Időállapot: közlönyállapot (2013.IX.27.)

2013. évi CXLV. törvény

a villamos energiával, valamint a földgázellátással összefüggésben egyes törvények módosításáról * 

1. A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosítása

1. § (1) A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fbktv.) 8. §-a a következő (8a) és (8b) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) Az a lakossági fogyasztót ellátó, egyetemes szolgáltatónak nem minősülő földgázkereskedő, amely az általa ellátott lakossági fogyasztó számára

a) a földgáz-kereskedelmi szolgáltatást a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló miniszteri rendelet szerinti árszabásokhoz kötötten, az adott felhasználási helyre vonatkozó díjelemekkel azonos, de legalább egy díjelem tekintetében alacsonyabb árakon nyújtja, és

b) az egyetemes szolgáltatás keretében ellátott lakossági fogyasztó által igénybe vehető, a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja,

visszaigényelheti a 8. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tagi hozzájárulásnak azt a részét, amelyet az a)-b) pont szerint ellátott lakossági fogyasztó részére történő földgáz értékesítés után a Szövetség részére megfizetett.

(8b) A (8a) bekezdés a) pontja szerinti alacsonyabb ár díjkedvezmény nyújtásával is biztosítható.”

(2) Az Fbktv. 8. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A (8) és (8a) bekezdés szerinti visszaigénylésre az egyetemes szolgáltató, valamint a földgázkereskedő a tagi hozzájárulás befizetésétől számított 90 napon belül jogosult. A Szövetség a visszautalást az igénylésnek és az értékesítés könyvelésen alapuló igazolásának a Szövetséghez történő beérkezésétől számított 15 napon belül teljesíti.”

2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

2. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.) 13. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki, és az (1c) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) Az (1) bekezdés szerinti kötelező átvétel alá eső villamos energia átvétele alól mentesül

a) az egyetemes szolgáltató,

b) az egyetemes szolgáltatónak nem minősülő villamosenergia-kereskedő azon villamosenergia-mennyiség tekintetében, amelyet olyan egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználónak értékesít, amely számára

ba) a villamosenergia-kereskedelmi szolgáltatást a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti árszabásokhoz kötötten, az adott felhasználási helyre vonatkozó egyetemes szolgáltatási díjtételeket meg nem haladó, de legalább egy díjtétel esetében alacsonyabb árakon nyújtja, és

bb) az egyetemes szolgáltatás keretében ellátott felhasználó által igénybe vehető, a villamos energiáról szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja.

(1b) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti mentesség igénybevételének feltétele, hogy a villamosenergia-kereskedő az átviteli rendszerirányító részére a mentesség feltételeinek tárgyhónapra vonatkozó fennállásáról legkésőbb a tárgyhónapot megelőző hónap 8. munkanapjáig nyilatkozott. A nyilatkozatban foglaltak teljesülését a Hivatal utólag ellenőrzi, és amennyiben megállapítja, hogy az abban foglaltak nem teljesültek, a villamosenergia-kereskedőt bírsággal sújtja.

(1c) Az (1a) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti alacsonyabb ár díjkedvezmény nyújtásával is biztosítható.”

(2) A VET. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) Minden mérlegkörfelelős köteles

a) az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia szétosztásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelően a mérlegkörébe tartozó felhasználók részére értékesített villamos energia arányában átvenni az átvételi kötelezettség alá eső és az átviteli rendszerirányító által menetrend alapján átadott villamos energiát,

b) megfizetni az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia ellenértékét az (5) bekezdés c) pontja, valamint az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia szétosztásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott részletes szabályok szerint, és

c) az a) és b) pontban foglaltakra vonatkozóan szerződést kötni az átviteli rendszerirányítóval.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti értékesített villamos energia arányába nem számít bele az a villamosenergia-mennyiség, és az (1) bekezdés b) pontja szerinti villamos energia ellenérték meghatározásakor nem kell figyelembe venni azt a villamosenergia-mennyiséget, amelyet

a) egyetemes szolgáltató értékesített, és

b) villamosenergia-kereskedő olyan egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére értékesített, aki számára

ba) a villamosenergia-kereskedelmi szolgáltatást a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti árszabásokhoz kötötten, az adott felhasználási helyre vonatkozó egyetemes szolgáltatási díjtételeket meg nem haladó, de legalább egy díjtétel esetében alacsonyabb árakon nyújtja, és

bb) az egyetemes szolgáltatás keretében ellátott felhasználó által igénybe vehető, a villamos energiáról szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja.

(3) A (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti alacsonyabb ár díjkedvezmény nyújtásával is biztosítható.

(4) A (2) bekezdés b) pontja akkor alkalmazható, ha a villamosenergia-kereskedő az átviteli rendszerirányító részére a mentesség feltételeinek fennállásáról az (1) bekezdés szerinti miniszteri rendeletben előírt határidőig nyilatkozott. A villamosenergia-kereskedő ezzel egyidejűleg a mérlegkörfelelőst is tájékoztatja a mentesség fennállásáról. A nyilatkozatban foglaltak teljesülését a Hivatal utólag ellenőrzi, és amennyiben megállapítja, hogy az abban foglaltak nem teljesültek, a villamosenergia-kereskedőt bírsággal sújtja.

(5) Az átviteli rendszerirányító a 9. §-ban meghatározottak végrehajtása érdekében jogosult és köteles

a) az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia elszámolására létrehozott, a kereskedelmi szabályzatban meghatározott mérlegkör működtetésére, kiegyenlítésére,

b) az átvételi kötelezettség alá eső összes villamosenergia-mennyiségből jogszabályi előírásoknak megfelelően az (1)-(4) bekezdésben előírtak szerint, menetrend alapján kötelezően átveendő villamos energia mennyiségét meghatározni és szétosztani, a fennmaradó mennyiséget pedig azon a szervezett villamosenergia-piacon értékesíteni, amelyben részesedéssel rendelkezik, és

c) a menetrend alapján kötelezően átveendő villamos energia ellenértékét az (1) bekezdés szerinti miniszteri rendeletben meghatározott részletes szabályok szerint elszámolni, figyelemmel a (2)-(4) bekezdésben foglaltakra.

(6) Ha az (1) bekezdés szerinti miniszteri rendelet nem rendelkezik a mérlegkörfelelősök által kötelezően átveendő villamos energia mennyiségéről, a teljes villamosenergia-mennyiséget a szervezett villamosenergia-piacon kell értékesíteni.

(7) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti szervezett villamosenergia-piacot működtető engedélyes közszolgáltatási kötelezettség keretében köteles az (5) bekezdés b) pontjának megfelelően meghatározott villamosenergia-mennyiség értékesítése céljából kereskedésben történő részvételre az átviteli rendszerirányítóval szerződést kötni.

(8) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes (5) bekezdés szerinti tevékenysége nem irányulhat haszonszerzésre.

(9) A háztartási méretű kiserőművek üzemeltetői által termelt villamos energiát az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő külön jogszabály szerint köteles átvenni.”

3. § A VET. a következő XIII/A. Fejezettel egészül ki:

XIII/A. Fejezet

A NAGYKERESKEDELMI ENERGIAPIACOK INTEGRITÁSÁVAL ÉS ÁTLÁTHATÓSÁGÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK

Általános szabályok

114/A. § (1) E fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni minden olyan, az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nagykereskedelmi energiatermékkel összefüggő, az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott cselekményre, amely

a) Magyarország területén valósul meg, vagy

b) külföldön valósul meg, de hatása Magyarország területén érvényesülhet.

(2) Az e fejezetben használt fogalmakat a 3. §, az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kiadott általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusok, európai uniós jogi rendelkezések és az Ügynökség által kiadott kötelező erejű rendelkezések szerint kell értelmezni.

(3) Az e fejezet alapján lefolytatott eljárások nem érintik az e törvény szerinti engedély megszegésével, illetve az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenység engedély nélküli végzésével kapcsolatos egyéb eljárásokat.

114/B. § (1) A Hivatal a 114/E. § szerinti ellenőrzési eljárás és a 114/F-114/H. § szerinti nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás keretében ellenőrzi az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3-5. és 15. cikke szerinti kötelezettség teljesítését.

(2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti eljárás során jogosult bármilyen adathordozóról fizikai tükörmásolatot készíteni és a tükörmásolat felhasználásával az adathordozón tárolt adatokat átvizsgálni.

(3) A Hivatal - a 114/A. § (1) bekezdésében meghatározott cselekmény ellenőrzési vagy nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás során történő vizsgálata, valamint a 114/A. § (1) bekezdésében meghatározott cselekménnyel összefüggő vagy ezt megalapozó cselekmények vizsgálata céljából - jogosult a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerinti védett adat megismerésére és a cselekménnyel szorosan összefüggő személyes adat kezelésére.

(4) A Hivatal a személyes adatot az (5) bekezdésben meghatározott időtartam elteltéig, az eljárás megindítása esetén az eljárás jogerős lezárásától számított 5 évig kezeli.

(5) A Hivatal e fejezetben szabályozott eljárása a tilalom megszegésétől, illetve a kötelezettség elmulasztásától számított 5 éven belül indítható meg.

114/C. § (1) Ha az e fejezetben szabályozott eljárás során a Hivatal azt állapítja meg, hogy az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kötelezett az előírásoknak nem vagy nem megfelelően tesz eleget,

a) a jogkövetkezményre való utalás mellett felszólítja az előírások betartására, illetve

b) a Vhr.-ben meghatározott mértékű bírságot szab ki.

(2) Bírság kiszabása esetén a 98. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

A bennfentes információkra vonatkozó közzétételi kötelezettség

114/D. § (1) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a bennfentes információ közzétételére szolgáló honlap (a továbbiakban: közzétételi honlap) működtetése érdekében szabályzatot készít. A szabályzatot a Hivatal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szabályzat legalább

a) a kidolgozásának, egyeztetésének, módosításának rendjét;

b) a közzétételi honlap igénybevételéhez szükséges regisztráció rendjét;

c) az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdése alapján a Hivatalnál történő nyilvántartásba vételre kötelezett piaci szereplő által a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes részére fizetendő, a közzétételi honlap fejlesztésével és működtetésével kapcsolatban felmerült költségeknek megfelelő mértékű hozzájárulás legmagasabb összegét és megfizetésének módját;

d) a közzétételi honlap működtetése során alkalmazandó, adatkezelésre, adatbiztonságra vonatkozó rendelkezéseket;

e) a közzétételi honlappal kapcsolatos műszaki, funkcionális követelményeket

tartalmazza.

Az ellenőrzési eljárás

114/E. § (1) A Hivatal ellenőrzi az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (4) bekezdés b) pontja szerinti jelentéstételi és 15. cikke szerinti értesítési kötelezettség teljesítését.

(2) Ha a Hivatal az ellenőrzési eljárás hatálya alá tartozó előírás megsértését a 114/F-114/H. § szerinti nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárása során észleli, az eljárás lefolytatására és az alkalmazható intézkedésekre az ellenőrzési eljárás szabályai irányadóak.

(3) Ha a piaci szereplő az ellenőrzési eljárás hatálya alá tartozó kötelezettségét a bírság kiszabása ellenére továbbra sem teljesíti, a bírság ismételten kiszabható. Bírság ismételt kiszabása esetén a 114/C. § (2) bekezdése alkalmazandó.

A nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás

114/F. § (1) A Hivatal nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálja az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

a) 3. cikke szerinti bennfentes kereskedelemre vonatkozó tilalom,

b) 4. cikke szerinti bennfentes információ közzétételére vonatkozó kötelezettség és

c) 5. cikke szerinti, a piaci manipulációra és a piaci manipuláció megkísérlésére vonatkozó tilalom

megsértését.

(2) A Hivatal a 114/A. § (1) bekezdése szerinti cselekmények vizsgálata céljából jogosult az (1) bekezdés szerinti nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárása során az ügyfélre vonatkozó,

a) a számlaforgalommal, a terhelendő és a jóváírandó számla számával, tulajdonosával, a terhelés, a jóváírás jogcímével és az átutalás pénzforgalmi azonosító kódjával,

b) az elektronikus hírközlésről szóló törvényben meghatározott előfizetői állomás számával vagy egyéb azonosítójával, a hívó és a hívott előfizetői számokkal, valamint a hívás és egyéb szolgáltatás dátumával és kezdő időpontjával

kapcsolatos adatok megismerésére és kezelésére.

(3) A Hivatal feladatának ellátása érdekében jogosult a (2) bekezdés alapján felmerült, a nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás szempontjából valószínűsíthetően további bizonyítékokkal rendelkező természetes személy beazonosításához szükséges családi- és utónév, születési név és lakcím megismerésére és kezelésére.

(4) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott adat igénylésekor a Hivatal köteles valószínűsíteni, hogy a tényállás maradéktalan tisztázása érdekében az adat megismerése szükséges.

(5) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adat megismeréséhez az ügyész előzetes jóváhagyása szükséges. A jóváhagyást az ügyész abban az esetben tagadja meg, ha a Hivatal a (4) bekezdésben foglaltakat nem valószínűsíti vagy az adatkezelés egyéb törvényi feltételei nem állnak fenn.

(6) A Hivatalnak az elektronikusan vezetett ingatlan-nyilvántartás adatbázisából történő, a nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás lefolytatásához szükséges lekérdezése tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 70. § (1) bekezdése nem alkalmazható.

114/G. § Ha a Hivatal a 114/F. § (1) bekezdése szerinti rendelkezések megsértését ellenőrzési eljárás során észleli, az eljárás lefolytatására és az alkalmazható intézkedésekre a nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás szabályai irányadóak.

114/H. § Ha az ellenőrzési eljárás keretében megállapított tényállás alapján a 114/F. § (1) bekezdése szerinti rendelkezések megsértése is megvalósult, a Hivatal valamennyi jogsértésre egységes intézkedést is alkalmazhat.”

4. § A VET. 114/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„114/D. § (1) Az a piaci szereplő, amelyet az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdése alapján a Hivatal vesz nyilvántartásba, az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettségének a bennfentes információ - szervezett villamosenergia-piaci engedélyes által működtetett - honlapra (a továbbiakban: közzétételi honlap) történő feltöltésével tesz eleget.

(2) Az (1) bekezdés szerinti piaci szereplő a közzétételi kötelezettségét az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (4)-(7) bekezdésére is figyelemmel teljesíti.

(3) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a Hivatal részére a közzétételi honlaphoz folyamatos hozzáférést biztosít.

(4) Az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (3) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése tekintetében az (1)-(2) bekezdés alkalmazandó.

(5) A Hivatal az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettségének a bennfentes információ közzétételi honlapra történő feltöltésével tesz eleget.

(6) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a közzétett bennfentes információ tartalmáért nem felel.

(7) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a közzétett bennfentes információ módosítására nem jogosult.

(8) A bennfentes információ közzétételének részletszabályait miniszteri rendelet határozza meg.

(9) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a közzétételi honlap működtetése érdekében szabályzatot készít. A szabályzatot a Hivatal hagyja jóvá.

(10) A (9) bekezdés szerinti szabályzat legalább

a) a kidolgozásának, egyeztetésének, módosításának rendjét;

b) a közzétételi honlap igénybevételéhez szükséges regisztráció rendjét;

c) az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdése alapján a Hivatalnál történő nyilvántartásba vételre kötelezett piaci szereplő által a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes részére fizetendő, a közzétételi honlap fejlesztésével és működtetésével kapcsolatban felmerült költségeknek megfelelő mértékű hozzájárulás legmagasabb összegét és megfizetésének módját;

d) a közzétételi honlap működtetése során alkalmazandó, adatkezelésre, adatbiztonságra vonatkozó rendelkezéseket;

e) a közzétételi honlappal kapcsolatos műszaki, funkcionális követelményeket

tartalmazza.”

5. § (1) A VET. 114/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal ellenőrzi az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

a) 3. cikk (4) bekezdés b) pontja szerinti jelentéstételi,

b) 9. cikk (1)-(2) és (4)-(5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi, és

c) 15. cikke szerinti értesítési kötelezettség

teljesítését.”

(2) A VET. 114/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal ellenőrzi az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

a) 3. cikk (4) bekezdés b) pontja szerinti jelentéstételi,

b) 8. cikk (1)-(4) bekezdése szerinti, nagykereskedelmi energiapiacokon megvalósuló ügyletekre vonatkozó jelentéstételi kötelezettség,

c) 8. cikk (5) bekezdése szerinti információ-szolgáltatási kötelezettség,

d) 9. cikk (1)-(2) és (4)-(5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel, és

e) 15. cikke szerinti értesítési kötelezettség

teljesítését.”

(3) A VET. 114/E. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A piaci szereplő vagy a nevében eljáró, az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (4) bekezdés b)-f) pontja szerinti személy vagy hatóság az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (1) bekezdésében foglalt, a nagykereskedelmi energiapiacokon megvalósuló ügyletekkel kapcsolatos információkat a Hivatal részére is megküldi.”

6. § A VET. 155. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Hivatal köztisztviselői kötelesek megőrizni a feladatkörük ellátása során tudomásukra jutott, a Ket. szerinti védett adatot. Ez a kötelezettség a köztisztviselői jogviszony megszűnését követően is fennmarad.”

7. § A VET. 159. § (3) bekezdése a következő 8. ponttal egészül ki:

(A Hivatal a hatékony verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai körében:)

„8. ellátja a villamosenergia-piacot érintően az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, a nemzeti szabályozó hatóságra vonatkozó feladatokat, illetve ezzel összefüggésben ellenőrzési-, nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárást végez.”

8. § (1) A VET. 162/A. §-át megelőző „Együttműködés a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Együttműködés a Magyar Nemzeti Bankkal”

(2) A VET. 162/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal és a - pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró - Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet)

a) a szervezett villamosenergia-piac prudens működése, az ott megkötött, lebonyolított és elszámolt ügyletek hatékony hatósági felügyelete, valamint az információáramlás és az egységes jogalkalmazás biztosítása érdekében, továbbá

b) az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben a nemzeti szabályozó hatóság és a hatáskörrel rendelkező pénzügyi hatóság közötti együttműködés területeként meghatározott kérdésekben

együttműködik. A Hivatal és a Felügyelet az együttműködésük részletes szabályait megállapodásban rögzítik és azt közzéteszik.”

9. § A VET. a következő 165/B. §-sal egészül ki:

„165/B. § (1) A Hivatal az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (2) bekezdésében és 16. cikkében meghatározott együttműködés keretében jogosult együttműködési megállapodást kötni az Ügynökséggel és más tagállam nemzeti szabályozó hatóságával.

(2) A Hivatal az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti feladatainak végrehajtása érdekében az Ügynökség, illetve más tagállam nemzeti szabályozó hatósága felé adatot továbbíthat, valamint az Ügynökségtől és más tagállam nemzeti szabályozó hatóságától adat továbbítását kérheti. A Hivatal a részére továbbított adatokat az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti feladatainak teljesítése érdekében jogosult kezelni.”

10. § A VET. 168. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A Hivatal eljárása során az ügyintézés határideje)

g) a XIII/A. Fejezetben szabályozott eljárások esetében tizenkét hónap, amely egy alkalommal három hónappal meghosszabbítható,”

11. § (1) A VET. 170. § (1) bekezdése a következő 48. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„48. a villamosenergia-kereskedő által az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvétele és megfizetése alóli mentesség céljából az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére biztosítandó szolgáltatásokat”

(rendeletben állapítsa meg.)

(2) A VET. 170. § (2) bekezdése a következő 20-22. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)

„20. az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikkében meghatározott nemzeti nyilvántartás létrehozásával és működtetésével kapcsolatos részletes szabályokat,

21. az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bennfentes információk közzétételével kapcsolatos részletszabályokat,

22. az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (5) bekezdése szerinti a Hivatal részére teljesítendő adatszolgáltatás formai követelményeit”

(rendeletben állapítsa meg.)

12. § A VET. a következő 171/A. §-sal egészül ki:

„171/A. § Egyetemes szolgáltatónak nem minősülő villamosenergia-kereskedő esetében a villamos energiával, valamint a földgázellátással összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXLV. törvénnyel megállapított 13. § (1) bekezdés szerinti kötelező átvétel alá eső villamos energia átvétele alóli mentességet az átviteli rendszerirányító első alkalommal az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról szóló miniszteri rendelet szerinti 2013. november hónapra vonatkozó szétosztás során veszi figyelembe.”

13. § (1) A VET. 178/L. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti engedélyesek - a Vhr.-ben meghatározott, kiszervezési tilalom alá nem eső tevékenységekre irányuló szerződéseik kivételével - kötelesek a Hivatal által az engedélyköteles tevékenységek elemeivel, valamint a kiszervezéssel összefüggésben az engedélyek felülvizsgálata érdekében indított eljárás jogerős lezárásától számított hat hónapon belül megszüntetni azokat a kiszervezési tárgyú szerződéseiket, amelyeket kapcsolt vállalkozásaikkal kötöttek. A Hivatal által az engedélyköteles tevékenységek elemeivel, valamint a kiszervezéssel összefüggésben az engedélyek felülvizsgálata érdekében indított eljárás jogerős lezárásától számított 6. hónapot követően az (1) bekezdés szerinti engedélyeseknek a kapcsolt vállalkozásaikhoz kiszervezett tevékenységeikkel kapcsolatos költségei az árszabályozás során nem vehetők figyelembe.”

(2) A VET. XXI. Fejezete a 178/P. §-t követően a következő 178/Q. §-sal egészül ki:

„178/Q. § A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes az e törvénynek a villamos energiával, valamint a földgázellátással összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXLV. törvény 3. §-ával megállapított 114/D. § (1) bekezdése, valamint 17. §-ával megállapított, a Get. 61/E. § (1) bekezdése szerinti szabályzatot 2013. október 1-jéig küldi meg a Hivatal részére jóváhagyásra.”

14. § (1) A VET.

a) 16. § q) pontjában a „a villamos energiáról szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Vhr.)” szövegrész helyébe a „Vhr.-ben” szöveg,

b) 100. § (3) bekezdés d) pontjában a „személynek nem lehet” szövegrész helyébe a „személynek - kivéve, ha e törvény eltérően rendelkezik - nem lehet” szöveg,

c) 155. § (2a) bekezdésében az „az üzleti titoknak” szövegrész helyébe az „a Ket. szerinti törvény által védett titoknak” szöveg,

d) 162. § (1) bekezdésében az „illetve az egységes jogalkalmazás előmozdítása érdekében” szövegrész helyébe az „az egységes jogalkalmazás előmozdítása, valamint a piacok 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke szerinti nyomon követése érdekében” szöveg,

e) 162. § (3) bekezdésében, 162/A. § (2) bekezdésében és 162/B. § (3) bekezdésében az „az üzleti titokhoz” szövegrész helyébe az „a Ket. szerinti törvény által védett titokhoz” szöveg,

f) 168. § (4a) bekezdésében a „közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)” szövegrész helyébe a „Ket.” szöveg

lép.

(2) A VET. 114/B. § (1) bekezdésében az „és 15.” szövegrész helyébe a „, 9. és 15.” szöveg lép.

(3) A VET. 114/B. § (1) bekezdésében a „9. és 15.” szövegrész helyébe a „8-9. és 15.” szöveg lép.

(4) A VET. 53. § (1) bekezdés b) pontjában a „13. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „13. § (5) bekezdés b) pontja” szöveg lép.

15. § A VET. 184. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény)

e) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló, 2011. október 25-i 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet”

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

16. § (1) Hatályát veszti a VET.

a) 13. § (1) bekezdésében a „(kivéve az egyetemes szolgáltatókat az általuk ilyen minőségben értékesített villamos energia mennyiség tekintetében)” szövegrész és

b) 178/D. §-a.

(2) Hatályát veszti a VET. 171/A. §-a.

3. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

17. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET.) a következő III/A. Fejezettel egészül ki:

III/A. Fejezet

A NAGYKERESKEDELMI ENERGIAPIACOK INTEGRITÁSÁVAL ÉS ÁTLÁTHATÓSÁGÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK

Általános szabályok

61/B. § (1) E fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni minden olyan, az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nagykereskedelmi energiatermékkel összefüggő, az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott cselekményre, amely

a) Magyarország területén valósul meg, vagy

b) külföldön valósul meg, de hatása Magyarország területén érvényesülhet.

(2) Az e fejezetben használt fogalmakat a 3. §, az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kiadott általános hatályú közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusok, európai uniós jogi rendelkezések és az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (a továbbiakban: Ügynökség) által kiadott kötelező erejű rendelkezések szerint kell értelmezni.

(3) Az e fejezet alapján lefolytatott eljárások nem érintik a XII. Fejezet szerinti eljárásokat.

61/C. § (1) A Hivatal a 61/F. § szerinti ellenőrzési eljárás és a 61/G-61/I. § szerinti nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás keretében ellenőrzi az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3-5. és 15. cikke szerinti kötelezettség teljesítését.

(2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti eljárás során jogosult bármilyen adathordozóról fizikai tükörmásolatot készíteni és a tükörmásolat felhasználásával az adathordozón tárolt adatokat átvizsgálni.

(3) A Hivatal - a 61/B. § (1) bekezdésében meghatározott cselekmény ellenőrzési vagy nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás során történő vizsgálata, valamint a 61/B. § (1) bekezdésében meghatározott cselekménnyel összefüggő vagy ezt megalapozó cselekmények vizsgálata céljából - jogosult a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerinti védett adat megismerésére és a cselekménnyel szorosan összefüggő személyes adat kezelésére.

(4) A Hivatal a személyes adatot az (5) bekezdésben meghatározott időtartam elteltéig, az eljárás megindítása esetén az eljárás jogerős lezárásától számított 5 évig kezeli.

(5) A Hivatal e fejezetben szabályozott eljárása a tilalom megszegésétől, illetve a kötelezettség elmulasztásától számított 5 éven belül indítható meg.

61/D. § (1) Ha az e fejezetben szabályozott eljárás során a Hivatal azt állapítja meg, hogy az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kötelezett az előírásoknak nem vagy nem megfelelően tesz eleget,

a) a jogkövetkezményre való utalás mellett felszólítja az előírások betartására, illetve

b) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott mértékű bírságot szab ki.

(2) Bírság kiszabása során a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

A bennfentes információkra vonatkozó közzétételi kötelezettség

61/E. § (1) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a bennfentes információ közzétételére szolgáló honlap (a továbbiakban: közzétételi honlap) működtetése érdekében szabályzatot készít. A szabályzatot a Hivatal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szabályzat legalább

a) a kidolgozásának, egyeztetésének, módosításának rendjét;

b) a közzétételi honlap igénybevételéhez szükséges regisztráció rendjét;

c) az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdése alapján a Hivatalnál történő nyilvántartásba vételre kötelezett piaci szereplő által a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes részére fizetendő, a közzétételi honlap fejlesztésével és működtetésével kapcsolatban felmerült költségeknek megfelelő mértékű hozzájárulás legmagasabb összegét és megfizetésének módját;

d) a közzétételi honlap működtetése során alkalmazandó, adatkezelésre, adatbiztonságra vonatkozó rendelkezéseket;

e) a közzétételi honlappal kapcsolatos műszaki, funkcionális követelményeket

tartalmazza.

Az ellenőrzési eljárás

61/F. § (1) A Hivatal ellenőrzi az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (4) bekezdés b) pontja szerinti jelentéstételi és 15. cikke szerinti értesítési kötelezettség teljesítését.

(2) Ha a Hivatal az ellenőrzési eljárás hatálya alá tartozó előírás megsértését a 61/G-61/I. § szerinti nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárása során észleli, az eljárás lefolytatására és az alkalmazható intézkedésekre az ellenőrzési eljárás szabályai irányadóak.

(3) Ha a piaci szereplő az ellenőrzési eljárás hatálya alá tartozó kötelezettségét a bírság kiszabása ellenére továbbra sem teljesíti, a bírság ismételten kiszabható. Bírság ismételt kiszabása esetén a 61/D. § (2) bekezdése alkalmazandó.

A nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás

61/G. § (1) A Hivatal nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálja az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

a) 3. cikke szerinti bennfentes kereskedelemre vonatkozó tilalom,

b) 4. cikke szerinti bennfentes információ közzétételére vonatkozó kötelezettség, és

c) 5. cikke szerinti, a piaci manipulációra és a piaci manipuláció megkísérlésére vonatkozó tilalom

megsértését.

(2) A Hivatal a 61/B. § (1) bekezdése szerinti cselekmények vizsgálata céljából jogosult az eljárása alá vont ügyfélre vonatkozó,

a) a számlaforgalommal, a terhelendő és a jóváírandó számla számával, tulajdonosával, a terhelés, a jóváírás jogcímével és az átutalás pénzforgalmi azonosító kódjával,

b) az elektronikus hírközlésről szóló törvényben meghatározott előfizetői állomás számával vagy egyéb azonosítójával, a hívó és a hívott előfizetői számokkal, valamint a hívás és egyéb szolgáltatás dátumával és kezdő időpontjával

kapcsolatos adatok megismerésére és kezelésére.

(3) A Hivatal feladatának ellátása érdekében jogosult a (2) bekezdés alapján felmerült, a nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás szempontjából valószínűsíthetően további bizonyítékokkal rendelkező természetes személy beazonosításához szükséges családi és utónév, születési név és lakcím megismerésére és kezelésére.

(4) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott adat igénylésekor a Hivatal köteles valószínűsíteni, hogy a tényállás maradéktalan tisztázása érdekében az adat megismerése szükséges.

(5) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adat megismeréséhez az ügyész előzetes jóváhagyása szükséges. A jóváhagyást az ügyész abban az esetben tagadja meg, ha a Hivatal a (4) bekezdésben foglaltakat nem valószínűsíti vagy az adatkezelés egyéb törvényi feltételei nem állnak fenn.

(6) A Hivatalnak az elektronikusan vezetett ingatlan-nyilvántartás adatbázisából történő, a nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás lefolytatásához szükséges lekérdezése tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 70. § (1) bekezdése nem alkalmazható.

61/H. § Ha a Hivatal a 61/G. § (1) bekezdése szerinti tilalmak megsértését ellenőrzési eljárás során észleli, az eljárás lefolytatására és az alkalmazható intézkedésekre a nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás szabályai irányadóak.

61/I. § Ha az ellenőrzési eljárás keretében megállapított tényállás alapján a 61/G. § (1) bekezdése szerinti tilalmak megsértése is megvalósult, a Hivatal valamennyi jogsértésre egységes intézkedést is alkalmazhat.”

18. § A GET. 61/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„61/E. § (1) Az a piaci szereplő, amelyet az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdése alapján a Hivatal vesz nyilvántartásba, az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettségének a bennfentes információ - szervezett villamosenergia-piaci engedélyes által működtetett - honlapra (a továbbiakban: közzétételi honlap) történő feltöltésével tesz eleget.

(2) Az (1) bekezdés szerinti piaci szereplő a közzétételi kötelezettségét az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (4)-(7) bekezdésére figyelemmel teljesíti.

(3) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a Hivatal részére a közzétételi honlaphoz folyamatos hozzáférést biztosít.

(4) Az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (3) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése tekintetében az (1)-(2) bekezdés alkalmazandó.

(5) A Hivatal az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettségének a bennfentes információ szervezett villamosenergia-piaci engedélyes által működtetett honlapra történő feltöltésével tesz eleget.

(6) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a közzétett bennfentes információ tartalmáért nem felel.

(7) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a közzétett bennfentes információ módosítására nem jogosult.

(8) A bennfentes információ közzétételének részletszabályait miniszteri rendelet határozza meg.

(9) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a bennfentes információ közzétételére szolgáló honlap (a továbbiakban: közzétételi honlap) működtetése érdekében szabályzatot készít. A szabályzatot a Hivatal hagyja jóvá.

(10) A (9) bekezdés szerinti szabályzat legalább

a) a kidolgozásának, egyeztetésének, módosításának rendjét;

b) a közzétételi honlap igénybevételéhez szükséges regisztráció rendjét;

c) az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdése alapján a Hivatalnál történő nyilvántartásba vételre kötelezett piaci szereplő által a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes részére fizetendő, a közzétételi honlap fejlesztésével és működtetésével kapcsolatban felmerült költségeknek megfelelő mértékű hozzájárulás legmagasabb összegét és megfizetésének módját;

d) a közzétételi honlap működtetése során alkalmazandó, adatkezelésre, adatbiztonságra vonatkozó rendelkezéseket;

e) a közzétételi honlappal kapcsolatos műszaki, funkcionális követelményeket

tartalmazza.”

19. § (1) A GET. 61/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal ellenőrzi az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

a) 3. cikk (4) bekezdés b) pontja szerinti jelentéstételi kötelezettség,

b) 9. cikk (1)-(2) és (4)-(5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel, és

c) 15. cikke szerinti értesítési kötelezettség teljesítését.”

(2) A GET. 61/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal ellenőrzi az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

a) 3. cikk (4) bekezdésének b) pontja szerinti jelentéstételi kötelezettség,

b) 8. cikk (1)-(4) bekezdése szerinti, nagykereskedelmi energiapiacokon megvalósuló ügyletekre vonatkozó jelentéstételi kötelezettség,

c) 8. cikk (5) bekezdése szerinti információ-szolgáltatási kötelezettség,

d) 9. cikk (1)-(2) és (4)-(5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel, és

e) 15. cikke szerinti értesítési kötelezettség

teljesítését.”

(3) A GET. 61/F. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A piaci szereplő vagy a nevében eljáró, az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (4) bekezdés b)-f) pontja szerinti személy vagy hatóság az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (1) bekezdésében foglalt, a nagykereskedelmi energiapiacokon megvalósuló ügyletekkel kapcsolatos információkat a Hivatal részére is megküldi.”

20. § (1) A GET. 103. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E fejezet alkalmazásában hatósági ár)

e) a 141. § (3) bekezdése, a 141/A. § és a 141/C. § szerinti felajánlási ár,”

(2) A GET. 103. § (2a) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A földgázellátással összefüggésben)

e) az egyetemes szolgáltató és a földgázkereskedő a (2) bekezdés e) pontjában,”

(foglalt árat vagy díjat köteles megfizetni.)

21. § A GET. 121/I. §-t megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:

„A független rendszerüzemeltetőre, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részét képező szállítóvezeték tulajdonosára és földgáztárolói engedélyesére vonatkozó szétválasztási szabályok”

22. § A GET. 127. §-a a következő ny) ponttal egészül ki:

(A Hivatal a földgázellátással, a földgázellátás biztonságának és a földgázpiac hatékony működésének felügyeletével, továbbá az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai körében)

ny) ellátja a földgázpiacot érintően az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, a nemzeti szabályozó hatóságra vonatkozó feladatokat, illetve ezzel összefüggésben ellenőrzési-, nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárást végez;”

23. § A GET. „Nemzetközi együttműködés és kapcsolat az Európai Unió szerveivel” alcíme a következő 130/A-130/C. §-sal egészül ki:

„130/A. § (1) A miniszter megküldi az Európai Bizottság részére a belső energiapiac működésével vagy az Európai Unió energiaellátásának biztonságával kapcsolatos, harmadik országgal kötött kormányközi megállapodásokat és azok módosítását.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti kormányközi megállapodás egyéb, a belső energiapiac működésére vagy az Európai Unió energiaellátásnak biztonságával kapcsolatos dokumentumra hivatkozik, a miniszter - a (3)-(4) bekezdésre is figyelemmel - gondoskodik a dokumentum Európai Bizottság részére történő megküldéséről.

(3) A miniszter a (2) bekezdés szerinti dokumentumot bizalmassá minősítheti, ha a dokumentum nyilvánosságra hozatala hátrányosan érintheti az érintett felek tevékenységét. Ebben az esetben a miniszter a dokumentumot - a tagállamok felé továbbítható, bizalmas adatokat nem tartalmazó - összefoglalóval együtt küldi meg az Európai Bizottság részére.

(4) A (3) bekezdés szerinti összefoglaló

a) a dokumentum tárgyát,

b) a dokumentum célját,

c) a dokumentum hatályát,

d) a szerződő feleket,

e) a dokumentum időtartamát, és

f) a főbb elemekre vonatkozó információkat

tartalmazza.

130/B. § A miniszter a belső energiapiac működésével vagy az Európai Unió energiaellátásának biztonságával kapcsolatos kormányközi megállapodásról vagy e tárgykörben kötött kormányközi megállapodás módosításáról harmadik országgal folytatott tárgyalás előtt vagy során tájékoztathatja az Európai Bizottságot a tárgyalás céljáról, tartalmáról és gondoskodhat a releváns információk megküldéséről. Ha a miniszter tájékoztatja az Európai Bizottságot, részére a tárgyalás előrehaladásáról rendszeresen beszámolni köteles.

130/C. § A miniszter felkérheti az Európai Bizottság képviselőjét a belső energiapiac működésével vagy az Európai Unió energiaellátásának biztonságával kapcsolatos tárgyalásokon megfigyelőként történő részvételre.”

24. § A GET. 132. §-a a következő 52. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„52. a földgázkereskedő által a földgáz biztonsági készletezéséről szóló törvény szerinti tagi hozzájárulás visszaigénylése és a 141/C. § alapján felajánlott földgázforrás felhasználása céljából az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére biztosítandó szolgáltatásokat.”

25. § A GET. 133. § (1) bekezdése a következő 16-18. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)

„16. az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikkében meghatározott nemzeti nyilvántartás létrehozásával és működtetésével kapcsolatos részletes szabályokat,

17. az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bennfentes információk közzétételével kapcsolatos részletszabályokat,

18. az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (5) bekezdése szerinti a Hivatal részére teljesítendő adatszolgáltatás formai követelményeit.”

26. § A GET. 141/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„141/C. § (1) Az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő köteles a szerződéssel le nem kötött, (4) bekezdésben meghatározott mennyiségű földgázforrásait 2014. április 1-jén 5 munkanapig tartó ajánlati kötöttség mellett a (2) bekezdés szerinti földgázkereskedőnek a nem egyetemes szolgáltatás keretében vételező, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére történő értékesítés céljából a 2014. július 1. és 2015. június 30. közötti gázévre felajánlani.

(2) A földgázkereskedő - ide nem értve az egyetemes szolgáltatót - jogosult azon egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó ellátásához szükséges földgázmennyiségre, amelyekre a felajánlott földgázmennyiség felhasználásakor

a) a földgáz-kereskedelmi szolgáltatást a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló miniszteri rendelet szerinti árszabásokhoz kötötten, az adott felhasználási helyre vonatkozó díjelemekkel azonos, de legalább egy díjelem tekintetében alacsonyabb árakon nyújtja, és

b) az egyetemes szolgáltatás keretében ellátott felhasználó által igénybe vehető, a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti alacsonyabb ár díjkedvezmény nyújtásával is biztosítható.

(4) Az ajánlat az egyetemes szolgáltatásra jogosult azon felhasználók ellátásához szükséges földgázmennyiség mértékéig terjed, amelyeket a földgázkereskedő a (2) bekezdés a)-b) pontja szerint, a (3) bekezdésre figyelemmel lát el. A földgázmennyiség mértékéről a földgázkereskedő az ajánlattételt megelőzően nyilatkozik. Az ajánlati ár megegyezik a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti földgáz aktuális árával.

(5) Az ajánlat elfogadása esetén a szerződés kötelező tartalmi elemei, így különösen az ár és a mennyiség, 2014. július 1-jétől a Felajánlási rendelet mindenkori tartalmának megfelelően kerülnek meghatározásra.

(6) A felek 2014. április 15-ig kötelesek megállapodni a szerződés egyéb, az ellátás biztonsága szempontjából elengedhetetlen rendelkezéseiben, és kötelesek a szerződést a 141. § (7) bekezdés szerinti ellátás típusú szerződésként megkötni.

(7) A szerződést - a földgáz vásárlójának súlyos szerződésszegése kivételével - kizárólag a földgáz vásárlója mondhatja fel.

(8) A szerződést és annak bármilyen módosítását a Hivatalnak az aláírást követő egy munkanapon belül meg kell küldeni.

(9) A Hivatal ellenőrizheti, hogy a földgázkereskedő az e § szerint vásárolt vagy átvett földgázt kizárólag az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására fordította-e.

(10) A nominálásra kötelezettnek az e §-ban foglaltak szerinti vásárolt vagy átvett földgázmennyiséget először a szerződés, illetve a szabályozási időszak hatálybalépésének napján kell nominálnia.

(11) A Felajánlási rendeletben meghatározott mennyiség átadása tekintetében a 141/A. § (13) és (16) bekezdése irányadó.”

27. § A GET. 146/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti engedélyesek - a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, kiszervezési tilalom alá nem eső tevékenységekre irányuló szerződéseik kivételével - kötelesek a Hivatal által az engedélyköteles tevékenységek elemeivel, valamint a kiszervezéssel összefüggésben az engedélyek felülvizsgálata érdekében indított eljárás jogerős lezárásától számított hat hónap belül megszüntetni azokat a kiszervezési tárgyú szerződéseiket, amelyeket kapcsolt vállalkozásaikkal kötöttek. A Hivatal által az engedélyköteles tevékenységek elemeivel, valamint a kiszervezéssel összefüggésben az engedélyek felülvizsgálata érdekében indított eljárás jogerős lezárásától számított 6. hónapot követően az (1) bekezdés szerinti engedélyeseknek a kapcsolt vállalkozásaikhoz kiszervezett tevékenységeikkel kapcsolatos költségei az árszabályozás során nem vehetők figyelembe.”

28. § (1) A GET. 120/A. § (3) bekezdés d) pontjában a „személynek nem lehet” szövegrész helyébe a „személynek - kivéve, ha e törvény eltérően rendelkezik - nem lehet” szöveg, „cégvezetője nem létesíthet” szövegrész helyébe a „cégvezetője, továbbá nem létesíthet” szöveg, 121/I. § (5) bekezdésében az „A vertikálisan integrált vállalkozás részét képező szállítóvezeték tulajdonosának és a földgáztároló engedélyesnek” szövegrész helyébe az „A vertikálisan integrált vállalkozás részét képező szállítóvezeték tulajdonosának és földgáztároló engedélyesének” szöveg, 121/I. § (5) bekezdés a) pontjában a „földgáztermelői, földgázelosztói és földgáz-kereskedelmi tevékenység” szövegrész helyébe a „földgáztermelői vagy földgáz-kereskedelmi tevékenység” szöveg, 130. §-ában a „164-165/C. §-ainak” szövegrész helyébe a „164-165/A. §-ának” szöveg, 83. § (2) bekezdésében az „Energiaszabályozók Európai Ügynökségével (a továbbiakban: Ügynökség)” szövegrész helyébe az „Ügynökséggel” szöveg, 132. § 1. pontjában a „felső határát” szövegrész helyébe a „mértékét” szöveg lép.

(2) A GET. 133. § (1) bekezdés 3. pontjában az „egyetemes szolgáltatók” szövegrész helyébe az „egyetemes szolgáltatók és a földgázkereskedők” szöveg, a „141. § és a 141/A. §” szövegrész helyébe a „141.-141/A. § és a 141/C. §” szöveg, az „az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók” szövegrészek helyébe az „az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók” szöveg, a „141/A.-141/B. §-okban” szövegrész helyébe a „141/A.-141/C. §-ban” szöveg, 141. § (7) bekezdésében a „141. § és a 141/A. §” szövegrész helyébe a „141. §, a 141/A. § és a 141/C. §” szöveg lép.

(3) A GET. 61/C. § (1) bekezdésében a „és 15.” szövegrész helyébe a „, 9. és 15.” szöveg lép.

(4) A GET. 61/C. § (1) bekezdésében a „9. és 15.” szövegrész helyébe a „8-9. és 15.” szöveg lép.

29. § A GET. 159. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ez a törvény a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló, 2011. október 25-i 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(5) Ez a törvény a tagállamok és harmadik országok közötti kormányközi energiaügyi megállapodásokra vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról szóló, 2012. október 25-i 994/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

4. Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2013. október 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (2) bekezdése, a 4. §, a 14. § (4) bekezdése, a 16. § (2) bekezdése, a 18. §, a 20. §, a 26. § és a 28. § (2) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 5. § (1) bekezdése, a 14. § (2) bekezdése, a 19. § (1) bekezdése és a 28. § (3) bekezdése az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (2) bekezdése szerinti végrehajtási jogi aktus meghozatalát követő 4. hónap 1. napján lép hatályba.

(4) Az 5. § (2) és (3) bekezdése, a 14. § (3) bekezdése, a 19. § (2) és (3) bekezdése és a 28. § (4) bekezdése az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (2) és (6) bekezdése szerinti végrehajtási jogi aktusok meghozatalát követő 7. hónap 1. napján lép hatályba.

(5) Az 5. §, a 14. § (2) és (3) bekezdése, a 19. §, valamint a 28. § (3) és (4) bekezdése hatálybalépésének naptári napját az energiapolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

31. § Ez a törvény

a) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló, 2011. október 25-i 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, és

b) a tagállamok és harmadik országok közötti kormányközi energiaügyi megállapodásokra vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról szóló, 2012. október 25-i 994/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

32. § Nem lép hatályba az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 92. §-a.


  Vissza az oldal tetejére