Időállapot: közlönyállapot (2013.XI.21.)

2013. évi CLXXXIX. törvény

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról * 

1. § A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.) 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha az ügyfél fogyasztó, a 36/A. § rendelkezéseitől hátrányára eltérni nem lehet.”

2. § A Pft. VII. Fejezete a következő 36/A. §-sal egészül ki:

„36/A. § (1) A fogyasztó jogosult a fizetési számláról legalább az adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített

a) készpénzkifizetés vagy

b) Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel

együttes összegének százötvenezer forintot meg nem haladó részét a pénzforgalmi szolgáltatótól díjtól és költségtől mentesen igénybe venni.

(2) Ha a fizetési számláról adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített készpénzkifizetés, illetve Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel összege együttesen a százötvenezer forintot meghaladja, a pénzforgalmi szolgáltató a készpénzkifizetésnek vagy a készpénzfelvételnek a százötvenezer forintot meghaladó összege után számíthat fel díjat vagy költséget.

(3) Ha a pénzforgalmi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti fizetési műveletet egészben vagy részben a fogyasztó részére biztosított hitelkeret terhére teljesíti, a fogyasztó legalább az adott hónapban a fizetési számlára érkező munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelem - különösen a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti bér -, a szociális ellátás - különösen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti rendszeres pénzellátás és háztartási munka ellenértéke, a fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, anyasági támogatás - és ösztöndíj erejéig - de legfeljebb százötvenezer forintig - jogosult az (1) bekezdés szerinti díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetést vagy készpénzfelvételt igénybe venni.

(4) A pénzforgalmi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti, díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetést, illetve Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvételt azon fogyasztó számára köteles biztosítani, aki:

a) a 16. életévét betöltötte,

b) Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és

c) a pénzforgalmi szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására szolgáló helyiségében írásbeli, vagy biztonsági azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén (internetbankján) keresztül nyilatkozatot tesz.

(5) A (4) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatban a fogyasztó

a) megjelöli azt a fizetési számlát, amelynél a pénzforgalmi szolgáltató által az (1) bekezdés alapján biztosított, díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetést, illetve Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvételt igénybe kívánja venni,

b) kizárólag olyan fizetési számlát jelölhet meg, amelynek tulajdonosa a fogyasztó,

c) feltünteti természetes személyazonosító adatait.

(6) Egy fizetési számlához kizárólag egy nyilatkozat tehető.

(7) Ha a fogyasztó több pénzforgalmi szolgáltatónál rendelkezik fizetési számlával, egyidejűleg csak egy - a választása szerinti - pénzforgalmi szolgáltatónál igényelheti az (1) bekezdés alapján biztosított, díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetést, illetve Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvételt.

(8) Ha a fogyasztó a (4) bekezdés c) pontja szerint adott naptári hónap 20-áig nyilatkozatot tesz a pénzforgalmi szolgáltatónál, az (1) bekezdés szerinti, díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetésre, illetve Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvételre a következő naptári hónaptól jogosult.

(9) A fogyasztó új nyilatkozat megtételével más fizetési számlát jelölhet meg. A fogyasztó azt követően tehet új nyilatkozatot, hogy a korábbi nyilatkozatát a pénzforgalmi szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására szolgáló helyiségében leadott írásbeli, vagy biztonsági azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén keresztül megtett nyilatkozattal visszavonta.

(10) Az a pénzforgalmi szolgáltató, amely a készpénzkifizetés, illetve Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel után költséget, díjat azért nem számít fel, mert az ügyfél a (7) és (9) bekezdésben foglaltaknak nem tett eleget vagy a (4) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatban valótlan tartalmat közölt, jogosult a készpénzkifizetés, illetve Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel díját, költségét visszamenőleg egy összegben érvényesíteni.

(11) A (4) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot a pénzforgalmi szolgáltató

a) a nyilatkozatban megjelölt fizetési számla megszüntetéséig, vagy

b) a (9) bekezdés szerinti új nyilatkozat megtételéig

köteles megőrizni, illetve tárolni.

(12) Annak nyilvántartására, hogy a fogyasztó tett-e a (4) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot, 2014. december 31-ig központi nyilvántartási rendszert kell létrehozni, amelynek működésére vonatkozó részletes szabályokat külön törvény állapítja meg.

(13) A fogyasztóval kötött szerződésben - annak részét képező egyéb szerződési feltételben - megállapított díj, költség vagy ezek számítási módja nem módosítható a fogyasztó számára kedvezőtlenül a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezésekkel összefüggésben.

(14) A pénzforgalmi szolgáltató az e §-ban foglaltaktól a fogyasztó számára kedvezőbb feltételt is megállapíthat.”

3. § A Pft. XIV. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

Felhatalmazó rendelkezés

64/A. § Felhatalmazást kap a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter, hogy a 36/A. § (4) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.”

4. § A Pft. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 66/B. §-sal egészül ki:

„66/B. § (1) A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIX. törvénnyel megállapított 36/A. §-t - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény hatálybalépésekor fennálló szerződésekre is alkalmazni kell.

(2) A 36/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetésre az a fogyasztó jogosult, aki a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvénymódosításáról szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény hatálybalépését megelőzően nem rendelkezett a fizetési számlához tartozó készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel.

(3) A 36/A. § (4) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatát a fogyasztó első alkalommal 2013. december 1-jét követően, 2014. január 20-áig teheti meg a pénzforgalmi szolgáltatónál.

(4) A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIX. törvénnyel megállapított 36/A. § (1) bekezdése szerinti, díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel első alkalommal 2014. február hónapban vehető igénybe.”

5. § A Pft.

a) 36/A. § (2) bekezdésében a „teljesített készpénzkifizetés, illetve” szövegrész helyébe a „teljesített,”,

b) 36/A. § (2) bekezdésében az „a készpénzkifizetésnek vagy a készpénzfelvételnek” szövegrész helyébe az „a készpénzfelvételnek”,

c) 36/A. § (3) bekezdésében a „készpénzkifizetést vagy készpénzfelvételt” szövegrész helyébe a „készpénzfelvételt”,

d) 36/A. § (4) bekezdésében a „mentes készpénzkifizetést, illetve” szövegrész helyébe a „mentes,”,

e) 36/A. § (5) bekezdés a) pontjában a „mentes készpénzkifizetést, illetve” szövegrész helyébe a „mentes,”,

f) 36/A. § (7) bekezdésében a „mentes készpénzkifizetést, illetve” szövegrész helyébe a „mentes,”,

g) 36/A. § (8) bekezdésében a „mentes készpénzkifizetésre, illetve” szövegrész helyébe a „mentes,”,

h) 36/A. § (10) bekezdésében az „a készpénzkifizetés, illetve Magyarországon” szövegrészek helyébe az „a Magyarországon”

szöveg lép.

6. § Hatályát veszti a Pft.

a) 36/A. § (1) bekezdés a) pontja,

b) 66/B. § (2) bekezdése és

c) 66/B. § (3)-(4) bekezdése.

7. § (1) Ez a törvény - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § c) pontja 2014. március 1-jén lép hatályba.

(3) Az 5. § és a 6. § a)-b) pontja 2015. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére