Időállapot: közlönyállapot (2013.XII.23.)

2013. évi CCXLVII. törvény

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 5. §-a a következő (6a)-(6b) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A (2) bekezdéstől eltérően nem keletkezik kamarai tagság, ha az érintett gazdálkodó szervezet a TEÁOR „7500 Állat-egészségügyi ellátás” tevékenységen kívül más agrárgazdasági tevékenységet tevékenységi körei között nem tüntet fel, illetve TEÁOR „7500 Állat-egészségügyi ellátás” tevékenységen kívül más agrárgazdasági tevékenységet sem folytat.

(6b) A (6) bekezdésben felsoroltak szerinti szervezet a kamara megkeresésére az érintett személy tagsági viszonya fennállásáról nyilatkozik.”

2. § A Tv. 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Amennyiben

a) a (6), valamint a (6a) bekezdés szerint érintett személy,

b) a nyilvántartásba vett szaktanácsadási szolgáltatást nyújtó szaktanácsadó,

c) közösségi-, illetve nemzeti forrásból finanszírozott agrár-, vidékfejlesztési-, illetőleg halászati támogatást igénybe vevő szervezet vagy személy, valamint

d) az alapszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő személy

az alapszabályban meghatározottak szerint önkéntesen vállal kamarai tagságot, ugyanazok a jogok illetik, illetve kötelezettségek terhelik, mint akiknek kamarai tagsági viszonya a törvény alapján keletkezett.”

3. § A Tv. 6. § (1) bekezdés ab) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Megszűnik az agrárkamarai tagság, ha a) az őstermelő:]

ab) az őstermelői igazolványát visszaadja vagy annak érvényessége lejár;”

4. § A Tv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A kamara a törvényben, az alapszabályban, valamint az adatszolgáltatási szabályzatban meghatározottak szerint

a) a tagjairól tagjegyzéket, valamint

b) a tagok által végzett agrárgazdasági tevékenységről gazdaságszerkezeti

nyilvántartást vezet.

(2) A tagjegyzék tartalmazza:

a) gazda esetében

aa) a nevét,

ab) a lakcímét, elektronikus levelezési címét,

ac) a születési helyét és idejét,

ad) az anyja nevét,

ae) adóazonosító jelét és az egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,

af) az őstermelői igazolványa számát, annak érvényét,

ag) a családi gazdálkodói nyilvántartási számát,

ah) egyéni cég esetén a cégnevét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, telephelyét és fióktelepét, cégjegyzékszámát, adószámát, törvényes képviselője nevét és lakcímét,

ai) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél nyilvántartott ügyfél azonosító számát, technikai azonosítóját,

aj) a kamarai nyilvántartási számát,

ak) az általa folytatott agrárgazdasági tevékenység körét,

al) a bankszámla számát,

am) a tagsági viszony kezdetét;

b) gazdálkodó szervezet esetében:

ba) a cégnevét,

bb) a székhelyét, telephelyét, fióktelephelyét, elektronikus levelezési címét,

bc) a cégjegyzékszámát,

bd) az adószámát,

be) a bejelentett törvényes képviselője nevét, anyja nevét és lakcímét,

bf) a statisztikai azonosítóját,

bg) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél nyilvántartott ügyfél azonosító számát, technikai azonosítóját,

bh) a kamarai nyilvántartási számát,

bi) az általa folytatott agrárgazdasági tevékenység körét,

bj) a bankszámla számát,

bk) a tagsági viszony kezdetét.

(3) A gazdaságszerkezeti nyilvántartás tartalmazza a tag által

a) használt földterület művelési ágára és nagyságára vonatkozó adatokat;

b) folytatott agrárgazdasági tevékenységből származó árbevételének adatait;

c) igénybe vett agrár-, vidékfejlesztési, valamint halászati támogatási jogcímeket a támogatás alapjául szolgáló mértéket, a támogatás összegét, valamint a mezőgazdasági vagyoni értékű jogokat;

d) az agrárgazdasági tevékenysége folytatásához használt épületekre és építményekre, valamint

e) az a)-d) pontban foglaltakon kívüli, a vállalkozás gazdaságszerkezetére, feldolgozó kapacitására

vonatkozó adatokat.

(4) A kamara a törvény alapján jogosult a tagra vonatkozó, a (2) bekezdés aa)-ag) és ba)-be) pontjai, valamint a (3) bekezdésben foglaltak szerinti adatok kezelésére.

(5) A tag a (2) bekezdés szerinti adatokról a tagsági viszony létesítésével egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő harminc napon belül köteles nyilatkozni.

(6) A kamara a (2) bekezdés aa)-ag) pontjaiban meghatározott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal és az élelmiszerlánc felügyeleti szerv részére egyedi azonosításra alkalmas módon, statisztikai célra, térítésmentesen, évente legkésőbb február 15-ig átadja.

(7) A tag által a (3) bekezdésben foglaltak szerint szolgáltatandó adatok körét - a tevékenység jellegétől függően - a küldöttgyűlés által elfogadott adatszolgáltatási szabályzat határozza meg.”

5. § A Tv. a következő 7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § (1) A tagjegyzék, valamint a gazdaságszerkezeti nyilvántartás adatállománya a kamara kizárólagos tulajdona, azon más személy részére kizárólagos rendelkezési jog nem engedhető, továbbá a kamarának az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférési joga, valamint ezen adatoknak a kamara részére elektronikus úton való átadása korlátozására, feltételhez kötésére megállapodás nem köthető.

(2) A kamara a tagról a tagjegyzékben, valamint a gazdaságszerkezeti nyilvántartásban rögzített adatokat a tagsági viszony megszűnését követően akkor kezelheti, ha a tagnak a tagsági viszony megszűnésének időpontjában tagdíjhátraléka marad fenn. Ebben az esetben a kamara az adatokat a tagdíjhátralék kiegyenlítéséig vagy behajtásáig, de legfeljebb öt évig kezelheti.

(3) A kamara köteles a tagjegyzékben, valamint a gazdaságszerkezeti nyilvántartásban szereplő adatok fogadására és kezelésére alkalmas nyilvántartási rendszert működtetni.

(4) A kamara az általa kezelt adatokat kizárólag

a) a tagjegyzékben szereplő adatok naprakész vezetéséhez,

b) a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzéséhez,

c) a gazdaságszerkezeti nyilvántartás összeállításához és folyamatos vezetéséhez,

d) jogszabályban, illetve alapszabályban meghatározott feladatai ellátásához, valamint

e) az (5) bekezdésben foglaltak szerinti célokra

használhatja fel.

(5) A kamara a gazdaságszerkezeti nyilvántartásban szereplő adatokat egyedi azonosításra nem alkalmas módon:

a) piac- és termelésszervezési célokra,

b) statisztikai célokra,

c) jogszabályban előírt véleményalkotása, javaslattétele, valamint

d) gazdasági program megalkotásával összefüggő tevékenysége során

használhatja fel.

(6) A gazdaságszerkezeti nyilvántartásban szereplő adatok és az etikai eljárás során megszerzett adatok - a törvény szerinti nyilvános adatok kivételével - üzleti titoknak minősülnek.

(7) Az adatkezelés során a kamarának biztosítania kell, hogy az adatokat illetéktelen személy ne ismerhesse meg, azokat a törvényben, illetve az alapszabályban meghatározottól eltérő célra ne használják fel.

(8) A tagjegyzék, valamint a gazdaságszerkezeti nyilvántartás nem nyilvános. Harmadik személy - a tagra vonatkozó adatok tekintetében - csak az érintett tag hozzájárulásával vagy törvényi felhatalmazás alapján erre feljogosított személy tekinthet be a tagjegyzékbe, valamint a gazdaságszerkezeti nyilvántartásba.”

6. § A Tv. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Az ingatlanügyi hatóság a tárgyév július 31. napjáig köteles szolgáltatni a kamara részére a kamara tagjának használatában a tárgyév június 9. napján álló összes földterület művelési ágára és nagyságára vonatkozó adatokat.

(2) Az állami adóhatóság a tárgyévet követő év július 1. napjáig köteles szolgáltatni a kamara részére gazdának minősülő kamarai tag esetében az őstermelői, illetve egyéni vállalkozói tevékenységéből származó tárgyévi bevételének, gazdálkodó szervezet kamarai tag esetében pedig a tárgyévi nettó árbevételének adatát.

(3) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az általa kezelt adatok közül a tárgyévet követő év július 1. napjáig köteles adatot szolgáltatni a kamara részére a tárgyévben a központi költségvetésből, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA), az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA), továbbá az Európai Halászati Alapból (a továbbiakban: EHA) - ideértve ezen pénzügyi alapok helyébe lépő közösségi pénzügyi forrásokat is - finanszírozott támogatásban részesülő kamarai tagra vonatkozóan a következő adattartalommal:

a) ügyfélazonosító száma,

b) családi és utóneve (elnevezése), lakóhelye, székhelye, telephelye,

c) támogatási jogcíme,

d) a jóváhagyott támogatási összege,

e) az EMGA-ból finanszírozott intézkedések esetében továbbá

ea) a támogatás alapjául szolgáló területek vonatkozásában a blokkhoz legközelebb fekvő település neve, a parcella sorszáma, a hasznosítás típusa, a hasznosítás típusához tartozó terület mérete hektárban,

eb) a támogatás alapjául szolgáló állatlétszám,

ec) a támogatás alapjául szolgáló jogosultság típusa és mértéke,

f) az EMVA-ból és az EHA-ból finanszírozott, beruházási jellegű intézkedések esetében továbbá a beruházás megvalósulási helyének települése.

(4) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv havi rendszerességgel köteles adatot szolgáltatni a kamara részére a felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott kamarai tag 7. § (2) bekezdés aa)-ag) pontjaiban, valamint ba)-be) pontjaiban meghatározott adatát, illetve az abban bekövetkezett változást.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatást díj- és térítésmentesen, tovább-feldolgozásra alkalmas módon elektronikusan kell végrehajtani.

(6) Az adatszolgáltatás lebonyolításának részletes szabályait a kamara és az (1)-(4) bekezdés szerinti adatszolgáltató közti megállapodásban kell meghatározni.”

7. § A Tv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az éves tagdíj mértékét és fizetésének módját az alapszabály határozza meg. A tagdíj mértékét a tagok gazdasági súlya és a tag által folytatott agrárgazdasági tevékenység egyéb tevékenységhez viszonyított arányára is figyelemmel, sávosan kell meghatározni oly módon, hogy annak összege az egymillió forintot nem haladhatja meg.”

8. § (1) A Tv. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kamara az agrárgazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesítése céljából

a) véleményezi a tagok tevékenységét érintő kormányzati előterjesztések és jogszabályok tervezeteit;

b) javaslatok, vélemények, tájékoztatások adásával előmozdítja a tagokra vonatkozó jogszabályoknak, kormányzati programoknak, intézkedéseknek az agrárgazdaság fejlődéséhez, szervezettségéhez, az üzleti forgalom biztonságához és a piaci magatartás tisztességéhez fűződő közérdekkel összhangban történő kidolgozását;

c) felkérés alapján részt vesz az országosan működtetett tanácsok és testületek munkájában;

d) kidolgozza az agrárgazdasági kamara részére átadott közfeladatok ellátásához szükséges önkormányzati szabályzatot;

e) a nyilvánosan rendelkezésre álló dokumentumok alapján javaslatot tesz az Európai Unióban egy adott kérdésben kialakítandó tagállami álláspontra;

f) a közös agrárpolitikával összefüggő kérdésekben érdekképviseleti és érdekegyeztetési feladatokat lát el;

g) kezdeményezi a tagok általános gazdasági érdekeit elősegítő jogszabály meghozatalát, illetve a tagok általános gazdasági érdekeivel összhangban nem levő jogszabály és egyéb intézkedés módosítását, hatályon kívül helyezését.”

(2) A Tv. 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A taggal szemben az elismert szakmaközi szervezet írásbeli kezdeményezésére az etikai eljárást le kell folytatni. Az így kezdeményezett etikai eljárásban

a) a szakmaközi szervezetet nyilatkozat tételi, valamint a taggal szembeni intézkedési javaslat tételi jog illeti meg, továbbá

b) etikai intézkedésként a külön jogszabályban meghatározottak szerint termelési, feldolgozási, forgalmazási tevékenység korlátozásának érintett hatóság általi elrendelése is kezdeményezhető.”

(3) A Tv. 14. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A kamarát a törvényben, illetve alapszabályban meghatározott feladatai ellátása érdekében a fogyasztóvédelemre vonatkozó szabályok fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületetekre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazása mellett közérdekű keresetindítási jog illeti meg.”

9. § A Tv. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kamara tagjai részére térítésmentes alapszolgáltatásként

a) általános agrometeorológiai tájékoztatást ad;

b) tájékoztatást nyújt földügyekkel kapcsolatosan a földtulajdonnal, földhasználattal és földforgalmazással összefüggő kérdésekben, valamint a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által kiírt pályázatokkal kapcsolatosan;

c) általános növényvédelmi előrejelzést ad;

d) általános piaci információkat ad;

e) nyilvános adatbázisok alapján általános információt szolgáltat a piaci szereplők minősítéséről;

f) jogsegélyszolgálatot működtet;

g) általános gazdasági és szakmai tájékoztatókat tart.”

10. § A Tv. 16. § az alábbi (5)-(8) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A kamara a tagok bel-, illetve külpiaci tevékenységének előmozdítására közösségi marketing feladatokat lát el.

(6) A kamara a Kormánnyal kötött megállapodásban foglaltak szerinti intézmények és az azok által ellátott egyes feladatok átvételére is alapozva tanácsadói hálózatot működtet. Az átvett intézményekhez és feladatokhoz tartozó költségvetési támogatás arányos része a kamarát illeti meg.

(7) A kamara együttműködik a határon túli magyar gazdaszervezetekkel.

(8) A kamara jogszabályban meghatározott esetekben nyilvántartást vezet, továbbá az agrárgazdaság területén szükséges igazolásokat, bizonyítványokat és okmányokat állít ki, illetve hitelesít.”

11. § A Tv. 23. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A kamara elnöke és alelnöke a feladataikat csak személyesen láthatják el. Az elnök és az alelnökök a feladatuk elvégzése során a törvényeknek, valamint a kamara alapszabályának és más önkormányzati szabályzatának alávetve a kamara érdekében járnak el. Az elnök és az alelnökök alkalmazásával összefüggésben a jogviszony létesítése és megszüntetése tekintetében az országos küldöttgyűlés, egyebekben az elnökség határoz.”

12. § A Tv. 41. §-a az alábbi (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Kormány döntésével a kamara részére közhasznú feladatai ellátásához szükséges állami ingatlan tulajdonjoga ingyenesen átruházható, továbbá ingatlan tulajdonjogának vagy használatának megszerzéséhez támogatás nyújtható.

(6) A kamara a követelményeknek való megfelelés esetén a számlabefogadó hozzájárulása nélkül is jogosult elektronikus számla kiállítására.”

13. § A Tv. 45. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Nem kötelezhető a (3) bekezdésben foglaltak szerinti nyilvántartásba vételi díj megfizetésére az a gazda, illetve gazdálkodó szervezet, aki (amely) igazolja, hogy a gazdasági kamarákról szóló törvény szerint fizetendő kamarai hozzájárulást az illetékes kereskedelmi és iparkamara részére már befizette. Az illetékes kereskedelmi és iparkamara mentesül a kamarai hozzájárulás agrárgazdasági kamara felé történő elszámolási kötelezettség teljesítése alól, mely rendelkezést a folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni kell.”

14. § A Tv. 49. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 16. § (2) bekezdésének c), e), h)-j) pontja 2013. április 1-jén, d) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.”

15. § A Tv. 1. melléklete a következő szövegrésszel egészül ki:

„461101 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

462101 Gabona-, vetőmag-, takarmány- és egyéb növényiszaporítóanyag-nagykereskedelem

462102 Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme

462201 Dísznövény-nagykereskedelem

462301 Élőállat nagykereskedelme m.n.s.

466101 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme m.n.s.

463101 Zöldség-gyümölcs nagykereskedelem m.n.s.

463201 Hús, húskészítmény nagykereskedelme m.n.s.

463202 Hús, húskészítmény külkereskedelme

463301 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme m.n.s.

463501 Dohányáru nagykereskedelem”

16. § A Tv. 2. melléklete a következő szövegrésszel egészül ki:

„4675 Vegyiáru-nagykereskedelemből műtrágya és egyéb agrokémiai termékek nagykereskedelme

7490 Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés

7739 Gazdasági haszonállatok kölcsönzése”

17. § A Tv. a következő 56. §-sal egészül ki:

„56. § (1) Akinek kamarai tagsági viszonya kizárólag az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXLVI. törvény (a továbbiakban: Mód. tv.) 18. § b)-c) pontjával megállapított rendelkezéseken alapul, tagsági viszonya 2013. december 31. napján a törvény alapján megszűnik, az általuk befizetett 2013. évre esedékes kamarai tagdíjat kérelemre 60 napon belül vissza kell fizetni.

(2) E törvénynek a Mód. tv. 15-16. §-ában foglalt rendelkezések alapján az agrárgazdasági tevékenységet folytató gazda, gazdálkodó szervezet tagsági viszonya e törvény alapján 2014. január 1. napjával keletkezik.”

18. § Hatályát veszti a

a) Tv. 14/A. §-a,

b) a Tv. 1. melléklet

„011904 Koszorúalap-készítés szalmából és szénából (saját termelésű alapanyagból)

016302 Koszorú- és virágkötés nem saját termelésű növényből (nem művirágból)

031101 Tengeri halászat

032101 Tengeri halgazdálkodás

103904 Pattogatott kukorica-, pirított napraforgómag-készítés (nem saját termelésű alapanyagból)

103905 Pattogatott kukorica-, pirított napraforgómag-készítés (saját termelésű alapanyagból)

107102 Friss cukrásztermékek készítése (nem közvetlen fogyasztásra)

107103 Friss kürtöskalács készítése (nem közvetlen fogyasztásra)

202001 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

283001 M.n.s. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

283002 Mezőgazdasági traktor gyártása

331203 Egyéb mezőgazdasági gép javítása

331214 Mezőgazdasági traktor javítása

332013 Mezőgazdasági gép üzembe helyezése

466102 Mezőgazdasági gép, berendezés külkereskedelme

475206 Mezőgazdasági eszköz kiskereskedelme

477302 Állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme

477601 Virág-, koszorú-, dísznövény-kiskereskedelem

477602 Hobbiállat-eledel- és takarmány-kiskereskedelem

477603 Dísznövényi szaporítóanyag-kiskereskedelem

477604 Műtrágya és agrokémiai termék kiskereskedelem

773101 Mezőgazdasági gép kölcsönzése

813001 Zöldterület-kezelés”

szövegrésze;

c) a Tv. 2. melléklet

„2120 Gyógyszerkészítmény gyártása

2830 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

4776 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme

7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése

7500 Állat-egészségügyi ellátás”

szövegrésze.

19. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A törvény 18. § a) pontja 2014. március 15-én lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére