Időállapot: közlönyállapot (2013.XI.21.)

2013. évi CXC. törvény

a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról * 

1. § A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény (a továbbiakban: Fétám tv.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E törvény személyi hatálya a 2. §-ban említett személyekre, a gyámhatóságra, az állami adóhatóságra, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervre, tárgyi hatálya a Start-számlára és a kincstári letéti Start-számlára terjed ki.”

2. § (1) A Fétám tv. 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Start-számla megnyitásának feltétele)

a) a Start-számla megnyitásának kezdeményezése a számlavezetőnél

aa) a 2005. december 31. napja után született gyermekek esetében a szülő vagy a hozzátartozó,

ab) a 2006. január 1. napja előtt született gyermek esetében - a Start-számla megnyitását követő 30 napon belül - legalább 25 ezer forint befizetésével a szülő vagy a hozzátartozó

által;”

(2) A Fétám tv. 3. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdésekkel egészül ki:

„(3a) A 2006. január 1. előtt született gyermek javára megnyitott Start-számlát a számlavezető megszünteti, ha a számla megnyitását követő 30 napon belül a Start-számlára nem történik meg legalább 25 ezer forint befizetése.

(3b) A tárgyévben legalább hat hónapig nevelésbe vett és az adatszolgáltatás napján is nevelés alatt álló, 2005. december 31-ét követően született gyermek javára a kiutaló a gyámhatóság adatszolgáltatása alapján kezdeményezi a számlavezetőnél a Start-számla megnyitását, feltéve hogy a gyermek javára korábban Start-számla nem került megnyitásra.”

3. § (1) A Fétám tv. 5. §-a a következő (1a)-(1d) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha örökbefogadás miatt a gyermek természetes személyazonosító adatai megváltoznak, a gyámhatóság az örökbefogadás évét követő év október 31-éig adatot szolgáltat a kiutaló részére az örökbefogadás tényéről, a gyermek eredeti és az örökbefogadást követően fennálló természetes személyazonosító adatairól, és - ha az ismert - adóazonosító jeléről.

(1b) A kiutaló megállapítja a 7. § (11) bekezdése szerint a számlavezető által a kiutalónak átutalt számla egyenlegét vagy a 7. § (12) bekezdése szerint a számla megszűnéskor irányadó egyenlegét akkor, ha az (1a) bekezdés vagy a 9/C. § szerinti adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy a Start-számla, kincstári letéti Start-számla megszüntetésére örökbefogadás miatt került sor.

(1c) A kiutaló az örökbefogadást követően fennálló természetes személyazonosító adataival azonosított gyermek javára vezetett

a) kincstári letéti Start-számla esetén az (1b) bekezdés szerinti összeg és a kincstári letéti Start-számla aktuális egyenlege közti pozitív különbözetet jóváírja a kincstári letéti Start-számlán, vagy

b) Start-számla esetén az (1b) bekezdés szerinti összeg és a kiutaló által a számlavezetőnél vezetett Start-számlára az (5) bekezdés hatályos vagy 2012. október 1-je előtt hatályos rendelkezései szerint átutalt összeg közti pozitív különbözetet átutalja a Start-számlán történő jóváírás céljából, amely jóváírást a számlavezető 8 munkanapon belül köteles elvégezni.

(1d) A gyermek az örökbefogadást megelőzően fennálló természetes személyazonosító adatait és adóazonosító jelét a kiutaló az (1c) bekezdés szerinti eljárás befejezéséig kezeli.”

(2) A Fétám tv. 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Start-számlán, a 7. § (6) bekezdése szerint a Start-számlából létrejött számlán vagy ezek hiányában a kincstári letéti Start-számlán nyilvántartott követelés kifizetését - a számla megszüntetésével -

a) a fiatal felnőtt 18. életévének betöltése napjától, de legkorábban a Start-számla megnyitását követő harmadik év elteltétől,

b) a gyermek vagy a fiatal felnőtt halála esetén az örökös az öröklési bizonyítvány vagy a hagyatéki határozat jogerőre emelkedését követően

kérheti.”

4. § (1) A Fétám tv. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Start-számlán lévő állampapír befektetéséből származó kamatjövedelem nem minősül befizetésnek.”

(2) A Fétám tv. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatást a gyermek javára a Start-számláját vezető számlavezető a naptári évet követő év március 1-jéig igényli a kiutalónál. A számlavezető a támogatásra jogosult gyermekekről - a (2) bekezdés b) pontja szerinti gyermek esetében a kiutaló által a számlavezetőnek megküldött, a (7) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján - a (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti csoportosításban készített kimutatást a kiutalóval kötött szerződés szerint küldi meg a kiutalónak. A kimutatás tartalmazza a gyermekek adóazonosító jelét, Start-számláik számát és a támogatásra jogosító befizetések összegét. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek esetében a kimutatáshoz csatolni kell a magasabb összegű támogatásra való jogosultság igazolására a szülő által a számlavezető részére benyújtott (5) bekezdés szerinti okiratot. Az iratokat számlavezetőnként egy csomagban kísérőjegyzékkel együtt kell a kiutalóhoz eljuttatni.”

(3) A Fétám tv. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti jogosultság igazolására alkalmas, az államháztartásért felelős miniszter rendeletében meghatározott formában és tartalommal kiállított okiratot

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti támogatáshoz kapcsolódóan a szülő vagy a szülő egyetértő nyilatkozata alapján - 16. életévének betöltését követően - a gyermek a számlavezető írásbeli megkeresése alapján a naptári évet követő év január 15-éig a számlavezetőhöz,

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatáshoz kapcsolódóan a gyámhivatal a naptári évet követő év február 15-éig a kiutalóhoz

juttatja el.”

(4) A Fétám tv. 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A kiutaló a gyámhivatal adatszolgáltatásában szereplőket - a nyilvántartása alapján - a Start-számla jellege (Start-számla vagy kincstári letéti Start-számla) alapján elkülönítetten tartja nyilván. A kiutaló a Start-számlával rendelkezők esetében a (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatásra jogosultak (3) bekezdés szerinti adatait a naptári évet követő év február 25-éig elektronikusan megküldi a számlavezető részére.”

5. § (1) A Fétám tv. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kiutaló Start-számlával nem rendelkező gyermek esetében

a) a kincstári letéti Start-számlán nyilvántartott követelés után

aa) évenként február 1-jei fordulónappal,

ab) a nyilvántartott követelés Start-számlára történő áthelyezése esetén az utalást megelőző napon,

ac) a gyermek külföldre települése esetén távozásának napján,

ad) a gyermek adóazonosító jelének passzívvá válása napján,

ae) a gyermek halála esetén az elhalálozás napján

a jóváírás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex százalékos mértékével megegyező kamat, negatív éves fogyasztói árindex esetén nulla százalékos kamat alapján a nyilvántartott követelés utolsó fordulónapjától számított időszakban meghatározott átlagos állománya után számított támogatást,

b) a gyámhatóság által a naptári évet követő év február 15-éig megküldött - a nevelés naptári évben fennálló időtartamára vonatkozó adatszolgáltatást is tartalmazó - értesítés alapján a jogosultság időszakával arányosan az igénylés kézhezvételétől, de legkorábban a benyújtási határidő lejártától számított 30 naptári napon belül évi 12 ezer forint támogatást

ír jóvá.”

(2) A Fétám tv. 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a támogatás jóváírására okot adó körülmény felmerülése időpontjában a megelőző évre vonatkozó éves átlagos fogyasztói árindex százalékos mértéke nem ismert, a támogatás mértékének megállapítása a jóváírás évét kettővel megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex százalékos mértékével megegyező kamat alapján történik.”

(3) A Fétám tv. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Start-számla követelés kezelésére - a kincstárnál vezetett Start-számla kivételével - bankbetét vagy a tőkepiacról szóló törvény szerint nyilvánosan forgalomba hozott állampapír, tőke- vagy hozamgarantált befektetési jegy választható.”

(4) A Fétám tv. 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A 2014. január 31-ét követően született gyermek részére a kincstárnál vezetett Start-számla követelést a tőkepiacról szóló törvény szerint nyilvánosan forgalomba hozott,

a) január hónapban született gyermek esetén a születési évet megelőző évben,

b) februártól decemberig terjedő hónapokban született gyermek esetén a születési évben

kibocsátásra kerülő, 19 éves futamidejű állampapírban kell kezelni.”

(5) A Fétám tv. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A fiatal felnőtt 18. életéve betöltésének napját, vagy a gyermek halála esetén elhunytának napját követően a gyermek nevén nyitott kincstári letéti Start-számlán nyilvántartott követelés után a támogatás jóváírás megszűnik. A (2a) bekezdésben és a 12. §-ban meghatározott állampapír futamidejének lejárta vagy a gyermek halála esetén elhunytának napja közül a korábbi időpontot követő 30. naptól a számla nem minősül a 2. § 5. pontja szerinti Start-számlának, a számlára és a számlakövetelésre az általános jogszabályi rendelkezések - ideértve különösen a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény és a tőkepiacról szóló törvény rendelkezéseit, továbbá a közterhekre vonatkozó előírásokat - az irányadóak.”

6. § A Fétám tv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kincstári letéti Start-számlán nyilvántartott követelés vagy Start-számla követelés az 5. § (7) bekezdésében meghatározott időpontig nem fizethető ki, nem fogadható el hitel (kölcsön) fedezetéül, pénzeszközei, befektetései nem vonhatók végrehajtás alá és a Start-számlán nyilvántartott pénzügyi eszközök nem áthelyezhetőek. Az ezzel ellentétes jognyilatkozat, cselekmény semmis.”

7. § A Fétám tv. 9/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9/B. § A gyámhatóság adatot szolgáltat a kincstár részére azon gyermekek természetes személyazonosító adatairól, továbbá - ha az ismert - adóazonosító jeléről, akik a tárgyévben a 7. vagy 14. életévük betöltésének napján, jogerős határozat alapján nevelésbe vett gyermekek voltak. Az adatszolgáltatás tartalmazza annak tényét, hogy a 2005. december 31-ét követően született gyermek nevelésbe vételének időtartama elérte-e a hat hónapot. Az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év március 20-áig kell elektronikus úton teljesíteni. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek adatait a kiutaló a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásából kéri be.”

8. § A Fétám tv. a következő 9/C. §-sal egészül ki:

„9/C. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben adatkezelésre feljogosított szervek közül az örökbefogadás során eljáró és abban közreműködő szervek az 5. § (1a) bekezdésében meghatározott módon 2014. október 31-éig szolgáltatnak adatot a kiutaló részére az olyan gyermekek adatairól, akiknek a természetes személyazonosító adataiban 2006. január 1-je és 2013. december 31-e között örökbefogadás miatt változás történt.”

9. § (1) A Fétám tv. a következő 11. §-sal egészül ki:

„11. § E törvénynek a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXC. törvénnyel megállapított 9/B. §-át a 2014. tárgyévre vonatkozóan kell először alkalmazni. A 2013. tárgyévről szóló adatszolgáltatást e törvény 2013. december 31-én hatályos 9/B. §-a szerint kell teljesíteni.”

(2) A Fétám tv. a következő 12. §-sal egészül ki:

„12. § E törvénynek a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXC. törvénnyel megállapított 7. § (2a) bekezdését a 2014. február 1-jét megelőzően született gyermek esetében a kincstárnál vezetett Start-számlán 2013. november 30-át követően jóváírásra kerülő összegből eredő követelésre is alkalmazni kell azzal, hogy azt a tőkepiacról szóló törvény szerint nyilvánosan forgalomba hozott, a 2013. évben kibocsátani kezdett, 19 éves futamidejű állampapírban kell kezelni.”

10. § A Fétám tv.

a) 1. § (3) bekezdésében az „állami támogatás” szövegrész helyébe a „támogatás” szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés b) pontjában, 6. § (2) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében az „az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett” szövegrész helyébe az „a nevelésbe vett” szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében, 3. § (3) bekezdés f) pontjában, 5. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdés a) pont ae) alpontjában az „az állami támogatás” szövegrész helyébe az „a támogatás” szöveg,

d) 3. § (2) bekezdésében az „állami támogatásokkal” szövegrész helyébe a „támogatásokkal” szöveg,

e) 6. § (2) bekezdésében az „Állami támogatás” szövegrész helyébe a „Támogatás” szöveg,

f) 6. § (4) bekezdésében az „Az állami támogatást” szövegrész helyébe az „A támogatást” és a 6. § (4) bekezdés b) pontjában az „állami támogatásra” szövegrész helyébe a „támogatásra” szöveg,

g) 7. § (8) bekezdés a) és b) pontjában az „az állami támogatásnak” szövegrész helyébe az „a támogatásnak” szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a Fétám tv. 7. § (9) bekezdés a) és b) pontjában és (10) bekezdés a) és b) pontjában az „állami” szövegrész.

12. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2013. december 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (2) bekezdése, a 3. § (1) bekezdése, a 4. § (2)-(4) bekezdése, a 7. §, a 8. §, a 9. § (1) bekezdése és a 10. § b) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére