Időállapot: közlönyállapot (2017.IX.20.)

14/2017. (IX. 20.) OGY határozat

a jogtipró ukrán oktatási törvény elítéléséről és az ellene való fellépésről * 

1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az ukrán törvényhozás, a Verhovna Rada által 2017. szeptember 5-én második olvasatban elfogadott oktatási törvény súlyosan korlátozza a kárpátaljai magyarság számára az ukrán törvények által jelenleg biztosított oktatási és anyanyelvhasználati jogokat. A jogszabály ahelyett, hogy az európai normáknak megfelelően, a közösségi önkormányzatisággal összhangban bővítené és védené az anyanyelven való tanulás jogát, a korábbi szinthez képest drasztikusan szűkíti azt.

A törvény ellehetetleníti a kisebbségi nyelveken folyó anyanyelvi oktatást és bezárásra ítél valamennyi, az ukrántól eltérő nyelven működő alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményt.

A jogszabály ellentétes a nemzeti kisebbségek etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásának védelmére vonatkozóan Ukrajna által önként vállalt, különösen az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Koppenhágai Dokumentumában és Párizsi Chartájában, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Európai Biztonsági Chartájában és Asztanai Nyilatkozatában, az Európa Tanács Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájában és Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezményében, az Egyesült Nemzetek Szervezetének a Nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló Nyilatkozatában, valamint az Európai Unió és tagállamai, valamint Ukrajna között létrejött Társulási Megállapodásban foglalt kötelezettségekkel.

A jogszabály a fent felsoroltakon túl sérti Ukrajna alkotmányának 22. cikkét, amely szerint új törvények elfogadása vagy hatályban lévő törvények módosítása nem szűkítheti a már meglévő jogokat, valamint 24. cikkét, amely tiltja az etnikai és nyelvi alapon történő megkülönböztetést.

2. Az Országgyűlés megállapítja, hogy a törvény ellentétes az Ukrajna által a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a jószomszédság és az együttműködés alapjairól szóló szerződésben vállaltakkal. Ez különösen méltánytalan és elítélendő annak fényében, hogy az elmúlt években Magyarország mindent megtett a kölcsönös jó szándékon alapuló, harmonikus kapcsolatokért, és minden lehetséges eszközzel a leghatározottabban támogatta Ukrajna nemzetközi törekvéseit és európai integrációját.

3. Az Országgyűlés elítéli az alapvető emberi jogoknak és a kárpátaljai magyarság szerzett jogainak a törvényben foglalt súlyos megsértését, és felhívja Ukrajna felelős vezetőit, hogy tartsák tiszteletben a demokrácia és a jogállamiság közös európai értékeit, amelyeket valamennyi nyilatkozatukban mindeddig maguk is hangoztattak, és tartózkodjanak a jogszabály hatályba léptetésétől.

4. Az Országgyűlés felhívja a nemzetközi közösséget, különösen az Európai Parlamentet, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, az Európa Tanács és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete parlamenti közgyűlését, hogy ítéljék el a jogsértést, ami szemben áll az Ukrajna vezetői által nyíltan vallott értékrenddel és veszélyezteti Ukrajna európai jövőjét.

5. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy minden szükséges lépést tegyen meg a jogszabály hatálybalépésének megakadályozása érdekében, és erről adjon rendszeres tájékoztatást az Országgyűlés illetékes bizottságainak.

6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére