Időállapot: közlönyállapot (2013.IX.27.)

2013. évi CXLIV. törvény

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról * 

1. § A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2013. évi

a) bevételi főösszegét 15 325 316,1 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 16 376 150,9 millió forintban,

c) hiányát 1 050 834,8 millió forintban

állapítja meg.”

2. § A Kvtv. 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása jogcím előirányzat tartalmazza a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/A. § (2) bekezdése szerinti kiadást, mely előirányzat a hatoslottó szerencsejáték játékadója pénzforgalmilag teljesült összege 100%-ának és az év folyamán az előirányzat javára történt átcsoportosítások együttes összegének mértékéig az államháztartásért felelős miniszter engedélyével túlléphető.”

3. § A Kvtv. 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A központi költségvetési szervként működő - köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó - felsőoktatási intézményt az általa ellátott köznevelési feladatok tekintetében a 35/B. §-ban és a 35/D. § (1) bekezdésében megállapított támogatások azonos jogcímen és feltételekkel illetik meg.”

4. § A Kvtv. 25. §-a következő (20) bekezdéssel egészül ki:

„(20) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a 2013. évi központi költségvetés január-szeptember havi előzetes tényadatai alapján 2013. október 31-éig az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. Költségvetési befizetések cím, 5. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára történő befizetési kötelezettséget határozhat meg a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap, 4. Egyéb befizetések cím, 1. Költségvetési befizetések alcím terhére.”

5. § A Kvtv. a következő 35/A-35/E. §-sal egészül ki:

„35/A. § (1) Az Országgyűlés a köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó

a) nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartó részére az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálati intézményben, vagy gyermekvédelmi intézményben pedagógus-munkakörben, a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben, valamint

b) nem állami felsőoktatási intézmény részére pedagógus-munkakörben, a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben

foglalkoztatottak után átlagbér alapú támogatást állapít meg a 10. melléklet I. pontja szerint.

(2) Az Országgyűlés a nemzetiségi önkormányzat vagy az egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási intézményre és pedagógiai szakszolgálati intézményre tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház részére működési támogatást állapít meg a 10. melléklet II. pontja szerint.

(3) Az Nkt. 97. § (5) bekezdésében meghatározott intézmény nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartója átlagbér alapú támogatásra és az ilyen intézmény nemzetiségi önkormányzat vagy egyházi jogi személy fenntartója működési támogatásra jogosult.

(4) Az átlagbér alapú támogatás alapja - az óvoda kivételével - az állami köznevelési feladatellátás keretében állami intézményfenntartásra kijelölt szerv (a továbbiakban: állami intézményfenntartó központ) által fenntartott iskolában, kollégiumban, pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus munkakörben, valamint nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után kifizetett személyi juttatás és járulék.

(5) Az átlagbér alapú támogatás a fenntartott nevelési-oktatási intézményben és pedagógiai szakszolgálati intézményben a személyi juttatások és azok járulékai, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú kiadások, valamint felújítási kiadások finanszírozására használható fel. Az átlagbér alapú támogatás megbízási jogviszonyban óraadóként foglalkoztatottak megbízási díjára az Nkt. 22. § (2) bekezdésében, szakiskolák, szakközépiskolák esetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) 30. § (5) bekezdésében meghatározott alkalmazotti arány mértékéig használható fel.

(6) Az átlagbér alapú támogatás és a működési támogatás tényleges gyermek-, tanulólétszám szerinti elszámolására a költségvetési évet követő év január 31-éig kormányrendeletben meghatározott módon kerül sor.

(7) Az átlagbér alapú támogatás és a működési támogatás összesített egyenlegének rendezésére a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor akként, hogy

a) az állam, illetve a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben és pedagógiai szakszolgálati intézményekben kimutatott éves összesített működési és felújítási kiadást, valamint a fenntartók működtetéssel és intézményfenntartással kapcsolatos kiadásait csökkenteni kell

aa) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 2. § c) és d) pontja szerinti állami és települési önkormányzati bevételekkel és

ab) az olyan költségvetési támogatás összegével, amelyhez a nemzetiségi önkormányzat és az egyházi jogi személy az állam, illetve a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménnyel, pedagógiai szakszolgálati intézménnyel azonos feltételek mellett hozzájuthat és

b) az a) pontban meghatározott számítás eredményének - az állam, illetve a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménybe vagy pedagógiai szakszolgálati intézménybe járó - egy gyermekre, tanulóra jutó összegéből a (6) bekezdés szerinti elszámolást is figyelembe véve le kell vonni a kifizetett átlagbér alapú támogatás és működési támogatás egy gyermekre, tanulóra jutó együttes összegét.

(8) A nemzetiségi önkormányzattal kötött köznevelési szerződés erre vonatkozó rendelkezése alapján az oktatásért felelős miniszter a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott kislétszámú iskola köznevelési feladatai ellátásának biztosítása érdekében az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó előirányzat terhére az (1)-(3) bekezdésben meghatározottakon túl további támogatást nyújthat a nemzetiségi önkormányzat részére.

35/B. § Az Országgyűlés az óvodai, általános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, nem állami felsőoktatási intézmény, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet és az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartó részére az általa biztosított gyermek-, tanulóétkeztetésre tekintettel a 2. melléklet II. pont 3. alpont b) alpontjában meghatározott támogatással azonos összegű és azonos feltételek mellett nyújtott támogatást állapít meg.

35/C. § (1) A Magyarország területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja szerint az oktatásért felelős miniszter engedélye alapján működő nevelési-oktatási intézmény Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója az ilyen intézmény által pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy után átlagbér alapú támogatásra jogosult, ha

a) a pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége megfelel az Nkt.-ban meghatározott képesítési előírásoknak,

b) a külföldi óvoda, a nemzetközi óvoda pedagógiai programja megfelel az Óvodai nevelés országos alapprogramjának, a külföldi iskola, a nemzetközi iskola pedagógiai programja tartalmi szempontból igazodik a Nemzeti alaptantervhez.

(2) Az (1) bekezdés alapján nyújtott átlagbér alapú támogatás megállapításánál a gyermek-, tanulólétszámba nem számíthatóak be azok a gyermekek, tanulók, akik után a fenntartó tandíjat szed.

(3) Külföldi állam vagy nemzetközi szervezet által elismert vagy akkreditált köznevelési intézmények esetében a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítők után az Országgyűlés nem biztosít támogatást.

35/D. § (1) A köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, nem állami felsőoktatási intézmény, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet és az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartó az általános iskola első évfolyamát 2013. szeptember 1-jén elkezdő és 2013. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján tankönyvtámogatásra jogosult. A támogatás összege 12 000 forint/fő/év.

(2) A bevett egyház az állami iskolában általa szervezett hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódóan tankönyvtámogatásra jogosult. A tankönyvtámogatást a bevett egyház a hit- és erkölcstan-oktatásban résztvevő tanulók után veheti igénybe, ha ahhoz olyan tankönyvet alkalmaz, amely a hivatalos tankönyvjegyzéken szerepel. A tankönyvtámogatás fajlagos összege

a) az 1. évfolyamon 980 forint/tanuló,

b) az 5. évfolyamon 1270 forint/tanuló,

c) a hat évfolyammal működő gimnáziumokban a 7. évfolyamon 1580 forint/tanuló.

(3) A bevett egyház az állami iskolában általa szervezett hit- és erkölcstanoktatásra tekintettel a 35/A. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl további átlagbér alapú támogatásra jogosult. Az ilyen támogatás szempontjából elismert számított pedagógus létszámot két tizedesjegyre kell megállapítani a hit- és erkölcstan oktatásban részt vevő tanulók 8 fős csoportja után heti 24 órával számolva. A tanulók számának meghatározása a 2013. október 1-jei statisztikai létszám alapján történik.

(4) A (3) bekezdés szerinti támogatás összege havonta 309 900 forint, ami a főiskolai végzettségű Pedagógus I. kategóriába sorolt pedagógus bruttó átlagbére és járuléka.

35/E. § (1) A 35/A-35/C. §-ban és a 35/D. § (1) bekezdésében meghatározott támogatások kizárólag olyan, a nevelési-oktatási intézményben ellátott, oktatott létszám után vehetők igénybe, amely nevelési-oktatási intézmény alapító okiratában az igényjogosultságot megalapozó tevékenység szerepel, és amely OM azonosítóval rendelkezik.

(2) A 35/A-35/C. §-ban és a 35/D. § (1) bekezdésében meghatározott támogatások az oktatási azonosító számmal rendelkező tanulók, valamint az óvodai nevelésben és korai fejlesztésben, gondozásban részesülő gyermekek után vehetők igénybe. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után akkor vehető igénybe a támogatás, ha az intézmény alapító okirata meghatározza az Nkt. 4. § 25. pontja szerinti fogyatékosság típusát is.

(3) A 35/A-35/C. §-ban és a 35/D. § (1) bekezdésében meghatározott támogatások az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók után tanévenként a tanuló szakképző iskolai képzőhelyen - közismereti, szakmai elméleti és szakmai gyakorlati képzésben - töltött kötelező óraszáma alapján számított létszám alapján igényelhetők a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. A szakmai gyakorlati képzésben tanulószerződés alapján részt vevő tanulók esetén csak a közismereti és a szakmai elméleti oktatás kötelező óraszámának arányában vehető figyelembe az érintett tanulók létszáma. A számított létszám meghatározásához alkalmazott arányok megállapítása során a tanévre figyelembe vett tanulói összes kötelező óraszámba be kell számítani az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamát is. Ha az előbbiek szerint számítható létszám nem egész szám, a fenntartónként összesített mutatószám meghatározásánál a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni.

(4) Ha a szakmai gyakorlati képzést együttműködési megállapodás alapján részben vagy egészben folytató szervezet nem szakképzési hozzájárulásra kötelezett, a szakképző iskola fenntartója a gyakorlati képzés együttműködési megállapodás alapján folyó időarányos részére az iskolai tanműhelyben folyó gyakorlati képzés finanszírozási feltételei szerint jogosult a 35/A-35/C. §-ban és a 35/D. § (1) bekezdésében meghatározott támogatásra.

(5) Nem igényelhető a 35/A-35/C. §-ban és a 35/D. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás az olyan tanuló után, aki

a) tandíjfizetésre kötelezett,

b) szülői vagy saját kérésre magántanuló vagy más sajátos munkarend szerint tanul,

c) a szakképzési törvény 29. §-a alapján az iskolai szakképzésben való ingyenes részvételre nem jogosult vagy

d) vendégtanulói jogviszonyban áll, kivéve az országos nemzetiségi önkormányzat által fenntartott kiegészítő nemzetiségi oktatás feladatait ellátó intézmény vendégtanulóját.

(6) A 35/A-35/C. §-ban és a 35/D. § (1) bekezdésében meghatározott támogatások igénybevétele és elszámolása a köznevelési statisztikai adatokra és az azt megalapozó tanügyi okmányokra vagy a támogatást megalapozó egyéb okmányokra, analitikus nyilvántartásokra épül. Az igénylésnél és annak elbírálása során figyelembe kell venni az Nkt., a szakképzési törvény, valamint ezek végrehajtási rendeleteiben foglalt előírásokat. Nem korlátozzák az igénybevételt az Nkt.-nak a maximális csoport- vagy osztálylétszám betartására vonatkozó követelményei.

(7) A fenntartó a 35/A. § (1) bekezdése szerinti támogatás teljes összegét annak folyósítását követő 15 napon belül az általa fenntartott nevelési-oktatási intézménynek átadja úgy, hogy az az általa fenntartott valamennyi nevelési-oktatási intézmény kiegyensúlyozott működését egyformán biztosítsa.”

6. § A Kvtv. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2013. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a vállalás időpontjában forintra átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 380 000,0 millió forintot.”

7. § A Kvtv.

a) 47. § (6) bekezdésében a „Nemzeti Fejlesztési Ügynökség” szövegrész helyébe a „Kormány európai uniós támogatások felhasználásáért felelős tagjának irányítása alatt álló, az európai uniós támogatások igénybevételében közreműködő központi hivatal” szöveg, a „fejlesztéspolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „Kormány európai uniós támogatások felhasználásáért felelős tagja” szöveg,

b) 77. § (2) bekezdés e) pontjában a „fejlesztéspolitikáért” szövegrész helyébe a „Kormány európai uniós támogatások felhasználásáért felelős tagja, a fejlesztéspolitikáért” szöveg,

c) 77. § (2) bekezdés g) pontjában a „miniszter és a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter, a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter és a Kormány európai uniós támogatások felhasználásáért felelős tagja” szöveg,

d) 2. melléklet I. pont 1. alpont a) alpont aa) alpontjában az „államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.)” szövegrész helyébe az „Ávr.” szöveg,

e) 3. melléklet 10. pont f) alpontjában a „fejlesztéspolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „Kormány európai uniós támogatások felhasználásáért felelős tagja” szöveg

lép.

8. § A Kvtv. a következő 81. §-sal egészül ki:

„81. § A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésekor az e törvény a Módtv. hatálybalépését megelőző napon hatályos 72. § (9)-(12) bekezdése alapján folyamatban lévő átvállalási eljárás a törvény erejénél fogva megszűnik, és az államháztartásért felelős miniszter a hitelező által - az állam általi átvállalásra felkínált adósságrészhez kapcsolódóan - megfizetett összeget a Módtv. hatálybalépését követő 15 napon belül visszautalja a hitelezőnek.”

9. § Hatályát veszti a Kvtv.

a) 35. § (1)-(2) bekezdése,

b) 72. § (9)-(12) bekezdése.

10. § A Kvtv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

11. § A Kvtv. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

12. § A Kvtv. 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

13. § A Kvtv. 8. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

14. § A Kvtv. az 5. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

15. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. §, az 5. §, a 8. § a) pontja, a 10. §, a 12. §, a 13. §, a 2. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet 2013. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2013. évi CXLIV. törvényhez

A Kvtv. 1. melléklet

1. IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alcím helyébe a következő rendelkezés lép:


(Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
„2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 170 228,1”

2. IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet „IX. fejezet összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
IX. fejezet összesen: 643 306,6

3. XI. Miniszterelnökség fejezet 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím helyébe a következő rendelkezés lép:


(Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
„7 Rendkívüli kormányzati intézkedések 106 000,0”

4. XI. Miniszterelnökség fejezet 8. Országvédelmi Alap cím helyébe a következő rendelkezés lép:


(Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
„8 Országvédelmi Alap 315 877,3”

5. XI. Miniszterelnökség fejezet „XI. fejezet összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XI. fejezet összesen: 447 368,0 209,8 25 280,9

6. XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 6. Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei cím helyébe a következő rendelkezés lép:


(Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
„6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 4 584,3
1 Működési költségvetés 1 376,2
1 Személyi juttatások 3 487,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 926,9
3 Dologi kiadások 1 556,8
2 Felhalmozási költségvetés 11,3
3 Egyéb felhalmozási kiadások 0,9

7. XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet „XII. fejezet összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XII. fejezet összesen: 375 796,8 181 960,6 193 836,2

8. XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím helyébe a következő rendelkezés lép:


(Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
„1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 20 562,2
1 Működési költségvetés 200,0
1 Személyi juttatások 14 318,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 541,4
3 Dologi kiadások 2 862,4
5 Egyéb működési célú kiadások 40,3
2 Felhalmozási költségvetés 200,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 200,0

9. XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet a következő 7. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium címmel egészül ki:


(Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
„7 Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 8,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1,7

10. XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet „XIII. fejezet összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XIII. fejezet összesen: 241 378,9 24 029,8 217 349,1

11. XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím helyébe a következő rendelkezés lép:


(Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
„7 Rendőrség 232 249,3
1 Működési költségvetés 4 509,6
1 Személyi juttatások 155 825,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 886,9
3 Dologi kiadások 39 177,1
5 Egyéb működési célú kiadások 811,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 366,0
2 Felújítások 587,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 105,0

12. XIV. Belügyminisztérium fejezet „XIV. fejezet összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XIV. fejezet összesen: 422 304,2 17 486,1 404 818,1

13. XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcíme a következő 3. UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok jogcím-csoporttal egészül ki:


(Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
„3 UD rendszerek működtetése és kapcsoló feladatok 3 900,0 3 900,0”

14. XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címe a következő 41. Vagyoni hozzájárulás a 2001. évi XX. tv. 2. § m) pont körében alcímmel egészül ki:


(Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
„41 Vagyon hozzájárulás a 2001. évi XX. tv. 2. § m) pont körében 100 000,0 100 000,0”

15. XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet „1-20. cím összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
1-20. cím összesen: 415 907,9 97 419,9 318 488,0

16. XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet „XVII. fejezet összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XVII. fejezet összesen: 678 255,1 172 419,9 318 488,0

17. XIX. Uniós fejlesztések fejezet 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcíme a következő 13. EU Önerő Alap jogcím-csoporttal egészül ki:


(Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
„13 EU Önerő Alap 20 000,0 20 000,0”

18. XIX. Uniós fejlesztések fejezet „XIX. fejezet összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XIX. fejezet összesen: 1 456 857,2 1 285 692,4 171 164,8

19. XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 2. Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer cím, 3. Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím helyébe a következő rendelkezés lép:


(Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
„3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 66 248,2
1 Működési költségvetés 23 673,1
1 Személyi juttatások 54 764,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 622,3
3 Dologi kiadások 19 172,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 021,3
5 Egyéb működési célú kiadások 340,4

20. XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím helyébe a következő rendelkezés lép:


(Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
„5 Egyetemek, főiskolák 123 978,8
1 Működési költségvetés 250 171,9
1 Személyi juttatások 168 485,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 849,4
3 Dologi kiadások 119 358,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28 423,4
5 Egyéb működési célú kiadások 3 198,7
2 Felhalmozási költségvetés 33 139,6
1 Beruházások 31 425,6
2 Felújítások 8 323,1
3 Egyéb felhalmozási kiadások 226,1

21. XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18. Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei cím helyébe a következő rendelkezés lép:


(Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
„18 Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei 430 433,2
1 Működési költségvetés 34 991,4
1 Személyi juttatások 322 257,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 86 920,6
3 Dologi kiadások 56 240,0
5 Egyéb működési célú kiadások 6,5

22. XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoportja helyébe a következő rendelkezés lép:


(Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
„3 Közigazgatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 138 017,8 138 017,8”

23. XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Felsőoktatási feladatok támogatása alcíme a következő 4. Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap jogcím-csoporttal egészül ki:


(Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
„4 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 11 000,0 11 000,0”

24. XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Közoktatási feladatok támogatása alcím a következő 11. Kislétszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása jogcím-csoporttal egészül ki:


(Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
„11 Kislétszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása 100,0 100,0”

25. XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális célú humánszolgáltatások alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcím-csoportja helyébe a következő rendelkezés lép:


(Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
„1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 65 012,1 65 012,1”

26. XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet „1-20. cím összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
1-20. cím összesen: 1 869 256,4 775 101,0 1 094 155,4

27. XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet „XX. fejezet összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XX. fejezet összesen: 2 700 363,9 775 101,0 1 094 155,4

28. XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 6. MTA Jóléti intézmények cím helyébe a következő rendelkezés lép:


(Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
„6 MTA Jóléti intézmények 203,1
1 Működési költségvetés 301,7
1 Személyi juttatások 221,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64,2
3 Dologi kiadások 217,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 1,0

29. XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet „XXXIII. fejezet összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XXIII. fejezet összesen: 59 111,2 15 982,0 43 129,2

30. XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 4. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcím-csoportja a következő 3. Az MVM Zrt. tőkeemelése jogcímmel egészül ki:


(Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
„3 Az MVM Zrt. tőkeemelése 71 000,0”

31. XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet „XLIII. fejezet összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XLIII. fejezet összesen: 226 390,0 102 194,4

32. utolsó három sora helyébe a következő rendelkezés lép:

KIADÁSI FŐÖSSZEG: 16 376 150,9
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 15 325 316,1
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -1 050 834,8

2. melléklet a 2013. évi CXLIV. törvényhez

1. A Kvtv. 2. melléklet II. pont 1. alpontjának első három sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ELŐIRÁNYZAT: 108 085,5 millió forint
ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:
2 832 000 forint/számított létszám/év
ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT PÓTLÓLAGOS ÖSSZEGE
A 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE:


263 100 forint/számított létszám/3 hónap
ÓVODAPEDAGÓGUSOK NEVELŐ MUNKÁJÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:

1 632 000 forint/számított létszám/év”

2. A Kvtv. 2. melléklet II. pont 1. alpont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) A számított óvodapedagógus, és az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők létszámának meghatározása

Az óvodapedagógus létszám meghatározása a következő képlettel történik:

2012/2013. nevelési évre:

Psz1 = (L1/Cs) * Feh1 + Vk1

2013/2014. nevelési évre:

Psz2 = (L2/Cs) * Feh2 + Vk2 + Op

ahol:

Psz1; Psz2= 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évre számított óvodapedagógusok létszáma, egész számra kerekítve,

L1; L2= 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évben szervezett csoport(ok)ban az a) alpont szerinti összes gyermeklétszám,

Cs = az egységes óvodai-bölcsődei, az óvodai nevelési évekre a Kiegészítő szabályok 3. pontja szerint meghatározott csoport átlaglétszám,

Feh1; Feh2 = foglalkozási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz

- 2012/2013. nevelési évben a Közokt. tv.-ben, illetve 2013/2014. nevelési évben a Köznev. tv.-ben az átlagos csoportlétszámra meghatározott heti óvodai (egységes óvodai-bölcsődei gondozási), nevelési foglalkoztatási időkeret (órában), és

- 2012/2013. nevelési évben a Közokt. tv.-ben, illetve 2013/2014. nevelési évben a Köznev. tv.-ben meghatározott pedagógus heti kötelező óraszám, illetve kötött munkaidő

hányadosa (az egységes óvoda-bölcsőde esetében is az óvoda-pedagógusok kötelező heti óraszáma, illetve kötött munkaideje alapozza meg a számítást), korrigálva az intézménytípus-együtthatóval,

Vk1; Vk2 = vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám a 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évben (két tizedesre kerekítve),

Op = a Köznev. tv. 61. § (3) bekezdése alapján az 500 fő ellátottat elérő, vagy azt meghaladó intézményeknél kötelezően alkalmazandó óvodapszichológusok létszáma.

A támogatás igénylése szempontjából az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a 2012/2013. nevelési évben a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része, a 2013/2014. nevelési évben a Köznev. tv. 2. melléklete és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 179. § (1) bekezdés b) pontja szerint elismerhető - a Kjt. alapján foglalkoztatott - létszám, de legfeljebb

- 2013. év első 8 hónapjában a ténylegesen foglalkoztatott segítők átlagos száma,

- 2013. év utolsó 4 hónapjában az erre az időszakra becsült segítők átlagos száma,

egy tizedesre kerekítve.

Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a havonta figyelembe vehető, ténylegesen foglalkoztatott segítők átlagos létszáma alapján történik.

A 2013/2014. nevelési évre a gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő vagy gyógypedagógiai asszisztens, a szabadidő-szervező és a pszichopedagógus a segítők létszámában nem vehető figyelembe.”

3. melléklet a 2013. évi CXLIV. törvényhez

A Kvtv. 5. melléklet 2. pontja szerinti táblázat a következő 15a-15c sorokkal egészül ki:

„15a XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben
15b Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás (20. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport)
15c Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása (20. cím, 19. alcím, 1. jogcím-csoport)”

4. melléklet a 2013. évi CXLIV. törvényhez

A Kvtv. 8. melléklet III. pont 9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. A gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó támogatás igénybevételére a következő sajátos szabályok vonatkoznak:

a) ha a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek bölcsődei vagy családi napközi ellátásban vagy gyermek, fiatal felnőtt köznevelési szolgáltatásban részesül, a bölcsődei vagy családi napközi ellátást vagy a köznevelési szolgáltatást biztosító intézmény országos nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy vagy nem állami felsőoktatási intézmény fenntartója a feladathoz kapcsolódóan a 35. §, 35/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti támogatás, egyéb fenntartója a 35/A. § (1) bekezdése szerinti támogatásra jogosult,

b) az otthont nyújtó ellátásban, utógondozói ellátásban részesülők gondozási napok szerinti nyilvántartását - elhelyezés-típusonként, ellátási szükségletekre bontva - jogszabályban meghatározott szerv vezeti az ellátást nyújtó intézmények adatszolgáltatása alapján,

c) ha a bentlakásos intézmény köznevelési feladatot is ellát, a fenntartó az intézményen belül oktatott tanulók létszáma alapján az ellátott feladathoz kapcsolódóan az országos nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy vagy nem állami felsőoktatási intézmény fenntartója a 35/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti támogatás, egyéb fenntartója a 35/A. § (1) bekezdése szerinti támogatásra jogosult.”

5. melléklet a 2013. évi CXLIV. törvényhez

10. melléklet a 2012. évi CCIV. törvényhez

A nem állami köznevelési tevékenységek támogatása

I. A PEDAGÓGUS MUNKAKÖRBEN, ILLETVE A NEVELŐ-, OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK UTÁN JÁRÓ ÁTLAGBÉR ALAPÚ TÁMOGATÁS A 2013/2014. TANÉVBEN 2013. OKTÓBER-DECEMBER HÓNAPOKRA

1. Az átlagbér alapú támogatást

a) óvodában a pedagógus-munkakörben és a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után a 2. melléklet II. pont 1. alpontja szerint kell megállapítani,

b) iskolában, kollégiumban, pedagógiai szakszolgálati intézményben

ba) pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után az állami intézményfenntartó központ pedagógus-munkakörben foglalkoztatottjainak és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolával, középiskolával, szakiskolával, alapfokú művészeti iskolával, kollégiummal 2013. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók tervezett létszáma, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek, tanulók átlaglétszáma alapján két tizedre kerekített finanszírozott pedagóguslétszám szerint,

bb) a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után kormányrendeletben meghatározott elismerhető létszám alapján

kell megállapítani a 2-4. alpontban foglaltak alkalmazásával.

Az egy főre jutó átlagbérnek az iskolánként, kollégiumonként, pedagógiai szakszolgálati intézményenként történő megállapításához az Nkt. 97. § (20a) bekezdésére is figyelemmel számított, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézményekben intézménytípusonként pedagógus munkakörben, valamint nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak éves személyi juttatását járulékaival együtt el kell osztani az annak megfelelő létszámmal.

2. A pedagógusok, valamint a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítők átlagbére és közterhei elismert összegének meghatározása

a) A pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege

aa) általános iskolára 1 001 100 forint/számított létszám,

ab) gimnáziumra 1 032 100 forint/számított létszám,

ac) szakiskolára, nem szakképzési évfolyamon 1 032 100 forint/számított létszám,

ad) szakiskolára, kizárólag szakképzési évfolyamon 1 032 100 forint/számított létszám,

ae) speciális szakiskolára (készségfejlesztő speciális szakiskolára) 1 032 100 forint/számított létszám,

af) szakközépiskolára, nem szakképzési évfolyamon 1 032 100 forint/számított létszám,

ag) szakközépiskolára kizárólag szakképzési évfolyamon 1 032 100 forint/számított létszám,

ah) alapfokú művészeti iskolára zeneművészeti ágon 975 200 forint/számított létszám,

ai) alapfokú művészeti iskolára nem zeneművészeti ágon 975 200 forint/számított létszám,

aj) művészeti szakközépiskolára 1 032 100 forint/számított létszám,

ak) kollégiumra 1 013 500 forint/számított létszám,

al) pedagógiai szakszolgálati intézményre 965 500 forint/számított létszám

am) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményre 1 032 100 forint/számított létszám.

b) A nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 547 700 forint/számított létszám

3. A finanszírozott pedagóguslétszám megállapításához szükséges - az óvoda kivételével - a nevelési-oktatási intézménybe járó, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek, tanulók létszámának meghatározása

A gyermek-, tanulólétszám meghatározásánál a nappali oktatás munkarendje szerint oktatott tanulót egy tanulóként, az esti oktatás munkarendje szerint tanulók számát kettővel, a levelező oktatás munkarendje szerint tanulók számát öttel elosztva, a kollégiumban ellátott - nappali oktatás munkarendje szerint oktatott - tanulót egy tanulóként kell figyelembe venni.

Az alapfokú művészetoktatás kivételével a nappali oktatás munkarendje szerint oktatott enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell számításba venni, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik.

A gyermek és tanuló létszám meghatározása feladatellátási helyenként két tizedesre történik.

4. A finanszírozott pedagógus létszám meghatározásához szükséges, az állami intézményfenntartó központ pedagógus-munkakörben foglalkoztatottjainak és az általa fenntartott iskolával, kollégiummal 2012. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulóinak és a pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek, tanulók létszámának aránya köznevelési intézménytípusonként:

a) általános iskolában 11,8 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

b) gimnáziumban - beleértve a hat és nyolc évfolyammal működő gimnáziumokat is - 12,5 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

c) szakiskolákban, nem szakképzési évfolyamon 11,3 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

d) szakiskolában, kizárólag szakképzési évfolyamon 15,9 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

e) speciális szakiskolákban 6 fő tanulónként 1 fő pedagógus, készségfejlesztő speciális szakiskolákban 4 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

f) szakközépiskolában, nem szakképzési évfolyamon 11,1 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

g) szakközépiskolában, kizárólag szakképzési évfolyamon 14,7 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

h) alapfokú művészeti iskolában zeneművészeti ágon 19,9 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

i) alapfokú művészeti iskolában nem zeneművészeti ágon 78,8 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

j) művészeti szakközépiskolában 6 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

k) kollégiumban 18,5 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

l) pedagógiai szakszolgálati intézményeknél

la) logopédiai ellátás esetén 50 fő gyermek-tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus, további 50 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus,

lb) nevelési tanácsadás esetén 87 fő gyermek-tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus, további 87 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus,

lc) gyógytestnevelés esetén 50 fő gyermek-tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus, további 50 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus,

ld) szakértői bizottság esetén 180 fő gyermek-tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus, további 180 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus,

le) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, és a fejlesztő nevelés együtt:

A B
1 Gyermek-tanulólétszámig Pedagóguslétszám főben
2 1 1
3 2-10 2
4 11-20 4
5 21-50 5
6 51-100 6
7 100 felett 10

lf) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, konduktív pedagógiai ellátás, iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása együtt:

A B
1 Gyermek-tanulólétszámig Pedagóguslétszám főben
2 0-100 2
3 101-500 5
4 501-1000 7
5 1001-2000 9
6 2000 felett 12

m) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben 6 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

n) fejlesztő nevelést, oktatást végző gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai intézményben 3 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

o) a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásban 21 fő tanulónként 1 fő pedagógus

után igényelhető az átlagbér alapú támogatás a 2013/2014. tanévre.

Ha az a), b), f), g) és k) alpont szerinti köznevelési intézmény ellát nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladat tekintetében 8 fő tanulóként 1 fő pedagógust kell figyelembe venni.

A pedagógus létszám meghatározása fenntartónként két tizedesre történik.

II. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT, AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY ÁLTAL FENNTARTOTT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA A 2013/2014. TANÉVBEN 2013. OKTÓBER-DECEMBER HÓNAPOKRA

FAJLAGOS ÖSSZEG: 40 000 forint/gyermek, tanuló

A gyermek-, tanulólétszám meghatározásánál a nappali oktatás munkarendje szerint oktatott tanulót egy tanulóként, az esti oktatás munkarendje szerint tanulók számát kettővel, a levelező oktatás munkarendje szerint tanulók számát öttel, az alapfokú művészetoktatásban részesülő tanulót öttel elosztva, a kollégiumban ellátott - a nappali oktatás munkarendje szerint oktatott - tanulót egy tanulóként kell figyelembe venni.

A működési támogatást a 2013. október 1-jei gyermek-, tanulólétszám alapján kell kiszámítani.

III. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT, AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY ÁLTAL FENNTARTOTT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA A 2013/2014. TANÉVBEN 2013. OKTÓBER-DECEMBER HÓNAPOKRA

FAJLAGOS ÖSSZEG: 8100 forint/gyermek, tanuló

A központi költségvetés az új finanszírozási rendszerre való átállás érdekében a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház jogszabályban meghatározott köznevelési tevékenységére tekintettel a 2013/2014. tanévben 2013. október-december hónapokra a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház részére elszámolási kötelezettség nélküli egyszeri kiegészítő támogatást biztosít.

Az egyszeri kiegészítő támogatást a 2013. október 1-jei gyermek-, tanulólétszám alapján kell megállapítani.

A gyermek-, tanulólétszám meghatározásánál a nappali oktatás munkarendje szerint oktatott tanulót egy tanulóként, az esti oktatás munkarendje szerint tanulók számát kettővel, a levelező oktatás munkarendje szerint tanulók számát öttel, az alapfokú művészetoktatásban részesülő tanulót öttel elosztva, a kollégiumban ellátott - a nappali oktatás munkarendje szerint oktatott - tanulót egy tanulóként kell figyelembe venni.”


  Vissza az oldal tetejére