Időállapot: közlönyállapot (2014.V.15.)

2014. évi XVII. törvény

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról * 

1. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 303. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„303. § (1) A végrehajtó a (2) és (3) bekezdés szerinti végrehajtási eljárás adósával, kötelezettjével szemben indított (vagy zálogjogosult bekapcsolódásával indult) végrehajtási eljárásban a lakóingatlan kiürítésének foganatosítását a 182/A. §-ban foglalt rendelkezések szerint, a lakóingatlan kiürítésének a rendőrség közreműködésével történő kikényszerítését elrendelő végzés vagy az árverési vevő (ingatlant átvevő) 154/A. § (10) bekezdése alapján előterjesztett kérelme kézhezvételét követő naptól az e § szerinti kilakoltatási moratórium lejártának a devizahitelesek helyzetét rendező külön törvényben meghatározott időpontját követő időszakra halasztja el.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazására

a) azokban a pénzkövetelés behajtására indult végrehajtási eljárásokban kerül sor, amelyekben az adós lakóingatlanát devizakölcsön szerződésből eredő tartozás és járulékai behajtása érdekében árveréssel, árverésen kívüli, árverés hatályával történő eladással értékesítették vagy került sor az átvételére, és

b) azokban a meghatározott cselekmény végrehajtására indult végrehajtási eljárásokban kerül sor, amelyekben a lakóingatlan kiürítésének célja devizakölcsön szerződésből eredő kötelezettség teljesítésének kikényszerítése.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazására kerül sor - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - azokban a végrehajtási eljárásokban is, amelyekben

a) devizakölcsön szerződésből eredő követelést biztosító zálogszerződésben vagy kezesi kötelezettségvállaló nyilatkozatban foglaltak kikényszerítése a végrehajtás tárgya,

b) a (2) bekezdés szerinti eljárás végrehajtást kérője, illetve adósa vagy kötelezettje a devizakölcsön szerződésben vagy abból eredő követelést biztosító szerződésben részes fél jogutódja, vagy

c) a végrehajtást kérő a devizakölcsön szerződésben foglalt vételi jog érvényesítésével vagy devizakölcsön szerződésből eredő követelést biztosító zálogjog alapján a zálogtárgy bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésével eladott lakóingatlan vevője, vagy további eladása esetén újabb vevője, az adós vagy kötelezett pedig a devizakölcsön szerződés adósa vagy devizakölcsön szerződésből eredő követelést biztosító zálogszerződés kötelezettje vagy jogutódja.

(4) Ha a (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelés behajtásán vagy kötelezettség kikényszerítésén kívül más követelés behajtására is indult végrehajtás az adóssal (kötelezettel) szemben, ezekben a végrehajtási eljárásokban sincs helye a lakóingatlan kiürítésének és az (1) bekezdés szerint kell eljárni.

(5) Ha a végrehajtható okiratból nem állapítható meg, hogy a (2) és (3) bekezdés szerinti feltételek fennállnak-e, a végrehajtó ennek megállapítása érdekében beterjeszti az iratokat a végrehajtást foganatosító bírósághoz, amely - a szükséges iratok beszerzését követően - végzéssel határoz arról, hogy a végrehajtási eljárás a (2) és (3) bekezdés hatálya alá tartozik-e.

(6) Ha büntetőügyben hozott jogerős határozat

a) megállapította, hogy a lakóingatlan kiürítésére kötelezett vagy az ő jogán a lakóingatlanban lakó személy az ingatlan tulajdonjogának, használati jogának megszerzése, vagy az ehhez szükséges vagyonnak vagy támogatásnak a megszerzése érdekében bűncselekményt követett el, és az elkövetőnek az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesülése óta még három év nem telt el, vagy

b) a lakóingatlan kiürítésére kötelezett vagy az ő jogán a lakóingatlanban lakó személy által elkövetett bűncselekmény miatt a kiürítendő ingatlanra elkobzást vagy vagyonelkobzást rendelt el,

a végrehajtást foganatosító bíróság végzéssel a kiürítés foganatosítására utasítja a végrehajtót; a kiürítési kötelezettség a kötelezettnek az ingatlanban önálló jogcímen lakó hozzátartozójára is kiterjed.

(7) A végrehajtó a (6) bekezdésben foglalt döntés meghozatala érdekében bármely fél, érdekelt vagy az ügyész erre irányuló, a bűncselekményt elkövető személy személyazonosító adatait is tartalmazó indítványára keresi meg a bíróságot.

(8) A bíróság adatigényléssel fordul a bűnügyi nyilvántartó szervhez annak megállapítása érdekében, hogy az indítványban megjelölt személlyel szemben hoztak-e büntetőügyben határozatot, a büntetőügyben eljárt bíróságot pedig megkeresi annak közlése érdekében, hogy hozott-e a (6) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti határozatot. A bíróság a beszerzett személyes adatokat a végzés jogerőre emelkedéséig kezeli.

(9) E § alkalmazásában devizakölcsön szerződés: a természetes személy mint adós vagy adóstárs, illetve lízingbe vevő és a pénzügyi intézmény között létrejött olyan hitelszerződés, kölcsönszerződés vagy pénzügyi lízingszerződés,

a) amelynél a tartozás nyilvántartási pénzneme euró, svájci frank vagy japán jen, és

b) amelyet lakóingatlanra alapított jelzálogjog - ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is - fedezete mellett kötöttek meg vagy amelynél a lízing tárgya lakóingatlan.

(10) E § rendelkezései nem alkalmazhatóak, ha a lakóingatlan árverési vevője vagy átvevője helyi önkormányzat vagy olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, és írásban kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokba vételétől számított 2 éven belül

a) a lakóingatlant felújítja vagy felújíttatja és

b) a munkahelyteremtés, munkaerő-megtartás és helybenmaradás elősegítése céljából pályázatot ír ki a lakóingatlannak a lakóingatlan fekvése szerinti településen munkát vállaló személy részére az önkormányzat bérbeadásról szóló rendeletében meghatározott feltételek szerinti bérbeadására;

ha e feltételek fennállása a végrehajtási iratokból nem állapítható meg, a végrehajtó az (5) bekezdés szerint jár el.”

2. § A Vht. 304. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„304. § (1) A 303. §-nak a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2014. évi XVII. törvénnyel (a továbbiakban e §-ban: Módtv.) megállapított rendelkezéseit azokban a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell, amelyekben a kilakoltatás foganatosítására még nem került sor.

(2) Ha a végrehajtó a Módtv. hatálybalépésének napjáig

a) már kézhez vette a lakóingatlan kiürítésének a rendőrség közreműködésével történő kikényszerítését elrendelő végzést vagy az árverési vevő (ingatlant átvevő) 154/A. § (10) bekezdése alapján előterjesztett kérelmét, illetve

b) már elhalasztotta a lakóingatlan kiürítését a devizahitelesek megsegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CLXXIII. törvénnyel megállapított 303. § alapján,

a lakóingatlan kiürítését - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a Módtv. hatálybalépését követő naptól kezdődően halasztja el a 303. § Módtv.-vel megállapított (1) bekezdésében meghatározott időszakra.

(3) Azon ügyekben, amelyekben nincs helye a 303. § Módtv.-vel megállapított rendelkezései alapján a lakóingatlan kiürítése ismételt elhalasztásának, a végrehajtó a 182/A. § (4) bekezdését a Módtv. hatálybalépését követő 15 nap elteltével alkalmazza.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére