Időállapot: közlönyállapot (2013.IX.27.)

2013. évi CXLII. törvény

a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról * 

1. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény preambulumában a „37. cikk (7) bekezdése” szövegrész helyébe a „37. cikk (6) bekezdése” szöveg lép.

2. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény a következő 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § Mindaddig, amíg az államadósság a bruttó hazai termék felét meghaladja, ha az államot terhelő olyan mértékű közvetlen kiadás keletkezik, amelynek teljesítésére a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított, a Kormány irányítása alá tartozó fejezetekben rendelkezésre álló előirányzatok nem elegendők, a Kormány jogosult az Áht.-ban foglalt egyes intézkedések megtételére, vagy javaslatot tehet az ilyen kiadások teljesítéséhez szükséges, a 28. § szerinti fizetési kötelezettség törvényben történő megállapítására.”

3. § Hatályát veszti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 34. § b) pontja.

4. § E törvény 2013. október 1-jén lép hatályba.

5. § A 3. § az Alaptörvény 40. cikke alapján sarkalatosnak minősül.


  Vissza az oldal tetejére