Időállapot: közlönyállapot (2013.X.21.)

2013. évi CLXVI. törvény

a közútkezelői feladatok átadásáról * 

1. § (1) Az Állami Autópálya Kezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁAK Zrt.) az országos közúthálózat - ide nem értve a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett gyorsforgalmi utakat - közútkezelői (fenntartási, üzemeltetési, karbantartási, rekonstrukciós, fejlesztési és felújítási) feladatait a közútkezelői tevékenység ellátásának biztosításához szükséges eszközökkel, vagyonnal, vagyoni értékű jogokkal, szerződésekkel, továbbá munkavállalókkal együtt - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - 2013. november 1-jével a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MK Zrt.) részére ingyenes üzletágátadás keretében átadja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közútkezelői tevékenység tekintetében a feladat- és üzletágátadással összefüggő szerződésekbe jogutódként a polgári jogi és a munkajogi szabályok alkalmazásával - e törvény erejénél fogva - 2013. november 1-jétől az ÁAK Zrt. helyébe az MK Zrt. lép.

(3) Az ÁAK Zrt. mint átadó és az MK Zrt. mint átvevő a közútkezelői tevékenység ingyenes üzletágátadására egymással szerződést kötnek a közútkezelői tevékenység átadásának részletes feltételeiről.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott ingyenes üzletágátadás kapcsán, a (3) bekezdésben foglalt szerződés alapján térítés nélkül átadott vagyont az átvevő MK Zrt. az átadó ÁAK Zrt. által kimutatott könyv szerinti értéken veszi át és veszi nyilvántartásba. E rendelkezés irányadó azon ingatlanvagyonra is, amely az (1) bekezdésben foglalt közútkezelői tevékenység átadása céljából kerül átadásra.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott ingyenes üzletágátadás kapcsán az e törvény alapján bejegyzésre kerülő tulajdonjog és vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre irányuló eljárás, valamint az egyéb vagyon tulajdonjogának átadásával kapcsolatos hatósági eljárás díjmentes. A közútkezelői tevékenység átadásához kapcsolódó közbeszerzési szerződések módosításakor felmerülő tájékoztató közzétételével kapcsolatos díj, költség megfizetése alól az arra kötelezett mentesül.

2. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2013. október 31-én lép hatályba.

(2) Az 1. § (3)-(5) bekezdése, a 3. § és a 4. § 2013. november 1-jén lép hatályba.

3. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.)

a) 14/A. § (1) és (5) bekezdésében a „közút kezelője” szövegrész helyébe a „közúton a közút kezelője” szöveg,

b) 33/B. § (1) bekezdésében a „díjfizetéssel” szövegrész helyébe a „használati díjfizetéssel” szöveg,

c) 33/B. § (8) bekezdésében a „közútkezelők jogosultak” szövegrész helyébe a „közútkezelő, valamint az ÁAK Zrt. jogosult” szöveg

lép.

(2) Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Udt.) 9. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az útdíjfizetési és bevallási kötelezettség nem terheli)

c) az útdíjköteles elemi útszakasz kezelői feladatait ellátó,

ca) koncessziós szerződés alapján működtetett országos közút esetében a koncessziós társaság vagy az általa a közút-üzemeltetési feladatokkal megbízott gazdasági társaság által a közútkezelői feladata ellátása érdekében üzemben tartott gépjárműveket,

cb) a ca) alpont alá nem tartozó országos közút esetében az országos közút kezelésére a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt közútkezelő által a közútkezelői feladata ellátása érdekében üzemben tartott gépjárműveket,”

(3) Az Udt. 9. § (3) bekezdésében a „közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép.

4. § (1) Hatályát veszti a Kkt.

a) 20/A. § (1) bekezdésében a „közlekedési hatóság által végzett ellenőrzés során, továbbá a” szövegrész,

b) 29. § (14) bekezdésében a „megtett úttal arányos tarifarendszerű elektronikus útdíjszedési és díjellenőrzési” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az Udt. 6. § (8) bekezdésében az „a beszedett útdíjnak” és a „hányadával egyező” szövegrész.


  Vissza az oldal tetejére