Időállapot: közlönyállapot (2014.XI.21.)

2014. évi LXVI. törvény

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról * 

1. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következő 303/B. §-sal egészül ki:

„303/B. § (1) A végrehajtási eljárásban a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: 2014. évi XXXVIII. törvény) 17. §-ának szabályait nem kell alkalmazni, ha a végrehajtási eljárásban a végrehajtást kérő

a) helyi önkormányzat vagy olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, és

b) írásban kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a végrehajtás alá vont lakóingatlan tulajdonát ő szerezné meg, úgy a lakóingatlan birtokbavételétől számított 2 éven belül

ba) a lakóingatlant felújítja vagy felújíttatja, és

bb) a munkahelyteremtés, munkaerő-megtartás és helyben maradás elősegítése céljából pályázatot ír ki a lakóingatlannak a lakóingatlan fekvése szerinti településen munkát vállaló személy részére az önkormányzat bérbeadásról szóló rendeletében meghatározott feltételek szerinti bérbeadására.

(2) Ha a végrehajtási iratokból nem állapítható meg az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása, a végrehajtó ennek megállapítása érdekében beterjeszti az iratokat a végrehajtást foganatosító bírósághoz, amely - a szükséges iratok beszerzését követően - végzéssel határoz arról, hogy az (1) bekezdés alkalmazásának van-e helye.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti végrehajtási eljárásban a 2014. évi XXXVIII. törvény 17. §-a már alkalmazásra került, az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazását a végrehajtást kérő vagy az adós a végrehajtónál kérheti. Ha végrehajtási ügy beterjesztésre került a bírósághoz, a végrehajtó a kérelemről tájékoztatja a bíróságot. Ha a végrehajtható okirat a végrehajtónak még nem került megküldésre, a kérelmet a végrehajtást elrendelő bíróságnak, közjegyzőnek kell előterjeszteni.

(4) Ha az (1) bekezdés szerinti végrehajtási eljárásban a lakóingatlan nem a végrehajtást kérő tulajdonába kerül, akkor a végrehajtási eljárásban a továbbiakban a 2014. évi XXXVIII. törvény 17. §-ában foglalt szabályok szerint kell eljárni.

(5) Az e §-ban foglalt szabályokat a 303. § (9) bekezdése szerinti devizakölcsön szerződések esetében kell alkalmazni.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatálya.


  Vissza az oldal tetejére