Időállapot: közlönyállapot (2013.VI.25.)

2013. évi CVIII. törvény

az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról * 

1. § Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 2. §-ában a „prémes állat, méh, hal,” szövegrész helyébe a „csincsilla, eb, mézelő méh, ponty,” szöveg lép.

2. § Az Átv. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„44. § (1) A tenyésztési hatóság eljárása során minden olyan helyen - ide értve az engedéllyel vagy tenyésztő szervezeti elismeréssel nem rendelkező személyek vagy szervezetek tevékenységének helyét is - ellenőrzést végezhet, ahol a törvény hatálya alá tartozó állatfajt tenyésztenek, tartanak, forgalmaznak, állati szaporítóanyagot előállítanak, tárolnak, forgalmaznak és felhasználnak, tenyésztési nyilvántartást vezetnek, illetve egyéb állattenyésztési tevékenységet végeznek.

(2) A tenyésztési hatóság az ellenőrzés során az állatokkal kapcsolatos nyilvántartásokba betekinthet, az állatok adatait, valamint a 18. § (6) bekezdés a) és b) pontjában foglalt adatokat bekérheti, megismerheti.”

3. § (1) Az Átv. 45/A. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) Nem szabható ki állattenyésztési bírság, ha az (1) bekezdés b), c), e) és g) pontja szerinti jogsértést ebfajta vonatkozásában követték el.”

(2) Az Átv. 45/A. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) Nem szabható ki állattenyésztési bírság, ha az (1) bekezdés g) pontja szerinti jogsértést ebfajta vonatkozásában követték el.”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § (2) bekezdése 2013. október 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére