Időállapot: közlönyállapot (2014.XII.23.)

2014. évi XCVIII. törvény

egyes építésügyi és területrendezési tárgyú törvények módosításáról * 

1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

1. § (1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 32. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

Az építészeti-műszaki tervezési és az építésügyi műszaki szakértői tevékenység”

(2) Az Étv. 43. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az építtető felel)

f) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges jogszabályban előírt dokumentumok (tervek) meglétéért, az elektronikus építési napló vezetése esetén az építési napló készenlétbe helyezéséért,”

(3) Az Étv. 53/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kormányrendeletben meghatározott építésügyi vagy építésfelügyeleti eljárásban az ügyfél a kérelmet elektronikusan is benyújthatja.”

(4) Az Étv. 58. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) A Nyilvántartás működtetéséhez szükséges állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatait annak jogszabályban kijelölt szolgáltatója térítésmentesen biztosítja.”

2. § Az Étv.

a) 8. § (5) bekezdésében az „a településrendezési eszköz elkészítéséhez” szövegrész helyébe az „a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszköz elkészítéséhez” szöveg, az „az egyeztető tárgyaláson” szövegrész helyébe az „a településrendezési eszköz egyeztető tárgyalásán” szöveg,

b) 38/D. § (1) bekezdésében az „a 33/A. § és a 38/A-38/C. § szerinti” szövegrész helyébe az „a 38/A. § és a 38/C. § szerinti” szöveg,

c) 43. § (1) bekezdés d) pontjában az „engedély,” szövegrész helyébe az „engedély, építésügyi vagy építésfelügyeleti” szöveg,

d) 46. § (2) bekezdés b) pontjában a „helyszínen” szövegrész helyébe a „helyszínen, illetve a Nyilvántartás igénybevételével” szöveg,

e) 46. § (2) bekezdés d) pontjában az „az építésügyi monitoring” szövegrész helyébe az „a Nyilvántartás” szöveg,

f) 47. § (3) bekezdésében az „építésügyi” szövegrész helyébe az „építésügyi vagy építésfelügyeleti” szöveg, az „(1)-(2) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1)-(2) bekezdés, valamint a 46. § (3) bekezdés e) pont eb) alpontja” szöveg,

g) 47. § (4) bekezdésében az „építésügyi” szövegrész helyébe az „építésügyi vagy építésfelügyeleti” szöveg,

h) 49. § (5) bekezdésében az „építésügyi hatóság” szövegrész helyébe az „építésügyi hatóság a veszély elhárításához szükséges mértékű építési tevékenységre” szöveg,

i) 50. § (2) bekezdés c) pontjában az „a településrendezési” szövegrész helyébe az „a településfejlesztési és a településrendezési” szöveg,

j) 62. § (1) bekezdés 17. pontjában az „elektronikus építésügyi” szövegrész helyébe az „elektronikus építésügyi, építésfelügyeleti” szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti az Étv.

a) 33/A. §-a,

b) 38/B. §-a,

c) 43. § (1) bekezdés b) pontja,

d) 43. § (1) bekezdés j) pontjában a „továbbá amennyiben jogszabály előírja az építési napló elektronikus vezetését, az elektronikus építési napló aktiválásáért,” szövegrész,

e) 46. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását” szövegrész,

f) 48. § (4) bekezdésében az „a 33/A. §,” és az „, a 38/B. §” szövegrész,

g) 48. § (5) bekezdésében az „a 33/A. §,” és az „a 38/B. §,” szövegrész,

h) 58. § (1) bekezdésében az „építésügyi igazgatási szakértői, beruházáslebonyolítói,” és az „adatfeldolgozóként” szövegrész,

i) 58. § (2) bekezdésében az „adatfeldolgozóként” szövegrész,

j) 58. § (3) bekezdés a) pont ae) alpontja,

k) 58. § (3) bekezdés d) pont dc) alpontja,

l) 58. § (9) bekezdés b) és i) pontja,

m) 62. § (1) bekezdés 4. pontjában az „az építésügyi igazgatási szakértői,” szövegrész,

n) 62. § (1) bekezdés 7. pontjában az „a beruházáslebonyolítói és” szövegrész,

o) 62. § (1) bekezdés 13.5. pontja.

2. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosítása

4. § A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 59. § (9) és (10) bekezdésében a „6 éven” szövegrész helyébe a „7 éven” szöveg lép.

3. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosítása

5. § Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 14/A. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete

14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja.

(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség és a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.

(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat.

(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg.

(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.

(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.”

4. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosítása

6. § A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A BATrTMód. hatálybalépése előtt elfogadott településrendezési eszközöket a főváros és az e törvény hatálya alá tartozó egyéb települések esetében 2015. december 31-ig összhangba kell hozni e törvénnyel.”

5. Az egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIX. törvény módosítása

7. § Nem lép hatályba az egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIX. törvény 18. §-a.

6. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Az 5. § 2014. december 30-án lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére