Időállapot: közlönyállapot (2013.VI.21.)

2013. évi XCVII. törvény

a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról * 

Az Országgyűlés Magyarország függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak védelme, a Magyar Honvédség adatkezelésébe tartozó személyes adatok védelmének biztosítása érdekében a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések

1. § E törvény alkalmazásában

a) behívhatósági korhatár:

aa) a Magyar Honvédségnél (a továbbiakban: Honvédség) hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesítettek esetén a katonai szolgálat felső korhatára,

ab) más hadkötelesek és a potenciális hadkötelesek esetén annak az évnek a december 31. napja, amelyben 40. életévüket betöltik,

b) hadköteles: a hadkötelezettség bevezetését követően magyarországi bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárságú férfi,

c) hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, a házastárs egyenes ágbeli rokona, az örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha és a nevelő szülő, a testvér valamint az élettárs,

d) igénybevevő: a Honvédség, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § r) pontjában meghatározott rendvédelmi szervek és a Hvt. 18. § (2) bekezdésében meghatározott honvédelemben közreműködő szervek,

e) igénybevételi hatóság: a gazdasági és anyagi szolgáltatás Hvt. 14. §-a szerinti igénybevételét elrendelő szerv vagy személy,

f) katonai igazgatás: a közigazgatási szervek jogilag szabályozott olyan tevékenysége, amely a haza fegyveres védelme feltételeinek megteremtése és megvalósítása érdekében a jogalanyok honvédelmi kötelezettségeinek és önként vállalt honvédelmi feladatainak tervezésére, valamint a kötelezettségek és a vállalt feladatok végrehajtására irányul.

II. Fejezet

A KATONAI IGAZGATÁS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, FELADATAI

2. A katonai igazgatási szervek

2. § (1) A Honvédség központi katonai igazgatási szerve a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve.

(2) A területi katonai igazgatási szervek

a) a katonai igazgatási központok,

b) a toborzó- és érdekvédelmi központok,

c) a katonai igazgatási és érdekvédelmi irodák.

(3) A területi katonai igazgatási szervek a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének alárendeltségébe tartoznak.

(4) A katonai igazgatási központok a hadkötelezettség fennállása idején sorozó központokként működnek.

(5) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve és a katonai igazgatási központok e törvényben meghatározott feladataik vonatkozásában hatósági jogkört gyakorolnak.

3. A katonai igazgatási szervek feladatai

3. § A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve ellátja az alábbi tevékenységekkel összefüggő katonai igazgatási feladatokat:

a) az önkéntes tartalékosok, a potenciális hadkötelesek és a kiképzett tartalékosok, a hadkötelezettség bevezetését követően az önkéntes tartalékosok és a hadkötelesek nyilvántartásával, katonai szolgálatával kapcsolatos feladatok tervezése, vezetése és végrehajtása,

b) a meghagyásba bevont szervezeteknek a meghagyás előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos tevékenységének ellenőrzése,

c) a Honvédség, a rendvédelmi szervek és a honvédelemben közreműködő szervek részére szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségek teljesítésének tervezése, végrehajtásának irányítása, felügyelete és ellenőrzése,

d) az önkéntes tartalékos állomány behívásának előkészítéséhez és a behívás végrehajtásához szükséges nyilvántartás kezelése, az önkéntes tartalékosok munkáltatóival történő kapcsolattartás,

e) az önkéntes tartalékos állomány behívása,

f) a Honvédség központi személyügyi nyilvántartásának vezetése,

g) a Honvédség központi hadköteles nyilvántartásának vezetése,

h) a Honvédség központi toborzó és érdekvédelmi nyilvántartásának vezetése,

i) nyilvántartás vezetése a meghagyásba bevont szervekről és a meghagyásra kijelölt munkakörökről békeidőszakban is, valamint a hadkötelezettség fennállása idején a meghagyásban részesült hadkötelesekről,

j) a veszteség-nyilvántartás vezetése és a nemzetközi egyezmények szerinti tájékoztatás végrehajtása, és

k) a Honvédség személyi állománya részére szolgálati-, ideiglenes szolgálati-, munkáltatói kormánytisztviselői-, közalkalmazotti-, katonai nyugdíjas-, hatósági- és ellenőri-, a hadkötelezettség bevezetését követően a katonai igazolványok kiadása, továbbá a katonák személyi igazolójeggyel és az 1949. augusztus 12-én kötött Genfi Egyezmények hatálya alá tartozó egyéb igazoló iratokkal történő ellátása.

4. § A katonai igazgatási központok ellátják az alábbi katonai igazgatási feladatokat:

a) békeidőszakban a 27. § szerinti nyilvántartás vezetése a katonai szervezetek hadi beosztásai feltöltésének előkészítése érdekében,

b) hadkötelezettség fennállása idején a hadköteles nyilvántartás vezetése, a Honvédség hadkötelesekkel történő hadkiegészítése,

c) a Honvédség és a rendvédelmi szervek részére szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében az igénybevétel tervezéséhez szükséges nyilvántartás vezetése,

d) szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, rendkívüli állapot és váratlan támadás idején részvétel a Honvédség és a rendvédelmi szervek részére szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésének előkészítésében.

5. § A toborzó- és érdekvédelmi központok, valamint a katonai igazgatási és érdekvédelmi irodák részt vesznek a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosításának előkészítésében, valamint a toborzó, érdekvédelmi és hadkiegészítési szakfeladatok végrehajtásában.

III. Fejezet

A SZOLGÁLATI VISZONNYAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSOK KÖRE

4. Általános szabályok

6. § (1) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben (a továbbiakban: Hjt.) meghatározott, a honvéd jogállásával összefüggő jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése céljából

a) toborzó nyilvántartást,

b) személyügyi nyilvántartást,

c) fegyelmi nyilvántartást,

d) érdekvédelmi nyilvántartást,

e) szolgálaton kívüliekre vonatkozó nyilvántartást, és

f) pénzügyi nyilvántartást

kell vezetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartások elektronikus nyilvántartások.

7. § (1) Az e fejezet szerinti nyilvántartásban kezelendő adatokat valamint a kezelt adatokban bekövetkezett változásokat - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a nyilvántartást vezetőnek az a honvédségi szervezet jelenti be, amelynek állományába az érintett tartozik. Az adatokra vonatkozó bejelentést haladéktalanul meg kell tenni.

(2) Az érintett

a) a 2. melléklet a)-c) pontja, f) pont fd) alpontja, n) pontja), p) pontja,

b) az 5. melléklet a) és b) pontja, d) pont dg) és dh) alpontja

szerinti adataiban bekövetkezett változást a nyilvántartást vezetőnek 8 munkanapon belül köteles bejelenteni.

8. § (1) A Honvédség a szolgálati viszony létesítéséhez, fenntartásához, módosításához, megszüntetéséhez kapcsolódóan az alkalmasság felmérése és minősítése, valamint az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági feltételek fennállásának megállapítása céljából kezeli

a) a szolgálati viszonyt létesíteni szándékozó személy, valamint

b) a hivatásos állományú katonának, a szerződéses állományú katonának, a honvéd tisztjelöltnek, a honvéd altiszt-jelöltnek és a rendelkezésre állás időszakában az önkéntes tartalékos katonának

egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálat során keletkezett különleges személyes adatait.

(2) Az adatok köre az egészségi, pszichikai és fizikai állapotra vonatkozó,

a) az alkalmasság felméréséhez és az alkalmassági minősítéshez felhasznált, és

b) az alkalmasság minősítését tartalmazó különleges személyes adat.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott célból az egészségi, pszichikai és fizikai állapotra vonatkozó különleges személyes adatokat, a vizsgálatok teljes egészségügyi dokumentációját az alkalmasság megállapításában részt vevő orvos valamint bizottság kezelheti, illetve azok kizárólag a részükre továbbíthatók.

(4) A munkáltatói jogkört gyakorló és a honvédségi szervezet személyügyi szerve részére - a fizikai felmérés részletes eredményén kívül - kizárólag a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adat továbbítható. Ha az alkalmassági vizsgálatot a munkáltatói jogkört gyakorló kezdeményezi, az alkalmassági vizsgálat megindulása előtt tudomására jutott egészségügyi adatot is jogosult kezelni és az egészségügyi adatot az eljárásban részt vevő orvos, valamint orvosi bizottság részére továbbíthatja.

(5) Az alkalmassági vizsgálat megállapításait a vizsgálatot végző a munkáltatói jogkört gyakorlónak és az alapellátást végző orvosnak továbbítja.

(6) A vizsgálatok megállapításai a szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezelhetők. Ha a szolgálati viszony egészségi vagy pszichikai alkalmatlanság alapján szűnt meg, az alkalmasság minősítését tartalmazó adatok az állomány tagjának haláláig kezelhetők.

5. A toborzó nyilvántartás

9. § (1) A toborzó nyilvántartásban kell kezelni a hivatásos állományú katonának, a szerződéses állományú katonának, a honvéd tisztjelöltnek, a honvéd altiszt-jelöltnek és az önkéntes tartalékos katonának jelentkezők (a továbbiakban együtt: jelentkező) 1. melléklet szerinti adatait.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles nyilvántartásnak minősül.

(3) A toborzó nyilvántartást a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve vezeti.

(4) A toborzó nyilvántartásban történő adatkezelés célja

a) a szerződéses,

b) a hivatásos,

c) a honvéd tisztjelölti és a honvéd altiszt-jelölti, és

d) az önkéntes tartalékos

állomány utánpótlásának biztosítása.

(5) A toborzó nyilvántartásba történő bekerülés a jelentkező kérelmére történik. A toborzó nyilvántartás alapja a jelentkező által kitöltött adatlap, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány és az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasságot megállapító honvédségi szervezet határozata.

(6) A toborzó nyilvántartásban kezelt adatokhoz a szolgálati viszony létesítésével kapcsolatos döntés előkészítése és meghozatala céljából elektronikus úton közvetlenül hozzáférhet, és az annak alapjául szolgáló iratokba betekinthet

a) a Honvédség központi személyügyi szerve,

b) annak a honvédségi szervezetnek a személyügyi szerve, amelynek állományába a jelentkező bekerülhet, és

c) az egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálatot végző szerv.

(7) A toborzó nyilvántartásban szereplő adatokat a (3) bekezdés szerinti adatkezelő a szolgálati viszony létrehozása érdekében átadja a szolgálati viszony létrehozásáért felelős honvédségi szervezet személyügyi nyilvántartást vezető szervének további kezelésre, vagy a szolgálati viszony létrejötte hiányában haladéktalanul törli azokat.

6. A személyügyi nyilvántartás

10. § (1) A személyügyi nyilvántartásban kell kezelni a honvédek és a rendelkezésre állás időszakában az önkéntes tartalékos katonák valamint ezek társadalombiztosítási, szociális vagy kegyeleti gondoskodásra jogosult hozzátartozóinak a 2. melléklet szerinti adatait.

(2) A személyügyi nyilvántartást a Honvédség központi személyügyi szerve vezeti.

(3) A személyügyi nyilvántartásban történő adatkezelés célja

a) a szolgálati viszonnyal összefüggő munkáltatói döntések, a jognyilatkozatok előkészítésének és meghozatalának biztosítása,

b) a szolgálati viszonnyal összefüggő jogok gyakorolhatóságának és kötelezettségek teljesíthetőségének biztosítása,

c) a hozzátartozót megillető társadalombiztosítási, szociális és kegyeleti gondoskodás megállapításának és folyósításának biztosítása.

(4) A honvédek és a rendelkezésre állás időszakában az önkéntes tartalékos katonák adatai a szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezelhetők. A hozzátartozók adatai a honvédek és az önkéntes tartalékos katonák szolgálati viszonyának megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezelhetők.

11. § (1) A személyügyi nyilvántartásban kezelt adatokhoz elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek és az annak alapjául szolgáló iratokba betekinthetnek a szolgálati viszonnyal kapcsolatos döntések előkészítése és meghozatala, azok végrehajtása, ellenőrzési, felügyeleti jogaik gyakorlása és vizsgálatok lefolytatása céljából

a) a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke,

b) a Honvédség központi személyügyi szerve,

c) a miniszter által vezetett minisztérium személyügyi szerve,

d) a honvédségi szervezet saját állománya vonatkozásában a honvédségi szervezet személyügyi szerve,

e) az alárendeltjei vonatkozásában a teljesítményértékelést végző személy, a szolgálati elöljáró és az állományilletékes parancsnok,

f) az állomány érintett tagjait illetően a fegyelmi, valamint a szociális ügyben eljáró személy,

g) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző személy,

h) a Honvédség jogi képviseletét ellátó szervezet,

i) a Honvédségnél munkaügyi ellenőrzését végző szerv,

j) a Honvédségnél az érintett illetmény számfejtését végző szerv,

k) az önkéntes tartalékos katonák adatai tekintetében a katonai igazgatás lakóhely szerint illetékes területi szervei,

l) az elöljáró parancsnok munkavédelmi szaktevékenységre feljogosított ügyintézője,

m) a honvédelmi baleset és a honvédelmi úti baleset kivizsgálására létrehozott bizottság tagjai, a baleseti naplót vezető szolgálat, és

n) a Honvédségnél munkabiztonsági hatósági feladatokat ellátó szerv.

(2) A személyügyi nyilvántartásban kezelt adatokhoz történő hozzáférést és az azok alapjául szolgáló iratokba történő betekintést a Honvédség központi személyügyi szervének vezetője írásban engedélyezi.

(3) A Kormány által rendeletben kijelölt honvédségi szervezet a Hjt. 46. § (1) bekezdés r) és s) pontja szerinti rendelkezési állományba áthelyezettek Hjt. 59. § (2) bekezdés c) pontja szerinti áthelyezésének elősegítése érdekében

a) a rendelkezési állományba áthelyezéssel egyidejűleg a 7. melléklet szerinti adatokat továbbítja a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szervnek (a továbbiakban: személyügyi központ),

b) ellátja a tartalékállomány kezelésével kapcsolatos, a Kormány rendeletében meghatározott feladatokat.

(4) A Hjt. 46. § (1) bekezdés r) és s) pontja szerinti rendelkezési állományba áthelyezettek adatai a Hjt. 59. § (2) bekezdés c) pontja szerinti áthelyezésig, illetve a szolgálati viszonynak a Hjt. 47. § (2) bekezdése szerinti megszűnéséig kezelhetők.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti személyek adatait a személyügyi központ, a nyilvántartásban keresést kérő vagy üres álláshelyet bejelentő közigazgatási szerv ismerheti meg.

12. § (1) A honvéd tisztjelöltek esetén a szolgálati viszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából a személyügyi nyilvántartást vezető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. pont 1. alpontja szerinti adatokat vehet át a hallgatók nyilvántartásából.

(2) A honvéd altiszt-jelöltek esetén a szolgálati viszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából a személyügyi nyilvántartást vezető a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. § (4) bekezdése szerinti adatokat vehet át a köznevelési intézmény által vezetett nyilvántartásból.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti személyek adatai a hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszony létesítése esetén a személyügyi nyilvántartásban tovább kezelhetők.

13. § (1) A kiképzett tartalékosnak nem minősülő személyek esetén a Honvédség központi irattározásra kijelölt szervezete a személyi iratokat a szolgálati viszonnyal kapcsolatos jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, a katonai szolgálat teljesítésével kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiállítása, valamint a tudományos kutatás elősegítése céljából a szolgálati viszony megszűnésétől vagy megszüntetésétől számított ötven évig köteles megőrizni. A megőrzési határidő lejárta előtt a Honvédség központi irattározásra kijelölt szervének vezetője a katonai szolgálat teljesítésével kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiállítása, valamint a tudományos kutatás elősegítése céljára figyelemmel javaslatot tehet a személyi iratok további őrzésére.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a megőrzési határidő lejártát követően a levéltári törvényben foglalt feladatok végrehajtása céljából - végleges megőrzésre - a Hadtörténelmi Levéltárnak át kell adni azok iratait, akik

a) egység vagy azzal azonos, továbbá magasabb szintű parancsnoki vagy vezetői beosztást láttak el,

b) tábornoki rendfokozatot viseltek,

c) akiket Hősi halottá, vagy a Magyar Honvédség halottjává minősítettek,

d) állami díjasok, Kossuth- vagy Széchenyi-díjasok,

e) akadémikusok vagy a tudományok doktori fokozatával rendelkeznek, vagy

f) olimpiai vagy világbajnoki címet szereztek.

7. A fegyelmi nyilvántartás

14. § (1) A fegyelmi nyilvántartásban kell kezelni a honvédek és a rendelkezésre állás időszakában az önkéntes tartalékos katonák 3. melléklet szerinti adatait.

(2) A Honvédség központi fegyelmi nyilvántartását a miniszter vezeti. A fegyelmi nyilvántartás alapjául szolgáló iratokat az honvédségi szervezet őrzi, amelynek állományába az (1) bekezdés szerinti személyek tartoznak.

(3) A fegyelmi nyilvántartásban történő adatkezelés célja a fegyelmi eljárás lefolytathatóságának, a fegyelmi eljárás során történő döntés-előkészítésnek és határozathozatalnak biztosítása, a kiszabott fenyítések és azok hatályának naprakész megállapíthatósága, továbbá a szolgálati viszony létesítési, a honvéd tisztjelölti és a honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszony létesítési akadály megállapíthatóságának biztosítása.

(4) A fegyelmi nyilvántartásban szereplő adatok a szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezelhetők. Ha a fegyelmi eljárás a szolgálati viszonyt vagy rendfokozatot érintő szankcióval zárult vagy a szolgálati viszony megszüntetésére méltatlansági eljárás keretében került sor, a fegyelmi nyilvántartásban szereplő adatok az érintett személyre irányadó - az eljárás befejezésekor hatályos jogszabályok alapján megállapított - öregségi nyugdíj korhatárig kezelhetők.

15. § (1) A fegyelmi nyilvántartásban kezelt adatokhoz a fegyelmi határozat jogkövetkezményeinek megállapítása, a fegyelmi fenyítés hatályának fennállása, felügyeleti és ellenőrzési jogkör gyakorlása céljából elektronikus úton közvetlenül hozzáférhet valamint az annak alapjául szolgáló iratokba betekinthetnek:

a) a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke,

b) az alárendeltjei vonatkozásában az állományilletékes parancsnok,

c) a honvédségi szervezet saját állománya vonatkozásában a honvédségi szervezet jogi és igazgatási szervezete,

d) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző,

e) a Honvédség jogi képviseletét ellátó szervezet,

f) az adott ügyben érintett személy tekintetében a fegyelmi, a szabálysértési, a méltatlansági és a büntetőeljárásban eljáró személy,

g) a Honvédségnél az érintett illetmény számfejtését végző szervek, és

h) a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve.

(2) A fegyelmi nyilvántartáshoz történő hozzáférést, illetve az annak alapjául szolgáló iratokba történő betekintést a miniszter engedélyezi.

8. Az érdekvédelmi nyilvántartás

16. § (1) Az érdekvédelmi nyilvántartásban kell kezelni a (4) bekezdés a)-d) pontja szerinti személyek 5. melléklet szerinti adatait.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles nyilvántartásnak minősül.

(3) Az érdekvédelmi nyilvántartást a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a társadalombiztosítási, a szociális és a kegyeleti ellátásra való jogosultság megszűnéséig vezeti.

(4) Az érdekvédelmi nyilvántartásban történő adatkezelés célja

a) a nyugállományú katonának,

b) a hivatásos, a szerződéses és az önkéntes tartalékos, vagy a hadkötelezettség alapján történő katonai szolgálatteljesítéssel összefüggő baleset, betegség, sebesülés vagy haláleset miatt társadalombiztosítási és szociális ellátásra jogosultaknak,

c) a korábban hadkötelezettség alapján katonai szolgálatot teljesítetteknek, és

d) az a)-c) pont szerint ellátásra jogosult hozzátartozóinak

társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátásai megállapításának és folyósításának biztosítása.

(5) Az (1) bekezdés szerinti adatokat - ha ez a személyügyi nyilvántartásban rendelkezésre áll - a személyügyi nyilvántartásból kell átvezetni az érdekvédelmi nyilvántartásba.

(6) Az érdekvédelmi nyilvántartásban szereplő adatokat valamint az azok alapjául szolgáló iratokat a (3) bekezdés szerinti idő eltelte után megőrzésre a Honvédség központi irattározásra kijelölt szervezetének kell átadni.

(7) Az érdekvédelmi nyilvántartásban kezelt adatokhoz társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátás megállapításának és folyósításának céljából elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek és annak alapjául szolgáló okmányokba betekinthetnek:

a) a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke,

b) a Honvédség központi személyügyi szerve,

c) az alárendeltjei vonatkozásában a minősítést végző személy és az állományilletékes parancsnok,

d) az állomány érintett tagjait illetően a fegyelmi, valamint a szociális ügyben eljáró személy,

e) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző,

f) a Honvédség jogi képviseletét ellátó szervezet,

g) a Honvédségnél az érintett illetmény számfejtését végző szervek,

h) az önkéntes tartalékos katonák adatai tekintetében a katonai igazgatás lakóhely szerint illetékes területi szervei,

i) a honvédelmi baleset és a honvédelmi úti baleset kivizsgálására létrehozott bizottság tagjai, a baleseti naplót vezető szolgálat.

9. A szolgálaton kívüliek nyilvántartása

17. § (1) A szolgálaton kívüliek nyilvántartásában kell kezelni a Hjt. szerinti szolgálaton kívüliek állományába tartozó személyek 6. melléklet szerinti adatait. A szolgálaton kívüliek nyilvántartásába az érintettet a kérelmére lehet felvenni.

(2) A szolgálaton kívüliek nyilvántartását a Honvédség központi személyügyi nyilvántartó szerve vezeti.

(3) A szolgálaton kívüliek nyilvántartásának célja a hivatásos állományba történő visszavétel elősegítése, továbbá a hivatásos állományból kiváló személy honvédségi kötődésének fenntartása.

(4) Szolgálaton kívüliek adatai a szolgálaton kívüliek nyilvántartásában annak az évnek az utolsó napjáig kezelhetőek, amikor

a) a Hjt. 76. § (2) bekezdésében meghatározott időtartam letelik,

b) az érintett öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett, vagy

c) az egyéb közszolgálati jogviszony keretében történő foglalkoztatása megszűnik.

(5) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a szolgálaton kívüliek nyilvántartásából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározottakon túl adatszolgáltatás nem teljesíthető.

10. A szolgálatteljesítési idő nyilvántartása

18. § (1) Nyilvántartást kell vezetni

a) a szolgálatteljesítés,

b) az ügyeleti és a készenléti szolgálatok,

c) a Hjt. 109. és 110. §-a szerinti szabadság,

d) az egészségügyi szabadság, és

e) a szolgálatteljesítési idő-kedvezmények

időtartamáról.

(2) A szolgálatteljesítési idő nyilvántartását a honvédségi szervezet a saját állományáról vezeti.

(3) A szolgálatteljesítési idő nyilvántartása

a) az állomány tagjára vonatkozóan az (1) bekezdés, és

b) az önkéntes tartalékos katonákra vonatkozóan az (1) bekezdés a), c) és d) pontja

szerinti időtartamot tartalmazza.

(4) A szolgálatteljesítési idő nyilvántartásának célja a szolgálati viszonnyal kapcsolatos jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének biztosítása.

(5) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni a honvéd tisztjelöltekre és a honvéd altisztjelöltekre azzal, hogy a munkáltatói jogkört gyakorló biztosítja a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 30. § (1) bekezdés a)-d), f) és g) pontjai szerinti szolgálati feladatok időtartamának megállapíthatóságát.

(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartás tartalmazza a teljesített túlszolgálatot és annak ellentételezését is.

(7) A szolgálatteljesítési idő nyilvántartásából a szolgálati viszonnyal kapcsolatos jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítésének biztosítása céljából adatot igényelhet

a) saját állománya vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlója; a szolgálati elöljáró,

b) az adott ügyben érintett személy tekintetében a fegyelmi vagy méltatlansági ügyben eljáró személy,

c) a Honvédség jogi képviseletét ellátó szervezet, és

d) a Honvédségnél az érintett illetmény számfejtését végző szerv.

11. A pénzügyi nyilvántartás

19. § (1) Pénzügyi nyilvántartásban kell kezelni a honvédek és a rendelkezésre állás időszakában az önkéntes tartalékos katonák 14. melléklet szerinti személyes adatait.

(2) A pénzügyi nyilvántartást a Honvédség központi pénzügyi és számviteli szerve vezeti.

(3) A pénzügyi nyilvántartás célja az (1) bekezdés szerinti személyeket pénzben megillető járandóságok, juttatások és költségtérítések kifizethetőségének biztosítása.

(4) A pénzügyi nyilvántartásban szereplő adatok a szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezelhetők.

(5) A pénzügyi nyilvántartásban szereplő adatokhoz a pénzbeli járandóságok, juttatások és költségtérítések folyósításával kapcsolatos döntések előkészítése, meghozatala, a kifizethetőség biztosítása és a törvényességi felügyelet gyakorlása céljából elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek és az azok alapjául szolgáló iratokba betekinthetnek:

a) a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke,

b) a Honvédség központi személyügyi szerve,

c) a miniszter által vezetett minisztérium személyügyi szerve,

d) a honvédségi szervezet állománya vonatkozásában a honvédségi szervezet személyügyi szerve,

e) az alárendeltjei vonatkozásában a szolgálati elöljáró és az állományilletékes parancsnok,

f) a Honvédségnél az érintett szociális ügyében eljáró személy,

g) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző,

h) a Honvédség jogi képviseletét ellátó szervezet,

i) a Honvédségnél munkaügyi ellenőrzést végző szerv, és

j) a Honvédségnél az érintett illetmény számfejtését végző szerv.

(6) A pénzügyi nyilvántartásban kezelt adatokhoz történő hozzáférést és az azok alapjául szolgáló okmányokba történő betekintést a Honvédség központi pénzügyi és számviteli szervének vezetője írásban engedélyezi.

12. A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok nyilvántartásaira vonatkozó sajátos szabályok

20. § (1) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) állományának tagjairól vezetett nyilvántartásokra a 4-11. alcím rendelkezéseit ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A KNBSZ állományába tartozó személy a KNBSZ törvényben meghatározott nemzetbiztonsági feladatainak ellátása céljából a Honvédség valamennyi nyilvántartásához közvetlenül hozzáférhet és az azok alapjául szolgáló iratokba betekinthet, azokról másolatot készíthet.

(3) A KNBSZ állományáról a 6. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti nyilvántartást, valamint a szolgálatteljesítési idő nyilvántartását a KNBSZ vezeti. A KNBSZ a Honvédség személyügyi nyilvántartása részére, a miniszter által meghatározott adatokról csak számszerű, összesített információk adására kötelezett.

(4) A KNBSZ állományáról vezetett nyilvántartásokba betekinteni, onnan adatot átvenni a miniszter, valamint a miniszter vagy a munkáltatói jogkört gyakorló által meghatározott, a miniszter irányítási feladatai ellátását segítő szervezetben, illetve a KNBSZ-nél dolgozó személyek jogosultak.

(5) A KNBSZ-nél vezetett nyilvántartások vezetésének rendjére a munkáltatói jogkört gyakorló saját hatáskörében intézkedik.

13. Egyéb nyilvántartások

21. § (1) A honvédségi szervezet elhelyezésére szolgáló objektumba történő be- és kilépés ellenőrzése, az élet- és vagyonbiztonság, valamint a minősített adatok védelme céljából a beléptetési rendszer üzemeltetője a Honvédség személyi állományának és az alkalmi belépőknek az adatait elektronikus beléptetési rendszerben vagy egyéb módon rögzítheti és kezelheti.

(2) A Honvédség személyi állományának tagjáról a következő adatok kezelhetők:

a) név, rendfokozat, jogviszony,

b) belépési engedély száma, személyazonosító igazolvány okmányazonosítója, és

c) be- és kilépés ideje.

(3) Az alkalmi belépők következő adatai rögzíthetők és kezelhetők:

a) név, születési hely és idő,

b) személyazonosító igazolvány okmányazonosítója, és

c) be- és kilépés ideje.

(4) Az adatok a keletkezésüktől számított 6 hónapig kezelhetők.

(5) A beléptető rendszerben rögzített adat továbbítható

a) a honvédségi szervezet elhelyezésére szolgáló objektumban elkövetett bűncselekmény, szabálysértés, fegyelmi vétség miatt indult eljárásban bizonyítékként történő felhasználás, az érintett jogainak gyakorlása céljából az eljárást lefolytató szervnek,

b) a nemzetbiztonsági érdek védelme céljából a KNBSZ-nek, és

c) a szolgálatteljesítési idő nyilvántartás valóságtartalmának megállapítása céljából a munkáltatói jogkört gyakorlónak.

22. § (1) A honvédségi szervezet elhelyezésére szolgáló objektum parancsnoka, vezetője az élet- és vagyonbiztonság, valamint a minősített adatok védelme érdekében képrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszer telepítését rendelheti el, amelynek alkalmazásával a honvédségi szervezet elhelyezésére szolgáló objektumban, valamint annak közvetlen környezetében tartózkodó személyekről felvétel készíthető.

(2) A honvédségi szervezet elhelyezésére szolgáló objektum parancsnoka, vezetője jól látható helyen, jól olvashatóan köteles figyelemfelhívó piktogramot alkalmazni, valamint adatvédelmi tájékoztatást elhelyezni arról, hogy a honvédségi szervezet elhelyezésére szolgáló objektumban vagy annak közvetlen környezetében képfelvétel rögzítésére alkalmas elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaznak. A tájékoztatásban ki kell térni arra, hogy az adatkezelést mely törvény rendeli el.

(3) A képfelvétel rögzítésére alkalmas elektronikus megfigyelő rendszer alkalmazásához a természetes személy hozzájárulása szükséges, amely úgy is megadható, hogy a természetes személy a (2) bekezdés szerinti jelzés megismerése után a honvédségi szervezet elhelyezésére szolgáló objektumba vagy annak közvetlen környezetébe bemegy.

(4) Nem alkalmazható képfelvétel rögzítésére alkalmas elektronikus megfigyelő rendszer öltözőben, mosdóban, illemhelyen, illetve kórházi szobában.

(5) A rögzített képfelvétel a rögzítéstől számított 60 napig tárolható, azt követően haladéktalanul törölni kell.

(6) Az (5) bekezdés szerinti időtartamon belül a rögzített képfelvétel a jogszabályban meghatározott szabálysértési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási és fegyelmi eljárás lefolytatása céljából a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a fegyelmi ügyben eljáró szerv, az ügyészség, a bíróság, a törvényben meghatározott nemzetbiztonsági feladatok ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálatok valamint az érintett jogainak gyakorlása céljából, az érintett részére továbbítható.

(7) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a (6) bekezdésben megjelölt eljárás lefolytatásához kérheti, hogy az adatot annak kezelője az adat továbbításáig ne törölje. A kérelem benyújtására a képfelvétel rögzítésétől számított 60 napon belül van lehetőség. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt haladéktalanul meg kell küldeni. Ha a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül nem kerül sor megkeresésre, a rögzített képfelvételt törölni kell.

23. § (1) A Honvédség központi személyügyi szerve a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából kezeli a Hjt. szerinti pályázati eljárásokkal kapcsolatos, a pályázó által szolgáltatott adatokat. A pályázati eljárás lezárását követően az adatokat a nyilvántartásból törölni kell, kivéve, ha a pályázó az adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul annak érdekében, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban a pályázó következő adatai kezelhetők:

a) a természetes személyazonosító adatok,

b) az önéletrajz adatai,

c) a pályázati eljáráshoz és a kiválasztáshoz kapcsolódó, a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatok.

(3) A pályázati nyilvántartásba a pályázati eljárás lefolytatása, a pályázó alkalmasságának megítélése céljából jogosult betekinteni, illetve abból adatokat kérni

a) a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői és a Honvéd Vezérkar főnöke, továbbá

b) a pályázat elbírálásban résztvevő személy.

24. § (1) A honvédségi szervezet személyi állományának kiértesíthetősége céljából a honvédségi szervezet vezetője a honvédségi szervezet személyi állományának kiértesítésére és kiértesíthetőségére vonatkozó adatokat kezelheti.

(2) A honvédségi szervezet személyi állományának tagjáról a következő adatok kezelhetők:

a) név, rendfokozat, beosztás,

b) lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, valamint

c) a jelenlétre, illetve távollétre vonatkozó adatok (jelen, szolgálatban, vezényelve, szolgálati úton, egészségügyi, illetve beteg szabadságon, kórházban, szabadságon, pihenő napon, engedély nélkül távol, egyéb okból távol).

(3) A honvédségi szervezet személyi állományának tagja a (2) bekezdés szerinti adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a honvédségi szervezet vezetőjének. Az adatokat a bejelentést követően a honvédségi szervezet vezetője által meghatározott rendben azonnal pontosítani kell.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott adatok a honvédségi szervezet személyi állománya tagjának a honvédségi szervezettel fennálló szolgálati viszonyának idejéig kezelhetők.

(5) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatok csak a kiértesítés végrehajtása céljából használhatók fel.

IV. Fejezet

A HADKÖTELES ÁLLOMÁNY NYILVÁNTARTÁSA

14. A hadköteles nyilvántartás

25. § (1) A hadkötelezettség bevezetésének biztosítása céljából a kiképzett tartalékosokról és potenciális hadkötelesekről már békeidőszakban, valamint a hadkötelezettség bevezetését követően a hadkötelesekről a katonai szolgálatra történő behívás előkészítése és végrehajtása céljából hadköteles nyilvántartást kell vezetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles nyilvántartásnak minősül.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba történő betekintést, az abból történő adatszolgáltatást a honvédségi szervezetek részére az állományba vétel végrehajtása céljából a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének vezetője engedélyezhet.

26. § (1) A hadköteles nyilvántartásban kezelhető adatokat a 4. melléklet határozza meg.

(2) A hadköteles nyilvántartást a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve vezeti.

(3) A 4. melléklet j)-m) pontjaiban meghatározott adatok kizárólag a hadkötelezettség fennállása idején kezelhetők a hadköteles nyilvántartásban, és azokat a kényszerintézkedés megszüntetése napjának hatályával vagy a fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítésére vonatkozó határozat jogerőre emelkedésének napjával törölni kell.

(4) A 29. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint szolgáltatott adatok alapján a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a potenciális hadkötelest, valamint a hadkötelest abban az évben, amelyben a 18. életévét betölti, hadköteles nyilvántartásba veszi. A honosított, visszahonosított 18. életévét már betöltött kiképzett tartalékost, potenciális hadkötelest és hadkötelest a rá vonatkozó adatszolgáltatást követően utólagosan kell hadköteles nyilvántartásba venni.

(5) Békeidőszakban annak az évnek a december 31-éig, melyben a kiképzett tartalékos és a potenciális hadköteles a rá vonatkozó behívhatósági korhatárt eléri, az adatait a hadköteles nyilvántartásban kizárólag a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, azt követően a Honvédség központi irattározásra kijelölt szervezete kezeli.

27. § (1) Azon kiképzett tartalékosok adatait, akiknek a Honvédséggel fennálló hivatásos, szerződéses, vagy önkéntes tartalékos szolgálati viszonya 2011. január 1-jét követően, legalább 6 hónap tényleges katonai szolgálat teljesítését követően szűnt meg, valamint életkoruk nem érte el a katonai szolgálat felső korhatárát és a szolgálati viszony megszűnésekor katonai szolgálatra alkalmas minősítéssel rendelkeztek, a Honvédség katonai szervezetei hadi beosztásába történő előzetes tervezése céljából a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve alárendeltségébe tartozó, az érintettek lakóhelye szerint illetékes katonai igazgatási központ már békeidőszakban is kezeli.

(2) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hadi beosztásba betervezett kiképzett tartalékosok 4. melléklet a) pont aa)-ae) alpontja, f) pont fc) alpontja és r) pont ra)-re) alpontja szerinti adatait a tervezett beosztás megjelölésével, a hadi beosztások feltöltésének tervezése céljából békeidőszakban továbbítja a katonai szervezet részére.

(3) A katonai igazgatási központ és a katonai szervezet az (1) és (2) bekezdés szerinti adatkezelésre

a) a kiképzett tartalékosnak a hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos szolgálati viszonya megszűnését követő 10. év december 31-éig, de legfeljebb a katonai szolgálat felső korhatárának eléréséig,

b) a hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítéséig, vagy

c) jogszabály alapján a katonai szolgálat teljesítése alóli mentesítésig

jogosult.

(4) A katonai szervezet a (2) bekezdés szerinti adatkezelésre - a (3) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével - legfeljebb a tervezett hadi beosztás megszűnéséig jogosult.

28. § (1) A hadkötelezettség fennállása idején a hadkötelesek adatait

a) a szükséges létszám biztosítása érdekében a rájuk vonatkozó behívhatósági korhatárig a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve és illetékességi területe vonatkozásában a sorozó központ,

b) a rájuk vonatkozó behívhatósági korhatár betöltését követően a Honvédség központi irattározásra kijelölt szervezete

kezeli.

(2) A hadkötelezettség fennállása idején a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hadkötelesek adatairól a katonai szolgálat időtartamára a hadköteles nyilvántartásból annak a katonai szervezetnek is adatot szolgáltat, amelynél a hadköteles a katonai szolgálatát teljesíti. A katonai szolgálat ellátásával összefüggő nyilvántartás vezetésére és adatok kezelésére a katonai szervezet is jogosult.

15. Automatikus adatszolgáltatás a hadkötelesek nyilvántartásához

29. § (1) A 40. életévüket a tárgyév december 31-éig be nem töltő potenciális hadkötelesekről, kiképzett tartalékosokról és hadkötelesekről a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az e §-ban meghatározott szervek szolgáltatnak adatot.

(2) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve a 8. mellékletben meghatározott adatokról a hadköteles nyilvántartásba vételhez és a nyilvántartott adatok pontosításához adatot szolgáltat

a) a hadköteles korba lépőkről a hadköteles nyilvántartásba vétel évének január 31. napjáig,

b) a magyar állampolgárságot a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján megszerzőkről, ha magyarországi lakóhellyel rendelkeznek, haladéktalanul, valamint a külföldről hazatérő magyar állampolgárokról a magyarországi lakóhelyük bejelentését követő 8 napon belül,

c) az (1) bekezdés szerinti személy elhalálozásáról minden év január 31. napjáig, és

d) a hadköteles nyilvántartásban lévőkről a 8. melléklet szerinti adataik megváltozását követő 8 napon belül.

(3) A Honvédség központi személyügyi szerve a hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos állományban szolgálatot teljesítőkről minden hónap 5. napjáig a 4. melléklet a), f), s) és t) pontjában, valamint az r) pont ra)-rf) alpontjában meghatározott adataikra vonatkozóan szolgáltat adatot.

(4) A rendvédelmi szervek az állományukban hivatásos szolgálatot teljesítőkről minden év december 31. napjáig a 4. melléklet a) pontjában és az r) pont ra)-re) alpontjában meghatározott adataikra vonatkozóan szolgáltatnak adatot.

(5) A rehabilitációs szakértői szerv az (1) bekezdés szerinti személy legalább 36%-ot elérő munkaképesség-csökkenéséről, valamint a legalább 29%-ot elérő egészségkárosodásáról minden év január 31. napjáig szolgáltat adatot.

(6) Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv az állampolgárságról való lemondásról minden év január 31. napjáig szolgáltat adatot.

(7) A Honvédség központi személyügyi nyilvántartó szerve, valamint a rendvédelmi szervek a hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos állományba felvettekről, valamint szolgálati viszonyuk megszűnéséről a hadkötelezettség fennállása idején a rájuk vonatkozó behívhatósági korhatárig minden hónap 5. napjáig szolgáltatnak adatot.

(8) A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya vonatkozásában a (4) és a (7) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget és az adatok védelméhez szükséges különös biztonsági követelményeket a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 28. § (2) bekezdése szerinti együttműködési megállapodás határozza meg.

30. § (1) A hadkötelezettség bevezetése esetén, a hadkötelezettség fennállása idejéig a 40. életévüket tárgyév december 31-ig be nem töltő hadkötelesekre vonatkozóan a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve számára az e §-ban meghatározott szervek szolgáltatnak adatot. Az e §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség - a (4) és az (5) bekezdésben meghatározottak kivételével - nem érinti a 29. §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését.

(2) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve minden hónap 5. napjáig adatot szolgáltat az (1) bekezdés szerinti, Magyarországon lakóhellyel vagy - ennek hiányában - tartózkodási hellyel rendelkező személyekről.

(3) A választási szerv adatot szolgáltat azokról az (1) bekezdés szerinti személyekről, akiket országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati képviselőjelöltként, polgármesterjelöltként, kisebbségi önkormányzati képviselőjelöltként nyilvántartásba vettek vagy annak megválasztottak, illetve megbízatásuk megszűnt a hadkötelezettség elrendelésétől számított 5 napon belül, valamint a hadkötelezettség fennállásának idején a nyilvántartásba vételt, a megválasztást vagy a megbízatás megszűnését követő 8 napon belül.

(4) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve a hadköteles nyilvántartásban nyilvántartott adatok pontosításához adatot szolgáltat az (1) bekezdés szerinti személy elhalálozásáról minden hónap 5. napjáig.

(5) Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv az állampolgárságról való lemondásról minden hónap 5. napjáig szolgáltat adatot.

(6) Az (1) bekezdés szerinti személyek közül a szabadságvesztés büntetésüket töltő személyek esetén a szabadságvesztés büntetés megkezdésének időpontjáról, a szabadulás várható idejéről és a szabadulás időpontjáról a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának illetékes szerve minden hónap 5. napjáig szolgáltat adatot.

16. Megkeresésre történő adatszolgáltatás a hadköteles nyilvántartáshoz

31. § A fővárosi és a megyei kormányhivatal járási, fővárosi kerületi hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) vezetője közreműködik

a) a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének megkeresésére az illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező kiképzett tartalékosok és potenciális hadkötelesek lakcím- és anyakönyvi adatainak pontosításában,

b) a hadkötelezettség fennállása idején a sorozó központ megkeresésére az illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező hadkötelesek személyazonosító, lakcím- és anyakönyvi adatainak pontosításában.

32. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve megkeresésére a megkeresésben szereplő személyekről 8 napon belül adatot szolgáltat a hadköteles nyilvántartás pontosításához

a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve a 29. § (2) bekezdésében meghatározott adatokról,

b) a rendvédelmi szerv az állományában hivatásos szolgálatot teljesítők a 29. § (4) bekezdésében meghatározott adatairól,

c) az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a 29. § (6) bekezdésében meghatározott adatokról,

d) a Honvédség központi személyügyi nyilvántartó szerve valamint a rendvédelmi szerv a 29. § (7) bekezdése szerinti adatokról,

e) a választási szerv a 30. § (3) bekezdése szerinti adatokról,

f) a jogszabály alapján meghagyásba bevont szervezet a meghagyásban érintett személyek 33. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott adatairól,

g) a kezelést végző orvos a katonai szolgálatra való alkalmasság megállapítása érdekében a 4. melléklet f) pont fa) és fc) alpontja, g), h), i) és s) pontja szerinti adatokról, és

h) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a 30. § (6) bekezdése szerinti adatokról.

(2) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve megkeresésére, a megkeresésben szereplő hadkötelesekről 8 napon belül adatot szolgáltat a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve a 30. § (2) bekezdésében meghatározott adatokról.

17. A meghagyással kapcsolatos nyilvántartások

33. § (1) A behívás illetve a meghagyásba helyezés tervezése és végrehajtása céljából a meghagyásba jogszabály alapján kijelölt szervekről és személyekről, a jogszabály alapján meghagyásba vont szervekről és meghagyásra jogszabály alapján kijelölt munkakört betöltő hadköteles személyekről a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a 9. melléklet szerinti és a 4. melléklet a) pont aa)-ae) alpontjában, valamint u) pontjában meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet.

(2) A meghagyásba jogszabály alapján kijelölt szervekről és személyekről, valamint a jogszabály alapján meghagyásba vont szervekről a meghagyásba tartozás időtartama alatt kezelhetőek az adatok.

(3) A jogszabály alapján meghagyásra kijelölt munkakört betöltő hadköteles személyekről kizárólag a hadkötelezettség fennállása idején, a meghagyásra kijelölt munkakör betöltésének időtartama alatt kezelhetőek az adatok.

(4) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles nyilvántartásnak minősül.

(5) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba történő betekintést, az abból történő adatszolgáltatást a behívás tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladataik végrehajtása céljából a honvédségi szervezetek részére a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének vezetője engedélyezhet.

(6) A jogszabály alapján meghagyásba bevont szervezet a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére szolgáltatja

a) békeidőszakban 3 évente január 31-éig a 9. mellékletben meghatározott adatokat,

b) a hadkötelezettség bevezetését követő 5 napon belül a 9. mellékletben meghatározott adatokat, valamint a meghagyásban érintett hadköteles 4. melléklet a) pont aa)-ae) alpontjában és u) pontjában meghatározott adatait.

(7) Ha a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást érintő adatokban változás történik, teljes adatszolgáltatást kell teljesíteni a változást követő 8 napon belül.

18. Az adatszolgáltatás költsége, azonosító adatai

34. § (1) A 14-17. alcímben meghatározott adatszolgáltatások térítésmentesek.

(2) A 14-17. alcímben szolgáltatott adatokat

a) a személyi azonosító alkalmazásával, annak hiányában a természetes személyazonosító adatokkal szolgáltatja az állampolgársági ügyekben eljáró szerv, a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve és a Honvédség központi személyügyi szerve, és

b) a természetes személyazonosító adatokkal szolgáltatja minden további adatszolgáltató.

V. Fejezet

A VESZTESÉG-NYILVÁNTARTÁS

35. § (1) A veszteség-nyilvántartásban a (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti személyeknek a 13. melléklet szerinti adatait kell kezelni.

(2) A veszteség-nyilvántartást a katonai szolgálat felső korhatáráig a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, azt követően a Hadtörténeti Levéltár a rá vonatkozó törvényi rendelkezések szerint vezeti.

(3) A veszteség-nyilvántartásban történő adatkezelés célja a Honvédség fegyveres konfliktusok következtében

a) meghalt,

b) eltűnt, vagy

c) idegen hatalom által fogvatartott

tagjainak azonosítása.

(4) A veszteség-nyilvántartásba betekintést a (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti személyek vagy ezek hozzátartozói jogainak gyakorlása céljából a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének vezetője engedélyezhet

a) a Magyar Vöröskereszt háborús események, fegyveres konfliktusok, valamint természeti katasztrófák során eltűnt személyek felkutatása érdekében létrehozott szerve, valamint

b) a (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti személyek hozzátartozója

részére az erre vonatkozó írásbeli kérelem alapján.

(5) A veszteség-nyilvántartásból adatszolgáltatást a (3) bekezdés szerinti személyek vagy a hozzátartozóik jogai gyakorlásának biztosítása céljából a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve vezetője engedélyezhet

a) a Magyar Vöröskereszt háborús események, fegyveres konfliktusok, valamint természeti katasztrófák során eltűnt személyek felkutatása érdekében létrehozott szerve,

b) a társadalombiztosítási szerv,

c) a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői és a Honvéd vezérkar főnöke,

d) a honvédségi szervezetek,

e) a (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti személyek hozzátartozója, valamint

f) a nemzetközi segélyszervezetek háborús események, fegyveres konfliktusok, valamint természeti katasztrófák során eltűnt személyek felkutatása érdekében létrehozott szerve

részére az erre vonatkozó írásbeli kérelem alapján.

(6) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a (3) bekezdés szerinti személyek azonosítása céljából adatokat kérhet

a) a Magyar Vöröskereszttől,

b) a közigazgatási szervezetektől,

c) a honvédségi szervezetektől,

d) a hadifoglyokkal való bánásmódra vonatkozóan Genfben, 1949. augusztus 12-én kelt Egyezmény 122. cikke alapján felállított Nemzeti Tájékoztató Irodától,

e) külföldi állam katonai szerveitől,

f) külföldi államok által felállított nemzeti tájékoztató irodáktól, valamint

g) nemzetközi szervezetektől.

VI. Fejezet

A KATONAI SZOLGÁLATI KÖTELEZETTSÉG JÁRULÉKOS KÖTELEZETTSÉGEI

19. Személyes adatszolgáltatási kötelezettség

36. § A hadkötelezettség bevezetését követően a rá vonatkozó behívhatósági korhatárt be nem töltött hadköteles a nyilvántartott adatok pontosításához a lakóhelye szerint illetékes járási hivatal vezetőjének és a katonai igazgatási központnak - azok megkeresésére - köteles adatot szolgáltatni a katonai szolgálat tervezését és teljesítését befolyásoló, a 4. melléklet a)-f) és t) pontjában meghatározott adatairól.

20. Bejelentési kötelezettség

37. § (1) A hadköteles a 36. § szerinti adatszolgáltatást követően az abban foglalt adatokat érintő változást a rá vonatkozó behívhatósági korhatár betöltéséig bejelenti, valamint haladéktalanul bejelenteni köteles a 4. melléklet r) pont rg) alpontja szerinti félbeszakítási ok megszűnését.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség nem terheli azt a hadkötelest, aki a szolgálat teljesítése alóli felmentéséről értesítést kapott.

(3) A hadköteles az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a sorozó központnak jelenti be a változást követő 8 napon belül írásban vagy - személyes megjelenés esetén - szóban. A változások bejelentéséhez csatolni kell, személyes megjelenés esetén pedig be kell mutatni a megfelelő okiratot vagy annak hiteles másolatát.

21. Megjelenési kötelezettség

38. § (1) A hadkötelesnek a sorozó központ felhívására a megjelölt helyen és időben meg kell jelennie adatainak ellenőrzése és egyeztetése, katonai alkalmasságának megállapítása, orvosi vizsgálat, valamint gyógykezelés céljából.

(2) A rá vonatkozó behívhatósági korhatárt be nem töltött hadköteles a katonai szolgálatra való egészségi alkalmasság elbírálásával összefüggő orvosi, szakorvosi vizsgálatnak köteles magát alávetni, és e célból a sorozó központ, a sorozóbizottság vagy a járási hivatal vezetője által meghatározott gyógyintézetben és időpontban megjelenni.

(3) A hadköteles a sorozó központ felhívására köteles megjelenni a katonai okiratok átvétele illetve visszaadása céljából. A hadköteles az okiratok átvételét, megőrzését és visszaadását nem tagadhatja meg.

(4) Aki megjelenési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, azt a sorozó központ vezetőjének határozata alapján a rendőrség elővezeti.

22. Személyes kötelezettség teljesítése a kötelezett akadályoztatása esetén

39. § Ha a hadköteles a 36. § vagy a 38. § (1)-(3) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítésében akadályoztatva van, helyette közeli hozzátartozója a rokonsági fok igazolásával, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja is teljesítheti - az akadályoztatás okának megjelölésével - a bejelentési kötelezettséget.

VII. Fejezet

A HONVÉDELMI ÁGAZATBAN HASZNÁLT IGAZOLVÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

23. A katonai igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

40. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hadköteles katonák szolgálati viszonyának és személyazonosságának igazolására szolgáló katonai igazolványának kiadása céljából a 10. melléklet szerinti adatokat kezeli a hadkötelezettség bevezetésétől a hadkötelezettség megszűnését követő 5 évig.

(2) A hadköteles katonák igazolványa tartalmazza:

a) a katonai igazolvány birtokosa nevét és a 10. melléklet c)-h) pontja szerinti adatokat,

b) a hadköteles katona katonai szervezetének megnevezését, a szervezet bélyegzőlenyomatát,

c) a katonai igazolvány egyedi azonosítóját és érvényességi idejét,

d) a katonai igazolvány kiállításának időpontját,

e) a kiállító katonai szervezet megnevezését, bélyegzőlenyomatát, vezetőjének aláírását, és

f) a katonai igazolvány megnevezést.

(3) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a katonai igazolványokról

a) az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés és a (2) bekezdés c)-e) pontja szerinti adatokat tartalmazza,

b) a hadkötelezettség megszűnését követő 5 év elteltével a (2) bekezdés b)-f) pontja szerinti adatokról - a kiállító katonai szervezet bélyegzőlenyomata és vezetőjének aláírása kivételével -, valamint az igazolvány megsemmisítésének, érvénytelenítésének időpontjáról nyilvántartást vezet.

(4) A hadköteles katona szolgálati beosztása szerint illetékes katonai szervezet a kiadott katonai igazolványokról a hadkötelezettség fennállása idején nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés és a (2) bekezdés c)-e) pontja szerinti adatokat tartalmazza.

(5) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartások közhiteles nyilvántartásnak minősülnek.

24. A honvédségi szolgálati, kormánytisztviselői és közalkalmazotti igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

41. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a honvédek szolgálati viszonya fennállásának igazolására szolgáló szolgálati igazolványának, valamint a Honvédség személyi állományába tartozást igazoló kormánytisztviselői és közalkalmazotti igazolvány kiadása érdekében a 10. melléklet szerinti adatokat kezeli a Honvédséggel fennálló szolgálati, kormánytisztviselői és közalkalmazotti jogviszony létrejöttétől a jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követő 5 évig.

(2) A szolgálati igazolvány, a kormánytisztviselői és a közalkalmazotti igazolvány tartalmazza

a) az igazolvány megnevezését,

b) az igazolvány birtokosa nevét és a 10. melléklet e)-h) pontjai szerinti adatokat,

c) az igazolvány egyedi azonosítóját és érvényességi idejét,

d) az igazolvány kiállításának dátumát,

e) az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,

f) Magyarország címerét,

g) a Honvédség emblémáját, és

h) a „Genfi egyezmények szerinti igazolvány” feliratot.

(3) A (2) bekezdés a), b), e) és h) pontja szerinti adatokat az igazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.

(4) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az igazolványokról

a) az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés és a (2) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti adatokat tartalmazza,

b) a jogviszony megszűnését követő 5 év elteltével nyilvántartást vezet, amely a (2) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti, valamint az igazolvány megsemmisítésének, érvénytelenítésének időpontjára vonatkozó adatokat tartalmazza.

(5) A honvédségi szervezet a saját állományába tartozók tekintetében az igazolványokról a jogviszony fennállása alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés és a (2) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti adatokat tartalmazza.

(6) A (4) bekezdés szerinti nyilvántartások közhiteles nyilvántartásnak minősülnek.

25. A katonai nyugdíjas igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

42. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a tényleges állományból nyugállományba helyezett személyek a Honvédség által biztosított ellátások igénybevétele érdekében, jogosultságuk igazolására szolgáló katonai nyugdíjas igazolványának kiadása céljából e személyek a 10. melléklet szerinti adatait kezeli a jogosultság fennállása kezdetétől annak megszűnését követő 5 évig.

(2) A katonai nyugdíjas igazolvány tartalmazza

a) a katonai nyugdíjas igazolvány birtokosa nevét és a 10. melléklet e)-i) pontja szerinti adatokat,

b) a katonai nyugdíjas igazolvány egyedi azonosítóját és érvényességi idejét,

c) a katonai nyugdíjas igazolvány kiállításának dátumát,

d) a katonai nyugdíjas igazolványt kiállító szervezet megnevezését,

e) Magyarország címerét,

f) a Honvédség emblémáját, és

g) a katonai nyugdíjas igazolvány megnevezést.

(3) A (2) bekezdés a), d) és g) pontja szerinti adatokat a katonai nyugdíjas igazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.

(4) A szolgálati járandóságban részesülő nyugállományú katona jogállásához kapcsolódó jogosultságait a katonai nyugdíjas igazolvánnyal gyakorolja.

(5) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a katonai nyugdíjas igazolványokról

a) az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés és a (2) bekezdés b), c) és g) pontja szerinti adatokat tartalmazza,

b) az (1) bekezdés szerinti jogosultság megszűnését követő 5 év elteltével nyilvántartást vezet, amely a (2) bekezdés b), c) és g) pontja szerinti, valamint a katonai nyugdíjas igazolvány megsemmisítésének, érvénytelenítésének időpontjára vonatkozó adatokat tartalmazza.

(6) A katonai igazgatás területi szervei az illetékességi területükön lakóhellyel rendelkezők tekintetében a katonai nyugdíjas igazolványokról a jogosultság fennállása alatt nyilvántartást vezetnek, amely az (1) bekezdés és a (2) bekezdés b), c) és g) pontja szerinti adatokat tartalmazza.

(7) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartások közhiteles nyilvántartásnak minősülnek.

26. Az ideiglenes szolgálati igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

43. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a Honvédség hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katona állománya részére kiadott, a szolgálati viszony igazolására szolgáló ideiglenes szolgálati igazolványok központi nyilvántartása céljából e személy a 10. melléklet a), b), e), f) és j) pontja szerinti adatait kezeli az ideiglenes szolgálati igazolvány kiadásától a szolgálati viszony megszűnését vagy megszüntetését követő 5 évig.

(2) Az ideiglenes szolgálati igazolvány tartalmazza:

a) az ideiglenes szolgálati igazolvány birtokosa nevét és a 10. melléklet e)-g) pontja szerinti adatokat,

b) Magyarország címerét,

c) a Honvédség emblémáját,

d) az ideiglenes szolgálati igazolvány megnevezést,

e) a „hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos katona” feliratot,

f) az ideiglenes szolgálati igazolvány egyedi azonosítóját,

g) az ideiglenes szolgálati igazolvány érvényességének idejét,

h) az ideiglenes szolgálati igazolvány kiállításának dátumát,

i) a kiállító szervezet megnevezését, és

j) a kiállító személyügyi szerv bélyegzőlenyomatát.

(3) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az ideiglenes szolgálati igazolványról

a) az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés és a (2) bekezdés d)-i) pontja szerinti adatokat tartalmazza,

b) a szolgálati viszony megszűnését vagy megszüntetését követő 5 év elteltével nyilvántartást vezet, amely a (2) bekezdés d)-i) pontja szerinti adatokat, valamint az ideiglenes szolgálati igazolvány megsemmisítésének, érvénytelenítésének időpontjára vonatkozó adatokat tartalmazza.

(4) A honvédségi szervezet a saját állományába tartozók tekintetében, valamint a katonai igazgatás területi szervei az ideiglenes szolgálati igazolványról a szolgálati viszony fennállása alatt nyilvántartást vezetnek, amely az (1) bekezdés és a (2) bekezdés d)-i) pontja szerinti adatokat tartalmazza.

(5) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartások közhiteles nyilvántartásnak minősülnek.

27. Hatósági és ellenőri igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

44. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hatósági és ellenőri tevékenységek végrehajtására kijelölt állomány ez irányú jogosultságának igazolására szolgáló igazolványának kiadása céljából a 10. melléklet szerinti adatokat kezeli a jogosultság kezdetétől a jogosultság megszűnését követő 5 évig.

(2) A hatósági és ellenőri igazolvány tartalmazza

a) a hatósági és ellenőri igazolvány megnevezést,

b) a hatósági és ellenőri igazolvány birtokosa nevét és a 10. melléklet f)-h) pontjai szerinti adatokat,

c) a hatósági és ellenőri igazolvány egyedi azonosítóját és érvényességi idejét,

d) a hatósági és ellenőri igazolvány kiállításának dátumát,

e) a hatósági és ellenőri igazolványt kiállító szervezet megnevezését,

f) Magyarország címerét,

g) a Honvédség emblémáját,

h) a hatósági vagy ellenőrzési jogkört gyakorló személy hatáskörét megalapozó jogszabályi hivatkozást,

i) a hatáskör megnevezését, és

j) a hatáskör gyakorlójának megnevezését.

(3) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hatósági és ellenőri igazolványról

a) az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés és a (2) bekezdés a), c), d), e) és h)-j) pontja szerinti adatokat tartalmazza,

b) a hatósági és ellenőri tevékenység végrehajtására vonatkozó jogosultság megszűnését követő 5 év elteltével nyilvántartást vezet, amely a (2) bekezdés a), c), d), e) és h)-j) pontja szerinti adatokat, valamint a hatósági és ellenőri igazolvány megsemmisítésének vagy érvénytelenítésének időpontjára vonatkozó adatokat tartalmazza.

(4) A honvédségi szervezet a szolgálati viszony fennállása alatt, valamint a hatáskör gyakorlója a jogosultság időtartama alatt a hatósági és ellenőri igazolványról nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés és a (2) bekezdés a), c), d), e) és h)-j) pontja szerinti adatokat tartalmazza.

(5) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartások közhiteles nyilvántartásnak minősülnek.

28. A személyi igazolójegy kiadásával kapcsolatos adatkezelés

45. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a honvédek részére a katonai cselekmények időszakában, valamint Magyarország területén kívüli szolgálat teljesítése és nemzetközi szerződés alapján teljesített szolgálat időszakában az azonosítás és segítségnyújtás biztosítása érdekében a személyi igazolójegy kiadása céljából e személyek 10. melléklet b), f) és j) pontja szerinti adatait, továbbá társadalombiztosítási azonosító jelét, vércsoportját és RH faktorát kezeli a szolgálati viszony kezdetétől annak megszűnését vagy megszüntetését követő 5 évig.

(2) A személyi igazolójegy tartalmazza

a) a személyi igazolójegy birtokosa nevét és a 10. melléklet j) pontja szerinti adatot,

b) a HUNGARY feliratot, és

c) a személyi igazolójegy birtokosa vércsoportját és RH faktorát.

(3) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a személyi igazolójegyről annak kiadásától a szolgálati viszony megszűnését vagy megszüntetését követő 5 évig nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat valamint a személyi igazolójegy kiállításának dátumát tartalmazza.

(4) Az állományilletékes katonai szervezet a saját állományába tartozóknak kiadott személyi igazolójegyről annak kiadásától a szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat valamint a személyi igazolójegy kiállításának dátumát tartalmazza.

(5) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles nyilvántartásnak minősül.

29. Adatszolgáltatás a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos nyilvántartásokból

46. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve - erre vonatkozó írásbeli kérelemre - az e fejezetben meghatározott nyilvántartásokból adatot szolgáltat a honvédségi szervezetek részére az igazolványok igénylésével, biztosításával kapcsolatos feladataik végrehajtása céljából a Honvédség központi személyügyi szervének vezetője engedélyével.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatszolgáltatások további feltétele, hogy az adatszolgáltatást kérő szerv igazolja az általa kért adatok tekintetében az adatkezelés célját és adatkezelési jogosultságát.

VIII. Fejezet

A GAZDASÁGI ÉS ANYAGI SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS

30. Gazdasági és anyagi szolgáltatás adatainak nyilvántartása

47. § (1) A honvédelem feladatainak végrehajtása körében az igénybevevő igényének teljesítése érdekében az igénybevétel tervezéséhez szükséges adatokról a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, valamint a katonai igazgatási központ nyilvántartást vezet a Kormány rendeletében meghatározott ingatlanokról, technikai eszközökről és szolgáltatásokról. Az ingatlanokról és szolgáltatásokról nyilvántartható adatokat a 11. melléklet, a technikai eszközökről nyilvántartható adatokat a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartások közhiteles nyilvántartásnak minősülnek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokba történő betekintést, az azokból történő adatszolgáltatást a honvédségi szervezetek részére a honvédelmi feladataik végrehajtásához szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség tervezése, igénylése, igénybevétele céljából a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének vezetője engedélyez.

31. Adatszolgáltatás a gazdasági és anyagi szolgáltatások nyilvántartásához

48. § (1) A honvédelem feladatainak végrehajtása érdekében az igénybevétel tervezéséhez a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének megkeresése alapján a törvényben meghatározott adatkörben adatszolgáltatást teljesít a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv és a hajózási hatóság.

(2) A katonai igazgatási központ megkeresése alapján adatszolgáltatást teljesít a 11. és a 12. mellékletben meghatározott adatokról

a) a gazdasági és anyagi szolgáltatásra törvényben meghatározottak szerint kötelezett ingatlan, szolgáltatás, technikai eszköz tulajdonosa, birtokosa, az azzal rendelkezni jogosult, és

b) a járási hivatal vezetője az illetékességi területén lévő ingatlanokra és szolgáltatásokra vonatkozóan a gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezett adatszolgáltatása alapján.

49. § Az adatszolgáltatás során - a rendkívüli állapot és szükségállapot időszakán kívül - nem kérhető a szolgáltatásra kötelezettől az üzletvitelével kapcsolatos olyan adat, amely nem függ össze a szolgáltatás teljesítésével. Nem kérhetők különösen

a) a vállalkozás gazdaságossági mutatóira vonatkozó,

b) a hitel- és tőkekapcsolatokra vonatkozó,

c) az adózással összefüggő pénzügyi mutatókra vonatkozó,

d) a jogvédelem alá eső szellemi alkotásokra vonatkozó,

e) a szerződéssel lekötött kapacitásokra vonatkozó, és

f) a kártalanítással össze nem függő bér- és társadalombiztosítási

adatok.

50. § (1) A nyilvántartott adatokat a nyilvántartásból törölni kell, ha a honvédelmi feladat végrehajtásához az adatszolgáltatásra kötelezett ingatlanra, szolgáltatásra, technikai eszközre a továbbiakban már nincs szükség.

(2) Az adatszolgáltatásra kötelezett bejelentése alapján kell törölni az adatokat, ha

a) az ingatlannal, szolgáltatással már nem rendelkezik, vagy

b) a technikai eszközt időközben forgalomból kivonták vagy azzal már nem rendelkezik.

51. § Az e fejezet szerinti adatszolgáltatást térítésmentesen kell biztosítani.

IX. Fejezet

ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILVÁNTARTÁS

52. § (1) A III-V. fejezet, valamint a VII. és VIII. fejezet szerinti nyilvántartásokból teljesített valamennyi adatszolgáltatásról az adattovábbítások jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából a nyilvántartást vezető szerv nyilvántartást vezet

a) a szolgáltatott adatok körének,

b) az adatigénylő nevének és címének,

  Vissza az oldal tetejére