Időállapot: közlönyállapot (2013.VI.27.)

2013. évi CXVIII. törvény

egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról * 

1. Egyes állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása

1. § Az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az 1. mellékletben felsorolt, állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenesen az ott megjelölt helyi önkormányzatok tulajdonába kerülnek a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés (a továbbiakban: szerződés) megkötését követően, a szerződésben meghatározott időpontban.

2. § (1) A szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) köti meg.

(2) A 4. §-ban meghatározott feltételek teljesülése esetén a szerződés 2013. december 31-ig köthető meg.

3. § (1) Az MNV Zrt. a szerződés megkötése előtt tájékoztatja az érintett helyi önkormányzatokat az 1. melléklet szerinti ingatlanokra vonatkozó terhekről, korlátozásokról, a folyamatban lévő eljárásokról, az egyéb jogi természetű ügyekről, valamint a szerződés megkötését követően átadja az ingatlanokkal kapcsolatos rendelkezésére álló iratokat.

(2) A helyi önkormányzat jogosult a szerződéskötést megelőzően az 1. mellékletben meghatározott állami tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos, az MNV Zrt.-nél rendelkezésre álló iratokba betekinteni.

4. § (1) A szerződés csak abban az esetben köthető meg, ha

a) a helyi önkormányzat a szerződés általa történő aláírásának időpontjában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül és az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással nem rendelkezik,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése határozatot hozott a közigazgatási területén fekvő, az 1. melléklet szerinti állami tulajdonú ingatlan igényléséről és azt az MNV Zrt. részére - az e törvény hatálybalépését követő hatvan napon belül - megküldte, és

c) a helyi önkormányzat a közigazgatási területén fekvő, az 1. melléklet szerinti állami tulajdonú ingatlanról - a b) pont szerinti határozat elfogadását követő - harminc napon belül a helyi önkormányzat jegyzője által kiállított adó- és értékbizonyítványt vagy hatvan napon belül a független szakértő által elkészített forgalmi értékbecslést az MNV Zrt. részére megküldte.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a helyi önkormányzat harminc napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy nyilatkozik arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott forgalmi érték megállapításáról az adott ingatlan vonatkozásában igényt bejelentő helyi önkormányzat saját költségére gondoskodik.

5. § A képviselő-testület vagy közgyűlés által, a 4. § (1) bekezdés b) pont szerint hozott határozatnak tartalmaznia kell

a) a döntést arról, hogy a helyi önkormányzat a közigazgatási területén fekvő, az 1. melléklet szerinti állami tulajdonú ingatlant tulajdonába kívánja venni, és

b) azon személy vagy szerv részére szóló felhatalmazást, aki vagy amely a szerződést a helyi önkormányzat nevében megköti.

6. § (1) A helyi önkormányzat a kötelező közfeladatok ellátására használhatja fel a tulajdonába adott ingatlant.

(2) A szerződés megkötését követően a helyi önkormányzat a tulajdonába adott ingatlant önként vállalt feladat ellátása érdekében akkor használhatja fel, ha ahhoz - a helyi önkormányzatnak az MNV Zrt.-hez benyújtott erre vonatkozó kezdeményezése alapján - a Kormány egyedi határozatban hozzájárul. A Kormány hozzájárulása esetén a felek a szerződést - a döntésnek megfelelően, harminc napon belül - módosítják.

7. § (1) A szerződésnek - a tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi követelményekben és az érintett ingatlanra vonatkozó egyedi előírásokban meghatározottak mellett - tartalmaznia kell, hogy a helyi önkormányzat vállalja, hogy

a) saját költségvetése terhére - szükség esetén - az ingatlan környezeti állapotát felméri, kármentesíti, illetve ha az ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor a szükséges engedélyeket megszerzi,

b) az ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben esetlegesen felmerülő általános forgalmi adót megtéríti,

c) saját költségvetése terhére a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket - ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét - megtéríti,

d) az ingatlan tulajdonjogát a fennálló terhekkel együtt szerzi meg,

e) az ingatlan vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem támaszt,

f) a bérbeadással - vagy más jogcímen - hasznosított ingatlan esetében a fennálló jogviszonyokból eredő kötelezettségekért és a tulajdonossal szemben támasztott esetleges jövőbeni követelésekért helytáll,

g) az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettséget - a tulajdonjog megszerzését követő évtől kezdődően - minden év december 31. napjáig írásban teljesíti,

h) az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettséget a 6. §-ban előírt célnak megfelelően teljesíti,

i) teljesíti azon külön feltételeket, amelyekhez a vagyonkezelő, annak felügyeleti szerve, a sportpolitikáért felelős miniszter vagy a védettség jellege szerint felelős miniszter az ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte.

(2) Amennyiben a helyi önkormányzat az (1) bekezdés g) pontja szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, az ingatlan szerződésben rögzített bruttó forgalmi értékének 5 százalékát köteles az MNV Zrt. erre vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül, mint késedelmi kötbért megfizetni.

(3) A helyi önkormányzat a szerződés megkötését követő egy évig elállhat a szerződéstől, amennyiben megállapítható, hogy az átadott ingatlanon a szerződés megkötését megelőzően keletkezett és a szerződés megkötésének időpontjában nem ismert kötelezettség, tartozás, korlátozás vagy környezeti károsodás aránytalan többletköltséget okoz, az ingatlan közfeladat ellátása érdekében történő felhasználását kizárja, azt jelentős mértékben korlátozza, vagy a tartozás az ingatlan szerződésben rögzített forgalmi értékét meghaladja.

2. PPP-beruházásban létesített egyes állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása

8. § (1) Az Országgyűlés a Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a 2. mellékletben felsorolt, állami tulajdonba tartozó ingatlanok ingyenesen, az ott megjelölt helyi önkormányzatok tulajdonába kerülnek a kötelező közfeladatok ellátásának elősegítése érdekében azzal a feltétellel, hogy a helyi önkormányzat az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok esetében a tulajdonváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az ingatlan állami tulajdonba kerüléséről szóló szerződésben meghatározott vételárat kell feltüntetni.

3. Egyes állami ingatlanok ingyenes egyházi, valamint közhasznú szervezet részére történő tulajdonba adása

9. § (1) Az Országgyűlés az Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Budapest 39221/26 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen a Budapest-Rákosfalva Szent István Király Plébánia tulajdonába kerül hitéleti célokra azzal a feltétellel, hogy a Budapest-Rákosfalva Szent István Király Plébánia az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(2) Az Országgyűlés az Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Egyek 543 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen a Szent József Plébánia Egyek tulajdonába kerül hitéleti célokra azzal a feltétellel, hogy a Szent József Plébánia Egyek az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(3) Az Országgyűlés a Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Zirc 209/1, 209/2, 209/3, 211, 213/3 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen a Zirci Ciszterci Apátság tulajdonába kerülnek azzal a feltétellel, hogy a Zirci Ciszterci Apátság az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(4) Az Országgyűlés az Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Nagykovácsi 307, 919/1 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen a Magyar Cserkészszövetség tulajdonába kerülnek azzal a feltétellel, hogy a Magyar Cserkészszövetség az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(5) Az Országgyűlés az Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Kecskemét 1244 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen a Magyar Cserkészszövetség tulajdonába kerül azzal a feltétellel, hogy a Magyar Cserkészszövetség az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(6) Az (1)-(5) bekezdés esetében a tulajdonváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított forgalmi értéket kell megjelölni.

4. Egyes a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok ingyenes állami tulajdonba adása

10. § (1) Az Országgyűlés az Nvtv. 14. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló, Budapest 24447/2 helyrajzi számú és Budapest 24456/3 helyrajzi számú ingatlanok, 2013. augusztus 1-jével ingyenesen az állam tulajdonába kerülnek az ifjúság és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése, valamint törvényben meghatározott egyéb közfeladatok ellátása érdekében. Az Erzsébet-tér, mint közpark üzemeltetése állami feladat.

(2) Az állam tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt az MNV Zrt. intézkedik.

5. A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosítása

11. § A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NET tv.) 1. §-a a következő l) ponttal egészül ki:

(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alkalmazásában)

l) tartalék ingatlan: a Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésébe adott, az e törvény szerint nem lakóingatlannak és nem lakhatási célú ingatlannak minősülő egyéb ingatlan, valamint a Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében lévő lakóingatlan, amelyre nézve a bérleti jogviszony megszűnt és jogszabályban meghatározott módon hasznosításra kerül.”

12. § A NET tv. 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Nemzeti Eszközkezelő)

c) az általa megvásárolt lakóingatlan, a lakhatási célú ingatlan és a tartalék ingatlan (a továbbiakban együtt: ingatlan) felett vagyonkezelői jogot gyakorol,”

13. § A NET tv. 7/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonba adás az (1) bekezdésben meghatározott feltétel hiányában akkor is kezdeményezhető, ha a települési önkormányzat az önkormányzati tulajdonba adás kezdeményezésének időpontjáig valamennyi - a közigazgatási területén lévő - olyan lakóingatlan átvételét vállalja, amelyre vonatkozóan az önkormányzati tulajdonba adás kezdeményezésének időpontjáig az e törvény szerint létrejött bérleti jogviszony megszűnt.”

14. § A NET tv. 21. § (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A fennmaradó vételárhányadot az ingatlanra korábban árverést kitűző végrehajtónak, ha pedig az árverés kitűzésére még nem került sor, annak a végrehajtónak kell kifizetni, aki által lefolytatott végrehajtási eljárásban a legkorábban került bejegyzésre a végrehajtási jog az ingatlan-nyilvántartásba.”

15. § (1) A NET tv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Nemzeti Eszközkezelő

a) a hiteladóssal vagy - a 8. § (3) bekezdése szerinti esetben - a zálogkötelezettel az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg a megvásárolt lakóingatlanra,

b) a pályázat alapján kiválasztott, jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő személlyel vagy személyekkel a lakhatási célú ingatlanra és

c) az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő személlyel vagy személyekkel - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a tartalék ingatlanra

[az a)-c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: bérlő] lakásbérleti szerződést köt.”

(2) A NET tv. 22. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1b) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben kizárólag határozatlan időre szóló bérleti szerződés köthető.”

16. § A NET tv. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha lakásbérleti jogviszony megszűnik, az üresen maradt ingatlanra a Nemzeti Eszközkezelő más, e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő bérlővel bérleti szerződést köthet.”

17. § A NET tv. 25. §-a a következő h) és i) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)

h) a tartalék ingatlan hasznosításának, bérbeadásának feltételeit, különös tekintettel a bérlőkiválasztás módjára, a lakbér mértékére, a bérleti szerződés időtartamára és a bérlő kötelezettségeire,

i) a Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében lévő lakóingatlanok elidegenítésére vonatkozó részletes szabályokat.”

18. § A NET tv.

a) 7. § (1) bekezdésében a „lakóingatlanok” szövegrész helyébe az „ingatlanok” szöveg,

b) 8. § (1) bekezdés d) pontjában az „ingatlan” szövegrész helyébe a „lakóingatlan” szöveg,

c) 13. § (1) bekezdésében az „az ingatlan” szövegrész helyébe az „a lakóingatlan” szöveg,

d) 13. § (6) bekezdésében az „az ingatlanon” szövegrész helyébe az „a lakóingatlanon” szöveg,

e) 13/A. § (3) bekezdésében az „ingatlan” szövegrész helyébe a „lakóingatlan” szöveg,

f) 16. § (2) bekezdésében az „az ingatlan” szövegrész helyébe az „a lakóingatlan” szöveg,

g) 19. §-ban az „az ingatlant” szövegrész helyébe az „a lakóingatlant” szöveg,

h) 21. § (2) bekezdésében az „az ingatlanra” szövegrész helyébe az „a lakóingatlanra” szöveg,

i) 23. § a) pontjában az „a lakóingatlanba, illetve a lakhatási célú ingatlanba” szövegrész helyébe az „az ingatlanba” szöveg,

j) 23. § c) pontjában az „a lakóingatlanban, illetve a lakhatási célú ingatlanban” szövegrész helyébe az „az ingatlanban” szöveg,

k) 23. § e) pontjában a „lakásban” szövegrész helyébe az „ingatlanban” szöveg,

l) 23. § f) pontjában az „a lakóingatlannal” szövegrész helyébe az „a lakóingatlannal és a tartalék ingatlannal” szöveg,

m) 23. § h) pontjában az „a lakóingatlan, illetve a lakhatási célú ingatlan” szövegrész helyébe az „az ingatlan” szöveg,

n) 30. § (1) bekezdésében az „ingatlanok” szövegrész helyébe a „lakóingatlanok” szöveg

lép.

6. Záró rendelkezés

19. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2013. évi CXVIII. törvényhez

Sorszám Megye Önkormányzat Település Helyrajzi szám Tulajdoni hányad
1 Bács-Kiskun Bácsalmás Bácsalmás 1098/1 1/1
2 Bács-Kiskun Bácsborsód Bácsborsód 0259 1/1
3 Bács-Kiskun Baja Baja 965 142/1493
4 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0101/1 1/1
5 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0102/28 1/1
6 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0102/39 1/1
7 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0108 1/1
8 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0109/85 1/1
9 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0114/46 1/1
10 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0114/55 1/1
11 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0115 1/1
12 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0116/31 1/1
13 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0116/44 1/1
14 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0120/27 1/1
15 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0120/30 1/1
16 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0120/91 1/1
17 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/31 1/1
18 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/32 1/1
19 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/38 1/1
20 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/39 1/1
21 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/46 1/1
22 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/47 1/1
23 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/48 1/1
24 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/51 1/1
25 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 013/74 1/1
26 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0134/27 1/1
27 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/143 1/1
28 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/146 1/1
29 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/148 1/1
30 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/149 1/1
31 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/151 1/1
32 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/154 1/1
33 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/156 1/1
34 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/158 1/1
35 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/25 1/1
36 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0150/68 1/1
37 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0150/69 1/1
38 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0150/72 1/1
39 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0150/86 1/1
40 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0154/1 1/1
41 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0154/2 1/1
42 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 020/98 1/1
43 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 04/150 1/1
44 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 04/151 1/1
45 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 04/203 1/1
46 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 04/208 1/1
47 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 047/42 1/1
48 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 052/52 1/1
49 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 052/55 1/1
50 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 053 1/1
51 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 056/56 1/1
52 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 056/58 1/1
53 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 056/67 1/1
54 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 056/72 1/1
55 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 056/75 1/1
56 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 077/94 1/1
57 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 077/98 1/1
58 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 082/38 1/1
59 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 084 1/1
60 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 086 1/1
61 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 087/111 1/1
62 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 087/113 1/1
63 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 087/117 1/1
64 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 099 1/1
65 Bács-Kiskun Csengőd Csengőd 0413/39 1/1
66 Bács-Kiskun Csengőd Csengőd 0413/42 1/1
67 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/100 1/1
68 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/102 1/1
69 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/109 1/1
70 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/84 1/1
71 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/91 1/1
72 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/94 1/1
73 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 054 1/1
74 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 055/115 1/1
75 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 055/118 1/1
76 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 055/122 1/1
77 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 055/127 1/1
78 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 055/130 1/1
79 Bács-Kiskun Hajós Hajós 0170/10 1/1
80 Bács-Kiskun Hajós Hajós 0262 1/1
81 Bács-Kiskun Hajós Hajós 0288 1/1
82 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0110/44 1/1
83 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0110/49 1/1
84 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0116/47 1/1
85 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0116/48 1/1
86 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0116/51 1/1
87 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0180/142 1/1
88 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 027/2 1/1
89 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 034/21 1/1
90 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/128 1/1
91 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/131 1/1
92 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/133 1/1
93 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/135 1/1
94 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/136 1/1
95 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/137 1/1
96 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/138 1/1
97 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/139 1/1
98 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/140 1/1
99 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 095/145 1/1
100 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 095/160 1/1
101 Bács-Kiskun Katymár Katymár 03 1/1
102 Bács-Kiskun Katymár Katymár 059 1/1
103 Bács-Kiskun Katymár Katymár 084/2 1/1
104 Bács-Kiskun Kecskemét Kecskemét 0530 1/1
105 Bács-Kiskun Kecskemét Kecskemét 0796/216 1/1
106 Bács-Kiskun Kiskunhalas Kiskunhalas 1815/42 1/1
107 Bács-Kiskun Kiskunhalas Kiskunhalas 1815/43 1/1
108 Bács-Kiskun Kiskunhalas Kiskunhalas 630/5 1/1
109 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 041 1/1
110 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 062 1/1
111 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 063 1/1
112 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 094/1 1/1
113 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 094/2 1/1
114 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 097 1/1
115 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0342/20 1/1
116 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0342/22 1/1
117 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0342/25 1/1
118 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0345/20 1/1
119 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0349/31 1/1
120 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0349/35 1/1
121 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0350/13 1/1
122 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0351/12 1/1
123 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0352/25 1/1
124 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0358/15 1/1
125 Bács-Kiskun Városföld Városföld 011/132 1/1
126 Bács-Kiskun Városföld Városföld 014 1/1
127 Bács-Kiskun Városföld Városföld 028 1/1
128 Bács-Kiskun Városföld Városföld 031 1/1
129 Bács-Kiskun Városföld Városföld 033/1 1/1
130 Bács-Kiskun Városföld Városföld 033/3 1/1
131 Bács-Kiskun Városföld Városföld 06/1 1/1
132 Bács-Kiskun Városföld Városföld 06/2 1/1
133 Bács-Kiskun Városföld Városföld 068 1/1
134 Bács-Kiskun Városföld Városföld 069/136 1/1
135 Bács-Kiskun Városföld Városföld 07/3 1/1
136 Bács-Kiskun Városföld Városföld 073/6 1/1
137 Bács-Kiskun Városföld Városföld 09/1 1/1
138 Bács-Kiskun Városföld Városföld 09/3 1/1
139 Baranya Alsómocsolád Alsómocsolád 64 2/4
140 Baranya Alsószentmárton Alsószentmárton 5 1/2
141 Baranya Bicsérd Bicsérd 056 1/1
142 Baranya Birján Birján 012/1 1/1
143 Baranya Bodolyabér Bodolyabér 051/3 1/1
144 Baranya Bóly Bóly 675 60/450
145 Baranya Bóly Bóly 935 2/8
146 Baranya Bóly Bóly 936 2/8
147 Baranya Drávaiványi Drávaiványi 31 4/8
148 Baranya Drávasztára Drávasztára 244 2/4
149 Baranya Hegyszentmárton Hegyszentmárton 6/2 1/4
150 Baranya Kétújfalu Kétújfalu 040 1/1
151 Baranya Nagyharsány Nagyharsány 1480 1/1
152 Baranya Nagyharsány Nagyharsány 158 1/1
153 Baranya Nagyharsány Nagyharsány 407/2 2/4
154 Baranya Nagyharsány Nagyharsány 92 2/24
155 Baranya Palotabozsok Palotabozsok 517 4/5
156 Baranya Pécs Pécs 43586/6 1/1
157 Baranya Pécsvárad Pécsvárad 1155 6/12
158 Baranya Pécsvárad Pécsvárad 1167 6/12
159 Baranya Pécsvárad Pécsvárad 1451/6 2/4
160 Baranya Pellérd Pellérd 204/9 1/1
161 Baranya Siklósbodony Siklósbodony 22 1/1
162 Baranya Szalatnak Szalatnak 215/2 1/3
163 Baranya Szentegát Szentegát 0325/6 4/44
164 Baranya Szentlőrinc Szentlőrinc 096/7 12/126
165 Baranya Szigetvár Szigetvár 025 1/1
166 Baranya Szigetvár Szigetvár 307 1/1
167 Baranya Szilágy Szilágy 257 1/2
168 Baranya Teklafalu Teklafalu 82 2/4
169 Baranya Téseny Téseny 46 1/6
170 Baranya Vajszló Vajszló 165 1/1
171 Baranya Vajszló Vajszló 529/4 1/2
172 Baranya Vajszló Vajszló 530 1/2
173 Baranya Vajszló Vajszló 922 3/6
174 Baranya Zádor Zádor 164 79/120
175 Békés Békés Békés 2073 1/1
176 Békés Békéscsaba Békéscsaba 3261/12 1/1
177 Békés Gádoros Gádoros 779 492/1997
178 Békés Lőkösháza Lőkösháza 513/1 112/1524
179 Békés Nagybánhegyes Nagybánhegyes 206 111/1459
180 Békés Okány Okány 9 241/1471
181 Békés Orosháza Orosháza 5811 49/996
182 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Harsány Harsány 495/2 1/1
183 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Miskolc Miskolc 3678/A/2 1/1
184 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Miskolc Miskolc 3678/A/3 1/1
185 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Miskolc Miskolc 3678/A/4 1/1
186 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Miskolc Miskolc 3678/A/5 1/1
187 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Miskolc Miskolc 3678/A/6 1/1
188 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Szakáld Szakáld 024/12 1/1
189 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Szomolya Szomolya 1122 1/1
190 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Tarcal Tarcal 491 1/1
191 Budapest Budapest Főváros
XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata
Budapest 0238011/2 1/1
192 Budapest Budapest Főváros
XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata
Budapest 0239901/5 1/1
193 Budapest Budapest Főváros
XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata
Budapest 0239901/6 1/1
194 Budapest Budapest Főváros
XVI. Kerületi
Önkormányzata
Budapest 103025 4/8
195 Budapest Budapest Főváros
XVI. Kerületi
Önkormányzata
Budapest 103153/29 1/1
196 Budapest Budapest Főváros
XVI. Kerületi
Önkormányzata
Budapest 105842/23 1/1
197 Budapest Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata Budapest 116228 1/1
198 Budapest Budapest Főváros
XVII. kerület
Rákosmente
Önkormányzata
Budapest 121127/29/A/80 278/1000
199 Budapest Budapest Főváros
XVII. kerület
Rákosmente
Önkormányzata
Budapest 125056 1/1
200 Budapest Budapest Főváros
XVII. kerület
Rákosmente
Önkormányzata
Budapest 128457/1 1/1
201 Budapest Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda
Önkormányzata
Budapest 1336/1 9/10
202 Budapest Budapest Főváros
XVII. kerület
Rákosmente
Önkormányzata
Budapest 139906 100/403
203 Budapest Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Budapest 14746 1/1
204 Budapest Budapest Főváros
II. kerületi
Önkormányzat
Budapest 14819 2520/15120
205 Budapest Budapest Főváros
II. kerületi
Önkormányzat
Budapest 14965/1 1/1
206 Budapest Budapest Főváros
II. kerületi
Önkormányzat
Budapest 14968/2 1/1
207 Budapest Budapest Főváros Önkormányzata Budapest 150353/10 1/1
208 Budapest Budapest Főváros Önkormányzata Budapest 65552/60 1/1
209 Budapest Budapest Főváros
II. kerületi
Önkormányzat
Budapest 15648/2 1/1
210 Budapest Budapest Főváros
XIX. kerület
Kispest
Önkormányzata
Budapest 161996 5/6
211 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 171939/0/A/4 1/2
212 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 172483 150/964
213 Budapest Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Budapest 17301 1/1
214 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 174633 6/18
215 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 174975 12/24
216 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 175920 1/16
217 Budapest Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Budapest 17655/3/A/111 2/12
218 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 177838/2 1/1
219 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 178655 48/192
220 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 179993 2/12
221 Budapest Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 185453/14 1/1
222 Budapest Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 185453/16 1/1
223 Budapest Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 185453/28 1/1
224 Budapest Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 185453/31 1/1
225 Budapest Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 185453/33 1/1
226 Budapest Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 185453/39 1/1
227 Budapest Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 185453/6 1/1
228 Budapest Budapest Főváros Önkormányzata Budapest 195987/1 1/1
229 Budapest Budapest Főváros
XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 196857 1/1
230 Budapest Budapest Főváros
XXI. kerület Csepel
Önkormányzata
Budapest 202788/69 1/1
231 Budapest Budapest Főváros
XXI. kerület Csepel
Önkormányzata
Budapest 209927 1/1
232 Budapest Budapest Főváros
XXI. kerület Csepel
Önkormányzata
Budapest 209961/8 1/1
233 Budapest Budapest Főváros
XXI. kerület Csepel
Önkormányzata
Budapest 210039 1/1
234 Budapest Budapest Főváros
XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata
Budapest 221684 1/1
235 Budapest Budapest Főváros
XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata
Budapest 224181 32/144
236 Budapest Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Budapest 22427 288/6912
237 Budapest Budapest Főváros
XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata
Budapest 229091 1/1
238 Budapest Budapest Főváros
XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata
Budapest 231999/2 1/1
239 Budapest Budapest Főváros
XIII. kerületi
Önkormányzat
Budapest 27694 48/13440
240 Budapest Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda
Önkormányzata
Budapest 3335/3 1/1
241 Budapest Budapest Főváros
IX. kerület
Ferencváros
Önkormányzata
Budapest 38229/9 1/1
242 Budapest Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai
Önkormányzat
Budapest 38924/10 1/1
243 Budapest Budapest Főváros Önkormányzata Budapest 39221/28/B/1 396/549
244 Budapest Budapest Főváros Önkormányzata Budapest 4042/92 1/1
245 Budapest Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai
Önkormányzat
Budapest 41575/7 1/1
246 Budapest Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda
Önkormányzata
Budapest 45141/2 1/1
247 Budapest Budapest Főváros
II. kerületi
Önkormányzat
Budapest 50869/3 1/1
248 Budapest Budapest Főváros I.
kerület Budavári
Önkormányzat
Budapest 6565/2 1/1
249 Budapest Budapest Főváros
IV. kerület Újpest
Önkormányzata
Budapest 70102/0/A/1 1/1
250 Budapest Budapest Főváros
IV. kerület Újpest
Önkormányzata
Budapest 70397 1/1
251 Budapest Budapest Főváros
IV. kerület Újpest
Önkormányzata
Budapest 70428/2 1/1
252 Budapest Budapest Főváros
IV. kerület Újpest
Önkormányzata
Budapest 71424/0/A/8 1/1
253 Budapest Budapest Főváros
IV. kerület Újpest
Önkormányzata
Budapest 73748 528/1751
254 Budapest Budapest Főváros
XV. kerületi
Önkormányzat
Budapest 86194 1/1
255 Budapest Budapest Főváros
XII. kerület
Hegyvidék
Önkormányzata
Budapest 8786/6 1/1
256 Budapest Budapest Főváros
XII. kerület
Hegyvidék
Önkormányzata
Budapest 8813/5 1/1
257 Csongrád Apátfalva Apátfalva 1561 10/20
258 Csongrád Apátfalva Apátfalva 1562 10/20
259 Csongrád Kistelek Kistelek 2650/66 1/1
260 Csongrád Makó Makó 6443/2 248/478
261 Csongrád Mórahalom Mórahalom 916/4 1/1
262 Csongrád Tiszasziget Tiszasziget 443 60536/451584
263 Fejér Bicske Bicske 2532/2 1/1
264 Fejér Ercsi Ercsi 3002 1/1
265 Fejér Ercsi Ercsi 3023 1/1
266 Fejér Ercsi Ercsi 3024 1/1
267 Fejér Ercsi Ercsi 3025 1/1
268 Fejér Ercsi Ercsi 3027 1/1
269 Fejér Ercsi Ercsi 3028 1/1
270 Fejér Ercsi Ercsi 3062 1/1
271 Fejér Ercsi Ercsi 3063 1/1
272 Fejér Pázmánd Pázmánd 811 3/24
273 Fejér Perkáta Perkáta 86/1 1/1
274 Fejér Sáregres Sáregres 834 972/10080
275 Fejér Óbarok Óbarok 9233/5 1/1
276 Győr-Moson-Sopron Bágyogszovát Bágyogszovát 548 1/1
277 Győr-Moson-Sopron Bágyogszovát Bágyogszovát 876 1/1
278 Győr-Moson-Sopron Beled Beled 1569 1/1
279 Győr-Moson-Sopron Beled Beled 92 12402/267120
280 Győr-Moson-Sopron Beled Beled 96 117/360
281 Győr-Moson-Sopron Bodonhely Bodonhely 0130/17 1/1
282 Győr-Moson-Sopron Bodonhely Bodonhely 261 1/1
283 Győr-Moson-Sopron Bodonhely Bodonhely 86 1/1
284 Győr-Moson-Sopron Cakóháza Cakóháza 6 1/1
285 Győr-Moson-Sopron Csáfordjánosfa Csáfordjánosfa 119 1/1
286 Győr-Moson-Sopron Farád Farád 5801 1/1
287 Győr-Moson-Sopron Fertőd Fertőd 0201 1/1
288 Győr-Moson-Sopron Gyalóka Gyalóka 041/8 1/1
289 Győr-Moson-Sopron Gyömöre Gyömöre 070/20 1/1
290 Győr-Moson-Sopron Gyömöre Gyömöre 08/10 1/1
291 Győr-Moson-Sopron Gyömöre Gyömöre 08/11 1/1
292 Győr-Moson-Sopron Győr Győr 8710/1 1/1
293 Győr-Moson-Sopron Győrújbarát Győrújbarát 04 1/1
294 Győr-Moson-Sopron Győrújbarát Győrújbarát 2424 972/7776
295 Győr-Moson-Sopron Hegyeshalom Hegyeshalom 015/3 1/1
296 Győr-Moson-Sopron Hegyeshalom Hegyeshalom 0534 1/1
297 Győr-Moson-Sopron Himod Himod 215 84/672
298 Győr-Moson-Sopron Iván Iván 053/3 1/1
299 Győr-Moson-Sopron Iván Iván 055/3 1/1
300 Győr-Moson-Sopron Iván Iván 066/22 1/1
301 Győr-Moson-Sopron Jánossomorja Jánossomorja 2410/1 1/1
302 Győr-Moson-Sopron Kapuvár Kapuvár 3462 68/1227
303 Győr-Moson-Sopron Kópháza Kópháza 970/2 1/1
304 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 0108/2 1/1
305 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 0116/2 1/1
306 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 0130/1 1/1
307 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 042/2 1/1
308 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 068/22 1/1
309 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 068/24 1/1
310 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 501/2 1/1
311 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 502 1/1
312 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 505 1/1
313 Győr-Moson-Sopron Markotabödöge Markotabödöge 90/1 1/2
314 Győr-Moson-Sopron Mezőörs Mezőörs 800/1 180/540
315 Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár 5075/2 1/1
316 Győr-Moson-Sopron Nyúl Nyúl 764/40 1/1
317 Győr-Moson-Sopron Nyúl Nyúl 764/41 1/1
318 Győr-Moson-Sopron Rábakecöl Rábakecöl 0154/2 1/1
319 Győr-Moson-Sopron Rábakecöl Rábakecöl 0176/3 1/1
320 Győr-Moson-Sopron Rábaszentmiklós Rábaszentmiklós 40 1/1
321 Győr-Moson-Sopron Sopron Sopron 10844 1/1
322 Győr-Moson-Sopron Sopron Sopron 8607/8 1/1
323 Győr-Moson-Sopron Sopronhorpács Sopronhorpács 223/1 1/1
324 Győr-Moson-Sopron Szárföld Szárföld 068/18 1/1
325 Győr-Moson-Sopron Tényő Tényő 258 102/288
326 Győr-Moson-Sopron Tényő Tényő 406 15/30
327 Győr-Moson-Sopron Tényő Tényő 461 20/60
328 Győr-Moson-Sopron Tét Tét 0443/1 1/1
329 Győr-Moson-Sopron Tét Tét 1216/2 1/1
330 Győr-Moson-Sopron Vámosszabadi Vámosszabadi 0331/17 1/1
331 Hajdú-Bihar Báránd Báránd 280 1/1
332 Hajdú-Bihar Bedő Bedő 317 1/1
333 Hajdú-Bihar Debrecen Debrecen 13812/4 1/1
334 Hajdú-Bihar Debrecen Debrecen 26783/1 1/1
335 Hajdú-Bihar Debrecen Debrecen 30547 (zártkert) 1/6
336 Hajdú-Bihar Ebes Ebes 0105/3 1/1
337 Hajdú-Bihar Hajdúbagos Hajdúbagos 43 1/1
338 Hajdú-Bihar Hajdúnánás Hajdúnánás 2558 1/4
339 Hajdú-Bihar Hencida Hencida 108 1/3
340 Hajdú-Bihar Hencida Hencida 348 1/1
341 Hajdú-Bihar Hencida Hencida 838 1/1
342 Hajdú-Bihar Konyár Konyár 391/1 1/1
343 Hajdú-Bihar Konyár Konyár 391/2 1/1
344 Hajdú-Bihar Körösszakál Körösszakál 298 15/75
345 Hajdú-Bihar Körösszakál Körösszakál 397 48/1344
346 Hajdú-Bihar Létavértes Létavértes 1017/23 1/1
347 Hajdú-Bihar Létavértes Létavértes 1017/24 1/1
348 Hajdú-Bihar Létavértes Létavértes 1017/25 1/1
349 Hajdú-Bihar Létavértes Létavértes 1017/26 1/1
350 Hajdú-Bihar Létavértes Létavértes 1024/2 1/1
351 Hajdú-Bihar Létavértes Létavértes 985/1 1/1
352 Hajdú-Bihar Nádudvar Nádudvar 2771/51 4/8
353 Hajdú-Bihar Nyírábrány Nyírábrány 1415/1 1/1
354 Hajdú-Bihar Nyírábrány Nyírábrány 1428 1/1
355 Hajdú-Bihar Vámospércs Vámospércs 331/2 1/2
356 Hajdú-Bihar Vekerd Vekerd 14 1/1
357 Heves Apc Apc 930 2/4
358 Heves Apc Apc 931 2/4
359 Heves Bekölce Bekölce 55 1/1
360 Heves Bükkszék Bükkszék 088 1/1
361 Heves Bükkszék Bükkszék 109/2 1/1
362 Heves Bükkszék Bükkszék 120 1/1
363 Heves Bükkszenterzsébet Bükkszenterzsébet 60 1/1
364 Heves Bükkszenterzsébet Bükkszenterzsébet 64 1/1
365 Heves Bükkszentmárton Bükkszentmárton 93 9/10
366 Heves Csány Csány 1344 1/1
367 Heves Csány Csány 770 1/1
368 Heves Eger Eger 23201/5/P 1/1
369 Heves Eger Eger 2972 1/1
370 Heves Eger Eger 5177 1/2
371 Heves Eger Eger 7757/A/2 1/2
372 Heves Eger Eger 9870 1/2
373 Heves Eger Eger 9874 1/2
374 Heves Gyöngyöstarján Gyöngyöstarján 0392/1 400000/1200000
375 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 211 1/1
376 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 22/2 1/2
377 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 27/1 1/1
378 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 312 1/2
379 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 32 1/1
380 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 515/1 1/1
381 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 67 1/1
382 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 69 1/1
383 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 808 1/1
384 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 809 1/1
385 Heves Istenmezeje Istenmezeje 103 4/10
386 Heves Istenmezeje Istenmezeje 104 4/10
387 Heves Istenmezeje Istenmezeje 105 4/10
388 Heves Istenmezeje Istenmezeje 1224 3/120
389 Heves Istenmezeje Istenmezeje 1227 1/40
390 Heves Istenmezeje Istenmezeje 1228 210/756
391 Heves Istenmezeje Istenmezeje 1240 3/60
392 Heves Istenmezeje Istenmezeje 1241 3/60
393 Heves Istenmezeje Istenmezeje 164 4/10
394 Heves Istenmezeje Istenmezeje 398 1/1
395 Heves Istenmezeje Istenmezeje 815 1/4
396 Heves Istenmezeje Istenmezeje 900 420/1512
397 Heves Istenmezeje Istenmezeje 903 168/1512
398 Heves Istenmezeje Istenmezeje 906 420/1512
399 Heves Istenmezeje Istenmezeje 909 420/1512
400 Heves Istenmezeje Istenmezeje 910 420/1512
401 Heves Istenmezeje Istenmezeje 911 420/1512
402 Heves Istenmezeje Istenmezeje 912 420/1512
403 Heves Istenmezeje Istenmezeje 971 3/60
404 Heves Istenmezeje Istenmezeje 973 1/15
405 Heves Istenmezeje Istenmezeje 988 24/192
406 Heves Ivád Ivád 151 4/720
407 Heves Ivád Ivád 154/1 1/60
408 Heves Ivád Ivád 155 4/720
409 Heves Ivád Ivád 156 4/720
410 Heves Karácsond Karácsond 1697/22 1/1
411 Heves Karácsond Karácsond 1697/23 1/1
  Vissza az oldal tetejére