Időállapot: közlönyállapot (2013.XI.14.)

2013. évi CLXXXIV. törvény

az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosításáról * 

1. § Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény (a továbbiakban: Áátv.) 1. §-a a következő 3-5. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

„3. integrált intézménytől átvett feladat: 2013. január 1-jét megelőzően a települési önkormányzat által, 2013. január 1-jétől az állam által - a települési önkormányzattal az integrált intézmény működtetésére kötött ellátási szerződés vagy megállapodás útján - nyújtott szakosított szociális ellátás és gyermekvédelmi szakellátás;

4. integrált intézmény: a 3. mellékletben felsorolt intézmény;

5. integrált intézményi vagyon: a települési önkormányzat, valamint a költségvetési szervként működő integrált intézmény valamennyi olyan ingó és ingatlan vagyona, vagyoni értékű joga, gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedése, amely az integrált intézménytől átvett feladat ellátását szolgálja, illetve ahhoz szükséges és nevesítetten az integrált intézménytől átvett feladathoz, valamint az integrált intézményekhez kapcsolódik.”

2. § Az Áátv. a következő 4/A. alcímmel egészül ki:

4/A. Az integrált intézmények állami átvétele

9/A. § (1) 2014. január 1-jével e törvény erejénél fogva az államra száll át

a) a települési önkormányzat tulajdonában lévő integrált intézmény, az integrált intézményekkel kapcsolatos fenntartói jog és kötelezettség, továbbá az integrált intézményekkel kapcsolatos valamennyi vagyon és vagyoni értékű jog. kivéve az önkormányzati tulajdonban lévő szellemi (szerzői és iparjogvédelmi) tulajdonjogokat,

b) az integrált intézménytől átvett feladat ellátását végző vagy ellátásában közreműködő, a települési önkormányzat vagy az integrált intézmény által alapított közalapítvány, alapítvány alapítói joga (a települési önkormányzat által más alapítóval közösen alapított alapítvány, közalapítvány esetében az önkormányzatot megillető alapítói jogok), és azon gazdasági társaságokban és egyéb gazdálkodó szervezetekben fennálló önkormányzati tulajdoni részesedés, amelyek az integrált intézménytől átvett feladat ellátásában közreműködnek és részben vagy egészben a települési önkormányzat tulajdonában állnak [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: átvett integrált intézmények].

(2) Az átvett integrált intézményekkel kapcsolatban a kijelölt szerv e törvény erejénél fogva gyakorolja a fenntartói jogokat, az alapítványok, közalapítványok alapítói jogait. A 2014. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben és a tartós jogviszonyokban a kijelölt szerv jár el fenntartóként, illetve alapítóként.

(3) A települési önkormányzatok helyébe - a 2. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel - az átvett integrált intézményekkel kapcsolatos jogviszonyok tekintetében 2014. január 1-jével jogutódként az állam lép, azzal, hogy az állam tulajdonába e törvénnyel került vagyonelemek vonatkozásában létesített kötelmi jogi jogviszonyokban a jogutód a vagyonkezelőként e törvény alapján kijelölt szerv. Az átvett intézmények átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a tulajdonosi és fenntartói, a költségvetési szervek esetében az irányítói és alapítói jogutódlásra az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, a nemzeti vagyonról, illetve az állami vagyonról szóló törvény és végrehajtási rendelete, valamint a polgári törvénykönyvről szóló törvény az irányadó az e törvényben foglaltak figyelembevételével.

(4) Az átvett integrált intézményhez és az integrált intézménytől átvett feladathoz kapcsolódó, a települési önkormányzati kötelezettségvállalásból eredő 2014. éven átnyúló kötelezettségek forrását a kijelölt szerv költségvetésében kell megtervezni.

(5) A települési önkormányzat az integrált intézményhez tartozó vagyonelemeket nem idegenítheti el, nem terhelheti meg. a gazdasági társaságok törzs-, illetve alaptőkéjét nem csökkentheti. Ez alól kivételt képeznek azok a vagyonelemek, amelyeket érintő jogügyletekről a települési önkormányzat e rendelkezés hatálybalépését megelőzően már döntést hozott, és az abból befolyó bevételt a települési önkormányzat a 2013. évi költségvetésében betervezte.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározottakat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alkalmazásában olyan jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni, amely az Áfa tv. 18. § (1) bekezdésében leírt feltételeknek megfelel.

9/B. § Az integrált intézmények állami átvételére a 2. § (2) bekezdését, a 2. § (5) és (6) bekezdését, a 3. § (1)-(3) bekezdését, az 5. §-t, a 7. § (2) bekezdését, a 8. § (1)-(3) bekezdését és a 9. § (1) és (3) bekezdését alkalmazni kell, azzal, hogy átvett intézmény alatt az átvett integrált intézményt, átvett feladat alatt az integrált intézménytől átvett feladatot, átvett vagyon alatt az integrált intézményi vagyont kell érteni.”

3. § Az Áátv. a következő 10/A-10/B. §-sal egészül ki:

„10/A. § (1) A települési önkormányzat 2013. november 30-áig - 2013. december 31-ei hatállyal - dönt azon integrált intézményei átalakításáról, valamint az alapító okiratok kiadásáról, illetve módosításáról, amelyeknek 2014. január 1-jétől

a) a 3. mellékletben szereplő székhelye, telephelye integrált intézménytől átvett feladatot lát el, és

b) a 3. mellékletben nem szereplő székhelye vagy telephelye önkormányzati feladatot lát el.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti székhelyet, telephelyet a települési önkormányzat kiválással önálló költségvetési szervvé vagy 2014. január 1-jétől kizárólag önkormányzati feladatot ellátó intézmény telephelyévé alakítja át. A települési önkormányzat a kiválással létrejövő intézmény esetében nyilvános pályázat kiírása nélkül adhat intézményvezetői, magasabb vezetői megbízást a pályázati eljárás eredményes lezárásáig.

(3) A települési önkormányzat az (1) bekezdés szerinti alapító okiratokat vagy azok módosításait haladéktalanul megküldi a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek, valamint a működést engedélyező szervnek. A működést engedélyező szerv a működési engedélyeket hivatalból, a feltételek fennállásának vizsgálata nélkül, 2014. január 1-jei hatállyal módosítja. Ennek keretében a 2013. december 31-én határozott idejű vagy ideiglenes működési engedéllyel rendelkező intézmények működési engedélyeit a feltételek vizsgálata nélkül 2014. december 31-éig meghosszabbítja.

(4) A tulajdonjog és a fenntartói jog átszállása nem érinti az átvett intézmény területi ellátási kötelezettségét, férőhelyeinek a szociális, gyermekvédelmi szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadottságát. 2014. január 1-jén az integrált intézménytől átvett feladat nyújtására kötött megállapodás vagy ellátási szerződés megszűnik.

(5) Az átvett integrált intézmény vezetőjének, gazdasági vezetőjének a vezetői megbízását a munkáltatói jog gyakorlója 2014. július 1-jéig visszavonhatja.

10/B. § (1) A települési önkormányzat 10/A. § (1) bekezdése szerinti döntéséből következő feladatváltozáshoz kapcsolódó munkáltatói intézkedéseket - azoknak legkésőbb 2013. december 31. nappal történő hatályosulása mellett - a döntést követő 5 napon belül kell meghozni. A meghozott munkáltatói intézkedésről a kincstár területi szervét és a kijelölt szervet soron kívül kell értesíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltatói intézkedéssel érintett foglalkoztatott 2014. január hónapban esedékes illetménye, munkabére és egyéb járandósága a 10/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési szerv költségvetését terheli.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt munkáltatói intézkedéssel nem érintett foglalkoztatott 2013 decemberére járó illetménye, munkabére és egyéb járandósága után fizetendő közteher megfizetése az önkormányzati nettófinanszírozás keretében - a kincstár adatszolgáltatása alapján - a kijelölt szerv által 2014. január 18-ai értéknappal a kincstár fizetési számláján biztosított fedezet terhére történik. A fedezet meghatározása a foglalkoztatottak részére 2013 decemberében ténylegesen megfizetett társadalombiztosítási ellátás figyelembevételével történik.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott munkáltatói intézkedéssel érintett személyek körében - az értesítést követően, 2013. december 31. napjával bezárólag - bekövetkező változás esetén a 2013 decemberére járó illetmény, munkabér és egyéb járandóság, valamint azok közterhe fedezetének utólagos elszámolása és pénzügyi rendezése a kijelölt szerv és a települési önkormányzat között közvetlenül történik.

(5) A kincstár technikai adószámán nyilvántartott intézmények átvétele a biztosítotti bejelentés szempontjából jogutódlásnak tekintendő.”

4. § Az Áátv. az 1. melléklet szerinti új 3. melléklettel egészül ki.

5. § (1) Az Áátv.

a) 10. § (1) bekezdés a) pontjában az „intézmények” szövegrész helyébe az „intézmények, integrált intézmények” szöveg,

b) 2. mellékletében az „átvett intézmények” szövegrész helyébe az „átvett intézmények, illetve átvett integrált intézmények” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az Áátv. 1. melléklet II. Gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények rész 129-131. pontja.

6. § Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 2013. évi CLXXXIV. törvényhez

3. melléklet a 2012. évi CXCII. törvényhez

2014. január 1-jével állami tulajdonba kerülő integrált szociális, gyermekvédelmi intézmények

1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 4-es Honvéd Utcai Időskorúak Gondozóháza 5600 Békéscsaba, 4-es Honvéd utca 2. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Szenvedélybetegek otthona
2. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debrecen Megyei Jogú Város Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 4032 Debrecen, Böszörményi út 148. Lakóotthon Fogyatékos személyek ápológondozó célú lakóotthona
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Fogyatékos személyek gondozóháza
3. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debrecen Megyei Jogú Város Csökkentlátók Otthona 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 100. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona
4. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Fogyatékosok Átmeneti Gondozóháza 9023 Győr, Török István út 1. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Fogyatékos személyek gondozóháza
5. Kalocsa Város Önkormányzata Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központja Malom utcai telephely 6300 Kalocsa, Malom utca 3-5. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona
6. Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona és Fogyatékos Személyek Gondozóháza 3530 Miskolc, Meggyesalja út 10. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Fogyatékos személyek gondozóháza
7. Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ, Junior Gyermekotthon 3515 Miskolc, Egyetem út 1/C. Gyermekvédelmi szakellátás Gyermekotthon
8. Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Aranyhíd Gyermekotthon 3515 Miskolc, Egyetem út 1/C. Gyermekvédelmi szakellátás Gyermekotthon
9. Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény-Módszertani Központ Fruska Gyermekotthon 3515 Miskolc, Egyetem út 1/C. Gyermekvédelmi szakellátás Gyermekotthon
10. Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Nevelőszülői hálózat 3515 Miskolc, Egyetem út 1/C. Gyermekvédelmi szakellátás Nevelőszülői hálózat
11. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye 8800 Nagykanizsa, Űrhajós út 6/A. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Fogyatékos személyek gondozóháza
12. Pécs Megyei Jogú Város Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona 7621 Pécs, Megye utca 24. Gyermekvédelmi szakellátás Nevelőszülői hálózat
13. Pécs Megyei Jogú Város Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona 7621 Pécs, Megye utca 24. Gyermekvédelmi szakellátás Gyermekotthon
14. Pécs Megyei Jogú Város Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona 7621 Pécs, Megye utca 24. Gyermekvédelmi szakellátás Utógondozó otthon
15. Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor utca 16. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona

  Vissza az oldal tetejére