Időállapot: közlönyállapot (2014.XII.11.)

2014. évi LXXXIV. törvény

a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény módosításáról * 

1. § A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2014. évi

a) bevételi főösszegét 15 983 668,7 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 17 135 149,5 millió forintban,

c) hiányát 1 151 480,8 millió forintban

állapítja meg.”

2. § A Kvtv. 9. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Az energiapolitikáért felelős miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport kiadási és támogatási előirányzatának előirányzat-módosítással történő növelését engedélyezheti az Ügkr. tv. által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2014. január 1. és 2014. június 30. közötti értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ának és a 2014. július 1-jét követő értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2014. január 1. és 2014. június 30. közötti értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának és a 2014. július 1-jét követő értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételnek a tervezett bevételt meghaladó hányada 25%-ának megfelelő összeggel. Az államháztartásért felelős miniszter a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. cím, 51. Gazdasági Zöldítési Rendszer alcím kiadási és támogatási előirányzatának előirányzat-módosítással történő növelését engedélyezheti az Ügkr. tv. által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2014. július 1-jét követő értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2014. július 1-jét követő értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételnek a tervezett bevételt meghaladó hányada 25%-ának megfelelő összeggel.

(5) Az energiapolitikáért felelős miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport terhére az Ügkr. tv. által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2014. január 1. és 2014. június 30. közötti értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ának és a 2014. július 1-jét követő értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának, valamint az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2014. január 1. és 2014. június 30. közötti értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának és a 2014. július 1-jét követő értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 25%-ának megfelelő összeghatárig teljesíthet kiadásokat. Az államháztartásért felelős miniszter a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. cím, 51. Gazdasági Zöldítési Rendszer alcím terhére az Ügkr. tv. által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2014. július 1-jét követő értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának, valamint az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2014. július 1-jét követő értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 25%-ának megfelelő összeghatárig teljesíthet kiadásokat.”

3. § A Kvtv. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. és 24. alcímhez tartozó jogcímcsoportok és a 30. alcím 26. jogcímcsoport költségvetési támogatási előirányzatai - a 23. § (21) bekezdésben foglaltak kivételével - tartalmazzák a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdése szerinti bevételeket.”

4. § A Kvtv. 23. § (21) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(21) A Kormány határozatával a távszerencsejáték játékadójából, valamint a sportfogadás (TOTÓ) játékadójából származó bevétel 2014. évben pénzforgalmilag teljesült mértékéig a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdésében meghatározott célra új kiadási előirányzatot hozhat létre a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben, vagy engedélyezheti a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása jogcímcsoport előirányzat kiadási előirányzatának növelését.”

5. § A Kvtv. 23. §-a a következő (23) bekezdéssel egészül ki:

„(23) A Kormány a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet kiadásai terhére átcsoportosítást hajthat végre más fejezet javára egyes szakképzési célok megvalósítása céljából.”

6. § A Kvtv. 23. §-a a következő (24) bekezdéssel egészül ki:

„(24) A 2014. évben az államháztartásért felelős miniszter az állam nevében - az állam szerződéses kötelezettségei teljesítésének biztosítékául - szerződésből eredő fizetési kötelezettség teljesítésére irányuló nyilatkozatot tehet.”

7. § A Kvtv. 32. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak ellátásához járó támogatás jogtalan igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából a 2. melléklet I. pont 2. alpontja, II. pontja, III. pont 3. alpontja, 4. alpontja és 5. alpontja szerinti támogatások együttes összegét kell figyelembe venni.”

8. § A Kvtv. 33. § (6)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) A nemzetiségi önkormányzattal kötött köznevelési szerződés erre vonatkozó rendelkezése alapján az oktatásért felelős miniszter a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott kis létszámú iskola köznevelési feladatai ellátásának biztosítása érdekében az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó előirányzat terhére az (1)-(3) bekezdésben meghatározottakon túl további támogatást nyújthat a nemzetiségi önkormányzat részére.

(7) Az Országgyűlés az óvodai, általános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, nem állami felsőoktatási intézmény, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet és az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartó részére az általa biztosított gyermek-, tanulóétkeztetésre tekintettel a 2. melléklet III. pont 5. a) alpontjában meghatározott támogatással azonos összegű és azonos feltételek mellett nyújtott támogatást állapít meg.

(8) Az átlagbér alapú támogatás, a működési támogatás és a (7) bekezdés szerinti támogatás tényleges gyermek-, tanuló létszám szerinti elszámolására a költségvetési évet követő év március 31-éig kormányrendeletben meghatározott módon kerül sor.

(9) Az átlagbér alapú támogatás, a működési támogatás és a (7) bekezdés szerinti támogatás összesített egyenlegének rendezésére a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor akként, hogy

a) az állam, illetve a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben és pedagógiai szakszolgálati intézményekben kimutatott - a gyermek- és tanulóétkeztetést is figyelembe vevő - éves összesített működési és felújítási kiadást, valamint a fenntartók működtetéssel és intézményfenntartással kapcsolatos kiadásait csökkenteni kell

aa) az Áht. 5. § (1) bekezdés a), b) és e) pontja szerinti, továbbá az áru- és készletértékesítésből, bérleti díjbevételből, általános forgalmi adóból származó állami és települési önkormányzati, a köznevelési ágazatban realizált bevételekkel és

ab) az olyan költségvetési támogatás összegével, amelyhez a nemzetiségi önkormányzat és az egyházi jogi személy az állam, illetve a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménnyel, pedagógiai szakszolgálati intézménnyel azonos feltételek mellett hozzájuthat és

b) az a) pontban meghatározott számítás eredményének - az állam, illetve a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménybe vagy pedagógiai szakszolgálati intézménybe járó - egy gyermekre, tanulóra jutó összegéből a (8) bekezdés szerinti elszámolást is figyelembe véve le kell vonni a kifizetett támogatások egy gyermekre, tanulóra jutó együttes összegét.”

9. § A Kvtv. 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„72. § A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 5. cím, 50. Beruházás ösztönzési célelőirányzat alcím tekintetében a tárgyéven túli fizetési kötelezettségvállalás állomány összege nem haladhatja meg a 97 500,0 millió forintot.”

10. § A Kvtv. 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„75. § (1) Az Országgyűlés hozzájárul, hogy a magyar állam legkésőbb 2014. augusztus 31-i hatállyal ellenérték nélkül átvállalja a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (a továbbiakban: MÁV Zrt.) által 2011. szeptember 7-én kibocsátott 35 000,0 millió forint tőkeösszegű pályavasúti tevékenység működtetéséhez szükséges kötvénytartozást és annak járulékait. A MÁV Zrt.-t ezen tartozásátvállalás tekintetében nem terheli illetékkötelezettség. A magyar államot az átvállalás során az államháztartásért felelős miniszter képviseli.

(2) A 2013. évi költségvetési törvény 3. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok melléklete 10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések f) Ferihegyi út meghosszabbítása jogcímen kapott támogatás felhasználásának és elszámolásának határideje 2016. december 31.

(3) Az Országgyűlés 2014. december 31-i hatállyal elengedi a Budapest Főváros Önkormányzatának az állammal szemben fennálló, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. melléklete IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 15. Roma Kulturális Központ létrehozása címen kapott támogatás jogtalan igénybevételéhez kapcsolódó igénybevételi és késedelmi kamatfizetési kötelezettségét.”

11. § A Kvtv. 76. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:)

d) a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 5. cím, 50. Beruházás ösztönzési célelőirányzat alcím előirányzata felhasználásának részletes szabályait,”

12. § A Kvtv. a következő 78. §-sal egészül ki:

„78. § A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXXIV. törvény 14. § i)-l) pontjaiban megállapított, a 2. melléklet I. és IV. pontjaira, illetve a 3. melléklet 17. pontjára vonatkozó szabályokat 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.”

13. § (1) A Kvtv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Kvtv. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Kvtv. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Kvtv. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Kvtv. 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

14. § A Kvtv.

a) 5. § (1)-(3) bekezdésében, 23. § (14) bekezdésében, 48. § (3) bekezdésében, 1. melléklet X. fejezetének címében, 1. melléklet X. fejezet 1. címében, 5. mellékletébe foglalt táblázat 4. és 99a. sorában és 10. mellékletében a „Közigazgatási és Igazságügyi” szövegrész helyébe az „Igazságügyi” szöveg,

b) 11. § (5) bekezdésében a „33. § (9) és (13) bekezdésben” szövegrész helyébe a „33. § (7) és (13) bekezdésében” szöveg,

c) 23. § (8) és (18) bekezdésében, 1. melléklet XVIII. fejezetének címében és 1. melléklet XVIII. fejezet 1. címében a „Külügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Külgazdasági és Külügyminisztérium” szöveg,

d) 23. § (13) bekezdésében a „Közigazgatási és Igazságügyi” szövegrészek helyébe az „Igazságügyi” szöveg,

e) 51. és 70. §-ában a „Vidékfejlesztési” szövegrészek helyébe a „Földművelésügyi” szöveg,

f) 66. § (1) bekezdésében az „Az Szjtv.” szövegrész helyébe az „A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.)” szöveg,

g) 68. § (11) bekezdésében a „törvény” szövegrész helyébe a „törvény (a továbbiakban: 2013. évi költségvetési törvény)” szöveg,

h) 1. melléklet XII. fejezetének címében, 1. melléklet XII. fejezet 1. címében, 5. mellékletébe foglalt táblázat 9. és 100. és 121. sorában és 10. mellékletében a „Vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi” szöveg,

i) 2. melléklet IV. pont 1. alpontjában a „17 853,7 millió forint” szövegrész helyébe a „17 912,6 millió forint” szöveg,

j) 2. melléklet I. pont 1. alpont a) alpontjában a „nyolcadik” szövegrész helyébe a „hetedik” szöveg,

k) 2. melléklet IV. pont 1. alpont h) alpont hb) alpontjában az „1 060 076 Ft/település” szövegrész helyébe a „1 060 760 Ft/település” szöveg,

l) 3. melléklet 17. pontjában a „hónapjának 25-éig” szövegrész helyébe a „hónapjában” szöveg,

m) 9. melléklet III. pont 7. alpont a) alpontjában a „33. § (1), (2), (9) és (13) bekezdése” szövegrész helyébe a „33. § (1), (2), (7) és (13) bekezdése” szöveg,

n) 9. melléklet III. pont 7. alpont b) alpontjában a „33. § (1), (2), (9) és (13) bekezdése” szövegrész helyébe a „33. § (1), (2), (7) és (13) bekezdése” szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti a Kvtv.

a) 76. § (1) bekezdés e) pontja,

b) 5. mellékletébe foglalt táblázat 109. és 121-124. sora.

16. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2014. évi LXXXIV. törvényhez

A Kvtv. 1. melléklet

1. XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 14. Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Jog- Elő- Kie- Jog- FEJEZET 2014. évi előirányzat
(Cím szám Al-
cím szám
cím-
csop. szám
Jog-
cím szám
ir. csop. szám melt előir. szám Cím név Al-
cím név
cím-
csop. név
Jog-
cím név
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás)
14 The Hungary Initiatives Foundation támogatása és adomány biztosítása 612,4 612,4

2. XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím a következő 22. jogcímcsoporttal egészül ki:

Jog- Elő- Kie- Jog- FEJEZET 2014. évi előirányzat
(Cím szám Al-
cím szám
cím-
csop. szám
Jog-
cím szám
ir. csop. szám melt előir. szám Cím név Al-
cím név
cím-
csop. név
Jog-
cím név
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás)
22 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése 9 122,0 9 122,0

3. XI. Miniszterelnökség fejezet „1-15. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2014. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
1-15. cím összesen: 42 414,9 336,8 42 078,1

4. XI. Miniszterelnökség fejezet, 18. Országvédelmi Alap cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Jog- Elő- Kie- Jog- FEJEZET 2014. évi előirányzat
(Cím szám Al-
cím szám
cím-
csop. szám
Jog-
cím szám
ir. csop. szám melt előir. szám Cím név Al-
cím név
cím-
csop. név
Jog-
cím név
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás)
18 Országvédelmi Alap 52 328,0

5. X. Miniszterelnökség fejezet „XI. fejezet összesen:” sora helyébe a kővetkező rendelkezés lép:

(2014. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XI. fejezet összesen: 208 677,7 339,8 43 009,9

6. XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő 51. alcímmel egészül ki:

Jog- Elő- Kie- Jog- FEJEZET 2014. évi előirányzat
(Cím szám Al-
cím szám
cím-
csop. szám
Jog-
cím szám
ir. csop. szám melt előir. szám Cím név Al-
cím név
cím-
csop. név
Jog-
cím név
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás)
51 Gazdasági Zöldítési Rendszer 2 312,5 2 312,5

7. XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet „XV. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2014. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XV. fejezet összesen: 81 100,2 10 532,5 70 567,7

8. XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 8. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ címe és 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe következő rendelkezés lép:

Jog- Elő- Kie- Jog- FEJEZET 2014. évi előirányzat
(Cím szám Al-
cím szám
cím-
csop. szám
Jog-
cím szám
ir. csop. szám melt előir. szám Cím név Al-
cím név
cím-
csop. név
Jog-
cím név
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás)
8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 45 835,1 22 980,5
3 Dologi kiadások 62 614,0

9. XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35. Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Jog- Elő- Kie- Jog- FEJEZET 2014. évi előirányzat
(Cím szám Al-
cím szám
cím-
csop. szám
Jog-
cím szám
ir. csop. szám melt előir. szám Cím név Al-
cím név
cím-
csop. név
Jog-
cím név
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás)
4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 6 937,5 6 937,5

10. XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet „1-20. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2014. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
1-20. cím összesen: 333 797,4 86 821,2 246 976,2

11. XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet „XVII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2014. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XVII. fejezet összesen: 602 396,4 86 821,2 246 976,2

12. XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 5. Fejezeti kezelése előirányzatok címe a következő 52. alcímmel egészül ki:

Jog- Elő- Kie- Jog- FEJEZET 2014. évi előirányzat
(Cím szám Al-
cím szám
cím-
csop. szám
Jog-
cím szám
ir. csop. szám melt előir. szám Cím név Al-
cím név
cím-
csop. név
Jog-
cím név
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás)
52 Eximbank Zrt. tőkeemelése 20 000,0 20 000,0

13. XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet „XVIII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2014. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XVIII. fejezet összesen: 83 799,4 7 746,5 76 052,9

14. XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 4. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések jogcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Jog- Elő- Kie- Jog- FEJEZET 2014. évi előirányzat
(Cím szám Al-
cím szám
cím-
csop. szám
Jog-
cím szám
ir. csop. szám melt előir. szám Cím név Al-
cím név
cím-
csop. név
Jog-
cím név
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás)
1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 27 814,0

15. XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 4. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport a következő 3-6. jogcímekkel egészül ki:

Jog- Elő- Kie- Jog- FEJEZET 2014. évi előirányzat
(Cím szám Al-
cím szám
cím-
csop. szám
Jog-
cím szám
ir. csop. szám melt előir. szám Cím név Al-
cím név
cím-
csop. név
Jog-
cím név
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás)
3 A Főgáz Zrt. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások 79 186,3
4 Az Antenna Hungária Zrt. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások 56 000,0
5 Az AVE Magyarország Kft. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások 14 000,0
6 Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. megvásárlásával kapcsolatos kiadások 10 157,1

16. XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím a következő 10. jogcímcsoporttal egészül ki:

Jog- Elő- Kie- Jog- FEJEZET 2014. évi előirányzat
(Cím szám Al-
cím szám
cím-
csop. szám
Jog-
cím szám
ir. csop. szám melt előir. szám Cím név Al-
cím név
cím-
csop. név
Jog-
cím név
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás)
10 Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetéséhez szükséges fejlesztések 8 550,0

17. XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet „XLIII. fejezet összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2014. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XLIII. fejezet összesen: 335 725,4 193 228,6

2. melléklet a 2014. évi LXXXIV. törvényhez

1. A Kvtv. 2. melléklet I. pont 1. alpont b) alpontja a következő be) alponttal egészül ki:

(Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása)

be) Közös szabály: Ha a Központi Statisztikai Hivatal által, 2012. december 31-i állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban a bb)-bd) alpont szerinti naturális mutatók tekintetében 2014. december 31-éig korrekció történik és a korrigált adat kisebb, mint a támogatást megalapozó adat, a bb)-bd) alponthoz kapcsolódó támogatásokban történő változásokat az éves költségvetési beszámoló keretében történő elszámolás során kell érvényesíteni.”

2. A Kvtv. 2. melléklet, „Kiegészítő szabályok” rész 2. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) Támogatások évközi módosítása

Sorszám Adat-
szolgáltatás
időpontja
Támogatás jogcíme Adatszolgáltatás alapja Finanszírozás
kezdő hónapja
1 2014.
június 1.
I. 2., II. 1., II. 2.
II. 3., III. 3.,
III.4., III.5.
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz becsült évi mennyisége (m3) módosítható; az óvodások száma, a vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám, illetve a segítők létszáma, valamint a szociális jogcímek esetében a becsült éves ellátotti adatok módosíthatók;
a III.4. és III. 5. jogcímnél a becsült éves ellátotti adatok, személyi térítési díjból származó bevétel és üzemeltetési kiadások módosíthatók
I.2. esetében
2014. november; II.1., II.2., II.3., III.3., III.4. a) és III.5. a) esetében 2014. július; III.4. b) és III.5. b) esetében 2014. augusztus
2 2014.
október 15.
II. 1., II. 2., II. 3.,
III. 3., III. 4. a),
III.5. a)
az óvodások száma, a vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám, illetve a segítők létszáma, valamint szociális és gyermekétkeztetési jogcímek esetében a becsült éves ellátotti adatok módosíthatók 2014. december

3. melléklet a 2014. évi LXXXIV. törvényhez

1. A Kvtv. 3. melléklet 10. pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

ca) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása

Az előirányzat 50%-a nyújt fedezetet a Széll Kálmán tér felújítása, a térség tömegközlekedési kapcsolatai fejlesztése, a budai fonódó villamoshálózat kiépítése, valamint a fogaskerekű felújítása és Széll Kálmán térre való behozatala támogatásának, valamint a Káposztásmegyer vasúti megállóhely és közúti kapcsolatai megvalósításának és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása 2014. évi ütemére.

A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felelős miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben köt támogatási szerződést Budapest Főváros Önkormányzatával. A támogatás felhasználásának és elszámolásának határideje 2016. december 31.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: 2011. évi költségvetési törvény) 5. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok melléklete 16. A Moszkva tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása, a 2012. évi költségvetési törvény 5. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok melléklete 15. A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása és a 2013. évi költségvetési törvény 3. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok melléklete 10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések b) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása jogcímeken kapott támogatások felhasználásának és elszámolásának határideje 2016. december 31.”

2. A Kvtv. 3. melléklet 10. pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

cb) Az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása

Az előirányzat 25%-a nyújt fedezetet az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartása támogatásának 2014. évi ütemére.

A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felelős miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben köt támogatási szerződést Budapest Főváros Önkormányzatával. A támogatás felhasználásának és elszámolásának határideje 2016. december 31.

A 2012. évi költségvetési törvény 5. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok melléklete 17. Az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása és a 2013. évi költségvetési törvény 3. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok melléklete 10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések c) Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása jogcímeken kapott támogatás felhasználásának és elszámolásának határideje 2016. december 31.”

4. melléklet a 2014. évi LXXXIV. törvényhez

A Kvtv. 4. melléklet 1. pontja III. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„III. Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére a következő kifizetések teljesíthetők

a) a támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege,

b) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi önkormányzatokat pótlólagosan megillető támogatások költségvetési évben kifizetett összege,

c) az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a helyi önkormányzatokat megillető igénybevételi, késedelmi és kiegészítő kamat összege,

d) a helyi önkormányzatok által az Áht. 83. § (6) bekezdésében felsorolt, költségvetési évet megelőző éveket terhelő kötelezettségek költségvetési évben történő teljesítése esetén a költségvetési évet megelőző években felfüggesztett támogatások összege.

A helyi nemzetiségi önkormányzatoknak a költségvetési évet megelőző években a IX. fejezetből kapott támogatásainak elszámolása a helyi önkormányzatokkal azonos módon az I-III. alpont szerint történik.”

5. melléklet a 2014. évi LXXXIV. törvényhez

1. A Kvtv. 5. mellékletébe foglalt táblázat a következő 112a és 112b sorral egészül ki:

„112a XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
112b Beruházás ösztönzési célelőirányzat (5. cím, 50. alcím)”

2. A Kvtv. 5. mellékletébe foglalt táblázat a következő 137a-137c sorral egészül ki:

„137a Vidékfejlesztési és halászati programok (2. cím, 11. alcím)
137b Új Vidékfejlesztési Program (2. cím, 12. alcím)
137c Uniós Programok ÁFA fedezete (2. cím, 13. alcím)”

  Vissza az oldal tetejére