Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Időállapot: közlönyállapot (2013.XI.22.)

Tartalomjegyzék

2013. évi CXCIII. törvény

a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2012. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A 2012. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek és az egyenleg

1. § Az Országgyűlés a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását - a 4-7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül -

a) 14 422 528,0 millió forint bevétellel,

b) 15 021 171,3 millió forint kiadással és

c) 598 643,3 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2012. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.

3. § Az Országgyűlés a központi alrendszer mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2012-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 1 239 816,6 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

b) 24 000,0 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

c) 412 573,1 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőknek,

d) 1 002 895,2 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket a külföldi hitelezőknek,

e) 31 200,4 millió forint összegben állampapírokat vont be.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter 2012-ben

a) 471 819,6 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 144 455,3 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2012-ben a 4. §-ban megállapított visszafizetések finanszírozására és állampapír bevonások megvalósítására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdése alapján

a) 1 717 825,2 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 637 466,7 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát,

c) 355 193,4 millió forint összegben vett át térítésmentesen állampapírokat és pénzeszközöket a Nyugdíjreform- és Adósságcsökkentő Alaptól.

7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter - a Gst. 11. § (1) bekezdése alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 150 656,6 millió forinttal növelte a kincstárjegyek és 88 274,5 millió forinttal a devizakötvények állományát.

II. Fejezet

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

8. § (1) A kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2012. december 31-én 207,7 millió forint, amelyből 45,9 millió forint a kölcsön típusú, 161,8 millió forint a járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról szóló 2012. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdése szerint 2011. december 31-én ilyen címen fennállt 207,7 millió forint követelés a 2012. év során nem változott.

9. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) a 10. § c) pontjában megállapított 70 639,1 millió forint összegű hiányát az Ny. Alap KESZ hitelállományából 2013. december 27-ei hatállyal elengedi.

(2) Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) a 12. § c) pontjában megállapított 46 923,2 millió forint összegű hiányát az E. Alap KESZ hitelállományából 2013. december 27-ei hatállyal elengedi.

(3) Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi Apaj Község Önkormányzatának a 2006. évi vis maior keret terhére nyújtott támogatás visszatérítési kötelezettségéből adódóan a központi költségvetéssel szemben fennálló 3 392 352 forint tőkeösszegű tartozását és annak kamatait.

(4) Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi Tóalmás Község Önkormányzatának a 2006. évi vis maior keret terhére nyújtott támogatás visszatérítési kötelezettségéből adódóan a központi költségvetéssel szemben fennálló 6 169 388 forint tőkeösszegű tartozását és annak kamatait.

(5) Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi a helyi önkormányzatoknak az Állami Számvevőszék által megállapított és jogszabályban előírt közműfejlesztési támogatás jogtalan igénybevételéből eredő fizetési kötelezettségek után - a kincstár által határozattal megállapított - még nem teljesített és el nem évült, illetve hatályon kívül nem helyezett kamatfizetési kötelezettségüket. Az elengedés a 2008. április 17-ét megelőzően megállapított kötelezettségekre terjed ki.

(6) Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi Kunszentmárton Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő Kunszentmárton Ipari Park Kft. részére 2002. évben a Széchenyi Terv részeként, a GM vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet alapján, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által nyújtott támogatás visszatérítési kötelezettségéből adódóan a központi költségvetéssel szemben fennálló 44 257 000 forint tőkeösszegű tartozását és annak kamatait.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

10. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2012. évi költségvetésének végrehajtását

a) 2 765 989,6 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 2 836 628,7 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 70 639,1 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

11. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Ny. Alap

a) 2012. évi működési előirányzat-maradványa 1 546,7 millió forint, amelyből a 2011. évi előirányzat-maradvány 0,9 millió forint,

b) 2012. évi működési kiadásai 1 884,2 millió forint 2011. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

12. § Az Országgyűlés az E. Alap 2012. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 744 580,4 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 791 503,6 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 46 923,2 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

13. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap

a) 2012. évi működési előirányzat-maradványa 2 066,4 millió forint, amelyből a 2011. évi előirányzat-maradvány 651,0 millió forint,

b) 2012. évi működési kiadásai 1 858,0 millió forint 2011. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

14. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 17. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 25. §-a alapján

a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 647,2 millió forint, egyszeri segélyre 453,8 millió forint,

b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 64,5 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 183,0 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 487,9 millió forint

felhasználása történt meg.

15. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról szóló 2012. évi CLV. törvény 10. §-ában és 12. §-ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. Fejezet

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

16. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet (a továbbiakban: EMMI fejezet) és a Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2013. december 27-éig

a) az Ny. Alap a Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 0,1 millió forintot utaljon vissza,

b) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 13,1 millió forintot, a korhatár alatti ellátások jogcímén 137,8 millió forintot térítsen meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „Ellátási” számlája javára,

c) az EMMI fejezet a közgyógyellátás jogcímen 172,9 millió forintot az E. Alap részére a 10032000-00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” javára térítsen meg,

d) az E. Alap a Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímen 479,2 millió forintot az EMMI fejezet javára utaljon vissza.

17. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdés f) pontja alapján 961,3 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú technikai számla javára 2013. december 27-éig térítsen meg.

18. § (1) Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira vonatkozó, a Kvtv. 51. § (1) bekezdése alapján tett 2012. évi kötelezettségvállalást 123,8 millió forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira vonatkozó, a Kvtv. 51. § (2) bekezdése alapján tett 2012. évi kötelezettségvállalást 15 740,2 millió forint összegben hagyja jóvá.

(3) Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Kvtv. 51. § (3)-(7) bekezdése alapján tett 2012. évi kötelezettségvállalást a 9. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

V. Fejezet

A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

19. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, területi és települési nemzetiségi önkormányzatok (továbbiakban: helyi önkormányzatok) év közben 4 829,5 millió forint összegben igényeltek - a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel - normatív hozzájárulásokat és normatív, kötött felhasználású támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 7 527,2 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 32. § (3) bekezdése szerinti feladatátadás következtében 7 848,2 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 32. § (2) bekezdése szerinti feladatátvétel miatt 111,5 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.

(2) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. melléklet tartalmazza.

20. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után a normatív hozzájárulásokból, a normatív, kötött felhasználású támogatásokból megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2012. december 31-én hatályos 57. § (3) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:

a) a visszafizetési kötelezettség 2 344,1 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 4 115,1 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2012. év után 1 771,0 millió forint hozzájárulás és támogatás jár.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásokat és normatív, kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a Kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 70,5 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.

21. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások után ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó és a költségvetési évben a helyi önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei az Áht. 2012. december 31-én hatályos 57. § (3) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 640,6 millió forint,

b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 153,3 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2012. év után 487,3 millió forint visszafizetési kötelezettségük keletkezik.

22. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2012. december 31-én hatályos 57. § (3) bekezdése alapján

a) a központosított előirányzatok jogcímen, egyenlegében 230,3 millió forint,

b) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen 67,9 millió forint,

c) helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása jogcímen 7,7 millió forint,

d) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja jogcímen 6,9 millió forint,

e) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen 18,9 millió forint,

f) egyéb központi támogatások jogcímen, egyenlegében 56,9 millió forint, továbbá

g) a 2011. december 31-én feladattal terhelt, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklete szerinti központosított előirányzatok és 8. melléklete szerinti normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 103,8 millió forint,

h) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás jogcímen 12,3 millió forint

lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett.

(2) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2013. március 28.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok a saját elszámolásaik alapján a 20. § (1) bekezdés b) pontja, a 21. § (1) bekezdés b) pontja és az (1) bekezdés szerinti tételek összesített egyenlegeként jelzett 3 758,5 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.

(4) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások és hozzájárulások összegét.

23. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatait és azok pénzforgalmi teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását az 5. melléklet részletezi.

(3) A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok

a) címzett és céltámogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 7. melléklet,

b) vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 8. melléklet

részletezi.

24. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Kvtv. 76. § (1) bekezdése szerinti letéti számlára a megyei önkormányzatok 2012. január 15-éig 27 795,2 millió forintot fizettek be. A Kvtv. 76. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítése után a kincstár a letéti számla 23,9 millió forint záró egyenlegét a KESZ-re átutalja.

7. Az egyházak támogatása

25. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat - a 2012. évi közoktatási támogatás rendezéseként - 7 215,0 millió forint egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2013 decemberében.

(2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat - a 2012. évi önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatástól való eltérés rendezéseként - 3 841,4 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcím-csoport előirányzata javára. A megtérítendő szociális kiegészítő támogatásból 2 560,9 millió forint elszámolása 2013 decemberében esedékes, a fennmaradó 1 280,5 millió forint megtérítéséről az Országgyűlés lemond.

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett egyházakat a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának terhére 2013. évben 290,3 millió forint támogatás illeti meg.

8. Az egyházi és nem állami fenntartók támogatása

26. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. § s) pont sb) alpontja szerinti egyházi fenntartó és a Gyvt. 5. § s) pont sc)-se) alpontja szerinti nem állami fenntartó a 2012. évre visszamenőleg támogatásra jogosult a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 8. melléklet II. pont 3. alpontjában meghatározott jogcímen és feltételek mellett, ha

a) az általa fenntartott intézményben ellátott gyermek a Gyvt. 2012. december 31-én hatályos 151. § (5) bekezdése alapján a 2012. évben normatív kedvezményre jogosult volt,

b) az a) pont szerinti intézmény 2013. november 1-jén jogerős működési engedéllyel rendelkezik, és

c) a fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások igényléséhez és a térítési díjak megállapításához felhasználható bizonyítékok körében meghatározott dokumentumok és a gyermekétkeztetés igénybevételének dokumentálására előírt nyilvántartás alapján a támogatásra vonatkozó igényét 2013. november 25-éig a kincstárnak benyújtja.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott határidő jogvesztő.

(3) A 2012. július 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan az ellátott után a fenntartó attól az időponttól jogosult a támogatásra, amikor az ellátott adatait - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/C. § (1)-(4) bekezdése, illetve a Gyvt. 139. § (2)-(3) bekezdése szerint - nyilvántartásba vette, és azon napokra tekintettel, melyeken az ellátott a napi jelentésében szerepel.

(4) A 2012. és 2013. évben bekövetkezett fenntartóváltozás esetén az igénylés időpontjában jogerős működési engedéllyel rendelkező fenntartó igényelheti a támogatást.

(5) A támogatást a kincstár egy összegben, 2013. december 31-éig folyósítja.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

1. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

millió forintban

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
I. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
szám szám csop.
szám
szám csop.
szám
előir.
szám
név név csop.
név
név csop.
név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Országgyűlés Hivatala
1 Országgyűlés hivatali szervei 18 486,4 22 113,7
1 Működési költségvetés 460,0 2 266,3
1 Személyi juttatások 10 300,3 9 196,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 507,5 2 420,3
3 Dologi kiadások 3 947,4 4 877,2
5 Egyéb működési célú kiadások 46,2 45,7
2 Felhalmozási költségvetés 892,3
1 Intézményi beruházási kiadások 354,4 1 876,5
2 Felújítás 1 790,6 4 391,7
3 Kölcsönök 24,6 24,6
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 694,1 699,2
1 Működési költségvetés 5,0 14,0
1 Személyi juttatások 402,0 407,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 102,6 109,2
3 Dologi kiadások 191,8 183,1
2 Felhalmozási költségvetés 7,7
1 Intézményi beruházási kiadások 2,7 21,1
3 Kölcsönök 1,5 1,5
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0
4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
2 Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 48,0 48,0 48,7 48,0
7 Kossuth tér rendezése 803,9
8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0
2 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 54,0 54,0
3 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0
11 A Kossuth tér rekonstrukciója 2 400,0 2 400,0
12 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 217,2 217,2 217,2
13 Fejezeti tartalék 384,2
1-4. cím összesen: 22 529,7 465,0 22 064,7 25 065,3 3 260,4 23 297,1
5 Közbeszerzési Hatóság
1 Közbeszerzési Hatóság 408,1 410,8
1 Működési költségvetés 1 023,0 1 516,1
1 Személyi juttatások 589,2 592,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 159,1 155,7
3 Dologi kiadások 638,1 528,0
5 Egyéb működési célú kiadások 188,4
2 Felhalmozási költségvetés 0,1
1 Intézményi beruházási kiadások 44,7 201,6
2 Felújítás 183,6
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 12,6 12,6 12,6
2 Fejezeti tartalék 7,2
5. cím összesen: 1 443,7 1 023,0 420,7 1 856,8 1 516,2 423,4
8 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 1 055,0 1 055,0
2 Magyar Szocialista Párt 521,3 521,3
3 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 448,0 447,9
4 Lehet más a politika 249,2 249,2
5 Kereszténydemokrata Néppárt 232,6 232,6
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
4 Magyar Demokrata Fórum 42,8 42,8
9 Pártalapítványok támogatása
1 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 611,7 611,7
2 Táncsics Mihály Alapítvány 259,8 259,8
3 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 211,3 211,3
4 Ökopolisz Alapítvány 80,4 80,4
5 Barankovics István Alapítvány 69,4 69,4
6 Antall József Alapítvány 28,3 28,3
8-9. cím összesen: 3 809,8 3 809,7
10 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
1 Közszolgálati hozzájárulás 61 800,0 61 805,0
3 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 30,7
11 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 3 000,0
10-11. cím összesen: 64 800,0 61 835,7
20 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 180,6
1 Működési költségvetés 9 792,6 9 846,0
1 Személyi juttatások 5 689,4 5 497,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 395,7 1 417,7
3 Dologi kiadások 2 181,8 2 084,9
5 Egyéb működési célú kiadások 301,3 538,2
2 Felhalmozási költségvetés 0,5 0,2
1 Intézményi beruházási kiadások 251,9 203,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,5
3 Kölcsönök 119,6 146,6 54,0 116,5
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 307,4 307,4 307,4
20. cím összesen: 10 247,1 10 247,1 9 809,5 10 270,1 180,6
21 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 390,3 389,6
1 Működési költségvetés 0,6
1 Személyi juttatások 251,6 209,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67,9 55,1
3 Dologi kiadások 60,8 77,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 30,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 12,1 12,1 12,1
21. cím összesen: 402,4 402,4 371,8 0,6 401,7
Összesen: 103 232,7 11 735,1 22 887,8 102 748,8 15 047,3 24 302,8

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

millió forintban

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
II. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
szám szám csop.
szám
szám csop.
szám
előir.
szám
név név csop.
név
név csop.
név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Köztársasági Elnöki Hivatal 941,7 1 695,2
1 Működési költségvetés 1,5
1 Személyi juttatások 419,5 771,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 113,2 127,1
3 Dologi kiadások 367,0 672,3
5 Egyéb működési célú kiadások 16,5
2 Felhalmozási költségvetés 0,2
1 Intézményi beruházási kiadások 37,0 51,9
2 Felújítás 3,0 2,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0
3 Kölcsönök 2,0 3,9 3,9
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 292,1 292,1
3 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 29,1 29,1 29,1
4 Fejezeti tartalék 53,1
Összesen: 1 262,9 1 262,9 1 708,6 5,6 1 724,3

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

millió forintban

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
III. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
szám szám csop.
szám
szám csop.
szám
előir.
szám
név név csop.
név
név csop.
név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Alkotmánybíróság 1 690,1 1 697,0
1 Működési költségvetés 2,2
1 Személyi juttatások 1 048,3 926,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 290,6 254,3
3 Dologi kiadások 291,2 348,2
5 Egyéb működési célú kiadások 39,7
2 Felhalmozási költségvetés 1,6
1 Intézményi beruházási kiadások 60,0 84,1
3 Kölcsönök 3,1 1,3
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 49,5 49,5 49,5
2 Fejezeti tartalék 66,8
Összesen: 1 739,6 1 739,6 1 722,5 5,1 1 746,5

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

millió forintban

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
IV. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
szám szám csop.
szám
szám csop.
szám
előir.
szám
név név csop.
név
név csop.
név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1 164,9 1 371,5
1 Működési költségvetés 80,8
1 Személyi juttatások 766,3 825,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 206,9 219,9
3 Dologi kiadások 188,6 233,8
5 Egyéb működési célú kiadások 5,2
2 Felhalmozási költségvetés 214,5
1 Intézményi beruházási kiadások 3,1 8,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 36,0 36,0 36,0
2 Országgyűlési Biztos Hivatala számlaegyenleg megszüntetése 284,1
3 Fejezeti tartalék 80,7
Összesen: 1 200,9 1 200,9 1 657,1 295,3 1 407,5

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

millió forintban

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
V. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
szám szám csop.
szám
szám csop.
szám
előir.
szám
név név csop.
név
név csop.
név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Állami Számvevőszék 7 003,9 7 230,8
1 Működési költségvetés 18,0 95,0
1 Személyi juttatások 4 670,7 4 736,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 247,3 1 336,4
3 Dologi kiadások 951,0 855,6
5 Egyéb működési célú kiadások 72,4
2 Felhalmozási költségvetés 2,0 29,6
1 Intézményi beruházási kiadások 133,0 236,6
2 Felújítás 21,9 5,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,6
3 Kölcsönök 7,6 7,6
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 216,6 216,6 216,6
2 Fejezeti tartalék 361,0
Összesen: 7 240,5 20,0 7 220,5 7 619,2 132,2 7 447,4

VI. BÍRÓSÁGOK

millió forintban

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
VI. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
szám szám csop.
szám
szám csop.
szám
előir.
szám
név név csop.
név
név csop.
név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Bíróságok 72 485,3 75 316,5
1 Működési költségvetés 2 258,0 2 491,0
1 Személyi juttatások 51 379,9 48 546,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 742,1 12 650,3
3 Dologi kiadások 9 866,5 13 850,9
5 Egyéb működési célú kiadások 29,7
2 Felhalmozási költségvetés 983,4
1 Intézményi beruházási kiadások 704,8 2 179,1
2 Felújítás 50,0 410,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2
3 Kölcsönök 84,7 84,7
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Pest megyei bíróság épület rekonstrukció 1 000,0 1 000,0 999,0
2 Igazságszolgáltatás beruházásai 182,7
2 Bírósági eljárások gyorsításához kapcsolódó bírósági titkári létszámbővítés 475,0 475,0
3 Bírósági eljárások gyorsításához kapcsolódó bírósági ügyintéző létszámbővítés 527,8 527,8
4 Új kerületi bíróság kialakítása 1 000,0 1 000,0 1 000,0
5 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 2 068,1 2 068,1 2 068,1
6 Kincstári számlavezetési díj 0,1
7 Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása a Bíróságokon 50,8
8 A Kúria Néprajzi Múzeum épületébe való átköltözésének előkészítése 50,0
16 Fejezeti tartalék 3 661,6
Összesen: 79 814,2 2 258,0 77 556,2 81 646,8 3 559,1 79 433,6

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

millió forintban

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
VIII. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
szám szám csop.
szám
szám csop.
szám
előir.
szám
név név csop.
név
név csop.
név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Ügyészségek 35 751,0 36 016,1
1 Működési költségvetés 33,6 228,5
1 Személyi juttatások 24 412,8 24 001,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 404,8 6 381,5
3 Dologi kiadások 4 095,0 3 981,3
5 Egyéb működési célú kiadások 5,0 4,0
2 Felhalmozási költségvetés 7,9 207,3
1 Intézményi beruházási kiadások 834,9 1 477,5
2 Felújítás 30,0 60,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 10,0
3 Kölcsönök 46,0 46,0 60,6 60,6
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 EU-tagságból eredő feladatok 29,0 29,0 0,2
4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0 30,0 23,9 30,0
5 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 972,1 972,1 972,1
6 Fejezeti tartalék 1 600,0
Összesen: 36 869,6 87,5 36 782,1 37 600,4 496,4 37 018,2

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS HELYBEN MARADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

millió forintban

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
IX. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
szám szám csop.
szám
szám csop.
szám
előir.
szám
név név csop.
név
név csop.
név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 113 117,4 113 117,4
2 A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 91 707,6 91 707,6
3 Normatív hozzájárulások
1 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 44 646,0 44 645,9
2 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 5 400,0 5 400,0
3 Körjegyzőség működése 4 205,0 4 238,5
4 Fővárosi önkormányzat igazgatási, sport- és kulturális feladatai 955,5 955,5
5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 814,2 814,2
6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 144,8 124,8
7 Építésügyi igazgatási feladatok 2 871,6 2 871,6
8 Üdülőhelyi feladatok 9 437,0 9 357,7
9 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése 167,5 167,5
10 Pénzbeli szociális juttatások 58 401,2 58 401,2
11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 39 246,4 38 701,4
12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások 21 513,6 21 378,7
13 Közoktatási hozzájárulások 290 203,4 286 071,5
4 Központosított előirányzatok 82 698,2 74 870,3
5 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
1 Helyi önkormányzatokat megillető tartalékok
1 Önkormányzati fejezeti tartalék 1 777,7 5 533,8
2 Megyei önkormányzati tartalék 1 500,0 500,0
2 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 24 932,0 38 647,8
3 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 100,0 20,5
6 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 11 885,4 11 853,0
7 Normatív, kötött felhasználású támogatások
1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 43 464,4 42 322,3
2 Egyes szociális feladatok támogatása 136 069,1 99 473,9
3 A többcélú kistérségi társulások támogatása 31 431,5 31 430,3
8 Címzett és céltámogatások 350,0 29,0
9 Vis maior támogatás 8 000,0 2 138,7
10 A megyei önkormányzatok működésének támogatása 4 891,3 4 891,3
11 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 12 000,0
12 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja 31 723,8
13 Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása 900,0
14 Kórós község templom felújításának támogatása 14,0
15 Drávaiványi község templom felújításának támogatása 2,0
16 Soltvadkert város feladatainak támogatása 211,6
17 Bócsa község feladatainak támogatása 55,4
19 Pécs Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 2 500,0
20 Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 2 500,0
21 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 2 150,0
22 Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 3 900,0
23 Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 200,0
24 Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 100,0
25 Tatabánya Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 750,0
26 Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 950,0
27 Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása 15,0
28 Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 750,0
29 Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 900,0
30 Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása 60,0
31 Bácsalmás településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 4,0
32 Csányoszró településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 2,8
33 Csibrák településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 7,0
34 Döbrököz településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 25,0
35 Drávafok, mint gesztor és Bogdása településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 15,0
36 Drávaiványi településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 2,8
37 Drávasztára településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 15,0
38 Érsekcsanád településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 15,0
39 Forráskút településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 22,0
40 Gara településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 2,0
41 Gyöngyfa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 10,0
42 Hajdúbagos településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 1,0
43 Hetvehely településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 12,0
44 Hirics településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 2,8
45 Ibafa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 13,5
46 Jászivány településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 13,5
47 Kákics, mint gesztor és Okorág településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 8,8
48 Katádfa, mint gesztor és Bánfa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 2,8
49 Kemse településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 2,8
50 Királyegyháza településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 3,5
51 Kunbaja településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 2,0
52 Kurd településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 17,0
53 Lúzsok településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 2,8
54 Magyarmecske, mint gesztor, továbbá az ebből az összegből részesülő: Gilvánfa, Kisasszonyfa, Magyartelek településeken az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 15,0
55 Monostorpályi településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 5,0
56 Nyíradony-Tamásipuszta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 6,0
57 Páprád településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 2,5
58 Piskó településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 13,0
59 Sárrétudvari településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 1,9
60 Biharnagybajom településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 2,0
61 Szerep településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 1,1
62 Sósvertike településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 2,8
64 Tiszafüred-Kócsújfalu településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 2,0
65 Tiszaszőlős településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 4,0
66 Újléta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 1,0
67 Vejti településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 15,0
68 Zaláta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 2,8
69 Ős-Dráva Program 80,6
70 Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása 58,5
71 A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása 996,2
72 Tamási város feladatainak támogatása 682,9
73 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátó intézmények átadásából eredő kártalanítása 888,2
74 Mezőtúr Város Önkormányzatának az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátó intézmények átadásából eredő kártalanítása 3,0
75 Szigetvár Város Önkormányzatának az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátó intézmények átadásából eredő kártalanítása 0,8
76 Bekecs, mint gesztor és Szerencs, Legyesbénye, Mezőzombor településeken az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 3,2
77 Fulókércs településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 1,4
78 Golop, mint gesztor és Monok, Rátka, Tállya, Mád, Abaújszántó, Abaújkér településeken az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatás 5,1
79 Litka településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 1,4
80 Nagyiván településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 6,5
81 Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása 3 300,0
82 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása egyes fővárosi kerületi önkormányzatoknál 750,0
83 Margitszigeti Szabadtéri Színpad és Víztorony megújítása 350,0
84 Margitszigeti Szökőkút átépítése 400,0
85 Belvárosi Főplébániatemplom rekonstrukciója 200,0
86 Egyes települések feladatainak támogatása
1 Gyula város feladatainak támogatása 1 800,0
2 Pápa város feladatainak támogatása 1 500,0
3 Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 600,0
4 Cegléd város feladatainak támogatása 250,0
5 Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 500,0
6 Eger Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 000,0
7 Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 500,0
8 Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 750,0
9 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 800,0
10 Bicske város feladatainak támogatása 500,0
11 Martonvásár város feladatainak támogatása 500,0
12 Székesfehérvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 000,0
13 Szentgotthárd város feladatainak támogatása 300,0
14 Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 000,0
15 Szombathely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 800,0
16 Dabas város feladatainak támogatása 100,0
17 Nyíradony város feladatainak támogatása 250,0
18 Mád község feladatainak támogatása 400,0
19 Balmazújváros város feladatainak támogatása 450,0
20 Csurgó város feladatainak támogatása 156,0
21 Karcag város feladatainak támogatása 400,0
22 Keszthely város feladatainak támogatása 160,0
23 Körmend város feladatainak támogatása 120,0
24 Kőszeg város feladatainak támogatása 350,0
25 Kunszentmiklós város feladatainak támogatása 120,0
26 Sárospatak város feladatainak támogatása 400,0
27 Mezőkövesd város feladatainak támogatása 650,0
Összesen: 1 041 930,8 1 066 707,2

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
X. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
szám szám csop.
szám
szám csop.
szám
előir.
szám
név név csop.
név
név csop.
név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 8 709,0 8 534,2
1 Működési költségvetés 516,0 2 632,3
1 Személyi juttatások 5 888,5 5 722,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 509,7 1 536,9
3 Dologi kiadások 1 788,3 2 828,8
5 Egyéb működési célú kiadások 6,0 123,8
2 Felhalmozási költségvetés 146,9
1 Intézményi beruházási kiadások 32,5 248,4
2 Felújítás 115,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,7
3 Kölcsönök 3,0 3,0 6,2 3,9
2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1,6
1 Működési költségvetés 3 648,0 3 888,5
1 Személyi juttatások 1 411,7 1 320,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 351,0 349,5
3 Dologi kiadások 1 397,7 1 840,5
5 Egyéb működési célú kiadások 55,6 212,4
2 Felhalmozási költségvetés 1,0
1 Intézményi beruházási kiadások 399,5 132,1
2 Felújítás 32,5 5,7
3 Kölcsönök 3,0 3,0
3 Egyenlő Bánásmód Hatóság 108,8 109,2
1 Működési költségvetés 3,0 238,8
1 Személyi juttatások 68,4 138,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18,3 34,3
3 Dologi kiadások 25,1 158,6
2 Felhalmozási költségvetés 0,1
1 Intézményi beruházási kiadások 0,6
5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 20 605,9 22 220,6
1 Működési költségvetés 8 923,6 11 648,0
1 Személyi juttatások 2 184,6 2 387,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 577,0 616,0
3 Dologi kiadások 24 294,0 27 038,4
5 Egyéb működési célú kiadások 15,3
2 Felhalmozási költségvetés 866,8
1 Intézményi beruházási kiadások 2 387,3 3 478,9
2 Felújítás 86,6 98,7
8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények
1 Fővárosi, megyei kormányhivatalok 74 812,8 74 716,7
1 Működési költségvetés 33 830,2 50 989,9
1 Személyi juttatások 71 780,0 73 316,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 103,7 19 165,9
3 Dologi kiadások 17 028,0 25 944,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,0
5 Egyéb működési célú kiadások 2,5 7 684,9
2 Felhalmozási költségvetés 547,6
1 Intézményi beruházási kiadások 494,6 909,7
2 Felújítás 221,3 162,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,9 578,7
3 Kölcsönök 11,0 32,1 37,1
2 Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények 100 049,0 109 621,5
1 Működési költségvetés 36 487,1 50 088,5
1 Személyi juttatások 78 133,6 75 459,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 893,9 19 061,5
3 Dologi kiadások 30 360,5 46 971,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 288,4 4 438,2
5 Egyéb működési célú kiadások 3 859,7 3 206,4
2 Felhalmozási költségvetés 3 811,7
1 Intézményi beruházási kiadások 3 133,3
2 Felújítás 972,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 530,2
3 Kölcsönök 21,6 12,0
3 Esztergom Város Önkormányzatától állami fenntartásba vett intézmények 1 980,5 1 894,9
1 Működési költségvetés 72,0 161,0
1 Személyi juttatások 1 217,6 1 173,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 328,8 302,1
3 Dologi kiadások 499,6 467,8
5 Egyéb működési célú kiadások 6,5 4,1
2 Felhalmozási költségvetés 17,9
1 Intézményi beruházási kiadások 12,4
2 Felújítás 1,2
9 Kutatóintézetek 1 432,4 1 618,3
1 Működési költségvetés 1 420,5 1 981,7
1 Személyi juttatások 1 327,1 1 461,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 363,5 376,7
3 Dologi kiadások 972,3 1 036,1
5 Egyéb működési célú kiadások 319,7
2 Felhalmozási költségvetés 5,4
1 Intézményi beruházási kiadások 190,0 137,3
12 Balassi Intézet 3 725,7 5 875,4
1 Működési költségvetés 790,5 2 110,8
1 Személyi juttatások 2 330,8 1 881,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 510,2 481,9
3 Dologi kiadások 1 365,8 2 522,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 220,0 379,2
5 Egyéb működési célú kiadások 31,4 100,1
6 Kamatfizetések 0,4
2 Felhalmozási költségvetés 130,7
1 Intézményi beruházási kiadások 58,0 11,8
2 Felújítás 56,0
13 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata 356,9 232,5
1 Működési költségvetés 346,9
1 Személyi juttatások 214,9 319,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50,2 83,0
3 Dologi kiadások 87,8 177,2
5 Egyéb működési célú kiadások 186,7
2 Felhalmozási költségvetés 36,9
1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 39,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,4
15 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 1 098,9 1 443,7
1 Működési költségvetés 687,5 5 898,4
1 Személyi juttatások 442,6 1 488,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 102,1 427,6
3 Dologi kiadások 452,4 1 389,5
5 Egyéb működési célú kiadások 687,5 6 445,1
2 Felhalmozási költségvetés 105,1
1 Intézményi beruházási kiadások 101,8 410,0
2 Felújítás 13,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,0
16 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ 914,8 683,4
1 Működési költségvetés 34,0 76,3
1 Személyi juttatások 166,2 185,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50,7 50,3
3 Dologi kiadások 64,1 255,8
5 Egyéb működési célú kiadások 560,0 330,4
2 Felhalmozási költségvetés 0,5
1 Intézményi beruházási kiadások 107,8 35,6
2 Felújítás 185,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 400,0
3 Kölcsönök 7,4
17 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2 938,4 5 089,9
1 Működési költségvetés 1 831,2 2 458,9
1 Személyi juttatások 2 496,1 2 689,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 621,2 699,1
3 Dologi kiadások 1 450,7 1 259,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 146,6 179,9
5 Egyéb működési célú kiadások 10,0 0,4
2 Felhalmozási költségvetés 69,4
1 Intézményi beruházási kiadások 45,0 225,1
2 Felújítás 12,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0
3 Kölcsönök 2,1
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 503,7 503,7 2 480,8 83,7 2 291,7
7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 400,0 400,0 720,0 42,5 686,4
8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 361,1
9 Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok 626,9 610,4
10 Közép-kelet európai regionális együttműködés 2012 100,0 100,0 32,2 47,3
16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése 21,8
17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 120,0 120,0 324,7 1,2 324,7
18 Jogi segítségnyújtás 115,0 115,0 281,0 14,1 265,0
19 Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat 50,0 50,0 50,0 50,0
20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 100,0 100,0 181,2 0,6 136,0
24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása 42,9 9,4
25 A kormany.hu központi kommunikációs felület működtetése 19,3
26 Központi informatikai feladatok 33,0 34,9
27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 22,0 22,0 58,5 20,5 67,0
29 Központi e-közigazgatási feladatok 4,4 3,5
30 Uniós projektek támogatása 23,0 7,2
31 Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása 90,0 90,0 227,9 0,1 80,9
34 EJN elnökségi konferencia 5,1
38 2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása 47,6 0,1
39 Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt 5,0 1,5
40 A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatok 50,0
42 A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos feladatok 836,9
3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
4 Európai Területi Társulások támogatása 141,0 141,0 137,0 37,8 119,9
6 Millenáris Nonprofit Kft. programjainak támogatása 0,1
7 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 823,5 823,5 1 875,4 1 040,5
8 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 8,2
21 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása 210,0 210,0 210,0 244,4
22 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 170,0 170,0 170,0 260,0
23 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 150,0 150,0 150,0 150,0
4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása 77,2
2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása 40,2
3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 1 466,4 1 466,4 2 247,0 196,3 2 543,0
4 A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények támogatása 5,3
6 Határtalanul program támogatása 0,3
9 Társadalmi felzárkózást segítő programok
3 Roma Oktatási Programok 2,0
13 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása 3,0
25 Fejezeti általános tartalék 150,0 150,0 63,8
1-20. cím összesen: 309 591,3 88 246,6 221 344,7 368 790,3 140 194,3 240 447,4
24 Céltartalékok
2 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja, gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja 64 000,0
3 Különféle kifizetések 5 000,0
4 Munkáltatók adórendszer átalakítása miatti támogatása 21 000,0
27 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 2 500,0
Összesen: 402 091,3 88 246,6 221 344,7 368 790,3 140 194,3 240 447,4

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

millió forintban

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
XI. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
szám szám csop.
szám
szám csop.
szám
előir.
szám
név név csop.
név
név csop.
név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Miniszterelnökség 2 546,1 2 947,4
1 Működési költségvetés 170,8
1 Személyi juttatások 1 530,9 1 365,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 430,1 376,7
3 Dologi kiadások 563,1 1 076,0
5 Egyéb működési célú kiadások 7,0 43,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 98,3
2 Felújítás 2,9
3 Kölcsönök 12,0 12,0 0,7 0,2
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Kormányfői protokoll 500,0 500,0 288,1 58,1
3 Fejezeti általános tartalék 150,0 150,0
4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 581,6 484,3
5 Konzultációk
1 Konzultációk kiadásai 700,0 700,0 685,1 685,2
6 Ifjúsági rendezvények támogatása 100,0 100,0
7 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 52,2 52,2 40,6 57,2
8 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások 600,0 600,0
9 „A Rubik-kocka, és ami mögötte van” vándorkiállítás támogatása 200,0 200,0
10 A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás 47,0
12 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása 300,0 300,0
13 Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapításával kapcsolatos feladatok 100,0
6 Információs Hivatal 7 670,7 7 567,8
1 Működési költségvetés 50,0 111,0
1 Személyi juttatások 3 736,7 3 749,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 927,8 931,2
3 Dologi kiadások 2 825,6 2 791,6
5 Egyéb működési célú kiadások 5,4
2 Felhalmozási költségvetés 42,9 1,2
1 Intézményi beruházási kiadások 225,1 315,6
2 Felújítás 18,4 11,1
5 Lakástámogatás 30,0 30,0
3 Kölcsönök 21,9 21,9 26,0 26,1
1-2. és 6. cím összesen: 11 845,8 126,8 11 719,0 13 519,4 309,3 13 047,0
3 Rendkívüli kormányzati intézkedések 100 000,0
4 Országvédelmi Alap 170 000,0
5 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 932,6 917,7
1 Működési költségvetés 3,0 5,5
1 Személyi juttatások 592,1 536,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 151,7 144,1
3 Dologi kiadások 191,8 300,1
5 Egyéb működési célú kiadások 46,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 11,2
2 Felújítás 8,2
3 Kölcsönök 31,0 31,0
5. cím összesen: 935,6 3,0 932,6 1 077,2 36,5 917,7
Összesen: 282 781,4 129,8 12 651,6 14 596,6 345,8 13 964,7

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
XII. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
szám szám csop.
szám
szám csop.
szám
előir.
szám
név név csop.
név
név csop.
név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 5 639,7 5 292,3
1 Működési költségvetés 125,0 4 789,2
1 Személyi juttatások 3 489,7 3 830,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 944,8 1 026,1
3 Dologi kiadások 1 231,0 5 053,3
5 Egyéb működési célú kiadások 45,3
2 Felhalmozási költségvetés 313,0
1 Intézményi beruházási kiadások 104,2 114,2
3 Kölcsönök 5,0 78,8 78,9
2 Szakigazgatási intézmények
1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 5 233,4 4 858,3
1 Működési költségvetés 5 023,5 10 496,8
1 Személyi juttatások 4 347,0 4 560,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 173,7 1 212,6
3 Dologi kiadások 4 736,2 7 755,1
5 Egyéb működési célú kiadások 1 197,5
2 Felhalmozási költségvetés 4,1
1 Intézményi beruházási kiadások 294,7
2 Felújítás 7,1
3 Kölcsönök 28,6 28,6
2 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 127,5 27,5
1 Működési költségvetés 4,6
1 Személyi juttatások 66,1 16,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17,8 4,3
3 Dologi kiadások 40,8 16,1
5 Egyéb működési célú kiadások 14,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 2,8 2,1
3 Földmérési és Távérzékelési Intézet 35,7
1 Működési költségvetés 1 595,3 2 949,0
1 Személyi juttatások 856,1 992,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 231,2 262,4
3 Dologi kiadások 508,0 1 464,6
5 Egyéb működési célú kiadások 29,4
2 Felhalmozási költségvetés 51,8
1 Intézményi beruházási kiadások 189,2
2 Felújítás 8,4
3 Kölcsönök 1,5 1,9
4 Állami Ménesgazdaság 233,6 238,0
1 Működési költségvetés 126,8 151,4
1 Személyi juttatások 98,6 100,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26,6 26,4
3 Dologi kiadások 242,4 242,3
2 Felhalmozási költségvetés 7,2 2,7
1 Intézményi beruházási kiadások 22,5
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9 595,8 12 417,4
1 Működési költségvetés 50,0 5 104,5
1 Személyi juttatások 3 715,4 6 327,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 003,2 1 644,3
3 Dologi kiadások 3 570,6 5 237,4
5 Egyéb működési célú kiadások 1 308,7 2 996,8
2 Felhalmozási költségvetés 2,8
1 Intézményi beruházási kiadások 47,9 93,8
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 3 755,4 5 718,8
1 Működési költségvetés 1 374,7 1 651,4
1 Személyi juttatások 3 128,5 2 741,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 842,5 699,7
3 Dologi kiadások 1 246,8 2 025,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 34,4
5 Egyéb működési célú kiadások 15,0
2 Felhalmozási költségvetés 87,7 422,7
1 Intézményi beruházási kiadások 188,5
2 Felújítás 325,6
3 Kölcsönök 0,9 0,9
7 Közművelődési intézmények 435,8 449,4
1 Működési költségvetés 98,4 240,5
1 Személyi juttatások 348,9 295,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 94,8 77,4
3 Dologi kiadások 90,5 193,1
5 Egyéb működési célú kiadások 0,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 151,0
8 Agrárkutató intézetek 1 380,9 1 858,8
1 Működési költségvetés 1 171,5 1 592,2
1 Személyi juttatások 1 706,3 1 253,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 452,0 331,5
3 Dologi kiadások 481,8 1 525,3
5 Egyéb működési célú kiadások 1,9
2 Felhalmozási költségvetés 87,7 522,4
1 Intézményi beruházási kiadások 733,5
2 Felújítás 73,3
3 Kölcsönök 1,5 2,6
9 Agrármarketing-Centrum 1 162,1 334,6
1 Működési költségvetés 11,0 338,7
1 Személyi juttatások 117,6 88,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31,8 22,5
3 Dologi kiadások 1 023,7 544,3
5 Egyéb működési célú kiadások 1 132,3
2 Felhalmozási költségvetés 11,1
10 Génmegőrzési Intézmények 526,0 516,2
1 Működési költségvetés 171,2 421,1
1 Személyi juttatások 353,6 336,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95,5 85,4
3 Dologi kiadások 248,1 337,7
2 Felhalmozási költségvetés 3,4
1 Intézményi beruházási kiadások 73,4
2 Felújítás 38,0
12 Országos Meteorológiai Szolgálat 564,0 604,8
1 Működési költségvetés 1 098,0 1 155,7
1 Személyi juttatások 795,1 786,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 214,6 211,0
3 Dologi kiadások 601,3 701,2
2 Felhalmozási költségvetés 0,7
1 Intézményi beruházási kiadások 54,0 36,3
3 Kölcsönök 3,0 3,0
13 Nemzeti Környezetügyi Intézet 1 043,4 1 183,5
1 Működési költségvetés 272,5 21,9
1 Személyi juttatások 761,3 637,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 205,6 169,1
3 Dologi kiadások 340,0 210,9
2 Felhalmozási költségvetés 357,8
1 Intézményi beruházási kiadások 9,0 44,5
14 Nemzeti park igazgatóságok 2 391,1 3 487,5
1 Működési költségvetés 3 725,5 8 108,4
1 Személyi juttatások 2 473,0 3 277,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 669,3 804,7
3 Dologi kiadások 2 456,6 4 989,1
5 Egyéb működési célú kiadások 136,0
2 Felhalmozási költségvetés 30,5 5 096,1
1 Intézményi beruházási kiadások 548,2 6 242,8
2 Felújítás 97,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,6
3 Kölcsönök 7,6 6,8
15 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 3 521,6 3 656,5
1 Működési költségvetés 2 807,4 4 368,1
1 Személyi juttatások 4 125,7 4 911,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 116,5 1 288,1
3 Dologi kiadások 886,1 1 913,3
5 Egyéb működési célú kiadások 6,3
2 Felhalmozási költségvetés 142,2
1 Intézményi beruházási kiadások 200,7 134,8
2 Felújítás 12,7
3 Kölcsönök 49,2 79,9
17 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 1 128,6 1 156,7
1 Működési költségvetés 29,5
1 Személyi juttatások 712,0 744,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 192,2 193,4
3 Dologi kiadások 174,4 164,2
5 Egyéb működési célú kiadások 0,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 29,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3
18 Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 124,2 125,5
1 Működési költségvetés 281,5 1 110,8
1 Személyi juttatások 126,2 458,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37,5 118,1
3 Dologi kiadások 242,0 864,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,2
5 Egyéb működési célú kiadások 1,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 57,8
19 Agrárgazdasági Kutató Intézet 646,5 579,6
1 Működési költségvetés 95,0 454,4
1 Személyi juttatások 465,0 405,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 135,0 106,5
3 Dologi kiadások 141,5 550,5
3 Kölcsönök 3,0 3,0
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
5 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő 18,8 18,8 20,0
7 Vízkárelhárítási művek fejlesztése és állagmegóvása 71,9
9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 18,8 18,8 23,0
19 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 42,4 42,4 4,7
20 Ivóvíz-minőség javító program 84,8 84,8 310,1
2 Környezetvédelmi célelőirányzatok
3 Vízitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévő vízilétesítmények fenntartása 386,0
6 Vörösiszap katasztrófa elhárítása 3 276,1 437,9
7 Vízügyi feladatok támogatása 39,8 88,5
8 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás 5 134,6 14,2
9 Természetvédelmi kártalanítás 94,2 94,2 461,7 1,7 450,0
10 Természetvédelmi pályázatok támogatása 23,5 23,5 95,8 88,5 53,9
11 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 15 180,0 15 180,0 11 450,6 1,1 12 819,9
12 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 332,0
13 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása 1 200,0 1 200,0 1 200,1 1,1 1 300,0
14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 138,0 138,0 211,7 2,7 103,0
16 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai 40,3 2,2
17 Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása 6,5
21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások 80,0 80,0 48,0
27 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése 13,0
30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása 109,2 0,5
35 Egyéb szervezetek feladataira 21,6
39 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat 99,3 6,1
40 GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése 323,1 340,1
3 Agrár célelőirányzatok
1 FAO intézmények finanszírozása 0,7 40,0
2 Agrárkutatás támogatása 153,6 153,6 43,1 1,8
3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 11,2 11,2 11,0 0,1 5,1
4 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 20,7 20,7 25,6 0,2 15,7
5 Tanyafejlesztési Program 1 500,0 1 500,0 498,0 1 500,0
8 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 200,0 200,0 130,9 0,6 140,0
10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 79,0 79,0 72,4 135,2 2,0
12 MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése 200,0
13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 500,0 500,0 500,0
15 Intézményi feladatok támogatása 253,6 48,5 746,0
16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 58,5 58,5 74,7 52,6
19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 176,7 176,7 119,0 119,7
20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 179,2 179,2 179,2 179,2
21 Kincstári szolgáltatási díjak 27,4
22 Bormarketing és minőség-ellenőrzés 1 500,0 1 500,0 780,3 780,3
25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 258,6 258,6 258,6 556,2
28 A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása 555,0 555,0
29 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság maradványának rendezése 1 450,1
4 Uniós programok kiegészítő támogatása
6 Méhészeti Nemzeti Program 560,0 560,0 568,2 628,4
7 Igyál tejet program 1 200,0 1 200,0 1 432,4 110,3 1 550,0
8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 1 833,0 1 833,0 2 148,4 146,9 1 833,0
9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 1 680,0 1 680,0 513,6 1,3 1 577,1
10 Uniós Programok ÁFA fedezete 910,3 910,3 2 385,7 121,9 1 333,3
11 Iskolagyümölcs program 511,0 511,0 424,4 511,0
12 Nemzeti Diverzifikációs Program 2 704,3 2 704,3 2 362,5 251,0 1 965,8
5 Nemzeti támogatások
3 Állattenyésztési feladatok 906,3 906,3 906,2 906,3
6 Nemzeti Erdőprogram
3 Erdőfelújítás 243,9 243,9 163,7 1,3 147,9
4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 237,8 237,8 354,7 57,2 284,0
5 Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása 53,3 53,3 8,7 0,8
7 Fejlesztési típusú támogatások 96,4 96,4 61,6 74,4 8,5
8 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások 51 000,0 51 000,0 58 357,1 462,5 55 151,8
10 Nemzeti agrár kárenyhítés 4 000,0 2 000,0 2 000,0 4 224,3 4 156,7 2 101,6
11 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 30,0 30,0 25,0
6 Állat- és növénykártalanítás 1 000,0 1 000,0 1 461,5 122,4 1 250,0
7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 1 300,0 1 300,0 5 537,2 10 620,2 320,0
11 Vidékfejlesztési és halászati programok
2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 105 337,4 76 463,1 28 874,3 79 967,8 63 315,6 19 089,3
2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 78 005,7 61 599,3 16 406,4 92 651,9 73 911,2 18 491,4
3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 30 671,1 21 675,6 8 995,5 33 457,6 25 603,1 8 995,5
4 IV. tengely: Leader programok 7 377,6 5 512,2 1 865,4 6 809,4 5 822,5 1 865,4
5 Technikai segítségnyújtás 6 000,0 4 437,0 1 563,0 4 467,2 3 310,8 1 563,0
3 Halászati Operatív Program
1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 2 868,1 2 151,1 717,0 3 200,4 2 385,9 717,0
2 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 625,0 468,7 156,3 156,3
3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 106,9 80,2 26,7 103,0 77,3 26,7
14 Fejezeti általános tartalék 130,4 130,4 48,6 0,4 61,6
15 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 5 500,0 5 500,0 5 500,0
16 SAPARD intézkedések 39,9 59,8 1 900,0
17 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 298,9 343,9
Összesen: 382 164,5 194 135,6 188 028,9 418 870,7 243 039,0 189 688,1

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
XIII. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
szám szám csop.
szám
szám csop.
szám
előir.
szám
név név csop.
név
név csop.
név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 5 029,4 4 099,3
1 Működési költségvetés 17,4
1 Személyi juttatások 3 454,8 3 171,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 910,4 826,3
3 Dologi kiadások 657,1 660,0
5 Egyéb működési célú kiadások 7,1 573,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,1
2 Egyéb HM szervezetek 12 747,0 11 015,7
1 Működési költségvetés 50,0 832,0
1 Személyi juttatások 3 967,2 4 111,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 986,7 1 077,5
3 Dologi kiadások 7 387,1 6 716,3
5 Egyéb működési célú kiadások 300,6 1 024,7
2 Felhalmozási költségvetés 3,5
1 Intézményi beruházási kiadások 135,4 68,1
2 Felújítás 20,0
3 Kölcsönök 100,0 100,0 78,0 96,1
3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 56 172,7 64 747,4
1 Működési költségvetés 180,0 2 394,5
1 Személyi juttatások 2 203,6 2 358,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 421,1 496,8
3 Dologi kiadások 53 958,2 65 942,0
5 Egyéb működési célú kiadások 6,8 36,2
2 Felhalmozási költségvetés 550,0 1 666,7
1 Intézményi beruházási kiadások 125,3 1 761,9
2 Felújítás 187,7 820,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 111,5
3 Kölcsönök 489,5 601,0
2 Magyar Honvédség
1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 18 367,6 19 142,4
1 Működési költségvetés 115,0 159,2
1 Személyi juttatások 12 502,5 13 665,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 997,6 3 423,8
3 Dologi kiadások 2 939,2 3 115,0
5 Egyéb működési célú kiadások 40,3 1 180,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 3,0
3 Kölcsönök 200,0 200,0 105,2 109,5
2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 92 643,8 85 108,5
1 Működési költségvetés 3 500,0 11 073,1
1 Személyi juttatások 54 766,2 51 829,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 399,5 12 319,0
3 Dologi kiadások 24 808,7 32 203,1
5 Egyéb működési célú kiadások 240,5 420,2
6 Kamatfizetések 9,4
2 Felhalmozási költségvetés 178,2
1 Intézményi beruházási kiadások 3 090,9 6 851,9
2 Felújítás 688,0 1 540,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 150,0 167,7
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 10 319,7 10 080,2
1 Működési költségvetés 20,0 111,2
1 Személyi juttatások 5 811,2 5 739,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 376,9 1 480,4
3 Dologi kiadások 3 088,8 3 628,4
5 Egyéb működési célú kiadások 14,8 445,3
2 Felhalmozási költségvetés 5,6
1 Intézményi beruházási kiadások 48,0 17,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,7
3 Kölcsönök 10,2 17,1
4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 417,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 65,3
6 MH Honvédkórház 4 609,5 9 551,1
1 Működési költségvetés 16 385,0 18 455,9
1 Személyi juttatások 12 312,2 12 260,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 040,4 3 243,2
3 Dologi kiadások 5 585,9 12 501,7
5 Egyéb működési célú kiadások 30,8 75,1
2 Felhalmozási költségvetés 47,0
1 Intézményi beruházási kiadások 25,2 47,7
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok 400,0 200,0 200,0 200,0 200,0
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) 100,0 100,0
3 Társadalmi szervek támogatása
6 Társadalmi szervek pályázati támogatása 27,0 27,0 12,9 15,7
19 Társadalmi szervek támogatása 141,0 141,0 158,0 158,0
5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 1 210,2 1 210,2 2 134,9 2 134,9
15 Nemzetközi kártérítés 5,4
25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 3 689,0 3 689,0 1 857,0 3 189,0
38 A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai 4,0
39 Alapítványok, közalapítványok támogatása
1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 50,0 100,0
2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 53,7 53,7 53,7 53,7
3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 0,7
40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 5 626,4 5 626,4 4 805,1 4 783,7
2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 500,8 500,8 494,3 500,8
41 Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai 21,0 21,0 10,5 10,5
3 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Összesen: 233 758,8 21 300,0 212 458,8 266 891,7 35 968,0 215 690,9

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
XIV. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
szám szám csop.
szám
szám csop.
szám
előir.
szám
név név csop.
név
név csop.
név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Belügyminisztérium igazgatása 3 845,8 3 957,7