Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Időállapot: közlönyállapot (2013.VI.27.)

Tartalomjegyzék

2013. évi CXVIII. törvény

egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról * 

1. Egyes állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása

1. § Az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az 1. mellékletben felsorolt, állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenesen az ott megjelölt helyi önkormányzatok tulajdonába kerülnek a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés (a továbbiakban: szerződés) megkötését követően, a szerződésben meghatározott időpontban.

2. § (1) A szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) köti meg.

(2) A 4. §-ban meghatározott feltételek teljesülése esetén a szerződés 2013. december 31-ig köthető meg.

3. § (1) Az MNV Zrt. a szerződés megkötése előtt tájékoztatja az érintett helyi önkormányzatokat az 1. melléklet szerinti ingatlanokra vonatkozó terhekről, korlátozásokról, a folyamatban lévő eljárásokról, az egyéb jogi természetű ügyekről, valamint a szerződés megkötését követően átadja az ingatlanokkal kapcsolatos rendelkezésére álló iratokat.

(2) A helyi önkormányzat jogosult a szerződéskötést megelőzően az 1. mellékletben meghatározott állami tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos, az MNV Zrt.-nél rendelkezésre álló iratokba betekinteni.

4. § (1) A szerződés csak abban az esetben köthető meg, ha

a) a helyi önkormányzat a szerződés általa történő aláírásának időpontjában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül és az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással nem rendelkezik,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése határozatot hozott a közigazgatási területén fekvő, az 1. melléklet szerinti állami tulajdonú ingatlan igényléséről és azt az MNV Zrt. részére - az e törvény hatálybalépését követő hatvan napon belül - megküldte, és

c) a helyi önkormányzat a közigazgatási területén fekvő, az 1. melléklet szerinti állami tulajdonú ingatlanról - a b) pont szerinti határozat elfogadását követő - harminc napon belül a helyi önkormányzat jegyzője által kiállított adó- és értékbizonyítványt vagy hatvan napon belül a független szakértő által elkészített forgalmi értékbecslést az MNV Zrt. részére megküldte.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a helyi önkormányzat harminc napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy nyilatkozik arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott forgalmi érték megállapításáról az adott ingatlan vonatkozásában igényt bejelentő helyi önkormányzat saját költségére gondoskodik.

5. § A képviselő-testület vagy közgyűlés által, a 4. § (1) bekezdés b) pont szerint hozott határozatnak tartalmaznia kell

a) a döntést arról, hogy a helyi önkormányzat a közigazgatási területén fekvő, az 1. melléklet szerinti állami tulajdonú ingatlant tulajdonába kívánja venni, és

b) azon személy vagy szerv részére szóló felhatalmazást, aki vagy amely a szerződést a helyi önkormányzat nevében megköti.

6. § (1) A helyi önkormányzat a kötelező közfeladatok ellátására használhatja fel a tulajdonába adott ingatlant.

(2) A szerződés megkötését követően a helyi önkormányzat a tulajdonába adott ingatlant önként vállalt feladat ellátása érdekében akkor használhatja fel, ha ahhoz - a helyi önkormányzatnak az MNV Zrt.-hez benyújtott erre vonatkozó kezdeményezése alapján - a Kormány egyedi határozatban hozzájárul. A Kormány hozzájárulása esetén a felek a szerződést - a döntésnek megfelelően, harminc napon belül - módosítják.

7. § (1) A szerződésnek - a tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi követelményekben és az érintett ingatlanra vonatkozó egyedi előírásokban meghatározottak mellett - tartalmaznia kell, hogy a helyi önkormányzat vállalja, hogy

a) saját költségvetése terhére - szükség esetén - az ingatlan környezeti állapotát felméri, kármentesíti, illetve ha az ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor a szükséges engedélyeket megszerzi,

b) az ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben esetlegesen felmerülő általános forgalmi adót megtéríti,

c) saját költségvetése terhére a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket - ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét - megtéríti,

d) az ingatlan tulajdonjogát a fennálló terhekkel együtt szerzi meg,

e) az ingatlan vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem támaszt,

f) a bérbeadással - vagy más jogcímen - hasznosított ingatlan esetében a fennálló jogviszonyokból eredő kötelezettségekért és a tulajdonossal szemben támasztott esetleges jövőbeni követelésekért helytáll,

g) az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettséget - a tulajdonjog megszerzését követő évtől kezdődően - minden év december 31. napjáig írásban teljesíti,

h) az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettséget a 6. §-ban előírt célnak megfelelően teljesíti,

i) teljesíti azon külön feltételeket, amelyekhez a vagyonkezelő, annak felügyeleti szerve, a sportpolitikáért felelős miniszter vagy a védettség jellege szerint felelős miniszter az ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte.

(2) Amennyiben a helyi önkormányzat az (1) bekezdés g) pontja szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, az ingatlan szerződésben rögzített bruttó forgalmi értékének 5 százalékát köteles az MNV Zrt. erre vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül, mint késedelmi kötbért megfizetni.

(3) A helyi önkormányzat a szerződés megkötését követő egy évig elállhat a szerződéstől, amennyiben megállapítható, hogy az átadott ingatlanon a szerződés megkötését megelőzően keletkezett és a szerződés megkötésének időpontjában nem ismert kötelezettség, tartozás, korlátozás vagy környezeti károsodás aránytalan többletköltséget okoz, az ingatlan közfeladat ellátása érdekében történő felhasználását kizárja, azt jelentős mértékben korlátozza, vagy a tartozás az ingatlan szerződésben rögzített forgalmi értékét meghaladja.

2. PPP-beruházásban létesített egyes állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása

8. § (1) Az Országgyűlés a Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a 2. mellékletben felsorolt, állami tulajdonba tartozó ingatlanok ingyenesen, az ott megjelölt helyi önkormányzatok tulajdonába kerülnek a kötelező közfeladatok ellátásának elősegítése érdekében azzal a feltétellel, hogy a helyi önkormányzat az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok esetében a tulajdonváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az ingatlan állami tulajdonba kerüléséről szóló szerződésben meghatározott vételárat kell feltüntetni.

3. Egyes állami ingatlanok ingyenes egyházi, valamint közhasznú szervezet részére történő tulajdonba adása

9. § (1) Az Országgyűlés az Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Budapest 39221/26 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen a Budapest-Rákosfalva Szent István Király Plébánia tulajdonába kerül hitéleti célokra azzal a feltétellel, hogy a Budapest-Rákosfalva Szent István Király Plébánia az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(2) Az Országgyűlés az Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Egyek 543 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen a Szent József Plébánia Egyek tulajdonába kerül hitéleti célokra azzal a feltétellel, hogy a Szent József Plébánia Egyek az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(3) Az Országgyűlés a Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Zirc 209/1, 209/2, 209/3, 211, 213/3 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen a Zirci Ciszterci Apátság tulajdonába kerülnek azzal a feltétellel, hogy a Zirci Ciszterci Apátság az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(4) Az Országgyűlés az Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Nagykovácsi 307, 919/1 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen a Magyar Cserkészszövetség tulajdonába kerülnek azzal a feltétellel, hogy a Magyar Cserkészszövetség az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(5) Az Országgyűlés az Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Kecskemét 1244 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen a Magyar Cserkészszövetség tulajdonába kerül azzal a feltétellel, hogy a Magyar Cserkészszövetség az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(6) Az (1)-(5) bekezdés esetében a tulajdonváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított forgalmi értéket kell megjelölni.

4. Egyes a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok ingyenes állami tulajdonba adása

10. § (1) Az Országgyűlés az Nvtv. 14. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló, Budapest 24447/2 helyrajzi számú és Budapest 24456/3 helyrajzi számú ingatlanok, 2013. augusztus 1-jével ingyenesen az állam tulajdonába kerülnek az ifjúság és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése, valamint törvényben meghatározott egyéb közfeladatok ellátása érdekében. Az Erzsébet-tér, mint közpark üzemeltetése állami feladat.

(2) Az állam tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt az MNV Zrt. intézkedik.

5. A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosítása

11. § A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NET tv.) 1. §-a a következő l) ponttal egészül ki:

(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alkalmazásában)

l) tartalék ingatlan: a Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésébe adott, az e törvény szerint nem lakóingatlannak és nem lakhatási célú ingatlannak minősülő egyéb ingatlan, valamint a Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében lévő lakóingatlan, amelyre nézve a bérleti jogviszony megszűnt és jogszabályban meghatározott módon hasznosításra kerül.”

12. § A NET tv. 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Nemzeti Eszközkezelő)

c) az általa megvásárolt lakóingatlan, a lakhatási célú ingatlan és a tartalék ingatlan (a továbbiakban együtt: ingatlan) felett vagyonkezelői jogot gyakorol,”

13. § A NET tv. 7/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonba adás az (1) bekezdésben meghatározott feltétel hiányában akkor is kezdeményezhető, ha a települési önkormányzat az önkormányzati tulajdonba adás kezdeményezésének időpontjáig valamennyi - a közigazgatási területén lévő - olyan lakóingatlan átvételét vállalja, amelyre vonatkozóan az önkormányzati tulajdonba adás kezdeményezésének időpontjáig az e törvény szerint létrejött bérleti jogviszony megszűnt.”

14. § A NET tv. 21. § (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A fennmaradó vételárhányadot az ingatlanra korábban árverést kitűző végrehajtónak, ha pedig az árverés kitűzésére még nem került sor, annak a végrehajtónak kell kifizetni, aki által lefolytatott végrehajtási eljárásban a legkorábban került bejegyzésre a végrehajtási jog az ingatlan-nyilvántartásba.”

15. § (1) A NET tv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Nemzeti Eszközkezelő

a) a hiteladóssal vagy - a 8. § (3) bekezdése szerinti esetben - a zálogkötelezettel az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg a megvásárolt lakóingatlanra,

b) a pályázat alapján kiválasztott, jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő személlyel vagy személyekkel a lakhatási célú ingatlanra és

c) az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő személlyel vagy személyekkel - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a tartalék ingatlanra

[az a)-c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: bérlő] lakásbérleti szerződést köt.”

(2) A NET tv. 22. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1b) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben kizárólag határozatlan időre szóló bérleti szerződés köthető.”

16. § A NET tv. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha lakásbérleti jogviszony megszűnik, az üresen maradt ingatlanra a Nemzeti Eszközkezelő más, e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő bérlővel bérleti szerződést köthet.”

17. § A NET tv. 25. §-a a következő h) és i) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)

h) a tartalék ingatlan hasznosításának, bérbeadásának feltételeit, különös tekintettel a bérlőkiválasztás módjára, a lakbér mértékére, a bérleti szerződés időtartamára és a bérlő kötelezettségeire,

i) a Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében lévő lakóingatlanok elidegenítésére vonatkozó részletes szabályokat.”

18. § A NET tv.

a) 7. § (1) bekezdésében a „lakóingatlanok” szövegrész helyébe az „ingatlanok” szöveg,

b) 8. § (1) bekezdés d) pontjában az „ingatlan” szövegrész helyébe a „lakóingatlan” szöveg,

c) 13. § (1) bekezdésében az „az ingatlan” szövegrész helyébe az „a lakóingatlan” szöveg,

d) 13. § (6) bekezdésében az „az ingatlanon” szövegrész helyébe az „a lakóingatlanon” szöveg,

e) 13/A. § (3) bekezdésében az „ingatlan” szövegrész helyébe a „lakóingatlan” szöveg,

f) 16. § (2) bekezdésében az „az ingatlan” szövegrész helyébe az „a lakóingatlan” szöveg,

g) 19. §-ban az „az ingatlant” szövegrész helyébe az „a lakóingatlant” szöveg,

h) 21. § (2) bekezdésében az „az ingatlanra” szövegrész helyébe az „a lakóingatlanra” szöveg,

i) 23. § a) pontjában az „a lakóingatlanba, illetve a lakhatási célú ingatlanba” szövegrész helyébe az „az ingatlanba” szöveg,

j) 23. § c) pontjában az „a lakóingatlanban, illetve a lakhatási célú ingatlanban” szövegrész helyébe az „az ingatlanban” szöveg,

k) 23. § e) pontjában a „lakásban” szövegrész helyébe az „ingatlanban” szöveg,

l) 23. § f) pontjában az „a lakóingatlannal” szövegrész helyébe az „a lakóingatlannal és a tartalék ingatlannal” szöveg,

m) 23. § h) pontjában az „a lakóingatlan, illetve a lakhatási célú ingatlan” szövegrész helyébe az „az ingatlan” szöveg,

n) 30. § (1) bekezdésében az „ingatlanok” szövegrész helyébe a „lakóingatlanok” szöveg

lép.

6. Záró rendelkezés

19. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2013. évi CXVIII. törvényhez

Sorszám Megye Önkormányzat Település Helyrajzi szám Tulajdoni hányad
1 Bács-Kiskun Bácsalmás Bácsalmás 1098/1 1/1
2 Bács-Kiskun Bácsborsód Bácsborsód 0259 1/1
3 Bács-Kiskun Baja Baja 965 142/1493
4 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0101/1 1/1
5 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0102/28 1/1
6 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0102/39 1/1
7 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0108 1/1
8 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0109/85 1/1
9 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0114/46 1/1
10 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0114/55 1/1
11 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0115 1/1
12 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0116/31 1/1
13 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0116/44 1/1
14 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0120/27 1/1
15 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0120/30 1/1
16 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0120/91 1/1
17 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/31 1/1
18 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/32 1/1
19 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/38 1/1
20 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/39 1/1
21 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/46 1/1
22 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/47 1/1
23 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/48 1/1
24 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/51 1/1
25 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 013/74 1/1
26 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0134/27 1/1
27 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/143 1/1
28 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/146 1/1
29 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/148 1/1
30 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/149 1/1
31 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/151 1/1
32 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/154 1/1
33 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/156 1/1
34 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/158 1/1
35 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/25 1/1
36 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0150/68 1/1
37 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0150/69 1/1
38 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0150/72 1/1
39 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0150/86 1/1
40 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0154/1 1/1
41 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0154/2 1/1
42 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 020/98 1/1
43 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 04/150 1/1
44 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 04/151 1/1
45 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 04/203 1/1
46 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 04/208 1/1
47 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 047/42 1/1
48 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 052/52 1/1
49 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 052/55 1/1
50 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 053 1/1
51 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 056/56 1/1
52 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 056/58 1/1
53 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 056/67 1/1
54 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 056/72 1/1
55 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 056/75 1/1
56 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 077/94 1/1
57 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 077/98 1/1
58 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 082/38 1/1
59 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 084 1/1
60 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 086 1/1
61 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 087/111 1/1
62 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 087/113 1/1
63 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 087/117 1/1
64 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 099 1/1
65 Bács-Kiskun Csengőd Csengőd 0413/39 1/1
66 Bács-Kiskun Csengőd Csengőd 0413/42 1/1
67 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/100 1/1
68 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/102 1/1
69 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/109 1/1
70 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/84 1/1
71 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/91 1/1
72 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/94 1/1
73 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 054 1/1
74 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 055/115 1/1
75 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 055/118 1/1
76 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 055/122 1/1
77 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 055/127 1/1
78 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 055/130 1/1
79 Bács-Kiskun Hajós Hajós 0170/10 1/1
80 Bács-Kiskun Hajós Hajós 0262 1/1
81 Bács-Kiskun Hajós Hajós 0288 1/1
82 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0110/44 1/1
83 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0110/49 1/1
84 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0116/47 1/1
85 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0116/48 1/1
86 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0116/51 1/1
87 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0180/142 1/1
88 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 027/2 1/1
89 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 034/21 1/1
90 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/128 1/1
91 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/131 1/1
92 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/133 1/1
93 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/135 1/1
94 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/136 1/1
95 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/137 1/1
96 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/138 1/1
97 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/139 1/1
98 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/140 1/1
99 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 095/145 1/1
100 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 095/160 1/1
101 Bács-Kiskun Katymár Katymár 03 1/1
102 Bács-Kiskun Katymár Katymár 059 1/1
103 Bács-Kiskun Katymár Katymár 084/2 1/1
104 Bács-Kiskun Kecskemét Kecskemét 0530 1/1
105 Bács-Kiskun Kecskemét Kecskemét 0796/216 1/1
106 Bács-Kiskun Kiskunhalas Kiskunhalas 1815/42 1/1
107 Bács-Kiskun Kiskunhalas Kiskunhalas 1815/43 1/1
108 Bács-Kiskun Kiskunhalas Kiskunhalas 630/5 1/1
109 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 041 1/1
110 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 062 1/1
111 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 063 1/1
112 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 094/1 1/1
113 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 094/2 1/1
114 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 097 1/1
115 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0342/20 1/1
116 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0342/22 1/1
117 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0342/25 1/1
118 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0345/20 1/1
119 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0349/31 1/1
120 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0349/35 1/1
121 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0350/13 1/1
122 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0351/12 1/1
123 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0352/25 1/1
124 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0358/15 1/1
125 Bács-Kiskun Városföld Városföld 011/132 1/1
126 Bács-Kiskun Városföld Városföld 014 1/1
127 Bács-Kiskun Városföld Városföld 028 1/1
128 Bács-Kiskun Városföld Városföld 031 1/1
129 Bács-Kiskun Városföld Városföld 033/1 1/1
130 Bács-Kiskun Városföld Városföld 033/3 1/1
131 Bács-Kiskun Városföld Városföld 06/1 1/1
132 Bács-Kiskun Városföld Városföld 06/2 1/1
133 Bács-Kiskun Városföld Városföld 068 1/1
134 Bács-Kiskun Városföld Városföld 069/136 1/1
135 Bács-Kiskun Városföld Városföld 07/3 1/1
136 Bács-Kiskun Városföld Városföld 073/6 1/1
137 Bács-Kiskun Városföld Városföld 09/1 1/1
138 Bács-Kiskun Városföld Városföld 09/3 1/1
139 Baranya Alsómocsolád Alsómocsolád 64 2/4
140 Baranya Alsószentmárton Alsószentmárton 5 1/2
141 Baranya Bicsérd Bicsérd 056 1/1
142 Baranya Birján Birján 012/1 1/1
143 Baranya Bodolyabér Bodolyabér 051/3 1/1
144 Baranya Bóly Bóly 675 60/450
145 Baranya Bóly Bóly 935 2/8
146 Baranya Bóly Bóly 936 2/8
147 Baranya Drávaiványi Drávaiványi 31 4/8
148 Baranya Drávasztára Drávasztára 244 2/4
149 Baranya Hegyszentmárton Hegyszentmárton 6/2 1/4
150 Baranya Kétújfalu Kétújfalu 040 1/1
151 Baranya Nagyharsány Nagyharsány 1480 1/1
152 Baranya Nagyharsány Nagyharsány 158 1/1
153 Baranya Nagyharsány Nagyharsány 407/2 2/4
154 Baranya Nagyharsány Nagyharsány 92 2/24
155 Baranya Palotabozsok Palotabozsok 517 4/5
156 Baranya Pécs Pécs 43586/6 1/1
157 Baranya Pécsvárad Pécsvárad 1155 6/12
158 Baranya Pécsvárad Pécsvárad 1167 6/12
159 Baranya Pécsvárad Pécsvárad 1451/6 2/4
160 Baranya Pellérd Pellérd 204/9 1/1
161 Baranya Siklósbodony Siklósbodony 22 1/1
162 Baranya Szalatnak Szalatnak 215/2 1/3
163 Baranya Szentegát Szentegát 0325/6 4/44
164 Baranya Szentlőrinc Szentlőrinc 096/7 12/126
165 Baranya Szigetvár Szigetvár 025 1/1
166 Baranya Szigetvár Szigetvár 307 1/1
167 Baranya Szilágy Szilágy 257 1/2
168 Baranya Teklafalu Teklafalu 82 2/4
169 Baranya Téseny Téseny 46 1/6
170 Baranya Vajszló Vajszló 165 1/1
171 Baranya Vajszló Vajszló 529/4 1/2
172 Baranya Vajszló Vajszló 530 1/2
173 Baranya Vajszló Vajszló 922 3/6
174 Baranya Zádor Zádor 164 79/120
175 Békés Békés Békés 2073 1/1
176 Békés Békéscsaba Békéscsaba 3261/12 1/1
177 Békés Gádoros Gádoros 779 492/1997
178 Békés Lőkösháza Lőkösháza 513/1 112/1524
179 Békés Nagybánhegyes Nagybánhegyes 206 111/1459
180 Békés Okány Okány 9 241/1471
181 Békés Orosháza Orosháza 5811 49/996
182 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Harsány Harsány 495/2 1/1
183 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Miskolc Miskolc 3678/A/2 1/1
184 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Miskolc Miskolc 3678/A/3 1/1
185 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Miskolc Miskolc 3678/A/4 1/1
186 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Miskolc Miskolc 3678/A/5 1/1
187 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Miskolc Miskolc 3678/A/6 1/1
188 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Szakáld Szakáld 024/12 1/1
189 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Szomolya Szomolya 1122 1/1
190 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Tarcal Tarcal 491 1/1
191 Budapest Budapest Főváros
XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata
Budapest 0238011/2 1/1
192 Budapest Budapest Főváros
XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata
Budapest 0239901/5 1/1
193 Budapest Budapest Főváros
XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata
Budapest 0239901/6 1/1
194 Budapest Budapest Főváros
XVI. Kerületi
Önkormányzata
Budapest 103025 4/8
195 Budapest Budapest Főváros
XVI. Kerületi
Önkormányzata
Budapest 103153/29 1/1
196 Budapest Budapest Főváros
XVI. Kerületi
Önkormányzata
Budapest 105842/23 1/1
197 Budapest Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata Budapest 116228 1/1
198 Budapest Budapest Főváros
XVII. kerület
Rákosmente
Önkormányzata
Budapest 121127/29/A/80 278/1000
199 Budapest Budapest Főváros
XVII. kerület
Rákosmente
Önkormányzata
Budapest 125056 1/1
200 Budapest Budapest Főváros
XVII. kerület
Rákosmente
Önkormányzata
Budapest 128457/1 1/1
201 Budapest Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda
Önkormányzata
Budapest 1336/1 9/10
202 Budapest Budapest Főváros
XVII. kerület
Rákosmente
Önkormányzata
Budapest 139906 100/403
203 Budapest Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Budapest 14746 1/1
204 Budapest Budapest Főváros
II. kerületi
Önkormányzat
Budapest 14819 2520/15120
205 Budapest Budapest Főváros
II. kerületi
Önkormányzat
Budapest 14965/1 1/1
206 Budapest Budapest Főváros
II. kerületi
Önkormányzat
Budapest 14968/2 1/1
207 Budapest Budapest Főváros Önkormányzata Budapest 150353/10 1/1
208 Budapest Budapest Főváros Önkormányzata Budapest 65552/60 1/1
209 Budapest Budapest Főváros
II. kerületi
Önkormányzat
Budapest 15648/2 1/1
210 Budapest Budapest Főváros
XIX. kerület
Kispest
Önkormányzata
Budapest 161996 5/6
211 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 171939/0/A/4 1/2
212 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 172483 150/964
213 Budapest Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Budapest 17301 1/1
214 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 174633 6/18
215 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 174975 12/24
216 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 175920 1/16
217 Budapest Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Budapest 17655/3/A/111 2/12
218 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 177838/2 1/1
219 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 178655 48/192
220 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 179993 2/12
221 Budapest Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 185453/14 1/1
222 Budapest Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 185453/16 1/1
223 Budapest Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 185453/28 1/1
224 Budapest Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 185453/31 1/1
225 Budapest Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 185453/33 1/1
226 Budapest Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 185453/39 1/1
227 Budapest Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 185453/6 1/1
228 Budapest Budapest Főváros Önkormányzata Budapest 195987/1 1/1
229 Budapest Budapest Főváros
XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 196857 1/1
230 Budapest Budapest Főváros
XXI. kerület Csepel
Önkormányzata
Budapest 202788/69 1/1
231 Budapest Budapest Főváros
XXI. kerület Csepel
Önkormányzata
Budapest 209927 1/1
232 Budapest Budapest Főváros
XXI. kerület Csepel
Önkormányzata
Budapest 209961/8 1/1
233 Budapest Budapest Főváros
XXI. kerület Csepel
Önkormányzata
Budapest 210039 1/1
234 Budapest Budapest Főváros
XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata
Budapest 221684 1/1
235 Budapest Budapest Főváros
XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata
Budapest 224181 32/144
236 Budapest Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Budapest 22427 288/6912
237 Budapest Budapest Főváros
XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata
Budapest 229091 1/1
238 Budapest Budapest Főváros
XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata
Budapest 231999/2 1/1
239 Budapest Budapest Főváros
XIII. kerületi
Önkormányzat
Budapest 27694 48/13440
240 Budapest Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda
Önkormányzata
Budapest 3335/3 1/1
241 Budapest Budapest Főváros
IX. kerület
Ferencváros
Önkormányzata
Budapest 38229/9 1/1
242 Budapest Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai
Önkormányzat
Budapest 38924/10 1/1
243 Budapest Budapest Főváros Önkormányzata Budapest 39221/28/B/1 396/549
244 Budapest Budapest Főváros Önkormányzata Budapest 4042/92 1/1
245 Budapest Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai
Önkormányzat
Budapest 41575/7 1/1
246 Budapest Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda
Önkormányzata
Budapest 45141/2 1/1
247 Budapest Budapest Főváros
II. kerületi
Önkormányzat
Budapest 50869/3 1/1
248 Budapest Budapest Főváros I.
kerület Budavári
Önkormányzat
Budapest 6565/2 1/1
249 Budapest Budapest Főváros
IV. kerület Újpest
Önkormányzata
Budapest 70102/0/A/1 1/1
250 Budapest Budapest Főváros
IV. kerület Újpest
Önkormányzata
Budapest 70397 1/1
251 Budapest Budapest Főváros
IV. kerület Újpest
Önkormányzata
Budapest 70428/2 1/1
252 Budapest Budapest Főváros
IV. kerület Újpest
Önkormányzata
Budapest 71424/0/A/8 1/1
253 Budapest Budapest Főváros
IV. kerület Újpest
Önkormányzata
Budapest 73748 528/1751
254 Budapest Budapest Főváros
XV. kerületi
Önkormányzat
Budapest 86194 1/1
255 Budapest Budapest Főváros
XII. kerület
Hegyvidék
Önkormányzata
Budapest 8786/6 1/1
256 Budapest Budapest Főváros
XII. kerület
Hegyvidék
Önkormányzata
Budapest 8813/5 1/1
257 Csongrád Apátfalva Apátfalva 1561 10/20
258 Csongrád Apátfalva Apátfalva 1562 10/20
259 Csongrád Kistelek Kistelek 2650/66 1/1
260 Csongrád Makó Makó 6443/2 248/478
261 Csongrád Mórahalom Mórahalom 916/4 1/1
262 Csongrád Tiszasziget Tiszasziget 443 60536/451584
263 Fejér Bicske Bicske 2532/2 1/1
264 Fejér Ercsi Ercsi 3002 1/1
265 Fejér Ercsi Ercsi 3023 1/1
266 Fejér Ercsi Ercsi 3024 1/1
267 Fejér Ercsi Ercsi 3025 1/1
268 Fejér Ercsi Ercsi 3027 1/1
269 Fejér Ercsi Ercsi 3028 1/1
270 Fejér Ercsi Ercsi 3062 1/1
271 Fejér Ercsi Ercsi 3063 1/1
272 Fejér Pázmánd Pázmánd 811 3/24
273 Fejér Perkáta Perkáta 86/1 1/1
274 Fejér Sáregres Sáregres 834 972/10080
275 Fejér Óbarok Óbarok 9233/5 1/1
276 Győr-Moson-Sopron Bágyogszovát Bágyogszovát 548 1/1
277 Győr-Moson-Sopron Bágyogszovát Bágyogszovát 876 1/1
278 Győr-Moson-Sopron Beled Beled 1569 1/1
279 Győr-Moson-Sopron Beled Beled 92 12402/267120
280 Győr-Moson-Sopron Beled Beled 96 117/360
281 Győr-Moson-Sopron Bodonhely Bodonhely 0130/17 1/1
282 Győr-Moson-Sopron Bodonhely Bodonhely 261 1/1
283 Győr-Moson-Sopron Bodonhely Bodonhely 86 1/1
284 Győr-Moson-Sopron Cakóháza Cakóháza 6 1/1
285 Győr-Moson-Sopron Csáfordjánosfa Csáfordjánosfa 119 1/1
286 Győr-Moson-Sopron Farád Farád 5801 1/1
287 Győr-Moson-Sopron Fertőd Fertőd 0201 1/1
288 Győr-Moson-Sopron Gyalóka Gyalóka 041/8 1/1
289 Győr-Moson-Sopron Gyömöre Gyömöre 070/20 1/1
290 Győr-Moson-Sopron Gyömöre Gyömöre 08/10 1/1
291 Győr-Moson-Sopron Gyömöre Gyömöre 08/11 1/1
292 Győr-Moson-Sopron Győr Győr 8710/1 1/1
293 Győr-Moson-Sopron Győrújbarát Győrújbarát 04 1/1
294 Győr-Moson-Sopron Győrújbarát Győrújbarát 2424 972/7776
295 Győr-Moson-Sopron Hegyeshalom Hegyeshalom 015/3 1/1
296 Győr-Moson-Sopron Hegyeshalom Hegyeshalom 0534 1/1
297 Győr-Moson-Sopron Himod Himod 215 84/672
298 Győr-Moson-Sopron Iván Iván 053/3 1/1
299 Győr-Moson-Sopron Iván Iván 055/3 1/1
300 Győr-Moson-Sopron Iván Iván 066/22 1/1
301 Győr-Moson-Sopron Jánossomorja Jánossomorja 2410/1 1/1
302 Győr-Moson-Sopron Kapuvár Kapuvár 3462 68/1227
303 Győr-Moson-Sopron Kópháza Kópháza 970/2 1/1
304 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 0108/2 1/1
305 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 0116/2 1/1
306 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 0130/1 1/1
307 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 042/2 1/1
308 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 068/22 1/1
309 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 068/24 1/1
310 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 501/2 1/1
311 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 502 1/1
312 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 505 1/1
313 Győr-Moson-Sopron Markotabödöge Markotabödöge 90/1 1/2
314 Győr-Moson-Sopron Mezőörs Mezőörs 800/1 180/540
315 Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár 5075/2 1/1
316 Győr-Moson-Sopron Nyúl Nyúl 764/40 1/1
317 Győr-Moson-Sopron Nyúl Nyúl 764/41 1/1
318 Győr-Moson-Sopron Rábakecöl Rábakecöl 0154/2 1/1
319 Győr-Moson-Sopron Rábakecöl Rábakecöl 0176/3 1/1
320 Győr-Moson-Sopron Rábaszentmiklós Rábaszentmiklós 40 1/1
321 Győr-Moson-Sopron Sopron Sopron 10844 1/1
322 Győr-Moson-Sopron Sopron Sopron 8607/8 1/1
323 Győr-Moson-Sopron Sopronhorpács Sopronhorpács 223/1 1/1
324 Győr-Moson-Sopron Szárföld Szárföld 068/18 1/1
325 Győr-Moson-Sopron Tényő Tényő 258 102/288
326 Győr-Moson-Sopron Tényő Tényő 406 15/30
327 Győr-Moson-Sopron Tényő Tényő 461 20/60
328 Győr-Moson-Sopron Tét Tét 0443/1 1/1
329 Győr-Moson-Sopron Tét Tét 1216/2 1/1
330 Győr-Moson-Sopron Vámosszabadi Vámosszabadi 0331/17 1/1
331 Hajdú-Bihar Báránd Báránd 280 1/1
332 Hajdú-Bihar Bedő Bedő 317 1/1
333 Hajdú-Bihar Debrecen Debrecen 13812/4 1/1
334 Hajdú-Bihar Debrecen Debrecen 26783/1 1/1
335 Hajdú-Bihar Debrecen Debrecen 30547 (zártkert) 1/6
336 Hajdú-Bihar Ebes Ebes 0105/3 1/1
337 Hajdú-Bihar Hajdúbagos Hajdúbagos 43 1/1
338 Hajdú-Bihar Hajdúnánás Hajdúnánás 2558 1/4
339 Hajdú-Bihar Hencida Hencida 108 1/3
340 Hajdú-Bihar Hencida Hencida 348 1/1
341 Hajdú-Bihar Hencida Hencida 838 1/1
342 Hajdú-Bihar Konyár Konyár 391/1 1/1
343 Hajdú-Bihar Konyár Konyár 391/2 1/1
344 Hajdú-Bihar Körösszakál Körösszakál 298 15/75
345 Hajdú-Bihar Körösszakál Körösszakál 397 48/1344
346 Hajdú-Bihar Létavértes Létavértes 1017/23 1/1
347 Hajdú-Bihar Létavértes Létavértes 1017/24 1/1
348 Hajdú-Bihar Létavértes Létavértes 1017/25 1/1
349 Hajdú-Bihar Létavértes Létavértes 1017/26 1/1
350 Hajdú-Bihar Létavértes Létavértes 1024/2 1/1
351 Hajdú-Bihar Létavértes Létavértes 985/1 1/1
352 Hajdú-Bihar Nádudvar Nádudvar 2771/51 4/8
353 Hajdú-Bihar Nyírábrány Nyírábrány 1415/1 1/1
354 Hajdú-Bihar Nyírábrány Nyírábrány 1428 1/1
355 Hajdú-Bihar Vámospércs Vámospércs 331/2 1/2
356 Hajdú-Bihar Vekerd Vekerd 14 1/1
357 Heves Apc Apc 930 2/4
358 Heves Apc Apc 931 2/4
359 Heves Bekölce Bekölce 55 1/1
360 Heves Bükkszék Bükkszék 088 1/1
361 Heves Bükkszék Bükkszék 109/2 1/1
362 Heves Bükkszék Bükkszék 120 1/1
363 Heves Bükkszenterzsébet Bükkszenterzsébet 60 1/1
364 Heves Bükkszenterzsébet Bükkszenterzsébet 64 1/1
365 Heves Bükkszentmárton Bükkszentmárton 93 9/10
366 Heves Csány Csány 1344 1/1
367 Heves Csány Csány 770 1/1
368 Heves Eger Eger 23201/5/P 1/1
369 Heves Eger Eger 2972 1/1
370 Heves Eger Eger 5177 1/2
371 Heves Eger Eger 7757/A/2 1/2
372 Heves Eger Eger 9870 1/2
373 Heves Eger Eger 9874 1/2
374 Heves Gyöngyöstarján Gyöngyöstarján 0392/1 400000/1200000
375 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 211 1/1
376 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 22/2 1/2
377 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 27/1 1/1
378 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 312 1/2
379 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 32 1/1
380 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 515/1 1/1
381 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 67 1/1
382 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 69 1/1
383 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 808 1/1
384 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 809 1/1
385 Heves Istenmezeje Istenmezeje 103 4/10
386 Heves Istenmezeje Istenmezeje 104 4/10
387 Heves Istenmezeje Istenmezeje 105 4/10
388 Heves Istenmezeje Istenmezeje 1224 3/120
389 Heves Istenmezeje Istenmezeje 1227 1/40
390 Heves Istenmezeje Istenmezeje 1228 210/756
391 Heves Istenmezeje Istenmezeje 1240 3/60
392 Heves Istenmezeje Istenmezeje 1241 3/60
393 Heves Istenmezeje Istenmezeje 164 4/10
394 Heves Istenmezeje Istenmezeje 398 1/1
395 Heves Istenmezeje Istenmezeje 815 1/4
396 Heves Istenmezeje Istenmezeje 900 420/1512
397 Heves Istenmezeje Istenmezeje 903 168/1512
398 Heves Istenmezeje Istenmezeje 906 420/1512
399 Heves Istenmezeje Istenmezeje 909 420/1512
400 Heves Istenmezeje Istenmezeje 910 420/1512
401 Heves Istenmezeje Istenmezeje 911 420/1512
402 Heves Istenmezeje Istenmezeje 912 420/1512
403 Heves Istenmezeje Istenmezeje 971 3/60
404 Heves Istenmezeje Istenmezeje 973 1/15
405 Heves Istenmezeje Istenmezeje 988 24/192
406 Heves Ivád Ivád 151 4/720
407 Heves Ivád Ivád 154/1 1/60
408 Heves Ivád Ivád 155 4/720
409 Heves Ivád Ivád 156 4/720
410 Heves Karácsond Karácsond 1697/22 1/1
411 Heves Karácsond Karácsond 1697/23 1/1
412 Heves Karácsond Karácsond 876 1/1
413 Heves Kisnána Kisnána 606 2/36
414 Heves Ludas Ludas 125 1/1
415 Heves Ludas Ludas 419 1/2
416 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 0200/31 1/1
417 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 0236/2 1/1
418 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 0236/3 1/1
419 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 0236/4 1/1
420 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 0237/2 1/1.
421 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 0237/3 1/1
422 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 0237/4 1/1
423 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 581 1/1
424 Heves Mezőtárkány Mezőtárkány 720 1/2
425 Heves Nagykökényes Nagykökényes 46/1 1/1
426 Heves Nagyréde Nagyréde 886/1 1/1
427 Heves Nagyvisnyó Nagyvisnyó 464 30/240
428 Heves Nagyvisnyó Nagyvisnyó 562/4 2/20
429 Heves Noszvaj Noszvaj 197 2/10
430 Heves Noszvaj Noszvaj 219 1/1
431 Heves Noszvaj Noszvaj 242 20/240
432 Heves Noszvaj Noszvaj 748 36/432
433 Heves Noszvaj Noszvaj 750 6/72
434 Heves Noszvaj Noszvaj 751 6/72
435 Heves Noszvaj Noszvaj 752 224/2160
436 Heves Noszvaj Noszvaj 940 1/1
437 Heves Parád Parád 0140/71 1/1
438 Heves Parád Parád 1101 1/1
439 Heves Parád Parád 1104 1/1
440 Heves Parád Parád 1106 1/1
441 Heves Parád Parád 1247 1/1
442 Heves Parád Parád 1302 63504/5715360
443 Heves Parád Parád 1303 63504/5715360
444 Heves Parád Parád 1304 63504/5715630
445 Heves Parád Parád 1329 3/128
446 Heves Parád Parád 1333 3/128
447 Heves Parád Parád 1334 3/128
448 Heves Parád Parád 1436 90/5760
449 Heves Parád Parád 1465 3/128
450 Heves Parád Parád 1466 3/128
451 Heves Parád Parád 1467 3/128
452 Heves Parád Parád 1468 3/128
453 Heves Parád Parád 1505/2 6/96
454 Heves Parád Parád 1518 1/1
455 Heves Parád Parád 1519 1/1
456 Heves Parád Parád 1544 1/1
457 Heves Parád Parád 156 1/1
458 Heves Parád Parád 1604 1/1
459 Heves Parád Parád 322 114/161
460 Heves Parád Parád 543 1/1
461 Heves Parád Parád 679/2 1/1
462 Heves Pétervására Pétervására 1202/8 1/1
463 Heves Pétervására Pétervására 854/1 70719/135009
464 Heves Petőfibánya Petőfibánya 0196 1/1
465 Heves Sarud Sarud 651/1 1/1
466 Heves Sarud Sarud 652/2 1/1
467 Heves Sarud Sarud 653 1/1
468 Heves Szentdomonkos Szentdomonkos 7/2 1/1
469 Heves Szentdomonkos Szentdomonkos 914 1/1
470 Heves Szentdomonkos Szentdomonkos 916 1/1
471 Heves Szihalom Szihalom 639 4/8
472 Heves Tarnabod Tarnabod 244 1/2
473 Heves Tarnaméra Tarnaméra 998 1/1
474 Heves Terpes Terpes 43 24/72
475 Heves Terpes Terpes 81 1/1
476 Heves Terpes Terpes 83 1/1
477 Heves Terpes Terpes 93 27/40
478 Heves Tiszanána Tiszanána 1621 1/1
479 Heves Verpelét Verpelét 1071 1/2
480 Heves Verpelét Verpelét 1114 1/48
481 Heves Verpelét Verpelét 1649 4/16
482 Heves Verpelét Verpelét 996 1/1
483 Heves Visznek Visznek 685 1/1
484 Heves Zagyvaszántó Zagyvaszántó 337 1/1
485 Jász-Nagykun-
Szolnok
Csépa Csépa 1309 1/1
486 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászapáti Jászapáti 2662 1/1
487 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászárokszállás Jászárokszállás 4205 2/4
488 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászárokszállás Jászárokszállás 431 2/4
489 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászberény Jászberény 2/2 75/1792
490 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászberény Jászberény 4424/1 1/1
491 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászberény Jászberény 4424/2 1/1
492 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászberény Jászberény 4502 1/1
493 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászberény Jászberény 4571 1/1
494 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászberény Jászberény 5950 1/1
495 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászberény Jászberény 7776 1/1
496 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászberény Jászberény 7820 84/144
497 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászberény Jászberény 8023 18/72
498 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászladány Jászladány 2214 1/1
499 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászladány Jászladány 389/1 1/1
500 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászladány Jászladány 389/2 1/1
501 Jász-Nagykun-
Szolnok
Mezőhék Mezőhék 0369/65 1/1
502 Jász-Nagykun-
Szolnok
Tiszafüred Tiszafüred 2225/2 1/1
503 Jász-Nagykun-
Szolnok
Tiszaigar Tiszaigar 255 1/1
504 Jász-Nagykun-
Szolnok
Tiszaigar Tiszaigar 594/1 1/2
505 Jász-Nagykun-
Szolnok
Tiszaigar Tiszaigar 594/2 1/2
506 Jász-Nagykun-
Szolnok
Tiszaigar Tiszaigar 595 1/1
507 Komárom-Esztergom Baj Baj 79/18 1/1
508 Komárom-Esztergom Baj Baj 79/19 1/1
509 Komárom-Esztergom Baj Baj 79/20 1/1
510 Komárom-Esztergom Baj Baj 79/21 1/1
511 Komárom-Esztergom Baj Baj 79/22 1/1
512 Komárom-Esztergom Baj Baj 79/23 1/1
513 Komárom-Esztergom Baj Baj 79/24 1/1
514 Komárom-Esztergom Bakonyszombathely Bakonyszombathely 745 12/24
515 Komárom-Esztergom Dad Dad 123 60/840
516 Komárom-Esztergom Dad Dad 176 140/280
517 Komárom-Esztergom Dad Dad 370 18480/201600
518 Komárom-Esztergom Esztergom Esztergom 16127/2 240/420
519 Komárom-Esztergom Esztergom Esztergom 40122/2 2/36
520 Komárom-Esztergom Esztergom Esztergom 40158 6/288
521 Komárom-Esztergom Esztergom Esztergom 40213 48/1152
522 Komárom-Esztergom Gyermely Gyermely 1130 1/1
523 Komárom-Esztergom Héreg Héreg 631 1/1
524 Komárom-Esztergom Héreg Héreg 665 1/1
525 Komárom-Esztergom Lábatlan Lábatlan 2393 2/4
526 Komárom-Esztergom Leányvár Leányvár 665 9/180
527 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1363 1/1
528 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1376 1/1
529 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1588/3 1/1
530 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1611 1/1
531 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1612 1/1
532 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1613 1/1
533 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1614 1/1
534 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1615 1/1
535 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1616 1/1
536 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1617 1/1
537 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1618 1/1
538 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1619 1/1
539 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1621 1/1
540 Komárom-Esztergom Tarján Tarján 343 1/1
541 Komárom-Esztergom Tarján Tarján 868 1/1
542 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 13013/36 8/288
543 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 2203 3/18
544 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5200/21 2/6
545 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5695 271/783
546 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5703 20/120
547 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5704 20/120
548 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5764/10 60/2520
549 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5764/11 60/2520
550 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5764/15 450/1440
551 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5764/16 450/1440
552 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5764/9 60/2520
553 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 758 4/20
554 Nógrád Bér Bér 082 1/1
555 Nógrád Bér Bér 089 1/1
556 Nógrád Berkenye Berkenye 63/2 1/1
557 Nógrád Buják Buják 677/0/J 1/4
558 Nógrád Buják Buják 89 2/8
559 Nógrád Csécse Csécse 66 1/1
560 Nógrád Etes Etes 0108 1/1
561 Nógrád Etes Etes 31 1/1
562 Nógrád Etes Etes 551 6/36
563 Nógrád Felsőpetény Felsőpetény 183/1 1/4
564 Nógrád Jobbágyi Jobbágyi 340 1/1
565 Nógrád Jobbágyi Jobbágyi 416 1/4
566 Nógrád Legénd Legénd 0201 1/1
567 Nógrád Legénd Legénd 0205 1/1
568 Nógrád Legénd Legénd 0226/8 1/1
569 Nógrád Legénd Legénd 028 1/1
570 Nógrád Legénd Legénd 029 1/1
571 Nógrád Litke Litke 355 1/1
572 Nógrád Ludányhalászi Ludányhalászi 258 1/1
573 Nógrád Magyargéc Magyargéc 114 1/2
574 Nógrád Magyargéc Magyargéc 97 1/1
575 Nógrád Mátranovák Mátranovák 1100 1/1
576 Nógrád Mátranovák Mátranovák 1405 4/8
577 Nógrád Mátranovák Mátranovák 295 1/1
578 Nógrád Mátranovák Mátranovák 644 6/18
579 Nógrád Mátranovák Mátranovák 828 1/1
580 Nógrád Mátraszele Mátraszele 755 2/4
581 Nógrád Mátraterenye Mátraterenye 1039 1/2
582 Nógrád Mátraterenye Mátraterenye 527 12/144
583 Nógrád Mátraterenye Mátraterenye 562 12/168
584 Nógrád Mihálygerge Mihálygerge 649 408/2592
585 Nógrád Nógrádkövesd Nógrádkövesd 051/7 1/1
586 Nógrád Nógrádsáp Nógrádsáp 454 12/84
587 Nógrád Salgótarján Salgótarján 0414/38 1/1
588 Nógrád Sóshartyán Sóshartyán 0106 1/1
589 Nógrád Sóshartyán Sóshartyán 223 28/54
590 Nógrád Sóshartyán Sóshartyán 236 2/18
591 Nógrád Sóshartyán Sóshartyán 238 1/9
592 Nógrád Szanda Szanda 0159/8 1/1
593 Nógrád Szanda Szanda 0161/2 1/1
594 Nógrád Szanda Szanda 0161/3 1/1
595 Nógrád Szanda Szanda 68 1/1
596 Nógrád Szécsény Szécsény 2015/1 12/216
597 Nógrád Terény Terény 209 1/1
598 Pest Acsa Acsa 0174 1/1
599 Pest Acsa Acsa 0192/1 1/1
600 Pest Acsa Acsa 0192/2 1/1
601 Pest Apaj Apaj 21/2 1/1
602 Pest Apaj Apaj 30 1/1
603 Pest Apaj Apaj 361 1/1
604 Pest Apaj Apaj 365 1/1
605 Pest Apaj Apaj 76/21 1/1
606 Pest Áporka Áporka 030/5 1/1
607 Pest Áporka Áporka 385 1/1
608 Pest Áporka Áporka 414 1/1
609 Pest Bernecebaráti Bernecebaráti 596/6 1/1
610 Pest Bernecebaráti Bernecebaráti 747 1/1
611 Pest Biatorbágy Biatorbágy 1495 1/4
612 Pest Biatorbágy Biatorbágy 2216 1/1
613 Pest Biatorbágy Biatorbágy 255 1/1
614 Pest Budakalász Budakalász 2373 68/200
615 Pest Budakalász Budakalász 2421 2/4
616 Pest Budakeszi Budakeszi 2472 3/73
617 Pest Budakeszi Budakeszi 3141 1/1
618 Pest Budakeszi Budakeszi 3142 1/1
619 Pest Budakeszi Budakeszi 3182 1/1
620 Pest Budakeszi Budakeszi 6637 22/329
621 Pest Budaörs Budaörs 10349 1/1
622 Pest Budaörs Budaörs 11240 4/1010
623 Pest Budaörs Budaörs 158/3 7/96
624 Pest Budaörs Budaörs 42 10800/74160
625 Pest Budaörs Budaörs 947/2 2/21
626 Pest Cegléd Cegléd 5196 1/1
627 Pest Cegléd Cegléd 9505/2 1/1
628 Pest Dabas Dabas 5747 233/383
629 Pest Dánszentmiklós Dánszentmiklós 550 1/1
630 Pest Délegyháza Délegyháza 1174 933/1433
631 Pest Diósd Diósd 2085 358/2201
632 Pest Diósd Diósd 3109 1/1
633 Pest Diósd Diósd 3110 1/1
634 Pest Diósd Diósd 3210 13/67
635 Pest Dunakeszi Dunakeszi 6996 1/1
636 Pest Dunavarsány Dunavarsány 1762 1/1
637 Pest Dunavarsány Dunavarsány 1763 1/1
638 Pest Dunavarsány Dunavarsány 793/4 1/1
639 Pest Érd Érd 288 1/2
640 Pest Érd Érd 3240 1/2
641 Pest Érd Érd 11599/3 1/1
642 Pest Érd Érd 17477 1/1
643 Pest Érd Érd 18226 1/1
644 Pest Érd Érd 18270 1/1
645 Pest Érd Érd 20482 1/1
646 Pest Érd Érd 23494 1/3
647 Pest Érd Érd 24553 41/362
648 Pest Érd Érd 2647 1/1
649 Pest Érd Érd 2804 1/2
650 Pest Érd Érd 3632/1 1/2
651 Pest Érd Érd 3632/2 1/2
652 Pest Érd Érd 3642/4 1/1
653 Pest Érd Érd 3642/5 1/1
654 Pest Érd Érd 5028 1/2
655 Pest Érd Érd 5253 1/1
656 Pest Érd Érd 5422 1/4
657 Pest Érd Érd 6526 1/2
658 Pest Érd Érd 678 1/1
659 Pest Érd Érd 8815 1/2
660 Pest Erdőkertes Erdőkertes 1613 1/1
661 Pest Erdőkertes Erdőkertes 1990 1/1
662 Pest Erdőkertes Erdőkertes 2694 1/1
663 Pest Erdőkertes Erdőkertes 2907/11 489/782
664 Pest Fót Fót 0210/3 1/1
665 Pest Fót Fót 0216/8 1/1
666 Pest Fót Fót 0221/13 1/1
667 Pest Fót Fót 1573 41/95
668 Pest Fót Fót 4283 80/210
669 Pest Fót Fót 5460/24 1/1
670 Pest Fót Fót 798 9/18
671 Pest Gödöllő Gödöllő 4290 1/1
672 Pest Gödöllő Gödöllő 5243/3 1/2
673 Pest Gyömrő Gyömrő 110/8 1/1
674 Pest Herceghalom Herceghalom 321/433 1/1
675 Pest Kakucs Kakucs 846 1/1
676 Pest Kakucs Kakucs 847 1/1
677 Pest Kakucs Kakucs 848 1/1
678 Pest Kartal Kartal 660/1 2/6
679 Pest Kerepes Kerepes 0225 1/1
680 Pest Kiskunlacháza Kiskunlacháza 0622/12 1/1
681 Pest Kisnémedi Kisnémedi 178 3/6
682 Pest Kóka Kóka 97 1/1
683 Pest Kosd Kosd 0256/2 1/1
684 Pest Kosd Kosd 152 24/96
685 Pest Maglód Maglód 067/10 1/1
686 Pest Maglód Maglód 067/11 1/1
687 Pest Maglód Maglód 151 180/1440
688 Pest Maglód Maglód 685 7029/60000
689 Pest Maglód Maglód 686 7026/60000
690 Pest Maglód Maglód 692 7026/60000
691 Pest Maglód Maglód 790 1/8
692 Pest Makád Makád 233 1/2
693 Pest Mende Mende 340 1/2
694 Pest Mogyoród Mogyoród 1052 1/4
695 Pest Monor Monor 014/7 8703/10000
696 Pest Monor Monor 5608 1/4
697 Pest Monorierdő Monorierdő 1455 1/1
698 Pest Monorierdő Monorierdő 1816 3/4
699 Pest Nagykáta Nagykáta 1314 24/216
700 Pest Nagykovácsi Nagykovácsi 473 1/1
701 Pest Nagymaros Nagymaros 771/4 1/1
702 Pest Ócsa Ócsa 2537 1/1
703 Pest Páty Páty 378 1/1
704 Pest Pilisjászfalu Pilisjászfalu 015/37 1/1
705 Pest Pilisjászfalu Pilisjászfalu 019/12 1/1
706 Pest Pilisjászfalu Pilisjászfalu 230 1/1
707 Pest Pilisjászfalu Pilisjászfalu 30 1/1
708 Pest Pilisvörösvár Pilisvörösvár 1206 4/8
709 Pest Pilisvörösvár Pilisvörösvár 1252/1 3/84
710 Pest Pilisvörösvár Pilisvörösvár 1946 2/24
711 Pest Pilisszántó Pilisszántó 1000/8 1/1
712 Pest Pilisszentiván Pilisszentiván 854 1/1
713 Pest Ráckeve Ráckeve 1044 6/12
714 Pest Ráckeve Ráckeve 444/2 1/1
715 Pest Solymár Solymár 3539/1 1/1
716 Pest Sülysáp Sülysáp 3859/4 1/1
717 Pest Sülysáp Sülysáp 4280 8/48
718 Pest Szentendre Szentendre 0278/2 238/14662
719 Pest Szentendre Szentendre 1147/4 1/1
720 Pest Szentendre Szentendre 2794/17 1/1
721 Pest Szentendre Szentendre 5064 1/1
722 Pest Szigethalom Szigethalom 1275 198/1302
723 Pest Szigethalom Szigethalom 1744 10/16
724 Pest Szigethalom Szigethalom 3306 1/1
725 Pest Szigethalom Szigethalom 884 1/2
726 Pest Szigetszentmárton Szigetszentmárton 016/11 1/1
727 Pest Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós 5924 177/4635
728 Pest Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós 6044 1/1
729 Pest Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós 69/1 1/2
730 Pest Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós 8131/7 1/1
731 Pest Szob Szob 852/12 1/1
732 Pest Szokolya Szokolya 1150 1/1
733 Pest Sződliget Sződliget 010/4 1/1
734 Pest Tahitótfalu Tahitótfalu 061/2 1/1
735 Pest Tahitótfalu Tahitótfalu 1654 80/839
736 Pest Tahitótfalu Tahitótfalu 3297 144/360
737 Pest Tahitótfalu Tahitótfalu 903/2 1/10
738 Pest Taksony Taksony 099/41 1/1
739 Pest Taksony Taksony 170/2 126/336
740 Pest Taksony Taksony 3034 4/12
741 Pest Tápiógyörgye Tápiógyörgye 804 1/2
742 Pest Tápióság Tápióság 0177/22 1/1
743 Pest Tápióság Tápióság 1534 1/1
744 Pest Tápiószele Tápiószele 158 1/1
745 Pest Tápiószőlős Tápiószőlős 1310/6 1/1
746 Pest Tárnok Tárnok 128/5 6/12
747 Pest Tóalmás Tóalmás 550 2/6
748 Pest Tóalmás Tóalmás 653 1/2
749 Pest Tök Tök 0147/2 1/1
750 Pest Tök Tök 150/2 1/1
751 Pest Tök Tök 271 1/1
752 Pest Tök Tök 82/2 1/1
753 Pest Törökbálint Törökbálint 0213/42 1/1
754 Pest Törökbálint Törökbálint 0215/3 1/1
755 Pest Törökbálint Törökbálint 0242/5 1/1
756 Pest Törökbálint Törökbálint 0275/14 1/1
757 Pest Törökbálint Törökbálint 0279 1/1
758 Pest Törökbálint Törökbálint 0285/7 1/1
759 Pest Törökbálint Törökbálint 04/3 1/1
760 Pest Törökbálint Törökbálint 06/18 1/1
761 Pest Törökbálint Törökbálint 116 2/3
762 Pest Törökbálint Törökbálint 2191/3 65/577
763 Pest Törökbálint Törökbálint 2191/5 1/1
764 Pest Törökbálint Törökbálint 2424/2 1008/3120
765 Pest Törökbálint Törökbálint 2425 1176/3920
766 Pest Törökbálint Törökbálint 3342 1/1
767 Pest Törökbálint Törökbálint 7974 1/1
768 Pest Törökbálint Törökbálint 892 1/2
769 Pest Törökbálint Törökbálint 909 3/72
770 Pest Vác Vác 0417/2 1/1
771 Pest Vác Vác 0417/3 1/1
772 Pest Vác Vác 1724/6 30/480
773 Pest Vác Vác 1724/7 6/48
774 Pest Vác Vác 1725/4 6/48
775 Pest Vác Vác 2367 4/10
776 Pest Valkó Valkó 509 1/16
777 Pest Vámosmikola Vámosmikola 346 1/1
778 Pest Vámosmikola Vámosmikola 955 1/1
779 Pest Vecsés Vecsés 5615 1/1
780 Pest Veresegyház Veresegyház 6069 1/1
781 Pest Veresegyház Veresegyház 6086/1 2/4
782 Pest Veresegyház Veresegyház 691 1/2
783 Pest Visegrád Visegrád 0350 1/1
784 Pest Visegrád Visegrád 0351/2 1/1
785 Pest Visegrád Visegrád 1070/2 1/1
786 Pest Zebegény Zebegény 1/6 1/1
787 Pest Zebegény Zebegény 10/2 1/1
788 Pest Zebegény Zebegény 11/2 1/1
789 Pest Zebegény Zebegény 114/3 1/1
790 Pest Zebegény Zebegény 118/2 1/1
791 Pest Zebegény Zebegény 119/2 1/1
792 Pest Zebegény Zebegény 12/2 1/1
793 Pest Zebegény Zebegény 122/2 1/1
794 Pest Zebegény Zebegény 13/2 1/1
795 Pest Zebegény Zebegény 14/2 1/1
796 Pest Zebegény Zebegény 15/2 1/1
797 Pest Zebegény Zebegény 16/4 1/1
798 Pest Zebegény Zebegény 16/7 1/1
799 Pest Zebegény Zebegény 18/3 1/1
800 Pest Zebegény Zebegény 19/3 1/1
801 Pest Zebegény Zebegény 2/12 1/1
802 Pest Zebegény Zebegény 2/6 1/1
803 Pest Zebegény Zebegény 2/9 1/1
804 Pest Zebegény Zebegény 20/3 1/1
805 Pest Zebegény Zebegény 21/3 1/1
806 Pest Zebegény Zebegény 24/3 1/1
807 Pest Zebegény Zebegény 25/3 1/1
808 Pest Zebegény Zebegény 26/5 1/1
809 Pest Zebegény Zebegény 27/3 1/1
810 Pest Zebegény Zebegény 28/3 1/1
811 Pest Zebegény Zebegény 29/5 1/1
812 Pest Zebegény Zebegény 29/8 1/1
813 Pest Zebegény Zebegény 3/3 1/1
814 Pest Zebegény Zebegény 30/3 1/1
815 Pest Zebegény Zebegény 31/5 1/1
816 Pest Zebegény Zebegény 31/8 1/1
817 Pest Zebegény Zebegény 33/6 1/1
818 Pest Zebegény Zebegény 33/9 1/1
819 Pest Zebegény Zebegény 34/3 1/1
820 Pest Zebegény Zebegény 36/5 1/1
821 Pest Zebegény Zebegény 36/8 1/1
822 Pest Zebegény Zebegény 37/3 1/1
823 Pest Zebegény Zebegény 39/3 1/1
824 Pest Zebegény Zebegény 4/3 1/1
825 Pest Zebegény Zebegény 40/5 1/1
826 Pest Zebegény Zebegény 40/8 1/1
827 Pest Zebegény Zebegény 42/3 1/1
828 Pest Zebegény Zebegény 5/3 1/1
829 Pest Zebegény Zebegény 50/3 1/1
830 Pest Zebegény Zebegény 53/2 1/1
831 Pest Zebegény Zebegény 54/2 1/1
832 Pest Zebegény Zebegény 55/2 1/1
833 Pest Zebegény Zebegény 56/6 1/1
834 Pest Zebegény Zebegény 57 1/1
835 Pest Zebegény Zebegény 58/16 1/1
836 Pest Zebegény Zebegény 58/18 1/1
837 Pest Zebegény Zebegény 58/20 1/1
838 Pest Zebegény Zebegény 59/5 1/1
839 Pest Zebegény Zebegény 59/7 1/1
840 Pest Zebegény Zebegény 6/2 1/1
841 Pest Zebegény Zebegény 6/3 1/1
842 Pest Zebegény Zebegény 60/2 1/1
843 Pest Zebegény Zebegény 61/2 1/1
844 Pest Zebegény Zebegény 63/2 1/1
845 Pest Zebegény Zebegény 64/2 1/1
846 Pest Zebegény Zebegény 65/2 1/1
847 Pest Zebegény Zebegény 68 1/1
848 Pest Zebegény Zebegény 7/3 1/1
849 Pest Zebegény Zebegény 73/5 1/1
850 Pest Zebegény Zebegény 77/2 1/1
851 Pest Zebegény Zebegény 78/2 1/1
852 Pest Zebegény Zebegény 8/3 1/1
853 Pest Zebegény Zebegény 83/2 1/1
854 Pest Zebegény Zebegény 9/3 1/1
855 Somogy Andocs Andocs 1987/1 1/1
856 Somogy Bolhó Bolhó 231 1/1
857 Somogy Csokonyavisonta Csokonyavisonta 48/2 1/1
858 Somogy Csokonyavisonta Csokonyavisonta 74/2 2/6
859 Somogy Főnyed Főnyed 27/2 149/3852
860 Somogy Kapoly Kapoly 217 1/1
861 Somogy Kercseliget Kercseliget 39 1/1
862 Somogy Marcali Marcali 1096 1/1
863 Somogy Marcali Marcali 3244/13 1/1
864 Somogy Marcali Marcali 3244/7 1/1
865 Somogy Nágocs Nágocs 352 1140/2200
866 Somogy Nagyberény Nagyberény 394 3/4
867 Somogy Somogyfajsz Somogyfajsz 135/2 1/1
868 Somogy Somogyfajsz Somogyfajsz 174/1 1/1
869 Somogy Somogyfajsz Somogyfajsz 196 1/1
870 Somogy Somogyfajsz Somogyfajsz 234 1/1
871 Somogy Somogyfajsz Somogyfajsz 236 1/1
872 Somogy Somogyfajsz Somogyfajsz 306 1/1
873 Somogy Somogyjád Somogyjád 59 1/1
874 Somogy Somogyjád Somogyjád 60 1/1
875 Somogy Somogyjád Somogyjád 62 1/1
876 Somogy Somogyjád Somogyjád 620 1/1
877 Somogy Somogyjád Somogyjád 660 1/1
878 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Anarcs Anarcs 16 14/28
879 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Baktalórántháza Baktalórántháza 579/1 348/1020
880 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Baktalórántháza Baktalórántháza 878 1/1
881 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Baktalórántháza Baktalórántháza 961 100/5350
882 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Bátorliget Bátorliget 0301 1/1
883 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Besenyőd Besenyőd 10 15/72
884 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Besenyőd Besenyőd 11 15/72
885 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Besenyőd Besenyőd 12 15/72
886 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Besenyőd Besenyőd 247/1 3/12
887 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Besenyőd Besenyőd 9 15/72
888 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Botpalád Botpalád 139 893/1921
889 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Bököny Bököny 514 4/16
890 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Buj Buj 673 1/1
891 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Csenger Csenger 2000 1/1
892 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Dombrád Dombrád 953 4/96
893 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Dombrád Dombrád 954 4/96
894 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Gávavencsellő Gávavencsellő 148 1473/2013
895 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Géberjén Géberjén 025/2 1/1
896 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Gulács Gulács 313 2/6
897 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Gulács Gulács 314 1/3
898 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Győrtelek Győrtelek 330 1/2
899 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Győrtelek Győrtelek 4 1/1
900 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Kisléta Kisléta 719/2 18/54
901 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Levelek Levelek 0119/2 1/1
902 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Mátészalka Mátészalka 3617 795/29901
903 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Mérk Mérk 272 1280/5120
904 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Mérk Mérk 273 1280/5120
905 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nagydobos Nagydobos 0121/2 1/1
906 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nagyecsed Nagyecsed 0204/10 1/1
907 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nagyhódos Nagyhódos 230 1/1
908 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nagyhódos Nagyhódos 231 1/1
909 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nagykálló Nagykálló 1320/3 25/300
910 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírbéltek Nyírbéltek 0330/13 1/1
911 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza Nyíregyháza 0421/2 1/1
912 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza Nyíregyháza 0746 1/1
913 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza Nyíregyháza 25944/4 1/1
914 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza Nyíregyháza 8067 12/24
915 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírgelse Nyírgelse 353 420/3360
916 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírgelse Nyírgelse 583 12/270
917 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírgelse Nyírgelse 584 12/270
918 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírgelse Nyírgelse 590 216/4860
919 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírgelse Nyírgelse 591 216/4860
920 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírgelse Nyírgelse 598 216/4860
921 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírgelse Nyírgelse 599 216/4860
922 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírgelse Nyírgelse 689 216/1944
923 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírgyulaj Nyírgyulaj 0214/4 1/1
924 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyíribrony Nyíribrony 524 1/8
925 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyíribrony Nyíribrony 525 1/8
926 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírkáta Nyírkáta 124 360/960
927 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírkáta Nyírkáta 381 1/1
928 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírkáta Nyírkáta 501 2/28
929 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírmada Nyírmada 378/10 1/1
930 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírmada Nyírmada 385 1/1
931 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírtét Nyírtét 076/1 1/1
932 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírtura Nyírtura 354/68 295/1475
933 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírtura Nyírtura 354/69 1/1
934 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírtura Nyírtura 354/77 1/1
935 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Ököritófülpös Ököritófülpös 373 3/6
936 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Ömböly Ömböly 0218/2 1/1
937 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Ömböly Ömböly 208 4/8
938 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Penészlek Penészlek 368 1876/2190
939 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Penészlek Penészlek 431/3 54/540
940 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tarpa Tarpa 116 8/24
941 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tarpa Tarpa 219 1/1
942 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tarpa Tarpa 406 1/5
943 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tarpa Tarpa 496 16/80
944 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tarpa Tarpa 497/1 16/80
945 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tiszabecs Tiszabecs 7 1/1
946 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tiszabecs Tiszabecs 92 1/1
947 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tiszadada Tiszadada 52 1/1
948 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tiszaeszlár Tiszaeszlár 1173 1/4
949 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tiszaeszlár Tiszaeszlár 279 1/2
950 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tunyogmatolcs Tunyogmatolcs 1/2 1/1
951 Tolna Dalmand Dalmand 124 1/1
952 Tolna Dalmand Dalmand 143 1/1
953 Tolna Dalmand Dalmand 149 1/1
954 Tolna Dalmand Dalmand 150 1/1
955 Tolna Dalmand Dalmand 301 1/1
956 Tolna Dombóvár Dombóvár 4871/1 1/1
957 Tolna Dombóvár Dombóvár 6013 1/1
958 Tolna Dombóvár Dombóvár 6026 1/1
959 Tolna Dombóvár Dombóvár 6044 1/1
960 Tolna Dombóvár Dombóvár 6053 1/1
961 Tolna Dombóvár Dombóvár 6060 1/1
962 Tolna Dombóvár Dombóvár 6069 1/1
963 Tolna Dombóvár Dombóvár 6086 1/1
964 Tolna Dombóvár Dombóvár 6088 1/1
965 Tolna Dombóvár Dombóvár 6109 1/1
966 Tolna Gerjen Gerjen 602/40 1/1
967 Tolna Gerjen Gerjen 603/1 1/1
968 Tolna Gerjen Gerjen 603/2 1/1
969 Tolna Gerjen Gerjen 603/3 1/1
970 Tolna Gerjen Gerjen 603/4 1/1
971 Tolna Gerjen Gerjen 603/5 1/1
972 Tolna Gerjen Gerjen 603/6 1/1
973 Tolna Gyönk Gyönk 1244 1/1
974 Tolna Hőgyész Hőgyész 0178/10 1/1
975 Tolna Hőgyész Hőgyész 0178/12 1/1
976 Tolna Kisvejke Kisvejke 019/22 1/1
977 Tolna Kisvejke Kisvejke 019/27 1/1
978 Tolna Kisvejke Kisvejke 05/5 1/1
979 Tolna Nagydorog Nagydorog 458 23/195
980 Tolna Nagymányok Nagymányok 661/2 26/336
981 Tolna Németkér Németkér 1139 1/1
982 Tolna Paks Paks 12512 1/1
983 Tolna Paks Paks 12549 1/1
984 Tolna Sárszentlőrinc Sárszentlőrinc 279/2 1/1
985 Tolna Simontornya Simontornya 043/17 1/1
986 Tolna Simontornya Simontornya 135/20 1/1
987 Tolna Simontornya Simontornya 135/21 1/1
988 Tolna Simontornya Simontornya 181 1/1
989 Tolna Szekszárd Szekszárd 1607/17 1/1
990 Tolna Szekszárd Szekszárd 5551/28 1/1
991 Tolna Szekszárd Szekszárd 5551/39 1/1
992 Tolna Szekszárd Szekszárd 5551/56 1/1
993 Tolna Tamási Tamási 0393/5 1/1
994 Tolna Tamási Tamási 0436/2 1/1
995 Tolna Tamási Tamási 2121/4 1/1
996 Tolna Várdomb Várdomb 601/1 1/1
997 Tolna Várdomb Várdomb 601/10 1/1
998 Tolna Várdomb Várdomb 601/17 1/1
999 Tolna Várdomb Várdomb 601/18 1/1
1000 Tolna Várdomb Várdomb 601/8 1/1
1001 Tolna Várdomb Várdomb 601/9 1/1
1002 Tolna Varsád Varsád 248/2 1/1
1003 Tolna Zomba Zomba 0175/1 1/1
1004 Vas Bozsok Bozsok 265/3 1/1
1005 Vas Bozsok Bozsok 265/4 1/1
1006 Vas Bucsu Bucsu 078/5 1/1
1007 Vas Bucsu Bucsu 078/7 1/1
1008 Vas Celldömölk Celldömölk 0642/2 1/1
1009 Vas Celldömölk Celldömölk 0660/1 1/1
1010 Vas Celldömölk Celldömölk 1391/22 1/1
1011 Vas Celldömölk Celldömölk 1867/7 1/1
1012 Vas Csipkerek Csipkerek 367 4/8
1013 Vas Csörötnek Csörötnek 356 1/2
1014 Vas Hegyhátszentjakab Hegyhátszentjakab 462 1/1
1015 Vas Ikervár Ikervár 0580/11 1/1
1016 Vas Ikervár Ikervár 0593/1 1/1
1017 Vas Iklanberény Iklanberény 47/2 1/1
1018 Vas Karakó Karakó 211 1/1
1019 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0170 1/1
1020 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0210 1/1
1021 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0211 1/1
1022 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0220 1/1
1023 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0223 1/1
1024 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0225 1/1
1025 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0228 1/1
1026 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0229 1/1
1027 Vas Kercaszomor Kercaszomor 57 96/1152
1028 Vas Körmend Körmend 1491/7 1/1
1029 Vas Kőszeg Kőszeg 0182/1 1/1
1030 Vas Kőszeg Kőszeg 1432 1/1
1031 Vas Kőszeg Kőszeg 2131 1/1
1032 Vas Kőszeg Kőszeg 662 1/1
1033 Vas Magyarszombatfa Magyarszombatfa 142 1/1
1034 Vas Mersevát Mersevát 2 1/1
1035 Vas Narda Narda 087 1/1
1036 Vas Narda Narda 166 4/24
1037 Vas Nemeskeresztúr Nemeskeresztúr 062/1 1/1
1038 Vas Ólmod Ólmod 40 4/40
1039 Vas Oszkó Oszkó 159 1/1
1040 Vas Söpte Söpte 0201 1/1
1041 Vas Szakonyfalu Szakonyfalu 199/6 1/1
1042 Vas Szeleste Szeleste 266 2/3
1043 Vas Szombathely Szombathely 10437/4 1/1
1044 Vas Szombathely Szombathely 1972/5 1/1
1045 Vas Szombathely Szombathely 8109/4 1/1
1046 Vas Szombathely Szombathely 8153 1/1
1047 Vas Vasszentmihály Vasszentmihály 69/1 1/1
1048 Veszprém Ábrahámhegy Ábrahámhegy 557/8 90/240
1049 Veszprém Ajka Ajka 01285/13 19140/186396
1050 Veszprém Ajka Ajka 01285/15 19140/186396
1051 Veszprém Ajka Ajka 01285/18 1/1
1052 Veszprém Badacsonytördemic Badacsonytördemic 469 1/1
1053 Veszprém Bakonybél Bakonybél 238 24/144
1054 Veszprém Balatonalmádi Balatonalmádi 4088 60/108
1055 Veszprém Balatonfőkajár Balatonfőkajár 132 4/8
1056 Veszprém Balatonfőkajár Balatonfőkajár 720 6/84
1057 Veszprém Balatonfőkajár Balatonfőkajár 723 9/28
1058 Veszprém Balatonfőkajár Balatonfőkajár 724 3/21
1059 Veszprém Balatonfűzfő Balatonfűzfő 1018/41 5/8
1060 Veszprém Balatonfűzfő Balatonfűzfő 1024/16 1/1
1061 Veszprém Balatonfűzfő Balatonfűzfő 1024/18 1/1
1062 Veszprém Balatonfűzfő Balatonfűzfő 914/1 1/2
1063 Veszprém Balatonkenese Balatonkenese 4746 3/6
1064 Veszprém Barnag Barnag 0150 1/1
1065 Veszprém Béb Béb 162/1 6/84
1066 Veszprém Borszörcsök Borszörcsök 280/1 3/24
1067 Veszprém Borszörcsök Borszörcsök 281 3/24
1068 Veszprém Borszörcsök Borszörcsök 282/2 3/24
1069 Veszprém Borszörcsök Borszörcsök 287 3/24
1070 Veszprém Borszörcsök Borszörcsök 366 1/2
1071 Veszprém Csopak Csopak 596/1 1/1
1072 Veszprém Csopak Csopak 596/2 1/1
1073 Veszprém Csopak Csopak 596/5 1/1
1074 Veszprém Csót Csót 042/9 1/1
1075 Veszprém Csót Csót 065/13 1/1
1076 Veszprém Csót Csót 065/8 1/1
1077 Veszprém Dabronc Dabronc 0193/9 1/1
1078 Veszprém Dabronc Dabronc 0271/12 1/1
1079 Veszprém Doba Doba 126 375/600
1080 Veszprém Doba Doba 129 375/600
1081 Veszprém Hajmáskér Hajmáskér 03/2 1/1
1082 Veszprém Hajmáskér Hajmáskér 1/20 1/1
1083 Veszprém Hajmáskér Hajmáskér 1/32 1/1
1084 Veszprém Hajmáskér Hajmáskér 1/4 1/1
1085 Veszprém Iszkáz Iszkáz 120 51/160
1086 Veszprém Iszkáz Iszkáz 121 51/160
1087 Veszprém Iszkáz Iszkáz 122 102/160
1088 Veszprém Iszkáz Iszkáz 123 102/160
1089 Veszprém Iszkáz Iszkáz 385 318/2016
1090 Veszprém Jásd Jásd 083/2 1/1
1091 Veszprém Karakószörcsök Karakószörcsök 6 1/1
1092 Veszprém Kisszőlős Kisszőlős 132 3/12
1093 Veszprém Köveskál Köveskál 335 2/6
1094 Veszprém Köveskál Köveskál 435 1/1
1095 Veszprém Köveskál Köveskál 93 72/432
1096 Veszprém Külsővat Külsővat 0133 1/1
1097 Veszprém Külsővat Külsővat 0139/3 1/1
1098 Veszprém Külsővat Külsővat 080/6 1/1
1099 Veszprém Küngös Küngös 196 1/2
1100 Veszprém Litér Litér 719 4/9
1101 Veszprém Magyargencs Magyargencs 0261/4 4/8
1102 Veszprém Magyargencs Magyargencs 329 1/1
1103 Veszprém Magyargencs Magyargencs 629 1/4
1104 Veszprém Magyargencs Magyargencs 633 1/4
1105 Veszprém Marcalgergelyi Marcalgergelyi 028/5 1/1
1106 Veszprém Mencshely Mencshely 100/7 1/1
1107 Veszprém Mencshely Mencshely 100/8 1/1
1108 Veszprém Mencshely Mencshely 127 1/1
1109 Veszprém Mencshely Mencshely 251 1/4
1110 Veszprém Mencshely Mencshely 262 1/1
1111 Veszprém Mencshely Mencshely 263 1/1
1112 Veszprém Mencshely Mencshely 410 1/1
1113 Veszprém Nagypirit Nagypirit 069/7 1/1
1114 Veszprém Nagypirit Nagypirit 069/9 1/1
1115 Veszprém Nagytevel Nagytevel 356 1/1
1116 Veszprém Nagytevel Nagytevel 305 4/80
1117 Veszprém Nagytevel Nagytevel 357 1/1
1118 Veszprém Nagytevel Nagytevel 358 1/1
1119 Veszprém Nagytevel Nagytevel 359 1/1
1120 Veszprém Nagytevel Nagytevel 360 1/1
1121 Veszprém Nagytevel Nagytevel 361 1/1
1122 Veszprém Nagytevel Nagytevel 362 1/1
1123 Veszprém Nagyvázsony Nagyvázsony 1139 1/8
1124 Veszprém Nagyvázsony Nagyvázsony 304 8/16
1125 Veszprém Nagyvázsony Nagyvázsony 341 1/4
1126 Veszprém Nagyvázsony Nagyvázsony 375 2/8
1127 Veszprém Nagyvázsony Nagyvázsony 46 28/480
1128 Veszprém Nagyvázsony Nagyvázsony 66 2/8
1129 Veszprém Nemesvámos Nemesvámos 932/52 1/1
1130 Veszprém Nemesvita Nemesvita 272 12/180
1131 Veszprém Nemesvita Nemesvita 404 960/20160
1132 Veszprém Nemesvita Nemesvita 507/1 1/1
1133 Veszprém Nemesszalók Nemesszalók 7 8/72
1134 Veszprém Nyárád Nyárád 3/3 1/1
1135 Veszprém Pápa Pápa 1438 105/17280
1136 Veszprém Pápa Pápa 6604/1 1/1
1137 Veszprém Pápa Pápa 6604/3 1/1
1138 Veszprém Pétfürdő Pétfürdő 2361/9 1/1
1139 Veszprém Somlószőlős Somlószőlős 586 4/120
1140 Veszprém Somlószőlős Somlószőlős 76 30/200
1141 Veszprém Somlóvásárhely Somlóvásárhely 241 1/1
1142 Veszprém Sümegprága Sümegprága 197 1/6
1143 Veszprém Szentgál Szentgál 1078 1/9
1144 Veszprém Takácsi Takácsi 339 12/48
1145 Veszprém Takácsi Takácsi 388 10/52
1146 Veszprém Taliándörögd Taliándörögd 365 1/1
1147 Veszprém Tapolca Tapolca 793 1/1
1148 Veszprém Tapolca Tapolca 1517 48/240
1149 Veszprém Tótvázsony Tótvázsony 128 1/1
1150 Veszprém Tótvázsony Tótvázsony 129 1/1
1151 Veszprém Tótvázsony Tótvázsony 130 1/1
1152 Veszprém Tótvázsony Tótvázsony 131 1/1
1153 Veszprém Tótvázsony Tótvázsony 133 1/1
1154 Veszprém Tótvázsony Tótvázsony 134 1/1
1155 Veszprém Tótvázsony Tótvázsony 135 1/1
1156 Veszprém Ukk Ukk 0162/19 1/1
1157 Veszprém Várpalota Várpalota 4018 4/16
1158 Veszprém Várpalota Várpalota 4019 4/16
1159 Veszprém Vaszar Vaszar 971 1/4
1160 Zala Alsórajk Alsórajk 85 2/8
1161 Zala Balatongyörök Balatongyörök 0101 1/1
1162 Zala Bókaháza Bókaháza 184/4 1/1
1163 Zala Bucsuta Bucsuta 132 18/81
1164 Zala Gősfa Gősfa 29 1/3
1165 Zala Keszthely Keszthely 4667 1/1
1166 Zala Nagykapornak Nagykapornak 230 3/40
1167 Zala Rédics Rédics 388 4/20
1168 Zala Resznek Resznek 244 6/24
1169 Zala Salomvár Salomvár 26 120/1440
1170 Zala Salomvár Salomvár 45 8/72
1171 Zala Zalaegerszeg Zalaegerszeg 26404 3/8
1172 Zala Zalaegerszeg Zalaegerszeg 26576 1/1
1173 Zala Zalaegerszeg Zalaegerszeg 2703 6/216
1174 Zala Zalaszabar Zalaszabar 96 1/1

2. melléklet a 2013. évi CXVIII. törvényhez

HELYI ÖNKORMÁNYZAT HRSZ.
1. Bicske Város Önkormányzat Bicske 3131/1/A.
2. Tata Város Önkormányzat Tata 17/4/A.
3. Mohács Város Önkormányzat Mohács 741/2/A.
4. Lengyeltóti Város Önkormányzat Lengyeltóti 024/2/A.
5. Marcali Város Önkormányzat Marcali 2622/3/A.
6. Nagyatád Város Önkormányzat Nagyatád 75/12/A.
7. Tab Város Önkormányzat Tab 564/A.
8. Csurgó Város Önkormányzat Csurgó 989/182/A.
9. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Dédestapolcsány 1040/A.
10. Felsőzsolca Város Önkormányzat Felsőzsolca 1591/9/A.
11. Cigánd Város Önkormányzat Cigánd 1285/A.
12. Nagybajom Város Önkormányzat Nagybajom 428/2/A
13. Somogyjád Község Önkormányzat Somogyjád 308/A
14. Szenna Község Önkormányzat Szenna 62/3/B
15. Magyaratád Község Önkormányzat Magyaratád 66/3/A
16. Balassagyarmat Város Önkormányzat Balassagyarmat 808/1/A
17. Iváncsa Község Önkormányzat Iváncsa 231/1/A


A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!