Időállapot: közlönyállapot (2013.VII.9.)

70/2013. (VII. 9.) OGY határozat

az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról * 

1. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ.) 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Képviselőcsoport alakítására - a 14. § (1)-(3) bekezdésében meghatározottak szerint - a képviselők előző általános választásán országos pártlistát állító és mandátumot szerző, ugyanazon párthoz vagy annak jogutódjához tartozó képviselők jogosultak. A képviselők előző általános választásán közös országos listát állító és mandátumot szerző pártokhoz, illetve azok jogutódjához tartozó képviselők - a 14. § (1) és (3) bekezdésének megfelelően - közös vagy önálló képviselőcsoport alakítására jogosultak.”

2. § A HHSZ. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Képviselőcsoportot alkothat az ugyanazon párthoz tartozó legalább három képviselő akkor is, ha mandátumukat ugyanazon önálló országos pártlistáról szerezték.”

3. § (1) A HHSZ. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Megszűnik a képviselőcsoport

a) ha tagjainak száma - a 14. § (2) bekezdésében meghatározott eset kivételével - tizenkét fő alá csökken,

b) ha a 14. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a tagjainak száma három fő alá csökken,

c) ha a képviselőcsoport megszűnését határozatban kimondja.”

(2) A HHSZ. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Nem szűnik meg a képviselőcsoport az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a megüresedett mandátum az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján - a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott határidőn belül - betölthető.”

4. § E határozat 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

5. § Hatályát veszti a HHSZ. 17. § (2) bekezdése.


  Vissza az oldal tetejére