Időállapot: közlönyállapot (2014.XII.23.)

2014. évi XCVI. törvény

a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról * 

1. § (1) A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 3. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„2. dohányterméket kiegészítő termék: olyan áru, amely a dohánytermék fogyasztását közvetlen módon elősegíti, így különösen cigarettahüvely, cigarettapapír, gyújtóeszköz, pipa, dohánylevél-töltő, továbbá az ezen termék használatához, működtetéséhez kapcsolódó termék (alkatrész) is (különösen öngyújtó újratöltő, tűzkő, szivar- és cigarettapiszka);”

(2) Az Fdvtv. 3. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„8. dohánybolt: nem mozgó (és részekre bontás nélkül nem is mozgatható), más üzlettől elkülönült olyan önálló üzlethelyiség, amelynek külső felületére tekintve dohánytermék nem látható, csak az üzlethelyiségbe belépve, és amelyben kizárólag

a) dohánytermék,

b) dohányterméket kiegészítő termék,

c) a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény Különös Rendelkezések I. fejezet 1. és 4. címében szabályozott sorsolásos játék és fogadás bonyolításával kapcsolatos termék,

d) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott szeszes ital,

e) a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvényben meghatározott energiaital,

f) kávé [csomagolt kávé (ideértve az azonnal oldódó kávékivonatot is), vagy helyben is fogyasztható kávéital, ideértve a helyben fogyasztásához szükséges kiegészítő termékeket - különösen cukor, tejpor - is],

g) ásványvíz és üdítőital,

h) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. melléklete (a továbbiakban: kombinált nómenklatúra) szerinti 2105 00 vámtarifa szám alá tartozó (fagylalt és más ehető jégkrém) termék,

i) újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány,

j) rágógumi, valamint a mentolos cukorka és lapocska,

k) tömegközlekedési eszközök vonaljegye (gyűjtőjegye),

l) a dohányboltban forgalmazható termékek fogyasztók általi átvételére, szállítására szolgáló csomagolóeszköz, hordtasak vagy hordtáska,

m) jogszabály által meghatározott más termék

forgalmazható továbbá,

n) az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatások egyenlegének feltöltésére irányuló szolgáltatás nyújtható;”

2. § Az Fdvtv. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A dohánytermék-kiskereskedelem szervezésének előmozdítására, a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázat kiírásának, elbírálásának, a koncessziós szerződés megkötésének előkészítésére, a megkötött koncessziós szerződés ellenőrzésére, valamint a dohánytermék-kiskereskedők számára országos szakmai képzés megszervezésére és lebonyolítására a miniszter 100%-os állami tulajdonban lévő zártkörűen működő nonprofit részvénytársaságot (a továbbiakban: a részvénytársaság) alapít.”

3. § (1) Az Fdvtv. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A pályázatokat úgy kell kiírni, hogy a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység minden magyarországi településen folytatható legyen azzal, hogy a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet olyan településen, ahol az állandó lakosok száma a

a) háromezer főt nem haladja meg, legfeljebb egy,

b) háromezer főt meghaladja, legalább egy, és minden háromezer fő lakos után további egy

jogosult végezhesse.”

(2) Az Fdvtv. 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A település állandó lakosainak számát a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőző utolsó három évben közzétett tájékoztatási adatbázis Magyarország lakónépességének továbbszámított, éves és települési bontásban megadott adatainak számtani átlaga alapján kell megállapítani.”

4. § Az Fdvtv. 7. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A pályázat kiírója előírhatja, hogy a pályázatokat elektronikus úton kell benyújtani.”

5. § Az Fdvtv. 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az (1) bekezdésben meghatározott személy jogosult arra, hogy - a forgalmi adatok függvényében vagy a dohánytermék-kiskereskedő előterjesztésére - a koncessziós szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezze, illetve erről a jogosulttal megállapodást kössön.”

6. § Az Fdvtv. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a koncessziós szerződés az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően szűnt meg, akkor - ha e törvény másként nem rendelkezik - az új pályázatot a koncessziós szerződés megszűnését követő 120 napon belül ki kell írni.”

7. § Az Fdvtv. 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha egy dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlása - legalább két, 24 hónapon belül meghirdetett pályázati kiírást követően - az utolsó pályázati kiírás eredményhirdetését követő 90. napon belül sem folyik, akkor az utolsó pályázat eredményhirdetését követő 36 hónap elteltéig nem kötelező új pályázatot kiírni.”

8. § (1) Az Fdvtv. 11. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően dohánytermék-kiskereskedelem más üzletben is folytatható,]

b) az olyan településen, ahol az állandó lakosok száma a háromezer főt nem haladja meg”

(feltéve, hogy az üzlet egyébként megfelel a dohánytermékek értékesítésére vonatkozó egyéb jogszabályi előírásoknak.)

(2) Az Fdvtv. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételek együttes fennállása esetén az állam - a Jöt.-ben meghatározottak szerint - mozgóbolt útján is gyakorolhatja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet. A mozgóboltra a kereskedelemről szóló törvény rendelkezései is irányadók. Az állam e jogosultságát az adott településen akként is gyakorolhatja, hogy a településhez legközelebb eső egy vagy több dohánytermék-kiskereskedővel e feladat ellátására szerződést köt.”

9. § Az Fdvtv. 13. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Ha a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet egyéni vállalkozó folytatja, akkor annak örököse, erre irányuló igénye esetén - feltéve, hogy a jogszabályban írt egyéb feltételeknek megfelel és maga is egyéni vállalkozói tevékenységet folytat, illetve az erre irányuló kérelmét a vámhatósághoz benyújtotta - a koncessziós szerződésből eredő jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére jogosulttá, illetve kötelezetté válik. Azt a tényt, hogy a kérelmező maga örökös, a hagyatéki eljárás befejezéséig közokiratba foglalt nyilatkozattal kell igazolni. Több örökös esetén további feltétel, hogy az örökösök a jogok gyakorlásáról és a kötelezettségek teljesítéséről közokiratba foglalt megállapodást kössenek, és az állam felé a kötelezettségek teljesítésére közokiratba foglalt nyilatkozattal egyetemleges felelősséget vállaljanak. A tevékenység folytatására vonatkozó igényt az egyéni vállalkozó halálát követő 30 napon belül be kell jelenteni a vámhatósághoz, valamint a 8. § (1) bekezdésében meghatározott személyhez, mely esetben a koncessziós szerződés hatálya fennmarad azzal, hogy ha az örökhagyó halálától számított egy éven belül a hagyaték átszállását igazoló jogerős közokiratot az örökös nem nyújtja be, vagy e közokiratból a kérelmező öröklési jogosultsága nem derül ki, akkor a koncessziós szerződés hatálya megszűnik. Ha az örökös kérelme az e bekezdésben foglaltaknak megfelel, akkor a vámhatóság az örökhagyó részére kibocsátott vámhatósági engedélyt módosítja, feljogosítva a kérelmezőt a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság további gyakorlására; ellenkező esetben a vámhatóság a vámhatósági engedélyt visszavonja.”

10. § Az Fdvtv. 14. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

[A dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszűnik, és új koncessziós pályázatot kell kiírni:]

g) ha a dohánytermék-kiskereskedő az e törvényben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének egy hónapban összesen legalább 5 napon keresztül alapos ok nélkül nem tesz eleget.”

11. § Az Fdvtv. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A bírság összege a dohánytermék-kiskereskedővel szemben 30 ezer forinttól 10 millió forintig terjedhet, ha a dohánytermék-kiskereskedő

a) az engedélyben foglaltaktól eltér vagy a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megsérti,

b) az állammal szembeni kötelezettségét nem teljesíti,

c) a számára előírt nyilvántartási, könyvvezetési előírásoknak nem tesz eleget vagy hamis adatot tüntet fel.”

12. § Az Fdvtv. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § (1) A vámhatóság a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó engedélyt visszavonhatja, ha

a) az engedély kiadása után merül fel olyan tény, adat vagy körülmény, amely miatt az engedélykérelem elutasításának lett volna helye;

b) a dohánytermék-kiskereskedő 1 éven belül legalább három különböző alkalommal a dohánytermék-kereskedelmi tevékenységgel összefüggő szabályokat megsértette, mely jogsértés tényéről a vámhatóság vagy a fogyasztóvédelmi hatóság jogerős határozatot hozott;

c) a dohánytermék-kiskereskedő a vámhatóság hatósági intézkedése ellenére a jogszabálysértő állapotot nem szünteti meg;

d) a dohánytermék-kiskereskedő a vámhatóság felhívása ellenére sem közli a tevékenységével összefüggő adatokat;

e) a dohánytermék-kiskereskedő a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet az engedély kézhezvételétől számított 90 napon belül nem kezdi meg, továbbá ha a tevékenységet engedély nélkül szünetelteti;

f) a dohánytermék-kiskereskedő az e törvényben meghatározott, a tisztességes piaci verseny körülményeit biztosító értékesítési követelményeket megszegi;

g) a dohánytermék-kiskereskedő tevékenységét az engedélyben foglalt telephelytől eltérő helyen is folytatja - ide nem értve a 11. § (3) bekezdésében foglaltakat.

(2) A vámhatóság - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - az engedélyt visszavonja, ha a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszűnt.

(3) Ha a dohánytermék-nagykereskedő, illetve más személy közvetve vagy közvetlenül e törvény által tiltott ajándékot, árengedményt vagy juttatást nyújt a dohánytermék-kiskereskedőnek vagy reá tekintettel másnak, akkor az ajándékot, árengedményt, illetve juttatást nyújtót, továbbá azt, akinek érdekében ezen előnyök bármelyikét nyújtják, a vámhatóság a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 47/C. §-ában meghatározott mértékű bírsággal sújthatja.”

13. § Az Fdvtv. a következő 24/A. §-sal egészül ki:

„24/A. § (1) A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló 2014. évi XCVI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 22. § (2) bekezdésében és 23. § (1) bekezdésében foglaltakat a hivatkozott rendelkezések hatálybalépésekor folyamatban lévő vámhatósági ügyekben nem lehet alkalmazni.

(2) A Módtv.-vel megállapított 6. § (2) bekezdésében foglaltakat a Módtv. hatálybalépését követően indult pályázati eljárásokban kell alkalmazni. Ha egy településen a gyakorolható dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságok száma e törvény rendelkezései értelmében csökkent, a korábban átengedett jogosultságok tovább gyakorolhatók azzal, hogy bármelyik dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlásának megszűnését követően e településen nem lehet új pályázatot kiírni addig, amíg az a Módtv.-vel megállapított 6. § (2) bekezdésében foglaltaknak meg nem felel.

(3) A Módtv.-vel megállapított 6. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően, ha a településen legalább két jogosultságot már gyakorolnak és ameddig ezt a forgalmi adatok indokolják, a miniszter dönthet úgy, hogy a településen nem ír ki pályázatot valamennyi jogosultság átengedésére.

(4) A Módtv.-vel megállapított 11. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat a Módtv. hatálybalépését követően indult pályázati eljárások alapján megkötött koncessziós szerződések esetén kell alkalmazni.”

14. § (1) Hatályát veszti az Fdvtv. 18. § (2) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 98/A. § (2) bekezdése.

15. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. § (2) bekezdése, a 3-10. §, a 13. §, valamint a 14. § (1) bekezdése az e törvény kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(4) A 11-12. § az e törvény kihirdetését követő negyvenedik napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére