Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései
(2011. december 31.)
Magyarország Alaptörvénye
(2011. április 25.)
2011. évi CCXI. törvény
a családok védelméről
2011. évi CCX. törvény
az emberiesség elleni bűncselekmények büntetendőségéről és elévülésének kizárásáról, valamint a kommunista diktatúrában elkövetett egyes bűncselekmények üldözéséről
2011. évi CCIX. törvény
a víziközmű-szolgáltatásról
2011. évi CCVIII. törvény
a Magyar Nemzeti Bankról
2011. évi CCVII. törvény
egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról
2011. évi CCVI. törvény
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
2011. évi CCV. törvény
az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról
2011. évi CCIV. törvény
a nemzeti felsőoktatásról
2011. évi CCIII. törvény
az országgyűlési képviselők választásáról
2011. évi CCII. törvény
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
2011. évi CCI. törvény
egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról
2011. évi CC. törvény
a nemzeti mobil fizetési rendszerről
2011. évi CXCIX. törvény
a közszolgálati tisztviselőkről
2011. évi CXCVIII. törvény
a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
2011. évi CXCVII. törvény
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról
2011. évi CXCVI. törvény
a nemzeti vagyonról
2011. évi CXCV. törvény
az államháztartásról
2011. évi CXCIV. törvény
Magyarország gazdasági stabilitásáról
2011. évi CXCIII. törvény
a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról
2011. évi CXCII. törvény
a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal kapcsolatos módosításáról
2011. évi CXCI. törvény
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
2011. évi CXC. törvény
a nemzeti köznevelésről
2011. évi CLXXXIX. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól
2011. évi CLXXXVIII. törvény
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről
2011. évi CLXXXVII. törvény
a szakképzésről
2011. évi CLXXXVI. törvény
Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről
2011. évi CLXXXV. törvény
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról
2011. évi CLXXXIV. törvény
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggő, valamint egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról
2011. évi CLXXXIII. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetéséről
2011. évi CLXXXII. törvény
egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
2011. évi CLXXXI. törvény
a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
2011. évi CLXXX. törvény
a bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
2011. évi CLXXIX. törvény
a nemzetiségek jogairól
2011. évi CLXXVIII. törvény
a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról
2011. évi CLXXVII. törvény
az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről
2011. évi CLXXVI. törvény
az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
2011. évi CLXXV. törvény
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
2011. évi CLXXIV. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról
2011. évi CLXXIII. törvény
a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról
2011. évi CLXXII. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
2011. évi CLXXI. törvény
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény katonai nemzetbiztonsági szolgálatok összevonásával kapcsolatos módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról
2011. évi CLXX. törvény
a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról
2011. évi CLXIX. törvény
a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról
2011. évi CLXVIII. törvény
a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről
2011. évi CLXVII. törvény
a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról
2011. évi CLXVI. törvény
Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
2011. évi CLXV. törvény
a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól
2011. évi CLXIV. törvény
a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról
2011. évi CLXIII. törvény
az ügyészségről
2011. évi CLXII. törvény
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
2011. évi CLXI. törvény
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
2011. évi CLX. törvény
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról
2011. évi CLIX. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
2011. évi CLVIII. törvény
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról
2011. évi CLVII. törvény
az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről szóló Szerződés és kiegészítő dokumentumai Oroszországi Föderáció viszonylatában való részleges felfüggesztéséről
2011. évi CLVI. törvény
egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
2011. évi CLV. törvény
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
2011. évi CLIV. törvény
a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről
2011. évi CLIII. törvény
a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról
2011. évi CLII. törvény
a Közép-európai légiforgalmi szolgálatokról (CEATS) szóló Megállapodások felmondásáról rendelkező CEATS Felmondási Megállapodás kihirdetéséről
2011. évi CLI. törvény
az Alkotmánybíróságról
2011. évi CL. törvény
az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról
2011. évi CXLIX. törvény
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról
2011. évi CXLVIII. törvény
a kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
2011. évi CXLVII. törvény
az otthonvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról
2011. évi CXLVI. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
2011. évi CXLV. törvény
a Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok között, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Mexikóvárosban, 2011. június 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2011. évi CXLIV. törvény
a Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között a jövedelem- és a tőkenyereség-adók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. szeptember 7. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2011. évi CXLIII. törvény
a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről
2011. évi CXLII. törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület, valamint jogutódja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
2011. évi CXLI. törvény
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2011. évi CXL. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
2011. évi CXXXIX. törvény
a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv E, F és G Függelékeinek kihirdetéséről
2011. évi CXXXVIII. törvény
az EUROFIMA Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság alapításáról szóló Egyezmény és Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről
2011. évi CXXXVII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az energiaellátás biztonságának növelése érdekében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2011. évi CXXXVI. törvény
„Civitas Invicta” - Szigetvár, a leghősiesebb városról
2011. évi CXXXV. törvény
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról
2011. évi CXXXIV. törvény
az uzsorával összefüggő egyes törvények módosításáról
2011. évi CXXXIII. törvény
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
2011. évi CXXXII. törvény
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról
2011. évi CXXXI. törvény
a bírósági eljárások ésszerű időn belül való befejezésének biztosítása érdekében egyes bírói álláshelyek betöltésének átmeneti szabályairól
2011. évi CXXX. törvény
az otthonvédelmi intézkedések kiterjesztése kapcsán a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról
2011. évi CXXIX. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról
2011. évi CXXVIII. törvény
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
2011. évi CXXVII. törvény
az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izland és harmadrészről a Norvég Királyság közötti kiegészítő megállapodás kihirdetéséről
2011. évi CXXVI. törvény
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról
2011. évi CXXV. törvény
az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról
2011. évi CXXIV. törvény
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
2011. évi CXXIII. törvény
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény jogharmonizációs módosításáról és az adó-visszaigénylés különös eljárási szabályairól
2011. évi CXXII. törvény
a központi hitelinformációs rendszerről
2011. évi CXXI. törvény
az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról
2011. évi CXX. törvény
az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
2011. évi CXIX. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2011. évi CXVIII. törvény
a Magyar Köztársaság és Mongólia között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről, valamint a 29/1974. (VII. 10.) MT rendelet által kihirdetett, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között az 1972. évi december hó 20. napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény megszüntetéséről
2011. évi CXVII. törvény
a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről
2011. évi CXVI. törvény
a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról
2011. évi CXV. törvény
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásának és felszámolásának különleges szabályairól és az azzal összefüggő törvénymódosításokról
2011. évi CXIV. törvény
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról
2011. évi CXIII. törvény
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2011. évi CXI. törvény
az alapvető jogok biztosáról
2011. évi CX. törvény
a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról
2011. évi CIX. törvény
a Magyar Művészeti Akadémiáról
2011. évi CVIII. törvény
a közbeszerzésekről
2011. évi CVII. törvény
egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról
2011. évi CVI. törvény
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
2011. évi CV. törvény
egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról
2011. évi CIV. törvény
a sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
2011. évi CIII. törvény
a népegészségügyi termékadóról
2011. évi CII. törvény
a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról
2011. évi CI. törvény
egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról
2011. évi C. törvény
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
2011. évi XCIX. törvény
az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról
2011. évi XCVIII. törvény
egyes választási törvények módosításáról
2011. évi XCVII. törvény
az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről
2011. évi XCVI. törvény
egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról
2011. évi XCV. törvény
egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról
2011. évi XCIV. törvény
egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény módosításáról
2011. évi XCIII. törvény
a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról
2011. évi XCII. törvény
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról
2011. évi XCI. törvény
az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
2011. évi XC. törvény
a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggő egyes törvények módosításáról
2011. évi LXXXIX. törvény
az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról
2011. évi LXXXVIII. törvény
a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról
2011. évi LXXXVII. törvény
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról
2011. évi LXXXVI. törvény
az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról
2011. évi LXXXV. törvény
a környezetvédelmi termékdíjról
2011. évi LXXXIV. törvény
a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. február 28. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2011. évi LXXXIII. törvény
a Magyar Köztársaság és a Dán Királyság között, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. április 27. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2011. évi LXXXII. törvény
a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról
2011. évi LXXXI. törvény
az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
2011. évi LXXX. törvény
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről
2011. évi LXXIX. törvény
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről
2011. évi LXXVIII. törvény
a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
2011. évi LXXVII. törvény
a világörökségről
2011. évi LXXVI. törvény
a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról
2011. évi LXXV. törvény
a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről
2011. évi LXXIV. törvény
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
2011. évi LXXIII. törvény
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény, valamint a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról
2011. évi LXXII. törvény
egyes jogállási törvényeknek az Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról
2011. évi LXXI. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról
2011. évi LXX. törvény
egyes természetvédelmi és agrártárgyú törvények módosításáról
2011. évi LXIX. törvény
egyes törvényeknek a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának szabályaival összefüggő módosításáról
2011. évi LXVIII. törvény
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról
2011. évi LXVII. törvény
a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról
2011. évi LXVI. törvény
az Állami Számvevőszékről
2011. évi LXV. törvény
a Közép-európai Funkcionális Légtérblokk létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2011. évi LXIV. törvény
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény módosításáról
2011. évi LXIII. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi bűncselekményekkel összefüggő módosításáról
2011. évi LXII. törvény
az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról
2011. évi LXI. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az Alaptörvénnyel összefüggő egyes átmeneti rendelkezések megalkotása érdekében szükséges módosításáról
2011. évi LX. törvény
a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
2011. évi LIX. törvény
az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény módosításáról
2011. évi LVIII. törvény
a Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alapot létrehozó Megállapodás kihirdetéséről
2011. évi LVII. törvény
az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról
2011. évi LVI. törvény
a Délkelet-európai Rendészeti Központról szóló, Bukarestben, 2009. december 9-én létrejött Egyezmény, valamint a Délkelet-európai Rendészeti Központ kiváltságairól és mentességeiről szóló, Bukarestben, 2010. november 24-én létrejött Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2011. évi LV. törvény
az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény módosításáról
2011. évi LIV. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
2011. évi LIII. törvény
a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról
2011. évi LII. törvény
a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosításáról, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról
2011. évi LI. törvény
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról
2011. évi L. törvény
a közterület rendjének fenntartása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
2011. évi XLIX. törvény
az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról
2011. évi XLVIII. törvény
az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezménynek a tűzfegyverek, azok részei és alkatrészei, valamint a lőszerek tiltott előállítása és kereskedelme elleni fellépésről szóló, 2001. május 31-én elfogadott Jegyzőkönyve kihirdetéséről
2011. évi XLVII. törvény
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosításáról
2011. évi XLVI. törvény
az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról
2011. évi XLV. törvény
a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és Egyezményének az 1994. évi kiotói, az 1998. évi minneapolisi, a 2002. évi marrakesh-i és a 2006. évi antalyai Meghatalmazotti Értekezleteken történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről, valamint a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2011. évi XLIV. törvény
a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR), 2003. május 27. napján kelt negyedik módosításának, a 2005. június 24. napján kelt ötödik módosításának, valamint a 2009. március 20-án kelt hatodik módosításának kihirdetéséről
2011. évi XLIII. törvény
a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvények módosításáról
2011. évi XLII. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
2011. évi XLI. törvény
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról
2011. évi XL. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
2011. évi XXXIX. törvény
a Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, légimarsallok alkalmazásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2011. évi XXXVIII. törvény
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosításáról
2011. évi XXXVII. törvény
a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben történő kihirdetéséről
2011. évi XXXVI. törvény
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítéséről
2011. évi XXXV. törvény
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról
2011. évi XXXIV. törvény
a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről
2011. évi XXXIII. törvény
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról
2011. évi XXXII. törvény
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról
2011. évi XXXI. törvény
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
2011. évi XXX. törvény
egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról
2011. évi XXIX. törvény
az energetikai tárgyú törvények módosításáról
2011. évi XXVIII. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
2011. évi XXVII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a kötelező kőolaj- és kőolajtermék készletek kölcsönös tárolásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
2011. évi XXVI. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Tádzsik Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2011. évi XXV. törvény
a Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia nemzetközi szervezetként való létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2011. évi XXIV. törvény
az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról
2011. évi XXIII. törvény
az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosításáról
2011. évi XXII. törvény
egyes törvényeknek a vízkárelhárítás hatékonyabbá tételével összefüggő módosításáról
2011. évi XXI. törvény
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
2011. évi XX. törvény
az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosításáról
2011. évi XIX. törvény
a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról
2011. évi XVIII. törvény
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról
2011. évi XVII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások közös kutatásáról és kitermeléséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2011. évi XVI. törvény
a 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról
2011. évi XV. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti euro-mediterrán megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről
2011. évi XIV. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról
2011. évi XIII. törvény
a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alappal, valamint a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő törvények módosításáról
2011. évi XII. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló Euro-mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt módosítások kihirdetéséről
2011. évi XI. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
2011. évi X. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Örmény Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
2011. évi IX. törvény
az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
2011. évi VIII. törvény
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló Keretmegállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről
2011. évi VII. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti Keretmegállapodás kihirdetéséről
2011. évi VI. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
2011. évi V. törvény
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről
2011. évi IV. törvény
az Európai Unió és tagállamai, valamint Grúzia közötti közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
2011. évi III. törvény
a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2011. évi II. törvény
az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt Egyezménye kihirdetéséről
2011. évi I. törvény
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!