Időállapot: közlönyállapot (2013.VI.20.)

2013. évi XCV. törvény

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 23. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az agrárkamara elnöke és alelnöke a feladatait csak személyesen láthatja el, kivéve, ha az elnök vagy az alelnök egyben az agrárkamara megyei (fővárosi) szervének elnöke vagy alelnöke is; ebben az esetben a helyettesítésük rendjéről mind az agrárkamara, mind agrárkamara megyei (fővárosi) szervének szervezeti és működési szabályzatában rendelkezni kell. Az elnök és az alelnökök a feladatuk elvégzése során a törvényeknek, valamint az agrárkamara alapszabályának és más önkormányzati szabályzatának alávetve az agrárkamara érdekében járnak el. Az elnök és az alelnökök alkalmazásával összefüggésben a jogviszony létesítése és megszüntetése tekintetében az országos küldöttgyűlés, egyebekben az elnökség határoz.”

2. § A Tv. 30. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A tisztségviselő azonos agrárkamarai szervezeten belül egyidejűleg egy agrárkamarai tisztséget tölthet be és egy szavazati jog illeti meg. A területi szervezet elnöke nem lehet egyidejűleg az országos szervezet főigazgatója.”

3. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére