Időállapot: közlönyállapot (2014.XII.23.)

2014. évi XCIV. törvény

a dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról * 

Az Országgyűlés figyelemmel arra, hogy

- a magyarországi egészségügyi ellátás színvonalának növelése kiemelt közpolitikai cél, amelyhez a szükséges anyagi forrásokat biztosítani kell;

- a dohányzás számos megbetegedés kialakulásában játszik kiemelt szerepet, és a hazai elhalálozási mutatókban az okok között közvetlenül vagy közvetve tekintélyes mértékben jelenik meg továbbra is;

- a dohánytermékek egészségkárosító hatása jelentős mértékben hozzájárul a megnövekedett egészségügyi kiadásokhoz; és ehhez képest, illetve gazdasági erejükhöz mérten a dohánygyártó vállalkozások maguk nem arányosan járulnak hozzá a közkiadásokhoz

a következő törvényt alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az e törvényben meghatározott dohányipari gazdálkodó szervezetek rendkívüli egészségügyi hozzájárulás (a továbbiakban: hozzájárulás) fizetésére kötelezettek.

(2) A hozzájárulásból befolyó összeg a központi költségvetés bevétele, amely kizárólag az államháztartás egészségügyi alrendszereinek finanszírozására fordítható.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E törvény alkalmazásában

1. dohánytermék: cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány és más fogyasztási dohány, vagy egyéb jogszabály szerint dohányzásra szánt, dohány alapanyagú termék;

2. dohánytermék gyártására és kereskedelmére irányuló tevékenység: az a vállalkozási tevékenység, amelyet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban: Jöt.) meghatározott dohánytermék

a) adóraktár engedélyese,

b) importálója, vagy

c) bejegyzett kereskedője

e minőségében végzett, vagy végez, feltéve, hogy a dohánytermék gyártására, a Jöt.-ben meghatározott szabadforgalomba bocsátásra, vagy magyarországi forgalomba hozatalára, kereskedelmére irányuló tevékenységéből származó nettó árbevétele a 2014. évben elérte, vagy meghaladta az összes nettó árbevétele 50%-át;

3. nettó árbevétel: a számvitelről szóló törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele;

4. vállalkozási tevékenység: jövedelem- és nyereségszerzésre irányuló, üzletszerű gazdasági tevékenység.

3. A hozzájárulás fizetésére való kötelezettség

3. § A hozzájárulás fizetésére az a jogi személy köteles, amely Magyarországon dohánytermék gyártására és kereskedelmére irányuló tevékenységet folytat, vagy a 2014. évben folytatott (a továbbiakban: hozzájárulásra kötelezett).

4. A hozzájárulás alapja

4. § A hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettnek a 2014. adóévben elért nettó árbevétele; ha a hozzájárulásra kötelezett a naptári évtől eltérő üzleti évet választott, úgy a 2014. naptári évben beszámolóval lezárt utolsó üzleti évében elért nettó árbevétele.

5. A hozzájárulás mértéke

5. § A hozzájárulás mértéke

a) az adóalap 30 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,2%, de legalább harmincmillió forint,

b) az adóalap 30 milliárd forintot meghaladó, de 60 milliárd forintot meg nem haladó része után 2,5%,

c) az adóalap 60 milliárd forintot meghaladó része után 4,5%.

6. Eljárási rendelkezések

6. § (1) A hozzájárulásra kötelezett a fizetési kötelezettségének mértékét 2015. június 30. napjáig állapítja meg és vallja be az e célra rendszeresített nyomtatványon az állami adóhatósághoz.

(2) A hozzájárulásra kötelezett a fizetési kötelezettségét a bevallás benyújtására előírt határnapot követő 30 napon belül teljesíti.

(3) A hozzájárulással kapcsolatos hatósági feladatokat az állami adóhatóság látja el.

(4) Az e törvényben nem szabályozott eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény előírásai megfelelően alkalmazandók.

(5) A hozzájárulásra kötelezett az e törvény alapján megállapított hozzájárulást az adózás előtti eredmény terhére számolja el.

(6) Az adófizetési kötelezettség - legfeljebb a fizetendő adó 80%-áig - csökkenthető a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdésének 7. pontja alapján a 2014. évben beruházásként elszámolt összeg 30%-ának és a beruházás megvalósításához igénybevett állami vagy uniós támogatások összegének különbözetével.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a törvény 2015. február 1-jén lép hatályba és 2015. december 31-én hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére