Időállapot: közlönyállapot (2013.VI.30.)

2013. évi CXXIV. törvény

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról * 

1. § A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 44/B. és 44/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„44/B. § (1) Az állam - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - készfizető kezesként felel a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló kölcsönnyújtás céljára pénzügyi intézményektől hitelszerződés alapján felvett kölcsöneiből eredő fizetési kötelezettsége 100%-ának teljesítéséért.

(2) Az (1) bekezdés szerinti állami készfizető kezesség állománya 2013. december 31-én nem haladhatja meg a 10 000,0 millió forint összeget.

(3) A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. (1) bekezdés szerinti hitelszerződése biztosítékaként az állami készfizető kezességvállaláson túl a hitelező további biztosíték előírására nem köteles.

44/C. § (1) Az állam - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - készfizető kezesként felel a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által a (2) bekezdés szerinti kölcsönfelvevők számára az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló hitelszerződés alapján kihelyezett kölcsönökből eredő fizetési kötelezettség 80%-ának teljesítéséért.

(2) Az (1) bekezdés szerinti állami készfizető kezesség csak az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetésére kötelezett kis- és középvállalkozások kölcsöneire terjed ki.

(3) Az (1) bekezdés szerinti állami készfizető kezesség együttes állománya 2013. december 31-én nem haladhatja meg a 8000,0 millió forint összeget.

(4) A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. az (1) bekezdés szerinti kölcsönök biztosítékaként az állami készfizető kezességvállaláson túl további biztosíték előírására nem köteles.

(5) A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által az (1) bekezdés szerinti hitelszerződéshez előírt, a szerződött hitelösszeg 20%-át és a hitelszerződés aláírásakor érvényes 3 havi ügyleti kamat együttes összegét meg nem haladó mértékű biztosítékok az (1) bekezdés szerinti állami készfizető kezesség beváltása esetén nem szállnak át az államra.”

2. § A Kvtv. 72. §-a a következő (9)-(12) bekezdésekkel egészül ki:

„(9) A hitelező az államháztartásért felelős miniszternél írásban kezdeményezheti a 2012. évi költségvetési törvény 76/C. §-a alapján egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatással történt előtörlesztést követően az érintett önkormányzatoknál a 2012. december 12-ei adósságból fennmaradt, és a (8) bekezdés, továbbá a 74. § (6) bekezdése alapján átvállalással érintett önkormányzat (1)-(2) bekezdés szerinti, a 2012. december 31-ei adósságából az átvállalást követően fennálló adósságállománya állam általi átvállalását, az érintett önkormányzat írásos engedélyével.

(10) A (9) bekezdés szerinti kezdeményezés leadásának határideje a 2013. június 28-án adósságrendezés alatt nem álló önkormányzatok adóssága tekintetében 2013. szeptember 30-a, az állam a kezdeményezett átvállalást 2013. december 31-éig hajtja végre. Az átvállalás feltétele, hogy a hitelező az átvállalásra felkínált adósságrész 7%-ának megfelelő összeget a központi költségvetés részére 2013. december 20-áig forintban megfizesse.

(11) A (9) bekezdés szerinti kezdeményezés leadásának határideje a 2013. június 28-án adósságrendezési eljárás alatt álló önkormányzatok esetén az adósságrendezési eljárást követő törlesztési célú támogatás kiutalásának, illetve az adósság átvállalásának napját követő 60. nap. Az állam a kezdeményezett átvállalást a kezdeményezés beadását követő 60. napon, de legkorábban 2013. december 31-én hajtja végre. Az átvállalás feltétele, hogy az önkormányzat ne álljon adósságrendezési eljárás alatt és a hitelező az átvállalásra felkínált adósságrész 7%-ának megfelelő összeget a központi költségvetés részére, a felkínált adósságrész átvállalását megelőző 10. napig, forintban megfizesse.

(12) A devizában fennálló adósságrész után fizetendő befizetési kötelezettséget a befizetés napját megelőző munkanapon a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.”

3. § A Kvtv. a következő 76/A. §-sal egészül ki:

„76/A. § A 9. melléklet 4-23. sorában meghatározott előirányzatok, valamint a Kormány 2013. évi döntésén alapuló előirányzat-átcsoportosítás útján létrejött beruházási, felújítási, vagy egyéb felhalmozási célú kiadást tartalmazó előirányzatok terhére új kötelezettséget vállalni az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével lehet. A 9. melléklet 1-3. sorában meghatározott előirányzatok esetében új kötelezettség vállalásának feltétele, hogy a kötelezettségvállalásra jogosult előzetesen kikérje az államháztartásért felelős miniszter véleményét. Az államháztartásért felelős miniszter a kötelezettségvállalásra jogosult kérésére az egyetértést a 2013. szeptember 1-jéig esedékes új kötelezettségvállalások mindegyikére általánosan is, a véleményt pedig az előirányzat teljes összegére, vagy annak meghatározott részére vonatkozóan is megadhatja. Az egyetértés és a vélemény megadása során figyelemmel kell lenni az állami vagyon értékesítéséből vagy hasznosításából származó várható többletbevételre.”

4. § A Kvtv. kiegészül e törvény Melléklete szerinti 9. melléklettel.

5. § A Kvtv. 35. §-ának

a) (1) bekezdése a) pontjában az „augusztus 31-éig” szövegrész helyébe a „szeptember 30-áig” szövegrész,

b) (1) bekezdése t) pontjában és (2) bekezdésében a „szeptember 1-jétől” szövegrész helyébe az „október 1-jétől” szövegrész,

c) (2) bekezdésében a „június 30-áig” szövegrész helyébe a „szeptember 1-jéig” szövegrész

lép.

Hatályba léptető rendelkezés

6. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2013. évi XCII. törvény 22. §-a 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 2013. évi CXXIV. törvényhez

9. melléklet a 2012. évi CCIV. törvényhez

Beruházási Alap

A B
I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezetben
1 Kossuth Lajos tér rekonstrukciója (4. cím, 9. alcím)
VI. BÍRÓSÁGOK fejezetben
2 Pest megyei bíróság épület rekonstrukció (3. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
3 Igazságszolgáltatás beruházásai (3. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport)
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
4 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (15. cím, 2. előirányzatcsoport, 1. kiemelt előirányzat)
5 Ludovika Campus (20. cím, 2. alcím, 41. jogcímcsoport)
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
6 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő (20. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport)
7 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése (20. cím, 1. alcím, 9. jogcímcsoport)
8 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása (20. cím, 1. alcím, 19. jogcímcsoport)
9 Ivóvíz-minőség javító program (20. cím, 1. alcím, 20. jogcímcsoport)
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
10 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások (20. cím, 31. alcím, 2. jogcímcsoport)
11 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés (20. cím, 31. alcím, 3. jogcímcsoport)
12 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása (20. cím, 31. alcím, 6. jogcímcsoport)
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben
13 Művészeti intézmények (12. cím, 2. előirányzatcsoport, 1. kiemelt előirányzat)
14 Nemzeti Sportközpontok (13. cím, 2. alcím, 2. előirányzatcsoport, 1. kiemelt előirányzat)
15 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) (20. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. jogcím)
16 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója (20. cím, 24. alcím, 13. jogcímcsoport, 2. jogcím)
17 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások (20. cím, 55. alcím, 7. jogcímcsoport)
18 A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása (20. cím, 55. alcím, 8. jogcímcsoport)
19 Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése (20. cím, 55. alcím, 10. jogcímcsoport)
20 A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése
(20. cím, 55. alcím, 11. jogcímcsoport)
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezetben
21 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport, 2. jogcím)
22 Stadionfejlesztés (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport, 3. jogcím)
23 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása
(2. cím, 3. alcím. 5. jogcímcsoport) ”

  Vissza az oldal tetejére