sal egészül ki:

„44/B. § (1) Az állam - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - készfizető kezesként felel a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló kölcsönnyújtás céljára pénzügyi intézményektől felvett kölcsöneiből eredő fizetési kötelezettsége 80%-ának teljesítéséért.

(2) Az (1) bekezdés szerinti állami készfizető kezesség állománya 2013. december 31-én nem haladhatja meg a 8000,0 millió forint összeget.

(3) A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. (1) bekezdés szerinti kölcsönei biztosítékaként az állami készfizető kezességvállaláson túl a hitelező további biztosíték előírására nem köteles.”

13. § A Kvtv. a következő 44/C. §-sal egészül ki:

„44/C. § (1) Az állam - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - készfizető kezesként felel a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által a (2) bekezdés szerinti kölcsönfelvevők számára kihelyezett, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló kölcsönszerződéseiből eredő fizetési kötelezettsége 80%-ának teljesítéséért.

(2) Az (1) bekezdés szerinti állami készfizető kezesség csak az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetésére kötelezett kis- és középvállalkozások kölcsöneire terjed ki.

(3) Az (1) bekezdés szerinti állami készfizető kezesség együttes állománya 2013. december 31-én nem haladhatja meg a 8 000,0 millió forint összeget.

(4) A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. az (1) bekezdés szerinti kölcsönök biztosítékaként az állami készfizető kezességvállaláson túl további biztosíték előírására nem köteles.”

14. § (1) A Kvtv. 47. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem terjed ki a tervezési, az előirányzat-módosítási és -felhasználási, a beszámolási, az információszolgáltatási és az ellenőrzési kötelezettsége és joga)

a) az I. Országgyűlés fejezeten belül az Országgyűlés Hivatala főigazgatójának - mint a fejezetet irányító szerv vezetőjének - az I. Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzési Hatóság cím, a 8-9., 10. címben megjelölt támogatások, valamint a 20. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím, 21. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím, 22. Egyenlő Bánásmód Hatóság cím, 23. Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal cím, 24. Nemzeti Választási Iroda cím,”

(előirányzataira.)

(2) A Kvtv. 47. § (2) bekezdés a) pontja a következő af) alponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket az I. Országgyűlés fejezet,]

af) 24. Nemzeti Választási Iroda cím felett a Nemzeti Választási Iroda elnöke”

(gyakorolja)

15. § A Kvtv. 48. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az európai uniós források maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével vállalható tárgyévi előirányzatot meghaladó vagy éven túli fizetési kötelezettség, mely az (1)-(4) és (6) bekezdésben foglalt programok esetében az ott meghatározott mértéket is meghaladhatja.”

16. § A Kvtv. 72. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat és váltókat az átvállalással érintett önkormányzatok az átvállalást megelőzően - az adott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírban, illetve az adott váltóban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel - kölcsönjogviszonnyá alakíthatják át. Ennek hiányában az állam az adott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve az adott váltó lejárat előtti visszaváltásából, visszafizetéséből eredő fizetési kötelezettséget vállalja át és teljesíti. E fizetési kötelezettségét az állam az értékpapír-, illetve váltótulajdonostól történő, az adott értékpapírban, illetve váltóban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel rendelkező hitel felvételével is kiválthatja.”

17. § A Kvtv. 77. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:)

f) a 10. § (8) bekezdése szerinti kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének szabályait.”

18. § A Kvtv. 77. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:)

g) a 44/B. § és 44/C. § szerinti állami kezesség, valamint a 44/C. § szerinti kölcsönökhöz nyújtandó állami kamattámogatás részletes szabályait.”

19. § A Kvtv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

20. § A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 37. § (6) bekezdésében a „Kincstár adósságrendezési eljárás megindítását kezdeményezi. Az eljárásban a Kincstár az Állam képviseletében teljes jogkörrel jár el.” szövegrész helyébe a „befizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.” szöveg lép.

21. § A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 37. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A (6) bekezdés szerinti behajtási eljárást az adóhatóság az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben, részletekben indítja meg úgy, hogy az önkormányzat központi költségvetéssel szemben fennálló fizetési kötelezettsége legkésőbb 2013. szeptember 20-áig megszűnjön.”

22. § A Kvtv.

a) 5. § (1) és (5) bekezdésében az „az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél” szövegrész helyébe az „a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó belső egyházi jogi személynél” szöveg,

b) 25. § (1) bekezdésében az „az egyházat, a belső egyházi jogi személyt” szövegrész helyébe az „az egyházi jogi személyt” szöveg,

c) 16. alcím címében az „Az egyházak” szövegrész helyébe az „Az egyházi jogi személyek” szöveg,

d) 35. § (1), (3) és (4) bekezdésében az „egyház és belső egyházi” szövegrész helyébe az „egyházi” szöveg,

e) 35. § (6) és (8) bekezdésében az „Az egyház és a belső egyházi” szövegrész helyébe az „Az egyházi”szöveg,

f) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása jogcímcsoport címében az „Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak” szövegrész helyébe a „Egyházi közösségi célú programok és beruházások” szöveg

lép.

23. § (1) Hatályát veszti a Kvtv. 72. § (5) bekezdésében az „és váltó” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Kvtv. 76. §-a.

(3) Hatályát veszti a Kvtv. 1. melléklet, X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Célelőirányzatok alcím, 31. Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása jogcímcsoportja.

24. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 22. § hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik.

1. melléklet a 2013. évi XCII. törvényhez

A Kvtv. 1. melléklet

a) I. Országgyűlés fejezete a következő címmel és a „24. cím összesen” sorral egészül ki:(Cím


Alcím

Jog-cím-

Jog-
cím

Elő-
ir.

Ki-
emelt


Cím


Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

Elő-
ír.
csop.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám szám csop.
szám
szám csop.
szám.
előír.
szám
név név csop.
név
név név. Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
24 Nemzeti Választási Iroda
1 Nemzeti Választási Iroda 550,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 295,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 79,0
3 Dologi kiadások 81,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 95,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 81,0 81,0
2 A 2014. évi választások előkészítése 2300,0 2300,0
24. cím összesen: 2931,0 2931,0

b) I. Országgyűlés fejezet „I. fejezet összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
I. fejezet összesen: 126 680,0 15 864,5 38 447,3

c) X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet „1-20. cím összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
1-20. cím összesen: 243 519,7 53 032,0 190 487,7

d) X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet „X. fejezet összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
X. fejezet összesen: 333 048,4 53 032,0 190 487,7

e) XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai cím, 2. Államkötvények kamatelszámolása alcím, 1. Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai jogcímcsoport, 1. Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai jogcíme helyébe a következő rendelkezés lép:(Cím


Alcím

Jog-cím-

Jog-
cím

Elő-
ir.

Ki-
emelt


Cím


Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

Elő-
ír. csop.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám szám csop.
szám
szám csop.
szám.
előír. szám név név csop.
név
név név. Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító
államkötvények kamatelszámolásai
659 389,6 62 251,4

f) XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet „XLI. fejezet összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XLI. fejezet összesen: 1 249 527,5 93 244,8

g) XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. Költségvetési befizetések cím, 1. Központi költségvetési szervek alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:(Cím


Alcím

Jog-cím-

Jog-
cím

Elő-
ir.

Ki-
emelt


Cím


Alcím

Jog-
cím

Jog-
cím

Elő-
ír. csop.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám szám csop.
szám
szám csop.
szám.
előír.
szám
név név csop. név név név. Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
1 Központi költségvetési szervek 56 620,5

h) XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet „XLII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XLII. fejezet összesen: 1 877 058,3 7 458 924,9

i) utolsó három sora helyébe a következő rendelkezés lép:

KIADÁSI FŐÖSSZEG: 16 205 150,9
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 15 325 316,1
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -879 834,8

  Vissza az oldal tetejére